ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Automatiseringsteknik, LMT106

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-18 - 2012-11-11
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»4 50%
Cirka 20 timmar»2 25%
Cirka 25 timmar»1 12%
Cirka 30 timmar»1 12%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.87

- så lite mestadels för att det inte var så många föreläsningar.» (Högst 15 timmar)
- Önskar det fanns rekommenderade uppgifter för varje vecka» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 12%
100%»7 87%

Genomsnitt: 4.87

- Krockade med min valbara kurs Affärsdriven produktutveckling ibland, vilket var tråkigt. En lab krockade med en redovisning vilket gjorde att det var svårt att få ihop allt.» (100%)
- Ca 90%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 37%
Målen är svåra att förstå»2 25%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 12%

Genomsnitt: 2.12

- I början är målen bra, men sen blir de så övergripande att de ej ger någon väglednig alls.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 33%
Ja, målen verkar rimliga»4 66%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- Jag tror att man ha lite högre mål. Lite delar av kursen känns som repetition av datorstödd tillverkning, och där skulle man kunna ha något annat istället. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Av de målen som man förstod så ja» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 33%
Ja, i hög grad»4 66%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Mycket laborationer och lite föreläsningar. Känns som att HP borde ges för avklarad labb. Dock väldigt lärorika och roliga labbar!» (I viss utsträckning)
- Ja, ALLT var verkligen med på tentan! :P» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 12%
Ganska stor»3 37%
Mycket stor»4 50%

Genomsnitt: 3.37

- Tror det hade varit bättre för inlärningen om man hade 2h lab i veckan istället.» (Ganska liten)
- Labbarna var väldigt bra, man lärde sig mycket. Föreläsningarna var lite väl långa ibland.. 8-17 var lite länge för att man skulle hålla uppe koncentrationen. Tycker vi kunde haft övningstillfälle där istället.» (Ganska stor)
- Till laborationerna borde mer föreläsningar tagit upp hur man programmerar. Det blev mer programmera utan tillräckligt med erfarenhet.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»3 37%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 37%
Mycket stor»2 25%

Genomsnitt: 2.5

- Köpte aldrig boken då Sven sa att den var dålig» (Mycket liten)
- Böckerna hjälpte inte mycket. Men det utdelade materialet var en förutsättning för labbarna.» (Mycket liten)
- Köpte ej boken men PP var jättebra» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 12%
Mycket bra»7 87%

Genomsnitt: 3.87

- No probs!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 25%
Mycket bra»6 75%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.75

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»8 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 37%
Lagom»4 50%
Hög»1 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Totalt var arbetsbelastningen låg men stundtals under kursen blev det tufft med snäv deadline för programmering, ex PLC, infon gavs och några dagar senare borde man ha programmerat klart (på papper) för att få så stor nytta av handledningen av PLC-programmering på dator som möjligt.» (Låg)
- Relativt mycket att göra och tidskrävande labbar med förberedelse. Dock väldigt roliga så väl balanserat.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 62%
Hög»2 25%
För hög»1 12%

Genomsnitt: 3.5

- Flervariabel analys samtidig, lite meh.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 12%
Gott»3 37%
Mycket gott»4 50%

Genomsnitt: 4.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket intresserad av ämnet och kursen var en bra grund till PLC och robotprogrammering. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna och robotprogrammeringen! Sven och Peter är bra och roliga ihop!»
- Omfattande labbar»
- Labbarna var riktigt bra»
- Mycket laborationstid»
- Labarna, automationsmässan (om den är årlig?)»
- Labbarna. »
- Laborationerna och tiden i verkstaden!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer robotprogrammering och mer övningstillfällen! Man fick aldrig chansen att öva på de räkneuppgifter som fanns, vi gick bara igenom det en gång på tavlan och sen inte mer.. Och så skulle det vara bra att få ut fler gamla tentor med tydliga svar och lösningar. På den övningstentan vi fick var svaren skriva för hand och det var svårt att tyda och lösningsgången saknades eller var svår att följa. Kanske fler exempel på hur man löser en uppgift hade vart bra! KAnske fixa en bra bok?»
- Kurslitteraturen, räcker med det utdelade materialet. Labbarnas fördelning, borde gå att få en jämnare fördelning över hela kursens gång.»
- Det hade varit bra med lite räkne- och programmeringsövningar i kursen, tror verkligen att man hade fått ut väldigt mycket mer av den då. »
- Fler övningsuppgifter. Jag med flera blev förvånade över räkneuppgifterna på tentan. Vi trodde att det bara skulle vara teori eftersom vi ej fått övningstal..»
- Det vore roligt att ha ett studiebesök i kursen, på någon insustri på deras avdelning för beredning av robotprogram/PLC.»
- Räkne delen ges för lite tid, när man sitter och ska träna inför tentan finns det övningar utan "svar". Vore bra om man fick ett häfte el. liknande med övningar och facit. Gärna ganska många så man får chansen att lära sig det grundligt.»
- Mer föreläsningar om programmeringen.»

16. Övriga kommentarer

- Kostar det så jättemycket att man inte har råd att köra med riktiga råämnen och få ut bearbetade produkter i de program vi kör på labbarna? Det vore kul om det gick att genomföra.»
- Nu har modig krånglat alla labbar vi haft (3).»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.37

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.37
Beräknat jämförelseindex: 0.84


Kursutvärderingssystem från