ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Hållfasthetslära H11, LMS263

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-22
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»3 16%
Cirka 20 timmar»5 27%
Cirka 25 timmar»6 33%
Cirka 30 timmar»3 16%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.66

- På grund av åtaganden utanför skolan kunde jag ej lägga mer. » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»2 11%
25%»0 0%
50%»2 11%
75%»4 22%
100%»10 55%

Genomsnitt: 4.11


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 55%

Genomsnitt: 2.88

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 6%
Ja, i hög grad»12 75%
Vet ej/har inte examinerats än»3 18%

Genomsnitt: 3.12

- Tycker att den i mkt större utsträckning testade våra kunskaper än de tidigare gjort, kul att man fick tänka om lite och inte bara göra som i typtentorna» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»3 16%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»6 33%
Mycket stor»8 44%

Genomsnitt: 3.05

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 16%
Ganska stor»4 22%
Mycket stor»11 61%

Genomsnitt: 3.44

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»7 38%
Mycket bra»9 50%

Genomsnitt: 3.33

- Stort plus med många tentor och svar till både dem och övningsuppgifterna i boken» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»4 22%
Mycket bra»8 44%
Har ej sökt hjälp»4 22%

Genomsnitt: 3.72

- Jag hade uppskattat några fler räknestugor och några färre föreläsningar om möjligt. » (Ganska bra)
- Fler övningstillfällen/räknestuga. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»14 77%
Har ej sökt samarbete»3 16%

Genomsnitt: 4.11

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»7 38%
Hög»8 44%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.61

- Mer eget val än kursen...» (Låg)
- Det är en ganska tung kurs så då krävs det mycket arbete för att hinna med. Men det ska ju inte vara för lätt heller..» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 11%
Hög»13 72%
För hög»3 16%

Genomsnitt: 4.05

- Tillsammans med åtaganden utanför skolan blev belastningen mycket hög. » (Hög)
- Tillverkningen och engelska uppsatsen äter av hållefens tid. Är det inte viktigare att vi som går konstruktion får lägga tid på detta som vi kommer använda oss av senare istället för å veta vilket material som White och Taylor introducerade. Man blir ju tvungen att välja bort hållfplugget som är intressantare och därmed lättare att lära sig. » (För hög) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 11%
Gott»8 44%
Mycket gott»7 38%

Genomsnitt: 4.11

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bövik och pdf facit online»
- Bra upplägg med försläsningar/övningar. Mycket bra med samma föreläsare som övningsledare. Härlig tenta.»
- Bövik»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Detta är den enda kursen (än så länge) som jag känner att man har försökt trycka in alldeles för mycket på för kort tid. Föreläsningarna präglas till 70% av härledningar som inte änns testas på tentan, utan det är mer formlerna man kommer fram till efter 45 minuters intensivt skrivande som används. Och med intensivt menar jag att det är så intensivt att man inte hinner förstå vad det är man skriver ned.»
- Bör och bör men vore en fördel att veta inför en föreläsning vilka exempwluppgifter som kommer att arbetas med så man kan ta sig en titt på dem innan så man lättare kan ta till sig föreläsningen. »
- Boken är lite smådålig tycker jag.»
- Räknestugor redan från lv 1. Tydligare uppdelning i planering mellan föreläsningar och övningar.»
- Fler övningstillfällen»
- Ge oss en hörsal till föreläsningarna! » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Denna kursen har varit väldigt tung och då hjälper det inte att man läser en annan väldigt tung kurs samtidigt (tillverkningsteknik), och att projektet i Kommunikation tar upp mycket tid att skriva. Ett annat upplägg hade hjälpt avsevärt.»
- Tack för en bra kurs.»


Kursutvärderingssystem från