ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Analog konstruktion lp 2 H09, LET563

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-10 - 2010-01-24
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Titti Wahlström»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

5 svarande

Högst 15 timmar»1 20%
Cirka 20 timmar»4 80%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- Veckan då rapporten skulle in skulle möjligen kunna dra upp medlet till 20h/v =)» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

5 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 60%
100%»2 40%

Genomsnitt: 4.4


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 60%

Genomsnitt: 3.6

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 20%
Ja, i hög grad»3 60%
Vet ej/har inte examinerats än»1 20%

Genomsnitt: 3

- Aj, vad ont om tid man hade på tentan. 5-6h tentamen istället?» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 40%
Mycket stor»3 60%

Genomsnitt: 3.6

- Föreläsningarna bestod till stor del av PowerPoint-slides vilket är ett smidigt och tydligt sätt att presentera något, men när dessa är felskrivna blir det rörigt. Dessa delades sedan ut, men felen var inte alltid rättade. För få konkreta räkneexempel. De som räknades förkortades så man inte alltid hängde med på hur man gjorde. Dessutom skrevs det så slarvigt på tavlan att man inte såg vad det stod.» (Ganska stor)
- Det blev en rätt bra blandning av powerpoint och tavelräkning. Alla lektioner verkade vara väl genomtänkta och förberedda. Tips till nästa år: mini-räkne-övningar på föreläsningstid. Låt eleverna räkna något enstaka tal själva eller i grupper i 15-20 minuter (eller hur lång tid det nu kan tänkas ta) för att sedan lite snabbt gå igenom på tavlan den "rätta" lösningen. Detta gärna i direkt anslutning till att man gått igenom den nödvändiga teorin. Är uppgiften halvsvår kan ett litet tips på hur man kan börja ges.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 20%
Ganska stor»3 60%
Mycket stor»1 20%

Genomsnitt: 3

- Det var mest undervisningen som låg till grund för min inlärning.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen (särskilt den dyra boken) var ett måste för att kunna räkna på talen.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 40%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»1 20%

Genomsnitt: 2.8

- Även om vi är få i kursen hade det underlättat med utdelat material i digitalform på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- Kurshemsida saknades. » (Ganska dåligt)
- Det var gott om material att hämta från läraren, dock skulle man kunna klaga en hel del på kurshemsidan...» (Ganska bra)
- Som jag förstod det fanns det ingen kurshemsida, men det funkade helt OK ändå, eftersom man kunde få allt material mailat till sig ändå.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»4 80%
Har ej sökt hjälp»1 20%

Genomsnitt: 4.2

- Alltid mycket engagerad och hjälpsam!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»4 80%
Har ej sökt samarbete»1 20%

Genomsnitt: 4.2

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 80%
Hög»1 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 80%
Hög»0 0%
För hög»1 20%

Genomsnitt: 3.4

- Jag valde, förutom Analog konstruktion, även kursen Digital Konstruktion som tog oerhört mycket tid!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 20%
Gott»4 80%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.8

- Spännande och intressant kurs, om än lite svår.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det opretentiösa förhållningssättet är lite annorlunda men mycket välkommet.»
- Valfria muntliga projekt-redovisningen. Jag hugger mig hellre i handen än pratar inför folk.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Projektet är bra men det hade varit roligare med olika uppgifter. För att på så sätt kunna sätta samman det hela till heterodynmottagare/sändare (om än bara simulering av sådan).»
- Mini-övningar, se ovan, bara ett tips, kanske inte funkar för alla, men det är något i alla fall jag hade lärt mig bra av då jag har problem att räkna hemma.»

16. Övriga kommentarer

- Personligen hade jag gärna sett lite mer information om olika typer av transistorer, BJT/FET, och deras olika(?) tillämpningsområden inom mikrovågselektroniken.»


Kursutvärderingssystem från