ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1213-1 Matematisk analys, MVE045

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-23 - 2012-11-11
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»12 35%
Cirka 20 timmar»11 32%
Cirka 25 timmar»5 14%
Cirka 30 timmar»6 17%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.14

- Läst 200%» (Högst 15 timmar)
- Jag lade ner många timmar de första veckorna men de blev färre och färre då Android-projektet tog upp mycket tid.» (Högst 15 timmar)
- Gick på lektioner, övningar och gjorde uppgifter totalt ca 20h de två första veckorna. Sedan blev det 4 veckor utan någon matte alls och de 5 sista dagarna jobbade jag i snitt ca 4 timmar per dag. Så totalt 40h nerlagd på hela kursen. :)» (Högst 15 timmar)
- Jobbade bättre fram tills duggan.» (Högst 15 timmar)
- Gick inte på föreläsningar, lade ned mycket tid på internetföreläsningar och arbete i boken.» (Cirka 20 timmar)
- Sista veckan la man väl 50 timmar dock» (Cirka 20 timmar)
- Ojämt fördelat mellan veckorna, vissa inget alls, andra kanske 50 timmar» (Cirka 20 timmar)
- Svår kurs => tar mycket tid...» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»1 2%
25%»6 17%
50%»8 23%
75%»9 26%
100%»10 29%

Genomsnitt: 3.61

- 2 föreläsningar.» (0%)
- Ca 33%» (25%)
- Alla lektioner de två första veckorna, sen inget mer.» (25%)
- Gick på de flesta föreläsningarna.» (50%)
- Gick på de flesta föreläsningarna.» (50%)
- Alla föreläsningar men bara en övning.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 77%
Jag har inte sett/läst målen»25

Genomsnitt: 2.77

- Standard» (Jag har inte sett/läst målen)
- Standard» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har ej läst» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»4 22%
Ja, i hög grad»13 72%
Vet ej/har inte examinerats än»5

Genomsnitt: 2.66

- Alldelles för svår tentamen i förhållande till det material som använts i kursen» (Nej, inte alls)
- Grunderna testades ej, bara väldigt typade extremfall. Man hade kunnat klara examination genom att bara läsa gamla tentor - utan att förstå grunderna i kursen. Tiden jag spenderade på att få en intuitiv förståelse för grunderna blev på examen helt bortkastad, allt handlade om hur mycket tid man lagt ned på att läsa de gamla tentorna som i stort sätt hade samma upplägg.» (I viss utsträckning)
- Min åsikt är att nästan alla tentamensuppgifter låg på en för hög nivå. Normalt brukar det finnas en del lätta uppgifter, en del medelsvåra uppgifter, och en del svåra uppgifter. Jag upplevde dock att tentan bestod av alldeles för stor del svåra uppgifter. Det resulterade i att även om man har en grundläggande förståelse av kurskraven kunde man inte få motsvarande mängd poäng på tentamen då man enbart kunde påbörja alla uppgifter utan att slutföra dem (för att slutföra dem behövdes "svår kunskap" eller hur man ska säga). I kurskraven står det även "Studenterna skall efter genomgången kurs kunna använda MATLAB för problemlösning". Vi har inte använt MATLAB något alls i denna kurs och varken på tentamen eller via annan examen prövades vår kunskap om MATLAB.» (I viss utsträckning)
- En del av frågorna kändes onödigt tillklurade för där det handlade om matematisk intuition snarare än kunskap från kursen för att klara frågorna.» (I viss utsträckning)
- examinationen kändes svårare än nödvändigt» (Ja, i hög grad)
- Nästan mer än hög grad!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»5 14%
Ganska liten»7 20%
Ganska stor»16 47%
Mycket stor»6 17%

Genomsnitt: 2.67

- Svårt att se vad föreläsaren skriver, därför har det inte varit värt att gå på föreläsning.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna är bra, men tog ett tag innan jag kom fram till att jag inte både kan anteckna och lyssna/förstå. Mycket bättre när man bara gick dit för att lyssna. Använt Khan academy som repetition.» (Ganska liten)
- Föreläsaren var bra, men jag fick känslan av att han är så van vid att arbeta med kursmaterialet att han ibland inte förstod vad man frågade efter om man undrade något. Det mesta han pratade om var på rimlig nivå, men en del saker som han lade stor möda på att förklara kändes självklara redan innan, och en del saker som han gick igenom på 5-10 minuter kändes helt främmande. Det var ett måste att gå igenom materialet i kursboken tillsammans med materialet från föreläsningarna för att kunna förstå allt som sades på föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har varit ganska bra, men en aning osammanhållande. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»6 17%
Ganska stor»19 55%
Mycket stor»8 23%

