ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4_12/13_Fastighetsutveckling, LBT201

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-03 - 2013-09-15
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
19 svarande

0 0%
4 21%
3 15%
11 57%
1 5%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

- Alla fick betyg 4??!!»

Kursens mål var tydliga
19 svarande

4 22%
5 27%
5 27%
4 22%
0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.5

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
19 svarande

2 11%
1 5%
4 23%
8 47%
2 11%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.41

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
19 svarande

1 5%
8 42%
8 42%
2 10%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.57

Kursen kändes angelägen för min utbildning
19 svarande

0 0%
0 0%
1 5%
5 26%
13 68%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.63

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
19 svarande

0 0%
1 5%
5 26%
10 52%
3 15%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.78

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Jag tycker att själva konceptet är mycket bra och detta är en kurs man bör ha med även i byggingenjörernas utbildningsprogram.»
- Den vetklighetsbaserade uppgiften»
- Projektuppgiften»
- Arbetet var ett bra sätt att examinera och arbeta i kursen. Var roligt och intressant och tror det är ett nyttigt lärosätt för oss inför det framtida arbetslivet. Och de handedningstillfällena som erbjöds, många vilket var väldigt bra!»
- Torgkollen»
- bra med två lärare, gör att man får en bättre förståelse för fastighetsutveckling.»
- Projektformen. Grupparbete som leder fram till presentation och rapport»
- Själva huvuduppgiften. »
- Projektet kändes relevant»
- Projektet, handledning, workshop och torgkoll.»
- föreläsningar»
- Uppgiften är bra!»
- Grupparbetet. Hjälpen från Björn, den är otroligt bra.»

4. Saknade du något i kursen?

- Att både Göran och Björn närvarade»
- Tydliga mål! Under sista veckan fick vi veta vad som förväntades av oss för att nå de olika betygsnivåerna. Detta skulle vi behövt veta första lektionen.»
- Kurs pm i början av kursen, tydligare instruktioner om vad som skulle göras.»
- Vår kursexaminator»
- Ett tydligare samarbete mellan de två kursledarna då det kändes som att de inte pratat ihop sig och samarbetat under kursens gång. Detta ledde till att det blev lite rörigt.»
- Var var Göran vid handledningstillfällena?»
- Lite mer ekonomi eftersom det känns som en väsentlig del inom fast.utveckling. Kändes som detta delvis neglegerades»
- Inget konkret moment eller så nej»
- Närvaro och ödmjukhet från Göran. »
- Verktyg och instrument för hur man praktiskt kan arbeta/ta fram material. Onödigt att uppfinna hjulet igen.»
- Tydliga betygskriterier. Saknade också delaktighet av examinatorn. Dessutom borde det ges mer respons på rapport och redovisning. Även mer fokus på trevlig respons och mindre sågning.»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Eftersom kursen, då framför allt huvuduppgiften, är mycket verklighetsbaserad skulle man behöva förklara detta i kursens början. I andra kurser får man till exempel alla förutsättningar från början, vilket inte är särskiljt verklighetsbaserat. Därför är vi programerade att tänka på det sättet och skyller gärna ofullständiga uppgifter på att läraren eller kursen är dålig vilket inte stämmer i detta fall. »
- Handledningen bör även innefatta Görans närvaro »
- Kursen måste komma igång tidigare, innan påsklovet»
- Att de på iallafall vissa handledningstillfällen båda kursansvariga/examinator finns med så att det blir tydligt att uppgiften tolkas rätt då den kan tolkas på flera olika sätt. »
- Tydligare instruktioner. Visst jag förstår att det flummiga "client brief" skulle återspegla hur det är ute i arbetslivet men när vi ska bli bedömda kan det kännas angeläget att vi får tydligare instruktioner.»
- Det hade kunnat gynna.. Stämningen, inställningen till kursen, att det tydligt klargjorts att det luddiga klientsbriefet var en del av övningen. Att tolkningen av den var ett moment, mer än slarv i förberedelserna av kursen. I efterhand var kanske inte de konkreta förutsättningarna, svaret, det viktigaste, utan tolkningsprocessen, men det kunde man fått veta tidigare»
- Ge kursen till Björn istället, känns bara konstigt att Göran har ansvaret för kursen när han aldrig är där. »
- Dokumentet "Clients brief" kan uppdateras något för att redovisa vissa delar tydligare, typ antalet personer som ska flyttas. Skapar bara massa extra arbete för handledaren. »
- mer info om vad som gäller, uppgift...»
- Man borde ha regelbundna möten med examinatorn. Det känns konstigt att kursen består av olika gästföreläsare samt regelbundna möten med en person som inte är examinator. Examinatorn borde delta mer! Det kändes som att olika gästföreläsare slängts in i kursen för att fylla ut kursen, då examinatorn inte var där. Det jag lärde mig mest på under kursen var egna studier till grupparbetet.»
- SAMMA BETYG?!? det är pinsamt att alla ska få samma betyg på grund av att läraren tycker att han inte haft tydliga mål. Pinsamt. »

