ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillverkningsteknik V11, LMU234

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-18 - 2011-03-30
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»5 14%
Cirka 20 timmar»10 29%
Cirka 25 timmar»14 41%
Cirka 30 timmar»3 8%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 2.61

- Var lugnt tempo i början av kursen och desto högre i slutet, kan tyda på dålig självdisciplin..» (Högst 15 timmar)
- Svårt o kombinera två sådana kurser i tid. då tänker jag på denna och termodynaimk» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»1 2%
25%»0 0%
50%»1 2%
75%»7 20%
100%»25 73%

Genomsnitt: 4.61

- Föreläsningarna har överlag gett mig väldigt lite, har istället fått läsa in det mesta på egen hand.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 11%
Målen är svåra att förstå»5 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 23%

Genomsnitt: 2.85

- Diffusa mål. Målen är inte alls vad jag förväntat mig, som designingenjör hade jag velat lära mig mer saker som jag har nytta av i framtiden, hur en produkt jag tar fram kan tillverkas. Inte så detaljerat som kornstruktur i gjutning. Nu vet jag fortfarande inte hur saker och ting är tillverkade men jag vet hur en plast är uppbyggd på molekylnivå och 15 plasters smältpunkter. Mycket nytta..» (Målen är svåra att förstå)
- Målen är mycket svåra att förstå. Speciellt med tanke på att frågorna på tentan var ganska detaljerade och det är svårt att få en helhetsbild med så många föreläsare. » (Målen är svåra att förstå)
- Känns som kursen var upplagd på att man skulle lära sig grunderna om varje tillverkningsteknik men sedan på tentan kom detaljfrågor som kändes väldigt orimliga.» (Målen är svåra att förstå)
- Otroligt brett ämne, var svårt att välja ut vad som var viktigast.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Extremt tydliga läsanvisningar för många av delområdena, tex skärande bearbetning. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Tycker dock inte att det var kursmålen som testades på tenta, utan istället detaljfrågor. Vilket kursmål inte tog upp.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 51%
Nej, målen är för högt ställda»15 48%

Genomsnitt: 2.48

- Dock är det för många områden man måste lära sig. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Sannolikt att DEI hade fördel av att ha gått Materialteknik-kursen innan, så kan skilja sig mellan dem och EPI i denna fråga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- se tidigare kom.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag tycker att det var riktigt taskigt att vi i EOP inte har läst materialteknik och hållfastighetslära innan eftersom de flesta lärarna refererade till detta på föreläsningarna.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Helt orimligt att kunna alla detaljer inom varje delämne.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen, som jag tolkar var att sätta sig in ganska grundligt i många olika områden, då det ofta bara var en föreläsning i ämnet var för högt ställda. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Ja, på tok för höga. det är inte rimligt att vi ska klara av att lära oss så mkt på så kort tid. Plus att flera gånger påpekades på föreläsningar att "detta har ni ju läst förr" men det hade vi inte» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är otroligt brett och väldigt många olika område vi skall lära oss om» (Nej, målen är för högt ställda)
- Vi som läser EPI hade mindre förkunskap än designingenjörerna, då de läst både hållfastighetslära samt material. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»4 12%
I viss utsträckning»23 71%
Ja, i hög grad»3 9%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.09

