ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2 Objektsorienterad programmering, DAT050

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-14 - 2012-01-22
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»5 17%
Cirka 20 timmar»5 17%
Cirka 25 timmar»10 35%
Cirka 30 timmar»7 25%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.78

- Sommarjobbade med ett annat OOP, behövde inte mer.» (Cirka 20 timmar)
- Har lagt mycket tid på alla "laborationer" och även på att läsa vid sidan av för att lära sig hur saker och ting fungerar med objekt och allt omkring.» (Cirka 25 timmar)
- Kursmaterial, föreläsningar och inlämningar kräver mer tid än vad kursen har till förfogande (25 h/vecka). Det går inte att följa kursplanen pga detta.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»5 18%
75%»12 44%
100%»10 37%

Genomsnitt: 4.18

- Har dock missat en hel del föreläsningar pga personliga problem och därmed sömnproblem.» (50%)
- Mellan 75% och 90%» (75%)
- Kommit lite sent några gånger....» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 14%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 44%

Genomsnitt: 3.11

- Var sjuk första lektionen» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen har väl varit tydliga...men har varit svårt att hinna med allt pga labbarna, vilka i och för sig har varit bra och givande.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»24 92%
Nej, målen är för högt ställda»2 7%

Genomsnitt: 2.07

- Målen är rimliga, men tycker att tentan framför allt var mycket svårare än vad målen säger och svårare än labbarna.» (Ja, målen verkar rimliga)
- När det gäller laborationerna så räcker inte alls förkunskaperna och tentamen ställer alltför stora krav på förkunskaperna.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»4 14%
I viss utsträckning»9 32%
Ja, i hög grad»14 50%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.42

- Examinationen var mer som ett IQ-test där det gäller att dels tolka riktigt usla formulerade frågor, dels kunna hantera att bli avbruten av lärare och tentavakter för korrigeringar i tentamen och annat strul. Frågorna var så otydligt formulerade att man nu i efterhand efter att ha pratat igenom frågorna inser att man missförstått frågan på flera ställen. Det var en fullständigt värdelös tenta där poäng-gränserna borde sänkas avsevärt på grund av allt strul under tentamen och på grund utav de uselt formulerade frågorna som innehöll mängder av fel.» (Nej, inte alls)
- jag tyckte att tentan var för svår» (Nej, inte alls)
- Examinationen var inte en bra värdering på grund av uppgifterna i tentamin var svåra att förstå och kan tolkas på många olika sätt. Jag tycker att java koderna som ingick i tentamin var lättare än det mänskliga språket som var i tentamin» (I viss utsträckning)
- Tentan var en katastrof. Det var mycket svårt att förstå vad uppgifterna gick ut på. Att programmera i sig var inte så svårt men att förstå vad det var tänkt att jag skulle uppnå var i vissa fall omöjligt. Jag fick lämna blankt på flera frågor.» (I viss utsträckning)
- Det är svårt med programmering på papper.» (I viss utsträckning)
- Ja, för svår jämfört med laborationerna och hann inte med hela tentan heller. Tycker den var för stor att hinna med på 4 timmar. Dessutom var det en massa fel på tentan och Uno störde oss säkert 4-5 gånger under tentan för att rätta och till sista kom med ny kopia på uppgift 1.1-1.5.» (Ja, i hög grad)
- Tentamen var inte okej då läraren på flera ställen missat och gjort felskrivningar i tentamen, detta är mycket dåligt vilket tyder på att lärare inte läser igenom sin egen tentamen vilket gör att efter så många justeringar så vet man inte vad som är rätt längre, mycket dåligt!!!» (Ja, i hög grad)
- Upplevde tentamen som lite extra svår gentemot vad som fanns att öva till. Dock inget extremt och inget jag egentligen klagar över.» (Ja, i hög grad)
- och lite till.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»4 14%
Ganska liten»11 39%
Ganska stor»8 28%
Mycket stor»5 17%

Genomsnitt: 2.5

- Lär mig mer på övningarna» (Ganska liten)
- Läraren tar upp saker som är förhållandevis orelevanta när det gäller tentamen och laborationer, ibland pratar han om saker som inte har med kursen att göra!» (Ganska liten)
- Hade varit bättre om jag hade varit på alla tror jag, som jag tyvärr inte var på. (Se %.)» (Ganska stor)
- svårt att lära sig programmering via föreläsningar. övningarna har varit bra dock.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»4 14%
Ganska stor»14 50%
Mycket stor»8 28%

Genomsnitt: 3

- Faktum är att vi har mest slagit upp i JAVA API och på nätet än att leta i boken. Boken är bra, men alldeles för många ord. Amerikanska författare får betalt per ord och skriver onödigt mycket och tappar stor del av pedagogiken genom att "ordbajsa" för mycket. Tror annan litteratur hade gjort det enklare att lära sig Java.» (Ganska liten)
- Kursboken var bra men på tentamen skulle man visa prov på mycket större kunskaper än det man fick från kursboken.» (Ganska stor)
- Mycket bra bok med gott om bra exempel. Det var även bra att PPT-presentationerna baserades på exempel från boken med för var det något man inte förstod under föreläsningen kunde man ofta läsa boken (med ibland samma exempel) och kanske få en bättre förståelse.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»17 60%
Mycket bra»10 35%

