ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 Engelska för sjöfart och logistik, FSP040

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-15 - 2010-11-12
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»9 56%
Cirka 20 timmar»4 25%
Cirka 25 timmar»2 12%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 1.75

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 12%
100%»14 87%

Genomsnitt: 4.87


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 12%
Målen är svåra att förstå»2 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 62%

Genomsnitt: 3.25

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2.06

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 6%
Ja, i hög grad»2 12%
Vet ej/har inte examinerats än»13 81%

Genomsnitt: 3.75


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»9 56%
Mycket stor»5 31%

Genomsnitt: 3.12

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»5 31%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»4 25%

Genomsnitt: 2.81

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 18%
Ganska bra»7 43%
Mycket bra»6 37%

Genomsnitt: 3.18


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 25%
Mycket bra»9 56%
Har ej sökt hjälp»3 18%

Genomsnitt: 3.93

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 25%
Mycket bra»11 68%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.56

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»10 62%
Hög»5 31%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»11 68%
Hög»4 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.18


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 31%
Gott»8 50%
Mycket gott»3 18%

Genomsnitt: 3.87

- De inlämningsuppgifter vi fått har varit givande och bra, men lektionstiden har varit till stor del väldigt tråkig och personligen tycker jag inte att den varit särskilt viktig för våra framtida yrken. Formell engelska förstår jag att man ska kunna, men satsdelar till oändlighet?» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgifterna»
- lärarna och deras utlärningsmetod! Superbra»
-
- uppsatsskrivande»
- Uppsatsen som väger 50% av beyget!»
- Samma lärare»
- Den första uppgitfen vi fick, comparing essay Lektionerna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Om satsdelar och grammatik ska vara en så stor del, bör man jobba med det på annat vis än bara föreläsnigar för det är döden.»
-
- mindre grammatik, mer fokus på skriva o ev muntligt/diskussioner i smågrupper etc. »
- Ta in sjöfarten i engelskan. Det märks inte att det är någon sjöfat med, endast att det är avancerad engelska.»
- Enklare grammatik övningar»
- Fler små inlämningar av uppgifter från boken.»

16. Övriga kommentarer

-
- Kursen heter "shipping for english and logistiks" vilket jag ansåg missledande, jag förväntade mig att få lära mig sjöfarts termer ect. men ist kännde det som en kurs i "formal english" och la ingen vikt vid sjöfartsengelska»


Kursutvärderingssystem från