- Nej, tycker att det gick alldeles för mkt in på "mikro" i stället för "makro"» (Nej, inte alls)
- Som sagt, för mycket detalj frågor.» (Nej, inte alls)
- Målen var inte alls lika djupgående som frågorna på tentan. Trots att man kände att man kunde allt som målen beskrev så vet jag inte ens om jag blev godkänd på tentan. Tilläggas kan då också att om jag inte är det så skulle det vara den första underkända prestationen i mitt liv. » (Nej, inte alls)
- Tentan hade en dålig helhet. Det märktes att varje föreläsare hade skrivit varsin fråga. » (I viss utsträckning)
- Många frågor på tentan var på detaljnivå i de olika områdena, det uppfattade inte jag att målen krävde.» (I viss utsträckning)
- Kursen är extremt bred och examinationen borde testa den övergripliga förståelsen och inte detaljkunskap. Skulle vara mycket bättre med mindre småpoängsfrågor och istället ha en bredare frågeställning så att man faktistk kan visa att man lärt sig om ämnet.» (I viss utsträckning)
- Årets tenta var bättre än tidigare tentor som innehöll detaljfrågor i stil med "Hur många ören sparar man om man byter från PP till PE-plast?" Hur man kan ställa sådana sakfrågor och förvänta sig att man kan läsa in sådana detaljkunskaper om alla delområden är orimligt. Det som är intressant är övergripande kunskaper om metoder, fördelar osv, vilket denna tenta hade i större utsträckning än tidigare, men det finns fortfarande förbättringspotential!» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att tentamen berörde väldigt specifika kunskaper istället för att behandla mer övergripande förståelse som jag tycker borde prioriteras.» (I viss utsträckning)
- Tyckte att för en så pass stor och bred kurs var vissa frågor lite väl specifika. Svårt att lära sig allt om alla olika tekniker och processer.» (I viss utsträckning)
- Tycker att tentan inte fokuserade på samma saker som kursmålen, samt det man tryckt på under föreläsningarna.» (I viss utsträckning)
- Jag anser att examinationen gick in på för mycket detaljer, de flesta som jag pratat med håller med då vi tentaläste för att få en bred överblick och kunna lite om mycket istället för tvärtom!» (I viss utsträckning)
- För många lågpoängs- och detaljfrågor. Ingen av dem jag pratade med hann med att svara på alla frågor.. Borde vara mer frågor om generell uppfattning. Dock bättre tenta än tidigare år..» (I viss utsträckning)
- Vissa men många frågor på tentan var detaljfrågor och inte vad kursmålen innebar, enligt mig.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»6 17%
Ganska liten»13 38%
Ganska stor»11 32%
Mycket stor»4 11%

Genomsnitt: 2.38

- Jag har väldigt missnöjd med föreläsarna. De ska inspirera. Jag hade gjort bättre ifrån mig om jag skippat föreläsnningarna och läst själv på den tiden.» (Mycket liten)
- Eftersom det är en riktigt bred kurs har de flesta föreläsarna inte gått så mycket på djupet, eller i alla fall inte tryckt på att det skulle vara det viktiga, och sen när man fick se tentan blev man rent av chockad över hur djupgående frågorna var. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna har hållit mycket olika nivå. Vissa var inspirerande, medan andra höll väldigt låg nivå och ville gå hem så tidigt som möjligt. » (Ganska liten)
- Många olika föreläsare, ibland väldigt oinspirerande, och otroligt tråkiga områden gjorde att man inte direkt satt och hoppade i stolarna.» (Ganska liten)
- Svårt med så många olika föreläsare av minst sagt varierande kvalitet. » (Ganska liten)
- Vissa föreläsare exempelvis HansBörje som höll i cam/maskinuppbyggnad samt läraren som höll i svarvlabben var motiverande å levde upp till kraven jag har på en föreläsare den externa föreläsaren från arcam var också mycket intressant. Annars anser jag att föreläsare speciellt han som höll i skärande bearbetning har presterat långt under vad som är acceptabelt, vilket gör att man inte alls blir motiverad som student, han hade otydliga anteckningar på tavlan och jag förstod inte alls sammanhanget i det han sa trots att jag försökte.» (Ganska liten)
- Då nivån på föreläsare varierade väldigt mycket så har det känts som att man lika gärna kunnat stanna hemma vissa föreläsningar.» (Ganska liten)
- Många ointressanta föreläsare(veka inte brinna för vad de prata om) som aldrig lyckades med att fånga publiken.» (Ganska liten)
- Kursen skulle vara bättre med färre lärare, eftersom det då är lättare att fråga saker och liknande» (Ganska stor)
- Vissa föreläsare har helt enkelt inte varit så bra medan andra gjort ett jättebra jobb.» (Ganska stor)
- Många föreläsare var mycket duktiga och pedagogiska» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»3 8%
Ganska stor»19 55%
Mycket stor»10 29%

