ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fysikalisk kemi, KFK053, Lp2 2010, KFK053

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-06 - 2011-01-23
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Nikola Markovic»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»4 21%
Cirka 20 timmar»2 10%
Cirka 25 timmar»9 47%
Cirka 30 timmar»3 15%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.73

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»2 10%
75%»6 31%
100%»10 52%

Genomsnitt: 4.31

- man förstår inget av föreläsningarna utan man bara skriver av. det som sägs skrivs på tavlan.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 36%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 52%

Genomsnitt: 2.78

- Väldigt tydliga och bra mål som Nikola har sammanfattat.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 71%
Nej, målen är för högt ställda»4 28%

Genomsnitt: 2.28

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 23%
Ja, i hög grad»6 35%
Vet ej/har inte examinerats än»7 41%

Genomsnitt: 3.17

- Väldigt svår och ganska elak tenta.» (I viss utsträckning)
- Mycket bra och varierad examination.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp var föreläsningarna för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»6 33%
Ganska stor»7 38%
Mycket stor»3 16%

Genomsnitt: 2.61

- man förstår inget av föreläsningarna utan man bara skriver av. det som sägs skrivs på tavlan.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp var räkneövningarna för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»7 36%
Mycket stor»9 47%

Genomsnitt: 3.26

- utnyttjade inte så många tillfällen» (Ganska liten)
- men man måste få möjlighet att räkna själv också.» (Ganska stor)
- Martin är en mkt bra övningsledare» (Mycket stor)
- Marin är jättebra! han ser till att alla förstår» (Mycket stor)
- Övningsledare Martin var väldigt bra.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp var kursboken för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»7 36%
Ganska liten»7 36%
Ganska stor»5 26%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.89

- Har inte behövt boken alls» (Mycket liten)
- Har knappt öppnat den» (Mycket liten)
- Använde den knappt.» (Mycket liten)

9. Till hur stor hjälp var sammanfattningarna för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»5 27%
Ganska stor»10 55%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.72

- Ibland är texten ganska svårförstålig» (Ganska stor)

10. Till hur stor hjälp var laboration 1 "Beräkning av vågfunktioner, energier, vibrationsspektra och elektroniska spektra med hjälp av programmet HyperChem" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

18 svarande

Mycket liten»5 27%
Ganska liten»6 33%
Ganska stor»7 38%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.11

- Laborationer tar tyvärr så mycket tid med sina rapporter. Jag och de flesta andra lär oss bäst när man får räkna tal. Jag personligen tror att laborationer skulle ge mycket mer till kunskapen om de användes som bekräftelse av kunskap istället för inlärning. Om man har räknat igenom området rent teoretiskt innan man gör laborationen kommer man ha förståelse för allt man gör under laborationen. » (Mycket liten)
- vi gjorde den så tidigt så det var mkt svårt att koppla. » (Ganska liten)
- Att bland annat få se molekylerna vibrera gjorde förståelsen bättre. » (Ganska stor)

11. Till hur stor hjälp var laboration 2 "Bestämning av dissociationsenergin för I2" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

18 svarande

Mycket liten»4 22%
Ganska liten»5 27%
Ganska stor»9 50%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.27

12. Till hur stor hjälp var laboration 3 "Elektrokemisk bestämning av löslighetsprodukt och ligandtal" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

18 svarande

Mycket liten»4 22%
Ganska liten»3 16%
Ganska stor»10 55%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.44

13. Till hur stor hjälp var laboration 4 "Bestämning av hastighetskonstanten för reaktionen mellan väteperoxid och jodidjon" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

17 svarande

Mycket liten»3 17%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»11 64%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.58

14. Till hur stor hjälp var laboration 5 "Bestämning av livslängden för singlettexciterad naftalen" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

18 svarande

Mycket liten»3 16%
Ganska liten»5 27%
Ganska stor»9 50%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.44

- Gällande alla laborationer: Laborationerna ger alltid en större förståelse än om man bara skulle sitta och läsa själv i boken. Man "tvingar" sig själv att förstå vilket är ett bra sätt för mig att lära mig.» (Ganska stor)
- Mycket bra lab!» (Mycket stor)

15. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 31%
Mycket bra»13 68%

Genomsnitt: 3.68

- Kan nog inte göras bättre faktiskt» (Mycket bra)


