ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp2 11/12 Engelska, LSP020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-15 - 2012-01-16
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Sammanfattande intryck av kursen

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»10 26%
Godkänt»18 47%
Gott»8 21%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 2.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Varför läsa grammatik? Kunde man inte lagt ännu mer fokus på att öva muntlig engelska och liknande istället. Tycker egentligen man kunde sammanvävt denna kursen med någon annan kurs vilket hade kännts lättare. Nu hade vi 4 kurser igång samtidigt och ofta blev det då inte att man lade ner tid på engelskan som man egentligen skulle behöva, man lade tiden på andra kurser som man värderade högre. » (Dåligt)
- Låg nivå på kursen. I Sverige börjar vi få engelskaundervisning redan i årskurs 4. Det känns som att en teknisk högskola är fel forum för denna typ av engelskakurs. Visst att vi har haft en del fackinriktade uppgifter, men jag anser inte att kursens fokus har legat på det tekniska. Inleder man, som lärare, dessutom kursen med att förtydliga att endast tre moment (tenta, tal och summary) är obligatoriska så lägger man inte direkt ribban på någon hög nivå.» (Dåligt)
- Lite mycket på så kort tid, fick hoppa över sådant som inte var obligatoriskt för att hinna med.» (Godkänt)
- Ej krävande utan ganska lätt.» (Godkänt)
- För mycket grammatik, för lite fackämnesinriktat. » (Godkänt)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.94


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten:
1) kunna skriva sammanfattningar på engelska av fackämnesinriktade artiklar och
2) kunna ge muntlig presentation på engelska inom fackämnet på en språkligt acceptabel nivå.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 10%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»27 71%

Genomsnitt: 3.44

- Kan visas mycket tydligare. T.ex. genom att dela ut dokument med målen som ska uppnås. » (Jag har inte sett/läst målen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

37 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 5%
Ja, målen verkar rimliga»29 78%
Nej, målen är för högt ställda»6 16%

Genomsnitt: 2.1

- Ämnet tar upp oväsentliga saker. Kändes onödigt. » (Ja, målen verkar rimliga)
- två inlämningar, två presentationer och en tenta är för mycket för en så pass liten kurs» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen kanske är lätta att få in i poängen men hela kursen som vi gick igenom på lektionerna kändes som ganska mycket förhållandevis till sina 3 hp. » (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

36 svarande

Nej, inte alls»2 5%
I viss utsträckning»19 52%
Ja, i hög grad»15 41%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.36

- Ej fått resultatet ännu, men troligen inte.» (?)
- Examinationen testade inte mina kunskaper inom byggingenjörens engelska fackspråkstermer. Den obligatoriska summaryn gjordes hemma och då har man alla möjligheter att slå upp facktermer, likaså talet. På tentan fans det ord som jag inte kunde, men då fanns det en ordlista bifogad. Vad testades egentligen på examinationen?! Jo, mina färdigheter i att kunna skriva summarys och att hålla en presentation inför sex klasskompisar. Verkligen givande... Hm.» (Nej, inte alls)
- Alldeles för högt fokus på grammatik, det är ju inte det som kursens mål var, vi ska kunna förmedla en poäng i skrift och tal inte ha ett fläckfritt grammatiskt språk, det har för övrigt inte en enda engelsman.» (I viss utsträckning)
- Lite väl mycket grammatik i tentan.» (I viss utsträckning)
- Jag kände att det var med ett test på grammatiken än fackspråk.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»14 36%
Ganska liten»8 21%
Ganska stor»12 31%
Mycket stor»4 10%

Genomsnitt: 2.15

- Hade bra resultat på diagnostiska testet så jag har i stort sett fortsatt att köra på känsla. Föreläsningarna hade varit mer givande om vi studenter "tvingats" vara mer aktiva och prata mer.» (Ganska liten)
- Helst vill jag svara mellan ganska liten och ganska stor.» (Ganska stor)
- Bra lärare som hjälpt till och förklarat saker på ett bra sätt. » (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»12 32%
Ganska liten»16 43%
Ganska stor»9 24%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.91

- Inte haft någon. Engonline isådanafall men den kan ju jag känna kan behöva en uppdatering både en och två gånger vad gäller funktionalitet. Inte den bästa i mina ord alltså. Dock ett bra inlärningsmedel. Tror nästan man kunde lagt hela kursen internetbaserad med även examination online. » (Mycket liten)
- Övningar på lektioner har varit till hjälp, web-sidan har jag inte övat så mycket på.» (Ganska liten)
- Bra ,ed sammanfattningarna som resulterade i att man läste mycket teknisk information på engelska.» (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 15%
Ganska bra»20 52%
Mycket bra»12 31%

Genomsnitt: 3.15

- Tycker jag funkat ok efter vad pingpong kan användas till. » (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»7 18%
Lagom»18 47%
Hög»9 23%
För hög»4 10%

