ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elteknik V11, LET154

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-16 - 2011-03-30
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»16 47%
Cirka 20 timmar»8 23%
Cirka 25 timmar»6 17%
Cirka 30 timmar»4 11%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.94

- Det har varit väldigt lågt tempo och lite uppgifter att räkna.» (Högst 15 timmar)
- betydligt mindra i början av läsperioden» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 5%
75%»6 17%
100%»26 76%

Genomsnitt: 4.7

- Va sjuk» (75%)
- missat någon föreläsning» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 17%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 50%

Genomsnitt: 3.14

- Jag har kanske sett dem när kursen börja men kommer inte ihåg dem. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Har utgått ifrån de rekommenderade uppgifterna när jag studerat.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 6%
Ja, målen verkar rimliga»27 93%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.93

- var aldrig på övningarna, gjorde knappt några övningsuppgifter. Endå klarar jag tentan.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 26%
Ja, i hög grad»22 73%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.73

- Tentan var väldigt lik de gammla tentorna. Så det hade egentligen räckt att göra de gammla tentorna för att klara kursen.» (I viss utsträckning)
- Typtenta. Hade man gjort några gamla tentor då gick tentan galant.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 11%
Ganska stor»15 44%
Mycket stor»15 44%

Genomsnitt: 3.32

- men jag valde att förlita mig på litteraturen..» (Ganska liten)
- Föreläsningarna i kursens senare del har varit ganska röriga och svårförstådda. Föreläsningarna i kursens tidigare del var bättre och mer ordnade.» (Ganska liten)
- Lite ostrukturerat och svårt på trefas-biten» (Ganska stor)
- Görans övningslektioner var riktigt bra!!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»3 8%
Ganska liten»7 20%
Ganska stor»13 38%
Mycket stor»11 32%

Genomsnitt: 2.94

- Kompendiet var helt värdelöst. Det var svårt att hitta det man letade efter och allt som man undrade över stod inte. Jag vill ha tillbaka mina pengar.» (Mycket liten)
- Boken säger inte mycket nyttigt. En ny strukturerad bok är vad som behövs för att ta upp grundläggande el.» (Mycket liten)
- Använde knappt den tjocka boken.» (Ganska liten)
- Värdelös bok och övningsbok som både innehöll en massa fel och där faktaboken inte var till någon hjälp om man fastnade på något tal i övningsboken. Skulle behövas en mycket tydligare faktabok med fler och mer relevanta exempel» (Ganska liten)
- Läste inte mycket i boken men gjorde alla rek. uppgifterna.» (Ganska liten)
- Det finns lite för mycket fel i kursmaterialet.» (Ganska stor)
- Övningsuppgifterna» (Ganska stor)
- Kursmaterialet har absolut behövts för att kompletera föreläsningarna men kurslitteraturen innehåll en del fel och vissa saker förklarades för dåligt. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»14 41%
Mycket bra»19 55%

Genomsnitt: 3.52

- Hade varit bra med lösta uppgifter på hemsidan som hjälp till räkningen.» (Ganska dåligt)
- Gärna fler lösningar på hemsidan till uppgifterna i boken.» (Ganska bra)
- hade velat ha ut övningstentor lite tidigare och fler utförliga svar till övningsboken» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 11%
Mycket bra»24 70%
Har ej sökt hjälp»6 17%

Genomsnitt: 4.05

- fantastisk övningslärare, väldigt pedagogisk och bra.» (Mycket bra)
- Har varit väldigt bra på övningarna.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 20%
Mycket bra»26 76%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»1 2%
Låg»8 23%
Lagom»24 70%
Hög»1 2%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.73

- Varför hade vi 8 v läsperiod? Hade det varit 7 som vanligt hade det nog varit mer lagom. » (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»1 3%
Låg»3 9%
Lagom»21 63%
Hög»7 21%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.12

- 4 föreläsningar per vecka, max. Under två veckor hade vi två föreläsningar. Kändes inte som man gick på högskola.» (?)
- Varför hade vi 8 v läsperiod? Hade det varit 7 som vanligt hade det nog varit mer lagom. » (Låg)
- Den andra kursen krävde mycket tid utöver schemalagd tid.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 5%
Godkänt»7 20%
Gott»14 41%
Mycket gott»11 32%

Genomsnitt: 4

- Undervisningen har varit rörig och svårförstådd och kurslitteraturen har varit bristande.» (Dåligt)
- pga underkänd litteratur och övningshäfte. Innehållet i kursen var ok men inte materialet.» (Dåligt)
- Jag hade gärna sett att alla hade samma övningar som tut/prod hade. På de övningarna hade övningsledaren en kort genomgång av det viktigaste som man skulle kunna från den veckan. Vi i konstruktion fick aldrig någon motsvarande genomgång på våra övningar, vilket var synd enligt mig. » (Gott)
- En bra kurs som känns ganska BASIC men nödvändig» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bills förslag på uppgifter man bör göra till det han har gått igenom som han gav i slutet av varje lektion. Det utskrivna pappret vi fick om elsäkerhet på första lektionen.»
- Lärarna, Bill och Lennart»
- De glada föreläsarna, labbarna. »
- Lennarts tavelstruktur. Ologiskt och svårt att läsa vad han skriver.»
- Labbarna»
- Engagerade övningsledare»
- Bills skämt om spänningar och blåvitt!»
- Bill Klarströms föreläsningar.»
- lärarna har varit jätte bra»
- Allt»
- Labbarna!»
- övningsläraren»
- byt ut kurslitteraturen till en vettig bok i ellära - den som jag har nu hittar jag inget i. det finns inga tydliga exempel och allt står fruktansvärt ostrukturerat. 40% av alla uppgifter i övningskompendiet är fel och behöver ses över. sätt facit längst bak istället för under varje upg. detta främjar lärandet.»
- Laborationerna»
- Labbar»
- Övningarna där vi får räkna själva.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Göran får gärna ha lite föreläsningar. Mycket pedagogisk herre!»
- Hade kanske varit skönt om Lennart hunnit gått igenom en gammal tenta?»
- Görans övningslektioner.»
- Gärna ett övningstillfälle till, kanske en föreläsning till i veckan eftersom det hade varit bra med någon repetitions föreläsning»
- Tycker att laborationerna kan bli mindre intensiva så man kan pilla lite och undersöka moterna lite mer.»
- Lennart Widéns rit- och skriv-förmåga.»
- lennart bör skriva lite mer strukturerat på tavlan och inte hoppa fram och tillbaka mellan bilderna och texterna. så skulle kursen bli perfect»
- Inget»
- faktabok och övningsbok!!!»
- Lennart Widéns sätt att rita figurer. De blir kladdiga och anteckningarna blir omöjliga att tyda. »
- förändra kurslitteraturen»

16. Övriga kommentarer

- Läraren får gärna räkna igenom en tenta sista föreläsningen nästa år.»
- Lennart du kanske borde utnyttja de andra tavlorna också inte bara de två i mitten?:D»
- Göran var mycket pedagogisk och bra på övningarna»
- mycket bra övningsledare för gruppen: teknisk-utveckling/produktion.»
- kul med lärare som gillar sitt jobb och tycker att det är roligt att undervisa. Plus i kanten för det.»


Kursutvärderingssystem från