ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Färg Form och Visualisering A Ht-10, ADM011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-08 - 2011-01-31
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Amborg Christensson Delia»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Inledande övningar, i ateljeerna och på A-gården

Hur tycker du att de inledande formövningarna uppfyllde målet att stimulera till ökat seende och kreativitet, öka färdigheterna i teckning och att analysera form och rum.

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 62%
Mycket bra»6 37%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.37

- Svårt att koppla till arkitektur och se någon mening med det hela. Svårt att förmedla ett sätt att tänka.» (Vet ej)

2. Promenaden

Hur tycker du att övningarna uppfyllde målet att stimulera till ökat seende och kreativitet, öka färdigheterna i att analysera form, rumsligheter och material.

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 31%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»5 31%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3

- Den kändes som ett onödigt ont och jag ifrågasatte verkligen om jag gick på rätt linje när vi höll på med den här övningen. Jag sökte till och med upp en studievägledare.» (Ganska dåligt)

3. Världskulturmuseet, Artisten, Saluhallen och Hamnen

Hur tycker du att övningarna uppfyllde målet att stimulera till ökat seende och kreativitet, öka färdigheterna i att analysera färg, form, ljus, rumsligheter och rörelser.

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»11 68%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.68

- Kul att vara ute i "verkligheten" och teckna. Kändes som att dessa övningar hade mest med arkitektur att göra och kopplades även ihop med första inledande uppgifterna.» (Mycket bra)

4. Ritning för hand 1

Hur tycker du att kursen uppfyllt målet att kunna tillämpa arkitektens ritningsspråk för att kunna läsa och producera planer, sektioner och fasader samt enklare detaljritningar på ett mindre hus.

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»8 47%
Mycket bra»7 41%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.23

- Jag tycker att den här delen av kursen var för svag, ritteknik och ritning för hand är ett av arkitektens bästa verktyg. Trots detta så fick vi bara 1,5 timme föreläsning och 2-3 ritövningar, vilket är alldeles för lite...! » (Mycket dåligt)
- Det involverade inte mycket tankeverksamhet» (Ganska dåligt)

5. Ritning för hand 2

Hur tycker du att kursen uppfyllt syftet att kunna använda arkitektens traditionella verktyg som T-linjal, vinkelhake och cirkelmall för att producera ritningar.

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»8 47%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.29

- Jag tycker att den här delen av kursen var för svag, ritteknik och ritning för hand är ett av arkitektens bästa verktyg. Trots detta så fick vi bara 1,5 timme föreläsning och 2-3 ritövningar, vilket är alldeles för lite...!» (Mycket dåligt)
- cirkellmallen tycker jag inte kom fram så mycket i övningarna» (Ganska bra)

6. Tycker du att föreläsningen om ritningen i ett historiskt perspektiv av Johan Linton var relevant och givande?

- Ja»
- Ja.»
- Den var relevant, givande och mycket inspirerande.»
- lite»
- Nej. Ärligt talat minn jag ingenting från den föreläsningen, jag bara hoppas att någon information finns omedvetet lagrad i min hjärna.»
- lite grand»
- ja!»
- Den gick tyvär något för snabbt fram och jag tyckte inte att man riktigt uppfattade meningen.»
- Ok»
-
- Lite svår att hänga med i, men annars intressant.»
- Jag tycker att det var en mycket givande föreläsning. Mycket relevant till kursen!»

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 17%
Ja, målen verkar rimliga»14 82%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.82

- Utan föreliggande kunskaper alls känns det som en bra nivå att börja tänka arkitektur på.» (Ja, målen verkar rimliga)

8. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

17 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»2 13%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»12 80%
För stort omfång i förhållande till poäng»1 6%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.93


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»5 29%
Ganska liten»5 29%
Ganska stor»5 29%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.23

- vi har inte kurslitteratur?» (Mycket liten)

10. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»11 64%
Mycket bra»5 29%

Genomsnitt: 3.23

- till skillnad från Rum 1 så har vi fått bra information snabbt! Jättepositivt!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 52%
Mycket bra»6 35%
Har ej sökt hjälp»2 11%

Genomsnitt: 3.58

- Ibland svårt att få tag i lärare om man behöver hjälp, men jag inser att det är svårt att vara tillgänglig hela tiden.» (Ganska bra)
- Många personer på få lärare.» (Ganska bra)
- det var dock lite svårt att kontakt och direkta råd i vissa fall» (Ganska bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 17%
Mycket bra»14 82%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.82


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 17%
Gott»11 64%
Mycket gott»3 17%

Genomsnitt: 4

- Lite splittrade moment. Allt har varit okej eller bra, men jag tycker att det är ganska lång mellan att kalkera fasader med 0,3-stift hårdhet:2H, och att bygga en prommenad. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- teckningsövningar.»
- De olika stationerna på stan och Johans Lintons föreläsning.»
- skissövningar på stan (läppstiftet, saluhallen, artisten, c-station)»
- Prommenaden och saluhalls- och artistenövningarna.»
- inledande veckan med olika stationer kändes väldigt givande samt veckan då vi besökte olika dela i staden. Två dagar på artisten var väldigt bra.. ta inte bort en dag»
- Att få närma sig tecknandet och det kreativa skapandet på ett lekfullt sätt utan uppgifter som leder till jämförelse studenter emellan.»
- En testvecka i början och stadsövningarna på artsiten, saluhallen och nils ericssonterminalen»
- Ritning för hand»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer "verklighetsförankring" mer koppling. Skräm inte bort elever från utbildningen.»
- En sammanfattning av promenaden där alla grupper berättar kortfattat vad man diskuterat.»
- "gå 100ggr-övningen"»
- Att kalkera med T-linjal var inte så kul, kanske skulle man kunna få öva på att rita något själv i stället? Som när man fick rita utbyggnaden, det var en betydligt bättre övning.»
- kanske mer undervisning. Det är bra att få lära genom att göra, men det borde kunna kombineras med lite mer teori och rådgivning kan jag tycka»
- Mer ritning för hand. Genomgång av ritverktyg, tips och diverse knep.»
- Större omfattning av ritning för hand»


Kursutvärderingssystem från