Genomsnitt: 3.08

- Av samma anledning som ovan, jag lärde mig mycket av både boken och pp-presentationerna men tydligen inte tillräckligt.» (Mycket liten)
- Boken tycker jag inte var speciellt bra. Alldeles för mkt svår text, för mkt onödig information» (Ganska liten)
- Har läst mest från mina egna anteckningar» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen var bra, föreläsningsmaterialet var inte bra! Svårförståerliga power points. Läshänsvisningen var dock mycket bra. » (Ganska stor)
- Föreläsarnas "slides" med egna kommenterar i första hand, men boken ökade även den djupare förståelsen.» (Ganska stor)
- Kan känna att Plast boken var ett ganska dyrt och onödigt köp, då jag inte alls behövde använda den så mycket som jag trodde när jag köpte den. kanske skulle kunna räcka med att få ut kompendium även här som i t.ex. gjutningen?! » (Ganska stor)
- Men det jag lärde mig kontrollerades inte av tentan.» (Mycket stor)
- Något som var bra är de tydliga läsanvisningarna och vad man ska kunna på varje område (som iofs inte stämde överens helt med examinationen). Vissa delar var dock otroligt luddiga, t.ex. gjutkompendiet som var otroligt invecklat och förklarade saker med termer man inte hade en aning om.» (Mycket stor)
- Utdelat material i form av OH-blad och kompendium har utgjort all litteratur för mig, köpte inte de rekommenderade böckerna.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»18 52%
Mycket bra»15 44%

Genomsnitt: 3.41

- Kändes som det utdelade materialet låg o organiserat» (Ganska bra)
- Utdelat material var lättillgängligt, bra att kunna skriva ut pdf-slides innan föreläsningen för att lättare hänga med.» (Ganska bra)
- Vissa ppt"s från föreläsningarna saknades.» (Ganska bra)
- Vissa föreläsare la upp gamla slides och några glömde att lägga upp innan föreläsningen.» (Ganska bra)
- Lite strul med missade föreläsningar. Dessutom känns metoden att ha 5-6 föreläsare i en kurs som alla ger sin del av examinationen allt annat än optimalt.» (Ganska bra)
- Skulle vara bättre om alla slides var indelad i mappar efter respektive område. Dvs en mapp för gjutningsföreläsningarna osv..» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»6 18%
Ganska bra»12 36%
Mycket bra»8 24%
Har ej sökt hjälp»6 18%

Genomsnitt: 3.36

- Svårt med olika lärare» (Ganska dåliga)
- Eftersom vi hade en ny föreläsare i veckan och de inte håller till på Lindholmen var det svårt att fråga inför tentan.» (Ganska dåliga)
- Eftersom det är olika lärare hela tiden är det svårt att få i kontakt med en speciell lärare om man hade frågor om just en speciell tillverkningsteknik.» (Ganska dåliga)
- Eftersom det var så många föreläsare var det svårt att kunna få svar på frågor som rörde en viss lärare. » (Ganska dåliga)
- Olika föreläsare har lett till att man inte kunnat fråga på vissa saker eftersom det saknats övningstillfällen samt att det veckan efter är en ny föreläsare.» (Ganska dåliga)
- Lätt att ställa frågor under och efter föreläsningarna. Men under tentaveckan då mycket frågor uppstod var det svårt att få tag på de olika föreläsarna.» (Ganska bra)
- Under kursens gång ställde jag inga frågor, men tycker att det inte skulle ha varit några problem. Under tentaveckan var det sämre. Tycker att det bör finnas någon på plats, iaf under vissa tidpunkter, så man kan få reda ut och fråga om saker man inte förstår. Det är först när man får sig en grundlig förståelse (d.v.s slutet av kursen) som man kommer på mer invecklade frågor.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 20%
Mycket bra»25 73%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»7 20%
Hög»16 47%
För hög»10 29%

Genomsnitt: 4.02

- En väldigt "baskunskaps-orienterad" kurs att ha så långt in i ett program, blev rätt simpelt. Dock viktig kunskap, så uppskattar den.» (Låg)
- Otroligt bred kurs, mycket att ta in.» (Hög)
- Jättemycket material att ta sig igenom och memorera.» (Hög)
- Jag skulle uppskatta ifall föreläsarna började på en mer grundlig nivå istället för att gräva in sig på specialkunskap det första de gör.» (Hög)
- Mycket material att läsa igenom...» (Hög)
- Åerigen så tycker jag att vi inte hade de baskunskaper som krävdes och då blev det oerhört tufft.» (För hög)
- Tentan var för omfattande. Kursen borde vara uppdelad i minst två kurser, alternativt att ett projekt utförs med en vald metod o denna vägs mot de andra tillv.metoderna» (För hög)
- alldeles för hög. inte rimligt att lära sig så mkt ingående om så mkt delar på så kort tid» (För hög)
- Känns väldigt djupgående, lite för mycket av allt, förstår inte varför man skall lära sig vissa saker utantill, t.ex egenskaper för 14 olika plaster osv..» (För hög)
- Det är verkligen orimligt att en så bred kurs också ska vara så djup! I alla fall på 7,5 p.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 12%
Lagom»7 21%
Hög»10 30%
För hög»12 36%

