ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1-2 10/11 Projektarbete industribyggnad, LBT821

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-07 - 2011-01-23
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1*

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
hantera byggprocessens olika delar, från idé till färdig byggnad, förvaltning och eventuell rivning eller återanvändning, samt skall också ha kunskap om hur olika beslut påverkar miljön.

46 svarande

Mycket gott»6 13%
Gott»18 39%
Godkänt»17 36%
Dåligt»5 10%
Mycket dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Lärandemål 2*

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
utifrån ett aktuellt industriprojekt beskriva, diskutera och analysera en industrianläggning efter studiebesök samt utifrån en vetenskaplig text kring kvalitetskriterier värdera objektets kvalitéer.

46 svarande

Mycket gott»9 19%
Gott»23 50%
Godkänt»12 26%
Dåligt»2 4%
Mycket dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Lärandemål 3*

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
utifrån ett aktuellt industriprojekt skissa ett tidigt förslag till lösning på ett givet byggnadsprogram.

46 svarande

Mycket gott»13 28%
Gott»25 54%
Godkänt»7 15%
Dåligt»1 2%
Mycket dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

4. Lärandemål 4*

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
utifrån ett aktuellt industriprojekt förstå och beskriva brandtekniska begrepp samt tillämpa dessa i en brandskiss på tidigare förslag.

46 svarande

Mycket gott»0 0%
Gott»23 50%
Godkänt»17 36%
Dåligt»6 13%
Mycket dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

5. Lärandemål 5*

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
utifrån ett aktuellt industriprojekt förstå och beskriva principlösningar för energieffektiva installationer för det aktuella projektet samt prova en lösning av nödvändiga utrymmen och huvudkanalisation på tidigare förslag.

46 svarande

Mycket gott»1 2%
Gott»15 32%
Godkänt»24 52%
Dåligt»4 8%
Mycket dåligt»2 4%

Genomsnitt: 2.8

6. Lärandemål 6*

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna utifrån ett aktuellt industriprojekt:
beskriva och diskutera eget och andras förslag i en mellankritik bl a ur livscykelperspektiv hållbara helhetslösningar.

46 svarande

Mycket gott»2 4%
Gott»17 36%
Godkänt»18 39%
Dåligt»6 13%
Mycket dåligt»3 6%

Genomsnitt: 2.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

7. Lärandemål 7*

Efter fullgjord kurss ska studenten kunna:
utifrån ett aktuellt industriprojekt föreslå en ny eller förbättrad lösning på en ur livscykelperspektiv hållbar helhetslösning (huvudhandling) omfattande byggnadsutformning, byggnadsteknik, stommens utformning och dimensionering, energieffektivitet, brand samt principiell samordning av vvs- och elinstallationer.

46 svarande

Mycket gott»1 2%
Gott»23 50%
Godkänt»15 32%
Dåligt»7 15%
Mycket dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

8. Lärandemål 8*

Efter fullgjord kurss ska studenten kunna:
utifrån ett aktuellt industriprojekt kalkylera projektets kostnader utifrån huvudhandlingar.

46 svarande

Mycket gott»2 4%
Gott»26 56%
Godkänt»17 36%
Dåligt»1 2%
Mycket dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

9. Lärandemål 9*

Efter fullgjord kurss ska studenten kunna:
utifrån ett aktuellt industriprojekt planera projektets tid- och resursanvändning utifrån kalkyl och huvudhandling.

46 svarande

Mycket gott»3 6%
Gott»21 45%
Godkänt»17 36%
Dåligt»5 10%
Mycket dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

10. Lärandemål 10*

Efter fullgjord kurss ska studenten kunna:
utifrån ett aktuellt industriprojekt presentera förslaget i en utställning samt digital inlämning på Studieportalen eller på kursens projektpresentation på Internet.

46 svarande

Mycket gott»16 34%
Gott»19 41%
Godkänt»10 21%
Dåligt»0 0%
Mycket dåligt»1 2%

Genomsnitt: 1.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

11. Lärandemål 11*

Efter fullgjord kurss ska studenten kunna:
utifrån ett aktuellt industriprojekt beskriva, argumentera, värdera och diskutera eget och andras förslag i en avslutande kritik tillsammans med kritiker och intressenter inom och utanför högskolan.

46 svarande

Mycket gott»10 21%
Gott»20 43%
Godkänt»15 32%
Dåligt»0 0%
Mycket dåligt»1 2%

Genomsnitt: 2.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

12. Lärandemål 12*

Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper?

46 svarande

Ja»33 80%
Nej»8 19%
Vet ej»5

Genomsnitt: 1.19 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

13. Lärandemål 13*

Är målen rimliga i förhållande till kursens omgång och poängtal, dvs. 1,5 hp ska motsvara 50 timmars arbete?