Genomsnitt: 3.32

- Till största del Studentportalens fel eller servrar att det har varit nere då och då och därmed inte kommit åt det vi ville komma åt på hemsidan.» (Ganska dåligt)
- fire känns onödigt» (Ganska bra)
- Fire systemet har varit lite svajigt. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»10 35%
Mycket bra»15 53%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 3.64

- Tycker Uno är strålande. Han är bra på att förklara och hjälper gärna till. Även Emil Djupfeldt som är den som gått igenom våra laborationer och givit oss kommentarer, har agerat snabbt och säkert. Eloge till de båda!! Vidarebefodra det tack.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»9 32%
Mycket bra»18 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Vi har kört två och två men även samarbetat mycket mellan grupperna och diskuterat och hjälpt varandra på ett bra sätt. Inte givit varandra kod utan mer guidat och förklarat för att vi själva ska klara av det. Fungerat mycket bra. Minus för att vi inte fått ihop det tidsmässigt alltid...men på det hela 4+.» (Ganska bra)
- För att klara laborationerna är det bra att samarbeta med någon, är man själv så blir det mycket svårt att klara kursen då man inte kan få någon feedback på sin egen förmåga.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»1 3%
Låg»0 0%
Lagom»15 53%
Hög»8 28%
För hög»4 14%

Genomsnitt: 3.5

- laborationerna var väldigt svåra och arbetssamma» (Hög)
- Det har varit svårt att hinna med att gå igenom boken. Har blivit fokus på laborationer och läsa föreläsnings-OH och komplettera med Java API och googlesökningar istället för att använda boken. Onödiga 500kr då vi i alla fall inte hann läsa den som det troligen var tänkt. Detta i kombination med inlämningarna i reglertekniken gjorde mycket hög belastning under de sista 5 veckorna.» (För hög)
- Kursmaterial, föreläsningar och inlämningar kräver mer tid än vad kursen har till förfogande (25 h/vecka). Det går inte att följa kursplanen pga detta.» (För hög)
- Då man läser två kurser parallellt så kändes laborationerna alldeles för svåra och mot kursens slut hann man inte få gjort allt inom deadline. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»7 25%
Hög»14 50%
För hög»5 17%

Genomsnitt: 3.78

- Rena semestern för oss som kan programmera sedan innan.» (Låg)
- Totalt sett för hög. Har varit mycket jobb med labbar och inlämningar och har inte riktigt hunnit studera tillräckligt inför tentorna pga inlämningar och labbar.» (För hög)
- Båda kurser var för sig krävde mer än 25 timmar.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Dåligt»1 3%
Godkänt»7 25%
Gott»11 39%
Mycket gott»7 25%