6. På vilket sätt tycker du att den här kursen relaterar till programmet och de andra kurserna?

- Eftersom jag läser till byggnadsingenjör så kopplar inte kursen så mycket till övriga kurser men jag ser att den här kursen givit mig mycket mer än många andra på mitt program. Redan byggd miljö är något man sällan pratar om på bygg och det är ändå detta många av oss kommer arbeta med. Prata med Caroline Ingelhammar om att göra denna kursen till ett närmare sammarbete med bygg!»
- Ger en bra insikt i arbetslivet »
- Den relaterar enligt mig väldigt bra till programmet och till en arbetsmöjlighet i framtiden. Den lär oss tänka på ett annorlunda och nyttigt sätt.»
- den sammankopplar en teknisk förståelse för fastigheter med ett affärstänk på ett bra sätt»
- Behandlar en kul del av fastighetsbranschen, som det känns vettigt att ha lite erfarenhet av. Kändes relevant för att ge en bredare syn av vad arbete med fastigheter kan innebära, knutet till en användare.»
- Är väldigt angelägen inom fastighetsbranschen vilket är bra. »
-
- Berör fastighet och entreprenörskap med sitt säljande moment. »
- den handlar om relevant ämne för programmet»
- Denna kursen och Ombyggnad kompletterar bra.»
- Kursen är väldigt relevant och involverar moment från andra kurser. Kursen är dock ganska lik Ombyggnad & Underhåll.»

7. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Examinatorn var inte närvarande utan en handledare fick vägleda oss genom arbetet. Det var dessutom svårt att förstå uppgiften och få tydliga mål.»
- Vid gästföreläsare varierade kvalitén avsevärt.»

Föreläsningar
18 svarande

2 11%
OK»9 52%
5 29%
++»1 5%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.29

Övningar/övriga lektioner
18 svarande

0 0%
OK»5 33%
9 60%
++»1 6%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 2.73

Att få hjälp och svar på frågor
19 svarande

1 5%
OK»4 21%
9 47%
++»5 26%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.94

Kurslitteratur och annat kursmaterial
17 svarande

4 33%
OK»6 50%
2 16%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»5

Genomsnitt: 1.83

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
17 svarande

1 50%
OK»0 0%
0 0%
++»1 50%
Vet ej/ Ingick ej»15

Genomsnitt: 2.5

Projektarbete i grupp
19 svarande

0 0%
OK»0 0%
8 42%
++»11 57%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.57

Muntlig redovisning
19 svarande

0 0%
OK»2 10%
7 36%
++»10 52%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.42

Tentamen
17 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»17

Genomsnitt: 0

Hemtentamen
17 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»17

Genomsnitt: 0

Dugga
17 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»17

Genomsnitt: 0

Självverksamhet
18 svarande

1 7%
OK»3 23%
7 53%
++»2 15%
Vet ej/ Ingick ej»5

Genomsnitt: 2.76

Studiebesök
18 svarande

1 10%
OK»3 30%
5 50%
++»1 10%
Vet ej/ Ingick ej»8

Genomsnitt: 2.6

Gästföreläsare
19 svarande

0 0%
OK»7 41%
8 47%
++»2 11%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 2.7

Feedback under kursens gång
18 svarande

3 17%
OK»3 17%
8 47%
++»3 17%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.64

Feedback vid examination
18 svarande

3 27%
OK»2 18%
5 45%
++»1 9%
Vet ej/ Ingick ej»7

Genomsnitt: 2.36

Laborationer
17 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»17

Genomsnitt: 0

Annat
16 svarande

0 0%
OK»0 0%
1 100%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»15

Genomsnitt: 3

8. Övriga kommentarer

- Hade varit fördelaktigt om kursexaminatorn varit närvarande under kursen. Det hade även varit bra om det funnits utrymme för någon individuell reflektion i slutet av projektet där man får förklara vilka delar man varit involverad i under projektets gång för att på så sätt kunna få en individuell bedömning. Om vi hade fått göra gruppindelningar själva hade det varit lättare att skapa grupper med samma ambitionsnivå.»
- Med nuvarande utformning skulle kursen kunna heta Relocation och inte Fastighetsutveckling. Relocation är en intressant del av fastighetsutveckling men det blev allt för stort fokus på detta. Hade varit intressant att få en bättre inblick i vad fastighetsutveckling innebär i övrigt. Typ förädling av ännu ej bebyggd mark samt upprustning av nedgångna byggnader, likt man gör i Ombyggnadskursen.»
- Göran var ironisk i sitt sätt att uttala sig vilket inte passar in i en lärande kurs samt kom med feedback för sent. Skulle ha gett den tidigare i kursen. Björn var väldigt bra som handledare. »
- Det var mycket svårt att få klara och tydliga svar av examinatorn och han var dessutom sällan närvarande på föreläsningarna. Målen var otydliga och det var inte förrän efteråt som man fick höra vad man borde ha gjort.»
- Projektet återspeglar enligt min mening inte riktigt kursnamnet när vi är begränsade till en specifik kund, men vet inte vad som hade vart bäst, projektet var både bra och nyttigt. Torgkoll och workshop var roliga.»
- Göran har vid flera tillfällen uppvisat ett otrevligt beteende mot studenter genom onödiga kommentarer.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.47

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.47
Beräknat jämförelseindex: 0.61

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från