ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Strömnings- och energiteknik, LKT340, Lp4 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-17 - 2010-06-06
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»3 33%
Cirka 25 timmar»4 44%
Cirka 30 timmar»1 11%
Minst 35 timmar»1 11%

Genomsnitt: 3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 22%
100%»7 77%

Genomsnitt: 4.77

- eftersom jag är omregistrerad, så har jag deltagit i föreläsningar och övningar ( alltså inte obligatoriska moment) !» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 66%

Genomsnitt: 3.44

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 12%
Ja, i hög grad»4 50%
Vet ej/har inte examinerats än»3 37%

Genomsnitt: 3.25


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 12%
Ganska stor»2 25%
Mycket stor»5 62%

Genomsnitt: 3.5

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»1 11%
Ganska liten»4 44%
Ganska stor»3 33%
Mycket stor»1 11%

Genomsnitt: 2.44

- Boken var ett onödigt köp!» (Mycket liten)
- Häftet är ju bra! speciellt uppgiftsdelen, har inte öppnat boken och bara skummat igenom texten i häftet men det gick ju bra ändå!» (Ganska liten)
- Kurshäftet var bra, använde inte boken sa mycket» (Ganska liten)
- Kompendiet är ibland lite knapphändigt, boken är bra!» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»5 55%

Genomsnitt: 3.55


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 62%
Mycket bra»3 37%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.37

- Hade varit bättre med färre föreläsningar boch fler räknestugor, föreläsningarna gick ofta lite långsamt, hade kunnat göra mycket mer på den tid som var aanslagen.» (Ganska bra)
- Önskar större möjlighet att få hjälp under hela kursens gång, inte bara i slutet! När denna möjlighet väl gavs fick man bra hjälp.» (Ganska bra)
- Var lite ont om räknestugor i början av kursen.» (Ganska bra)
- Hade inga räknestugor i början vilket var synd. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»7 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 66%
Hög»3 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.33

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»8 88%
För hög»1 11%

Genomsnitt: 4.11

- Sep1» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 11%
Gott»6 66%
Mycket gott»2 22%

Genomsnitt: 4.11

- Gunnar har ett bra upplägg på sina kurser. Strukturerade och man vet vad som gäller. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räknestugorna! ( det skulle vara bra med en fast räkne stuga i veckan, så att man kan ställa frågor regelbundet)»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det våre bra om man få lösningsvägg för övningsuppgifter.»
- Mer övningar,så att man kan få mer demoräknade uppgifter!»
- Inte ha alla räknestugor pa slutet, variera mer!»
- Möjligheten att ställa frågor/få hjälp med räkning. Labbarna var inte lika givande som dom brukar vara. Framförallt kändes det lite meningslöst att skriva rapporter när resultaten var helt orimliga. »
- Fler räknestugor i början och mitten av kursen och inte bara i slutet.»
- Någon räknestuga i tredje veckan åtminstone. Sprid ut räknestugorna bättre. »

16. Övriga kommentarer

- Snabba upp tempot lite grann, ibland känns det som det går väl långsamt på föreläsningarna!»


Kursutvärderingssystem från