Genomsnitt: 3.71

- Vad är det för mening med att lära sig programmera objektorienterat när halva tentatiden går åt till att försöka tyda de uselt formulera frågorna? Vi borde kanske haft en kurs i svenska och copywriting istället?» (Mycket dåligt)
- Jag gillar Uno Holmer som lärare, och tror att han gör ett bra jobb på föreläsningarna. Däremot var tentamen en fullständig katastrof. Den var slarvigt sammanställd och hade ett flertal fel i sig. Uno fick göra ändringar och bidra med kommentarer under tentatiden ett stort flertal gånger. Tentan var svår att förstå redan från början. Kombinerar man detta med det faktum att Uno titt som tätt fick avbryta vår koncentration för att göra en korrigering i tentan gjorde inte saken lättare.» (Mycket dåligt)
- Tentamen var alldeles för svår om man jämför med tidigare tentor och dessutom när det fanns flera fel i tentamen så blev det inte lättare, uppgifterna på tentamen var dessutom väldigt svåra att tolka vad man skulle göra, mycket dåligt från läraren som om någonting borde sänka godkäntgränsen istället för att ge oss 10 min extra tid på tentamen för alla fel som fanns!!!» (Dåligt)
- Jag anser att kopplingen mellan inehållet på föreläsningarna och tentan var låg. För att vara den första kursen i Java var kraven på tentan för högt ställda. Många fastnade på uppgift två på tentan och hade mycket lite tid kvar att behandla övriga frågor.» (Godkänt)
- Jag skulle säga mycket gott men jag blev besviken på grund av tentamin. Läraren, kurslitteraturen, planeringen och undervisningen var kanon bra men tentamin var dålig. Man kunde inte förstå vad uppgifterna var eller vad det är som skulle göras. Vad examinatorn frågade efter var en gåta» (Godkänt)
- * Labbuppgifterna kunde ha varit mycket tydligare. Det var väldigt ofta som man inte riktigt förstod vad man skulle göra, eller hur uppgiften var menad att lösas. Även tydliga krav på vad som ska och inte ska vara med i labbuppgiften. Ska man få en retur på en labb på grund av ett fel som inte fanns enligt specifikationen i labbuppgiften? * Samma sak gäller tentan. Dels så är det inte ok att det blir så mycket fel, framför allt så ska det inte komma tre rättelser på en uppgift (där den sista rättelsen är ett helt nytt papper med uppgiften om skriven, där dessutom en tidigare rättning inte längre är aktuell). Större delen av tiden på tentan kändes som att den gick åt för att försöka förstå vad det är man ska göra. Inte hur man ska lösa det utan vad som ska åstadkommas i uppgiften. » (Gott)
- Trots det gick dåligt för min egen del på tentamen, personliga orsaker under vägen dit, så gav kursen ett gott intryck med bra struktur och pedagogisk/trevlig lärare.» (Gott)
- Skulle helst se att innehållet var identiskt med mostv. Datatekniks objektorienterad programmering (som ges av samma föreläsare/examinator)» (Gott)
- Tycker kursen är jättebra och Uno & Emil är strålande, men hade gärna gjort en större uppgift istället för tentan. Att skriva programmeringstenta på papper för hand är jättejobbigt, onaturligt och motsvarar inte hur man arbetar i verkligheten.» (Mycket gott)
- Bra kurs!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna.»
- Labbrationerna och föreläsningarna.»
- Laborationerna är riktigt bra och man lär sig mycket.»
- Uno Holmer!»
- Kurslitteraturen, ppt från föreläsningarna samt labbarna.»
- föreläsningarna var ok»
- Både Emil och Uno fungerade bra i undervisningen»
- Laborationerna»
- Kurslitteraturen, den var mycket bra!»
- Uno.»
- Labbarna var mycket bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Examinationen. Det är ju löjeväckande att ha en skriftlig programmeringstenta. Det säger inte ett skit om hur duktig man är på att programmera objektorienterat.»
- Tydligare labbangivelser. Många frågetecken som uppkommer vid rättning som det ej fins stöd för i PM. kontakta mig, dag@daysoft.se för exempel. Koppling mellan lektioner och krav på tentan.»
- Tentan bör vara en uppgift på dator. Onaturligt/overkligt att sitta och skriva en tenta i programmering för hand på papper.»
- Tydligare tentafrågor. En del frågor var väldigt svåra att förstå vad som uppnås.»
- Tentan, lite småfel kunde kanske ses över innan»
- Tydligare uppgifter i labbarna och tydligare, samt en tenta som inte verkar vara skriven i all hast och som är korrekturläst!»
- årets tenta var faktiskt svårare än tidigare, trots att man har hängt med på labben osv så var det lite svårt att förstå vissa saker. Lite tydligare tenta skulle inte skada.»
- Lektioner och upplägget på dessa. Mycket labbtid är bra»
- Bättre föreläsningar och bättre koppling till laborationerna som dessutom behöver flera labbhandledare om man ska hinna få hjälp!»
- Java 6 -> 7.»
- En väl förberedd tenta, där informationen vi har fått tidigare om vad vi bör kunna avspeglas i tentamen. Mer laboration/övningspass samt fler labbhandledare. När det bara var 1 fick man ofta vänta alldeles för länge med att få hjälp.»
- färre föreläsningar och mer övningar»
- Kan ej komma på något konkret.»
- Tentamen drog upp en del som man kan tyckas borde ingått i de laborationer som funnits. Tentamen var också förrvirrande då fel fanns i flera frågor.»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs. Skall bli mycket intressant men men fortsättningskurs. Vi behöver mer kurser av denna typ till TIDAL!!! Ta bort regler och andra kurser som inte avspeglar de krav som ställs på arbetsmarknaden. »
- På det stora hela mycket bra kurs, men gör så att man kan skriva tentan digitalt i BlueJ.»
- Mycket bra kurs. Uno Holmer är en av Chalmers stoltheter»
- för mkt powerpoint, man tappar fokus efter en timme. Skriv gärna mer på tavlan»
- Citaten. Det skulle va bättre om nedanstående hade tillämpats "De flesta uppgifterna brukar inte kräva särskilt omfattande kodning" Fast fallet var inte så. "Korta och välformulerade svar är bättre än långa utredningar som inte går att följa" "Onödigt krångliga och svårbegripliga lösningar ger avdrag även om de fungerar" »
- Tentamen var FÖR svår och med ett antal fel i tesen så kan ett antal extra och kuggat bara för detta...»
- Fråga 2 a,b på tentan var för svår. När man väl satt in sig i uppgiften var det svårt att skippa den helt. Och därför hann jag inte ens läsa fråga 5 som var värd 14p.»
- När läraren ska ta en "liten" paus under laborationstiden och kommer tillbaka efter mer än en timme så undrar man varför de är anställda och ens får betalt, bättre engagemang, dåligt!!!»
- Jag gillar Uno Holmer som lärare, och tycker att han gör ett bra jobb som föreläsare och labbhandledare. Däremot var tentan det absolut värsta jag har sett hittils på Chalmers. Den gav ett mycket oprofessionellt intryck, då det fanns ett stort antal fel i tentamen. Den var dessutom svår att förstå. Detta i kombination med den stora mängden avbrott vi fick under tentatiden gjorde tentaprocessen betydligt klumpigare än vad den brukar vara.»


Kursutvärderingssystem från