Genomsnitt: 3.9

- Ganska liten arbetsbelastning under stor del av kursen, eftersom vi inte hade någon dugga eller liknande som gjorde att man kom igång med plugget. Men i slutet av läsperioden när man började studera inför tentan och framförallt när man sett övningstentorna blev det tungt. » (Lagom)
- Tillverkningsteknik plus termo var två riktigt tunga kurser att ha samtidigt, kanske inte riktigt det bästa valet.» (För hög)
- Svårt och kombinera denna kurs och termodynamik» (För hög)
- Termo och tillverkningsteknik i samma läsperiod var verkligen ingen hit.» (För hög)
- Då vi läste Termodynamik parallellt med denna kurs har det varit väldigt mycket att göra. Två stora och tunga kurser.» (För hög)
- Termodynamik och tillverkningsteknik samtidigt är inte den bästa kombinationen. Det är två mycket krävande kurser. Bör undersökas om det går att ändra på till kommande år. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»4 11%
Dåligt»12 35%
Godkänt»14 41%
Gott»4 11%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.52

- Vad är syftet med kursen? Varför var vi inte i verkstaden? Ibland kunde man lika gärna ha läst en gloslista... var finns förståelsen och syftar kursen till att man ska få en förståelse för de olika tillvekningsmetoderna? Det lyckades inte.» (Mycket dåligt)
- Dels tycker jag att ämnet är tråkigt och ointressant men de omotiverade föreläsarna bidrar starkt till mitt dåliga intryck.» (Mycket dåligt)
- Av ovanstående anledningar. Jag tycker det är extremt viktigt att vi som ska jobba inom tillverkande företag har koll på olika tillverkningstekniker och användningsområden. Men det hade varit mer rimligt att kräva att studenterna ska ha en övergripande kunskap inom samtliga av alla områdena, inte att man ska kunna redogöra för varenda detalj inom vart och ett av områdena. » (Mycket dåligt)
- Vissa föreläsare var inte pedagogiska i sitt lärande. Det blev tröttsamt många gånger och svårt att ta till sig kunskapen. Dessutom tycker jag att det var en för stor tenta för den utsatta tiden. Inte en chans att hinna med alla uppgifterna, som för övrigt alla var både omfattande och ibland onödigt djupgående/"detaljfrågor".» (Dåligt)
- För många olika föreläsare» (Dåligt)
- För mkt att läsa i kursmaterialet» (Dåligt)
- Väldigt invecklad, bred och tråkig kurs.» (Dåligt)
- Det är främst tentan som drar ner intrycket av kursen då jag tycker att den fokuserade alldeles för mycket på detalj kunskap, kontra hur mycket material vi hade att läsa in oss på. Eftersom alla föreläsare skrev sina egna frågor så saknades de övergripande mer frågorna. » (Dåligt)
- Har inte lyckats att fånga mitt intresse, föreläsare som ej var på rätt nivå eller tyckte det var roligt att lära ut. Vilket gör att kursen inte uppfyllde mina förväntningar. Tycker ej heller att det var någon profisonell hantering av den feedback vi försökte ge examinatorn under kursens gång.» (Dåligt)
- Med tanke på att jag kom in i kursen med noll förkunskaper har jag lärt mig mycket, men tyvärr inte så mycket som jag behövt för att kunna göra bra ifrån mig på tentan. Känns även fel att designarna hade läst flera kurser som underlättat denna kurs. » (Godkänt)
- Extremt mycket detaljkunskap som inte känns relevant för designingenjörer! » (Godkänt)
- Vissa föreläsare var väldigt oinspirerande, trista, gick alldeles för snabbt fram och verkade bara vilja bli klara... » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- labbarna»
- Vissa av föreläsarna var inspirerande. Litteraturen är ok. »
- Föreläsare som vet hur man förmedlar budskap, vilka var riktigt få.»
- Kurshemsidan var bra, all info fanns där. Labbar var bra»
- Laborationerna var bra.»
- Per Öhl, Mattias Svensson, Ulf Honsberg och Antal Boldizar, de var riktigt bra och pedagogiska föreläsare!»
- Utdelningen av material, innan föreläsning så man kan vara förberedd.»