Genomsnitt: 3

- Boken var väldigt bra! Lite sämre vid de senare delarna, men överlag bra.» (Ganska stor)
- Gamla tentor var de som man lärde sig på» (Ganska stor)
- Boken + Khan Academy som enda källa» (Ganska stor)
- Bra kursbok (Robert A. Adams, Calculus: A complete course) pedagogisk författare. Visst hänger man inte med på precis alla ekvationer, men det förväntar jag mig inte heller när det gäller matematik på denna nivå.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 15%
Ganska bra»17 51%
Mycket bra»11 33%

Genomsnitt: 3.18

- Lite lite information på kurshemsidan. Svårt att veta vad som faktiskt gjordes denna vecka/föreläsning.» (Ganska dåligt)
- Lite lite information på kurshemsidan. Svårt att veta vad som faktiskt gjordes denna vecka/föreläsning.» (Ganska dåligt)
- Saknades läsbara lösningsförslag till gamla tentor. Det som fanns var endast svar.» (Ganska dåligt)
- Tycker det är katastrofalt dåligt att ställa in en föreläsning 3 dagar innan tentan, då det oftast är just då man behöver som mest hjälp.» (Ganska bra)
- Kursadministration har jag inte märkt av, vi har inte fått något utdelat material. Webbsidan var ganska sparsam vad gäller innehåll, på både gott och ont. Det var lätt att hitta det man var ute efter (rekommenderade övningsuppgifter, gamla tentor) men undrade man någonting om kursen fick man fråga föreläsaren eftersom det inte stod särskilt mycket på hemsidan.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 13%
Ganska bra»12 54%
Mycket bra»7 31%
Har ej sökt hjälp»11

Genomsnitt: 3.18

- Föreläsaren var trevlig och kompetent inom matematik, men förväntade sig mycket av studenterna. Oftast gav han bra svar på frågor.» (Ganska bra)
- Övningarna har varit bra för det.» (Ganska bra)
- Fick alltid svar, dock svårt ibland när lärarna kanske inte alltid förstår att vissa saker dom tar för självklart kan vara svåra att förstå för oss.» (Ganska bra)
- Två handledare på varje övning.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 39%
Mycket bra»17 60%
Har ej sökt samarbete»5

Genomsnitt: 3.6

- Fick väldigt mycket hjälp i tentaplugget av en annan kurskamrat, och är mycket glad över detta!» (Mycket bra)
- Pluggade i grupp inför tentan. Gav väldigt mycket.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»14 42%
Hög»14 42%
För hög»4 12%

Genomsnitt: 3.63

- Lagom mycket men väldigt svårt» (Lagom)
- Jag spenderade mycket tid på denna kurs, men förväntar mig att knappt få godkänt. Antingen har jag extremt dålig studieteknik (vilket jag inte märkte av under förra året) eller så är kursen svår och det är svårt att hinna lära sig allting på den korta tiden.» (För hög)
- Speciellt i kombination med en projektkurs.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 28%
Hög»13 40%
För hög»10 31%

Genomsnitt: 4.03

- Lite svårt att svara objektivt på detta då jag är föreningsaktiv och lagt ner hemskt mycket tid under nollningen men även senare veckor.» (Lagom)
- Absolut för hög.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 6%
Godkänt»9 27%
Gott»19 57%
Mycket gott»3 9%

