ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Hållfasthetslära VT13, MHA081

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-01 - 2013-06-15
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 68%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

17 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
4 23%
11 64%
5 (över förväntan)»2 11%

Genomsnitt: 3.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

17 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
4 23%
7 41%
5 (mycket relevant)»6 35%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.11

- Relevant allmänkunskap för alla ingenjörer men inte just för min valda mastersinriktning.» (3)
- Mycket intressant kurs!» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll.

17 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
3 17%
7 41%
5 (Mycket bra avvägt)»7 41%

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Skrev ej tentan» (3)
- Kändes som att det som trycktes på i kursen förekom på tentan» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

17 svarande

<25%»4 23%
25-50%»3 17%
50-75%»3 17%
>75%»7 41%

Genomsnitt: 2.76

- schema konflikt» (25-50%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

17 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
7 50%
5 (mycket bra)»7 50%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite snabbt tempo» (4)
- Bra struktur!» (4)
- Mycket bra föreläsare!» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räkneövningarna?

17 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
9 64%
5 (mycket bra)»5 35%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 4.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kunde varit fler exempel.» (4)
- Lite snabbt tempo» (4)
- Strukturerade lösningar! Riktigt bra!» (5 (mycket bra))

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

1 (Mycket liten)»3 17%
0 0%
1 5%
6 35%
5 (Mycket stor)»7 41%

Genomsnitt: 3.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

8. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 5%
Gott»8 47%
Mycket gott»8 47%

Genomsnitt: 4.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.18


Inlämningsuppgifter

9. Vilka inlämningsuppgifter har du genomfört?

17 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

1 (Om kablarna i en hängbro)»16 94%
2 (Dimensionering av generatoraxel i vattenkraftverk)»14 82%
3 (Spänningstillstånd i en 2D elastisk struktur, FE-metod)»12 70%
4 (Fixa infästningen till ett långt teleskop)»12 70%
5 (Hoptryckning + momentfördelning i en tryckbelastad ring)»12 70%
Genomförde ingen inlämningsuppgift»1

10. Om inte du genomfört alla inlämningsuppgifter, varför?

- Jag hade inte tid, det är mycket kurser denna LP.»
- Fanns ej tid»
- Hann inte på grund av inlämningar i andra kurser.»

11. Höll inlämningsuppgift 1 rätt svårighetsgrad, anpassat till kursen och det du lärt dig?

(Hur mycket förlängs kablarna i en hängbro om de belastas?)

17 svarande

1 (Nej, inte alls)»0 0%
4 25%
3 18%
4 25%
5 (Ja, helt och hållet)»5 31%
Genomförde ej uppgiften»1

Genomsnitt: 3.62

12. Höll inlämningsuppgift 2 rätt svårighetsgrad, anpassat till kursen och det du lärt dig?

(Dimensionera generatoraxeln till ett vattenkraftverk)

17 svarande

1 (Nej, inte alls)»0 0%
0 0%
2 14%
5 35%
5 (Ja, helt och hållet)»7 50%
Genomförde ej uppgiften»3

Genomsnitt: 4.35

13. Höll inlämningsuppgift 3 rätt svårighetsgrad anpassad till kursen och det du lärt dig?

(Beräkna spänningstillståndet i en 2D elastisk struktur med FE-metod)

17 svarande

1 (Nej, inte alls)»0 0%
0 0%
0 0%
6 50%
5 (Ja, helt och hållet)»6 50%
Genomförde ej uppgiften»5

Genomsnitt: 4.5

14. Höll inlämningsuppgift 4 rätt svårighetsgrad, anpassat till kursen och det du lärt dig?

(Fixa infästningen till ett långt teleskop)

17 svarande

1 (Nej, inte alls)»0 0%
1 8%
1 8%
4 33%
5 (Ja, helt och hållet)»6 50%
Genomförde ej uppgiften»5

Genomsnitt: 4.25

15. Höll inlämningsuppgift 5 rätt svårighetsgrad, anpassat till kursen och det du lärt dig?

(Bestäm hoptryckning och momentfördelning i en tryckbelastad ring)

17 svarande

1 (Nej, inte alls)»0 0%
0 0%
1 8%
4 33%
5 (Ja, helt och hållet)»7 58%
Genomförde ej uppgiften»5

Genomsnitt: 4.5

16. Övriga kommentarer om inlämningsuppgifter:

- Avanserade upger, men om jag hängt med mer på kursen hade jag nog klarat det bättre.»
- Mycket bra. Hade dock gärna haft en genomgång av lösningsgången efter att uppgiften var inlämnad så en kan se vad en tänkt fel om det blivit fel i inlämningsuppgiften.»
- Fjärde inlämningsuppgiften var svår. Kan vara bra att vara tydlig i förväg med vilken hjälp man får söka.»


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

17. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

17 svarande

Ja»0 0%
Nej»17 100%

Genomsnitt: 2

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
14 82%
3 17%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.17

19. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»8 66%
Har ej sökt samarbete»5

Genomsnitt: 3.66

20. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»7 58%
Har ej sökt hjälp»5

Genomsnitt: 3.58


Kurslitteratur

21. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

17 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
0 0%
3 21%
9 64%
5 (mycket prisvärd)»2 14%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 3.92

- Bra literatur!» (5 (mycket prisvärd))
- Lånade boken.» (Köpte inte boken)

22. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
4 25%
1 6%
5 (Mycket stor)»11 68%

Genomsnitt: 4.43 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De lösta exemplerna är guld» (?)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.43


Kommentarsfrågor

23. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

17 svarande

Ja»17 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

24. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgifterna»
- Peter:)»
- Allt.»
- Inlämningsuppgifterna så att man "tvingas" arbeta med kursen kontinuerligt.»
- Inlämningsuppgifterna och strukturen på föreläsningarna.»

25. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ha en genomgång av lösningen av inlämningsuppgifterna.»
- Lite långsammare tempo på föreläsningarna så an hinner tänka innan svaret kommer»
- Inget.»
- Lite långsammare tempo på föreläsningar och räkneövningar. »

26. Övriga kommentarer

- Läste in kursen på egenhand med hjälp av bok och hemsida. Funkade bra. Jag är mycket tacksam över att det inte var några andra obligatoriska moment än tentan, vilket gjorde det hela möjligt för mig.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.22
Beräknat jämförelseindex: 0.8


Kursutvärderingssystem från