Genomsnitt: 3.26

- Det är ju personligt, vissa har lätt för språk andra inte.» (Låg)
- Belastningen var lagom, men det var lite väl många moment med tanke på kursens poäng, 2 redovisningar 3 sammanfattningar och 2 gramatiska prov (det första + tentan)» (Lagom)
- på gränsen till för hög med tanke på kursens storlek.» (Hög)
- Om man ser till poängantalet var arbetsbelastningen för hög. Man borde få mer lön för mödan. Men jag tycker i så fall att poängantalet skall ökas, inte att arbetsbördan skall sänkas. För det var en VÄLDIGT nyttig kurs. » (För hög)
- Tycker som sagt att man kanske inte behöver fokusera så mycket på grammatik, vill man skriva något grammatiskt korrekt idag finns oändliga hjälpmedel och känns bara löjligt att lära sig utantill, tror det ändå kommer med tiden. Tror det är viktigare att prata mycket engelska och läsa det för att bli bra på det. » (För hög)
- Med tanke på vad jag lärde mig (ytterst lite) så var arbetsbelastningen alldeles för hög. Den tid som lades på att skriva summarys och den energi som slösades på att tycka att engelskakursen är väldigt onödig hade kunnat läggas på mer relevanta saker. Exempelvis på de tre övriga kurserna som vi hade under LP2.» (För hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 7%
Ganska bra»15 39%
Mycket bra»13 34%
Har ej sökt hjälp»7 18%

Genomsnitt: 3.63

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 29%
Mycket bra»21 56%
Har ej sökt samarbete»5 13%

Genomsnitt: 3.83

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»10 27%
Hög»20 55%
För hög»4 11%

Genomsnitt: 3.72

- Många olika kurser» (Hög)
- Kändes som lite för mycket förhållandevis till poängen. » (Hög)
- Fyra kurser samtidigt tycker jag är allt för mycket. » (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Linda och Vivianne. Sköna damer!»
- Engelska diskussionerna. Presentationerna för det kommer man ha användning av i framtiden. »
- Sammanfattningarna och presentationerna var det som gav mest för mig.»
- Upplägget med enskild grammatikdel på lektionen. (första eller sista timmen av lektionen)»
- Ingenting.»
- Grammatikgenomgångarna.»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- sluta fokusera så mycket på grammatiken, det finns inte någon som bryr sig om om du har ett perfekt språk på arbetsmarknaden. lägg mer fokus på att våga tala på engelska inför folk och förmedla poäng osv. »
- Fler poäng på kursen.»
- Ta bort fokusen från grammatiken och väv eventuellt in kursen i någon annan kurs. »
- grammatik webbsidan var krånglig och det var svårt att lära sig grammatiken »
- Inte ha ett så högt tempo under lektionerna. Arbetade med en sak max 1 timme och det blir för stressigt. Ta mer på svenska så att alla verkligen får chans att lära sig allt. »
- Mer aktiviteter på föreläsningarna för att träna på att tala - dela upp i mindre grupper som gjordes en gång då vi sammanfattade varsin text för varandra.»
- Mer fackord och liknande. »
- Talövningar, ex konversationer »
- Allt. Ersätt kursen med någonting annat eller gör någonting vettigt med 3,0 poäng fackengelska. Det är ändå oerhört viktigt med språk!»
- Kan vara nyttigt med glosförhör och inte bara textsammanfattningar »
- Mindre papper, mer övningar på overheaden»
- Bättre planering av lärarna. Under de 4 timmars lektionerna vi hade var det kanske 2,5 timmes effektivt jobb. »


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Jag tycker att antingen engelskan eller CAD:en skall flyttas till en annan läsperiod och att båda kurserna ska få utökat poängantal. Det har varit för mycket den här perioden. De "viktigaste" kurserna har varit matematiken och byggtekniken och det har CAD:en och engelskan blivit lidande av. De kurserna borde få mer plats för de är väldigt viktiga.»
- Lägg engelska kursen som en valbar kurs för dom som känner att de behöver/vill läsa»
- Förstår mig inte riktigt på varför vi ska läsa en enskild kurs i engelska med stort fokus på grammatik. Engelska kan jag förstå är bra och läsa men inte just grammatik tror jag, jag tror man kan lägga fokus på viktigare saker. Väv in kursen som ett moment i en annan kurs.»
- Behaglig och kul kurs. Bra föreläsare, trevliga, anpassningsbara och behjälpliga när vi hoppade mellan de olika grupperna.»
- Rörig kurs. Syftet med att läsa kursen luddigt, vilket medförde att kursen kändes "flummig"»
- Kursen kändes onödig. Tentera av först och låt sedan de som behöver ta lektioner i de områden som behövs. Jobba mer mot presentationer och kommunikation än grammatik. »
- Hela kursen känns som en avstämningen av vad alla kan från gymnasiet. Grammatiken gick fort fram och det var svårt att faktiskt lära sig något nytt på det.»
- Gör någonting vettigt med 3,0 poäng fackengelska. Det är ändå oerhört viktigt med språk!»
- Ser inte riktigt poäng med kursen, speciellt i årskurs 1. Är det inte bättre att ta den senare, i trean»
- I stort så har jag hört mest negativa kommentarer om kursen, då man kanske upplevt att kursen är överflödig i programmet. Att få den mer inriktad mot programmets innehåll vore bra.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.94
Beräknat jämförelseindex: 0.48

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från