Genomsnitt: 3.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det är en svår kurs som har både bra och dåliga sidor!» (Godkänt)
- Som sagt, kursen tycker jag är bra. Har dock lagt ner alldeles för lite tid.» (Gott)
- Tentamen kändes onödigt tillkrånglad.» (Gott)
- Kursen har jag goda erfarenheter av men » (Mycket gott)
- Bra föreläsare och litteratur. Hade gärna ägnat mer tid åt kursen men det är lättare att examinera en mattekurs senare än ett projekt om man inte hann med båda delar.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra föreläsningar! Fler exempel hade dock underlättat kursen»
- Kurslitteratur.»
- Tydligheten med veckans uppgifter samt övningspassen.»
- Kursboken»
- Dugga»
- Övningstillfällena.»
- Duggan.»
- Duggan.»
- Det är en utmanande kurs, men en kul sådan så fortsätt som det är tycker jag.»
- Bra och strukturerade föreläsningar med många exempel och inte bara bevisföring, mycket bra!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Övningarna. Övningsledarna bör komma dit och räkna ett antal uppgifter. Kumlin verkar väldigt lat när det gäller detta..»
- Föreläsaren som varken kan skriva begripligt eller tala så att kursen går att förstå. Han kontinuerligt gjorde kursen svårare än vad den egentligen är»
- Direkt omöjligt att läsa vad föreläsaren skriver på tavlan, han håller för snabbt tempo på klurigare delar, och går för nogrant genom de lite lättare. Eftersom man inte kan läsa hans resonemang är man borta om man tappar fokus ens över några sekunder. Utöver duggan borde någon form av uppgifter finnas att lämna in varje vecka som resulterar i bonuspoäng. Detta medför att grunderna mer utförligt testas varje vecka, och man faktiskt får belöning för nedlagd tid där, inte bara på gamla tentor.»
- Mer konkreta exempel på föreläsningar, flytta tentan till senare i tentaveckan då man knappt får någon tid till att tentaplugga.»
- Det känns som att svårighetsgraden på tentorna varierar väldigt mycket från år till år»
- Använda MATLAB. En tenta med uppgifterna mer utspridda på en svårighetsskala.»
- Färre rekommenderade övnsuppgifter om möjligt»
- Föreläsaren borde ge en kort sammanfattning eller liknande för varje ny sak som genomgås, då det var svårt att sätta sig in i vad som skrevs på tavlan när det inte fanns kontext.»
- - Peter bör tänka på hur han beter sig vid tavlan under föreläsningarna. Just nu blockerar han mycket vad han skriver under tiden»
- Han borde vara tydligare med vad som faktiskt gås igenom, om man följer schemat som finns på hemsidan (som han bara kopierade från förra året innan kursen började) så är det inte det som han faktiskt går igenom. Sen tycker jag att Kumlin på sina genomgångar borde hänvisa mer till boken, som att säga eller skriva vilket kapitel det är nu eller om han tar ett exempel ur boken, vilket det då är.»
- Han borde vara tydligare med vad som faktiskt gås igenom, om man följer schemat som finns på hemsidan (som han bara kopierade från förra året innan kursen började) så är det inte det som han faktiskt går igenom. Sen tycker jag att Kumlin på sina genomgångar borde hänvisa mer till boken, som att säga eller skriva vilket kapitel det är nu eller om han tar ett exempel ur boken, vilket det då är.»
- Det är inte bra att man har denna kurs samtidigt som ett mycket krävande projekt.»
- Hade varit hemskt bra om man hade kunnat få föreläsningsanteckningar (helst datorskrivna) på hemsidan.»
- Ingenting»

16. Övriga kommentarer

- Peter måste ändra på lite saker. Han står alltid i vägen för det han skriver och skriver fruktansvärt fort. Detta gör att man hamnar snäppet efter i anteckningarna och inte förstår. I mina ögon är det bättre med lite lägre tempo i så fall så att folk förstår. Eller att Peter helt enkelt lär sig att skriva vid sidan om kroppen och inte står mitt framför det han skriver och talar rätt in i tavlan. En annan sak som varit lite småjobbig är att Peter ofta tror att vi elever är lika smarta som honom och hoppar över långa steg som han kan se som inte vi kan. Detta är även något återkommande på facit till gamla tentor.»
- Beta är för dyr. :(»
- Föreläsaren var väldigt engagerad under föreläsningarna, dock så gick han igenom triviala saker många gånger, medan det lades för lite tid på de svårare problemen.»
- Kul kurs!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.69

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.69
Beräknat jämförelseindex: 0.67


Kursutvärderingssystem från