ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12, lp3 Sjöfartsjuridik SJO131

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-13 - 2012-03-25
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»11 44%
Cirka 20 timmar»5 20%
Cirka 25 timmar»6 24%
Cirka 30 timmar»2 8%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.08

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»1 4%
100%»23 92%

Genomsnitt: 4.88


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 12%
Målen är svåra att förstå»2 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 44%

Genomsnitt: 3.12

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 20%
Ja, i hög grad»17 68%
Vet ej/har inte examinerats än»3 12%

Genomsnitt: 2.92


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 20%
Mycket stor»19 79%

Genomsnitt: 3.79

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»7 28%
Ganska stor»12 48%
Mycket stor»4 16%

Genomsnitt: 2.72

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»4 16%
Ganska bra»16 64%
Mycket bra»4 16%

Genomsnitt: 2.92


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»17 68%
Har ej sökt hjälp»3 12%

Genomsnitt: 3.92

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 29%
Mycket bra»12 50%
Har ej sökt samarbete»5 20%

Genomsnitt: 3.91

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»18 72%
Hög»6 24%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»1 4%
Låg»0 0%
Lagom»8 32%
Hög»15 60%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.6


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 20%
Gott»10 40%
Mycket gott»10 40%

Genomsnitt: 4.2

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren är mycket bra, gör ämnet roligt och intressant!»
- Bra föreläsare/lärare!»
- bra exempel förklaringar och hänvisningar.»
- Entusiasmen hos föreläsaren. Uppdelandet av civilrätt och sjöfartsjuridiken är jättebra, hjälper stort med arbetsbördan under en annars ganska tung LP.»
- läraren Robert Severin»
- Skön lärare Severin. Ngt tankspridd ibland, men mkt duktig.»
- samma lärare»
- Läraren»
- De "öppna" föreläsningarna, där det kan diskuteras fram och tillbaks.»
- Läraren! (humorn, exempel som tas upp)»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Strukturera materialet på pingpong, svårt att greppa som det är nu.»
- hade velat ha mer "anteckningsvänligt", finner personligen det svårt att föra anteckningar från enbart muntlig föreläsning, alltså vad man bör skriva ner och inte. Rita och berätta mer.»
- Mer struktur av innehållet på Ping-Pong (dokumenten ligger lite huller om buller). Ta gärna upp något övningscase efter varje avslutad del ex. ta ett avtalscase efter avtalsbiten.»
- tydligare förklaring vad man skulle kunna, men är ju ett ganska luddigt ämne.»
- Examinationsliknande uppgifter efter varje föreläsning. Enklare att bearbeta informationen då. Uppgifter som läggs ut bör ha facit. Mycket frustrerande att inte få ett vägledande svar på uppgifter... Ogillar learning by frustration.»
- Mer tydliga powerpoints/pdf-er som används till föreläsningarna. Svåra att förstå ibland pga knapphändig info samt meningsuppbyggnad.»

16. Övriga kommentarer

- Trevlig och nyttig kurs!»
- Mycket rolig kurs, men hade varit bra med någon form av ticking så man blev lite säkrare på hur man hänvisar till olika paragrafer. Inser att det blir svårt tidsmässigt eftersom det kan finnas många olika svar på samma fråga, men man kanske kunde få några icke obligatoriska frågor i slutet av varje föreläsning att göra hemma för den som vill, med ett vägledande facit på ping pong?»
- Juridik är krångligt och tråkigt men läraren gjorde det förståeligt, intressant och roligt. Kanonbra lärare!»
- Mycket intressant kurs. Inte bara utifrån "sjökaptensaspekten" utan i verkliga livet.»
- Att gå igenom en del saker tidigare innan tentan »


Kursutvärderingssystem från