ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Separationsteknik 1, LKT335, Lp4 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-16 - 2011-09-04
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»1 7%
Cirka 20 timmar»2 14%
Cirka 25 timmar»5 35%
Cirka 30 timmar»3 21%
Minst 35 timmar»3 21%

Genomsnitt: 3.35

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»1 7%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»8 57%
100%»5 35%

Genomsnitt: 4.14


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 71%

Genomsnitt: 3.5

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 69%
Nej, målen är för högt ställda»4 30%

Genomsnitt: 2.3

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 14%
Ja, i hög grad»8 57%
Vet ej/har inte examinerats än»4 28%

Genomsnitt: 3.14


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»4 28%
Mycket stor»8 57%

Genomsnitt: 3.42

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»3 21%
Ganska liten»3 21%
Ganska stor»6 42%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 2.5

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 14%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»7 50%

Genomsnitt: 3.35


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 21%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»3 21%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.14

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»9 64%
Har ej sökt samarbete»1 7%

Genomsnitt: 3.78

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 28%
Hög»6 42%
För hög»4 28%

Genomsnitt: 4

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 7%
Hög»8 57%
För hög»5 35%

Genomsnitt: 4.28


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Dåligt»2 14%
Godkänt»2 14%
Gott»7 50%
Mycket gott»2 14%

Genomsnitt: 3.5

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna»
- Allt som ingår i kursen»
- Laborationernas upplägg»
- Laborationerna i apparathallen! Övningstillfällena, gärna flet dessutom.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gruppindelningen i denna kurs i kombination med indelningen i Strömningen gör grupparbete nästintill omöjligt. Det är tillräckligt tungt utan att behöva koordinera fyra olika grupparbeten!»
- inget»
- eximinatorn ska inte tro att alla tycker att kursen e skit lätt genom att ha halvdana genomgångar och inte lägga en svår uppgift 2 veckor innan tentan.»
- Lägg kolonndimensioneringsuppgiften efter att vi precis gått igenom relevanta delar av kursen, så slipper vi ha den så sent i läsperioden. Lägg in en dugga? Vore bra att få fart på folk!»
- Flera mindre inlämningsuppgifter i grupp redan från början vore bra. Kanske en uppgift på varje separationsmetod för att kunna komma på frågor som kan diskuteras i gruppen eller fråga läraren.»
- Krister.»
- Separationstekninken borde inte ligga i en så tuff period.»

16. Övriga kommentarer

- Överlag mycket givande kurs, men Docent Ström är ibland mycket svår att få tid med, vilket gör arbetet svårare med jämna mellanrum.»
- inga»
- inte lägga en svår kurs parllelt med en annan svår kurs, sen har man teknisk kommunikation 2 kursen där man gör alldeles för mycket för ynka 3,5 hp»
- Legender säger att Krister Ström själv har skrivit en kursbok som är tusen gånger bättre än SPP, sälja den nästa år? 2 poäng för McCabe-Thiele men 8 för LLE/lakning?»
- »
- Det som är jobbigast är att denna kursen som är en av de svåraste som vi läser ligger tillsammans med Strömningen som också är en tung kurs. Dessutom har vi teknisk kommunikation samtidigt. Det är så många inlämningar den perioden i alla tre ämnen så det är svårt att hinna med alla räkneuppgifter utöver det.»


Kursutvärderingssystem från