- Jag tycker att Per skötte kursen efter bästa förmåga och skrev tydliga läsanvisningar. Labben i skärande bearbetning var bra för förståelsen. »
- Strukturen, när det gäller det administrativa och litteraturen, som alltid följer med Per Öhls kurser.»
- Upplägget. Intressant med lite varierade föreläsare osv.»
- Gästföreläsaren»
- Labledaren och Per Öhl»
- Kunskapsmålen, de var bra och tydliga. Dock upplevs de mycket missvisande i förhållande till examinationen. »
- Gästföreläsaren, det var den föreläsning som var mest givande. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsarna var inte bra inspirerade inte alls och de var för många föreläsare, så man inte fick något sammanhang. »
- Färre frågor på tentan eller åtminståne färre frågor-i-frågorna (några hade VÄLDIGT många delfrågor).»
- Tentan. Jag anser att det är viktigare att kunna baserna är massa detaljer om varje metod. Eller lägga fokus på färre antal metoder, ex ta bort plastboken. Man kan inte få in så mycket i huvudet! (och jag är inte dålig på att plugga)»
- Mer praktiskt. Verkstad. Mer struktur, tydligare helhet. »
- kursinnehållet, alldeles för mycket att lära sig, eller så bör man ändra eller utbilda föreläsarna så att de vet hur man lär ut så att eleverna kan förstå coh dra nytta av föreläsningarna. »
- För många olika föreläsare gör kursen osammanghängande. "Plasttjejens"(kommer ej ihåg namn) orutin när det gäller att föreläsa gjorde dessa föreläsningar hafsiga då hon stressade igenom allt.»
- Mindre föreäsare, funkar inte med så många»
- Färre lärare.»
- Tydligare mål, tentafrågor och bättre svar till övningsuppgifterna på gjutavsnittet. »
- Examinationen! Eller kunskapsmålen»
- Mer struktur i undervisningen. Förvirrande när ämnesområdena går omlott.»
- Mer övergripande tenta-frågor, färre områden och föreläsare.»
- Läsperioden är för tung. Denna va extrem den andra va nästan lika tung. »
- Ny föreläsare till skärande bearbetning!»
- Mindre föreläsningar om gjutning. Känns som att det skulle kunna sammanfattas lite snabbare och mer konkret. Kenneth Hamberg känns stundtals lite oorganiserad.»
- Att tentan fokuserar på det som föreläsarna tyckt varit viktigt under föreläsningarna och inte frågar efter sånt som man knappt lagt tid på...»
- Jag hade föredragit om kursen ej hade innehållit så många olika kunskapsområden»
- Hade varit intressant med en intro till kursen för att förstå sammanhanget och varför man skall läsa kursen. Koppla samman kursen mer till ens utbildning, berätta när man kommer ha användning för dessa kunskaper, gör det meningsfullt så att det inte känns så tungt och ointressant.»
- Arbetsbelastningen och examinationen. Jag tycker det är fel att kräva så mycket på 7.5 p och framför allt när man inte ens kan ana hur djupgående tentafrågorna skulle vara. »
- Färre föreläsare eller smalare kurs. Inte nog med att kursen är bred som den är, dessutom vill alla föreläsare ha med detaljerade frågor om just sina områden. Det är grymt svårt att lära sig allt.. »
- tentan.Detta ska vara en översiktskurs i olika tillverkningstekniker inte på detaljnivå inom de olika områdena. »

16. Övriga kommentarer

- Generell tanke om tentan: väldigt ingående/specifika frågor istället för att kunna redogöra för mer generella fall inom respektive område. Förstår inte varför EPI läser kursen över huvud taget, hållfasthet eller liknande känns mer relevant. »
- Det var rörigt med så många olika föreläsare. »
- Tentan kändes väldigt omfattade och stor. Tyckte inte alltid att det stämde att vi skulle hålla oss på en "översiktlig nivå" jämfört med vad som sedan krävdes att man kunde. Svårt med så många olika inriktningar i samma kurs. Tror att vi designingenjörer tjänade väldigt mycket på att ha läst materialtekniken i höstas, inte minst på Kenneths föreläsningar. »
- Stor och bred kurs, men ger bra allmän uppfattning över olika tillverkningsalternativ. »


Kursutvärderingssystem från