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 31%
Mycket bra»10 52%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 3.63

- Det hade varit väldigt bra om mer tid avsattes på räkneövningarna för att få ställa frågor och få hjälp. Frågor på uppgifter blev man många gånger tvungen att utnytja rasten för att hinna ställa. Det gick bra såvida det inte var för många andra som också behövde hjälp, då kunde det vara svårt att hinna.» (Ganska bra)
- övningsledarna tar tid att hjälpa om man frågar efter det.» (Mycket bra)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»13 72%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.72

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 36%
Hög»9 47%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.78

- Fick lägga ner många timmar till labbrapporter! Tycker det var för många!» (Hög)
- Med 5 laborationer så blir belastningen väldigt hög. De äter mycket tid.» (Hög)
- Men alla kurser har hög belastning, man hinner inte så mycket man vill» (Hög)
- Då laborationsrapporter ska skrivas och lämnas in ökar alltid belastningen. Bortses dessa rapporter var belastningen ganska lagom. Rapporterna måste dock få vara kvar. Totalt: bra arbetsbelastning.» (Hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 5%
Hög»7 36%
För hög»11 57%

Genomsnitt: 4.52

- Vi läser transporten samtidigt. Så det blir automatiskt väldigt hög belastning» (För hög)
- Läser två väldigt tunga kurset vilket leder till en alldeles för hög arbetsbelastning.» (För hög)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 42%
Gott»6 31%
Mycket gott»4 21%

Genomsnitt: 3.63

- Vettig kurs» (Gott)
- En rolig och givande kurs. Nikola lägger ner mycket engagemang för att lära ut till studenterna vilket är roligt att vara med om samtidigt som det ökar studiemotivationen när man har en bra föreläsare.» (Mycket gott)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- mer övningar för att räkna själv.»
- sammanfattningarna och övningsledarna»
- Alla räkneövningar. man lär sig bäst genom att själv få lösa problem och få ställa frågor när man kör fast.»
- Räkneövningarna»
- FK uppgifterna och föreläsningarna»
- Sammanfattningarna!! De tydliga lärandemålen. Möjligheten att få "boka möten" med räkneledarna i fall man behöver.»
- Nikola och övningsledare Martin (har ej besökt annan övningsledare). »
- Sammanfattningar och räkneövningar»
- Mkt bra föreläsare och bra och mycket utdelat material.»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- föreläsnings anteckningarna ska minskas, fast mer förklaring och förtysligande »
- mindre labrapporter»
- en bättre kursbok»
- Tyckte att laborationerna i termodynamiken var ganska bra då man räknade på de moment som man sedan vidrörde i laborationen. tyckte man fattade mer vad man gjorde då. Man fattar vad man gör medan man gör det istället för att försöka fatta allt när man skriver en rapport. Sparar tid att förstå medan man gör.»
- Räkneuppgifterna borde ändras, inte så många och bättre facit. »
- i vissa fall skulle det vara bra om det fanns lite mer tipps till lösningar på FK-uppgifterna»
- Det är en väldigt tung läsperiod och det hade underlättat om man inte behövt lägga så mycket tid på att skriva labrapporter (och rätta returer!). Man skulle kunna ersätta en labrapport med en mindre omfattande och detaljerad labbredogöresle. Konsultationstid/ självräkneövningar. Jag hade stora problem med att inte hinna ställa frågor. Dessutom hinner man glömma bort svaret tills man väl hinner räkna efter skolan och får fråga igen nästa räknatillfälle osv.. Alternativt lösningsgångar, men helst självräkneövningar. Möjlighet att få "boka möte" med räkneövningarna är bra, men kan inte ersätta självräknaövningar,(jag hade behövt minst ett möte i veckan..)»
- Räcker med två laborationsrapporter»
- Är jobbigt när kursen ligger i samma läsperiod som transporten, vilket gjorde att jag satsade på den istället. Tentapluggade endast på denna kurs och det tror jag det är många som gör. Sen är det väldigt många labrapporter vilket tar mycket tid, och vissa handledare är väldigt petiga med småsaker och det tar tid från de övriga studierna.»

23. Övriga kommentarer

- Rolig kurs!»
- Laborationerna tillsammans gav en bra grundlig förståelse.»
- Bra planering, tydliga mål, bra uppgifter, bra kurs!»


Kursutvärderingssystem från