46 svarande

Ja»24 58%
Nej»17 41%
Vet ej»5

Genomsnitt: 1.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Målen är rimliga för kurspoängen, dock var arbetsbelastningen på tok för hög, med många upprepningar.» (Ja)
- Det har varit mycket, men samtidigt genomförbart... så jag antar att det blir ett ja. » (Ja)
- 1,5hp motsvarar 40h» (Ja)
- Aldeles för stor arbetsbelastning.» (Nej)
- Målen pratar om rivning, återställning, byggnadens påverkan på miljön, livscykelperspektiv vilket alla är ord som jag upplever inte hade så mycket med kursen att göra. Likaså vill jag inte kalla den analyserande texten vi skrev för vetenskaplig, däremot väldigt bra övning för att lära sig analysera och förstå arkitektur. Arbetsbelastningen på kursen har varit helt sanslöst hög! Vår grupp har suttit, från dag 1 av kursen, i snitt 8-17, 3-4 dagar i veckan (minst) och ut över detta kvällar och helger. Ändå kände vi att vi inte har hunnit med att göra alla moment så bra som vi ville. » (Nej)
- Kursen är värd minst 30hp med tanke på hur mycket tid vi lagt ner på den.» (Nej)
- Magnus måste inse att vi har andra kurser parallellt. Det är påfrestanden när han hela tiden lägger till information.» (Nej)
- Det var en mycket intensiv kurs och tempot var så högt att det var nästan omöjligt att hinna ta in allt och lära sig grundligt, särskilt när vi hade andra projekt vid sidan av. Vi har vissa förkunskaper men kanske hade vi ändå behövt mer grundläggande information om t.ex. för- och nackdelar med stomsystem som var väldigt svårt att välja ut själv. Senare i kursen förstod man mer om vad som var rätt att göra men då var det för sent att ångra sig. Fokus på miljö och hållbara lösningar saknar jag lite. » (Nej)
- Mycket föreläsningar utan innehåll. Onödig tid att bara sitta av. P» (Nej)
- Tveksamt. Jämfört med de flesta andra kurser så har arbetsbelastningen varit mycket högre i denna kurs.» (Vet ej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.19


Undervisning och kursadministration

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

46 svarande

Mycket stor»0 0%
Ganska stor»3 6%
Ganska liten»26 56%
Mycket liten»17 36%

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

15. Till hur stor hjälp har studiebesök varit för din inlärning?*

46 svarande

Mycket stor»2 4%
Ganska stor»15 32%
Ganska liten»24 52%
Mycket liten»5 10%

Genomsnitt: 2.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

16. Till hur stor hjälp har projektarbetsformen varit för din inlärning?*

46 svarande

Mycket stor»20 43%
Ganska stor»20 43%
Ganska liten»5 10%
Mycket liten»1 2%

Genomsnitt: 1.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

17. Till hur stor hjälp har delredovisningar varit för din inläning?*

46 svarande

Mycket stor»9 19%
Ganska stor»29 63%
Ganska liten»7 15%
Mycket liten»1 2%

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

18. Till hur stor hjälp har handledningen varit för din inläning?*

46 svarande

Mycket stor»25 54%
Ganska stor»18 39%
Ganska liten»2 4%
Mycket liten»1 2%

Genomsnitt: 1.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

19. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar etc?*

46 svarande

Mycket bra»6 13%
Ganska bra»10 21%
Ganska dåligt»17 36%
Mycket dåligt»13 28%

Genomsnitt: 2.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.34


Arbetsklimat

20. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

46 svarande

Mycket bra»11 23%
Ganska bra»24 52%
Ganska dåliga»10 21%
Mycket dåliga»1 2%

Genomsnitt: 2.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

21. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?*

46 svarande

Mycket bra»27 58%
Ganska bra»14 30%
Ganska dåligt»3 6%
Mycket dåligt»2 4%

Genomsnitt: 1.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.79


Sammanfattande frågor

22. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

46 svarande

Mycket gott»9 19%
Gott»17 36%
Godkänt»16 34%
Dåligt»3 6%
Mycket dåligt»1 2%

Genomsnitt: 2.34 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket tid på att lära och ta in olika intryck men väldigt lärorik kurs» (Mycket gott)
- Intressant att få använda sig av många olika kunskapsområden i ett projekt.» (Gott)
- Bra kurs som tar upp många moment. Den bör dock ge fler poäng. Den bör inte ligga samtidigt som VR, Vr kursen blir lidande.» (Gott)
- I det stora hela är det en av de bättre kurserna jag läst hittils då den knyter samman många olika delar så att man får en helhetssyn. Däremot förutsattes det att vi ska kunna så mycket sedan innan, vilket vi inte gör. Allt var mer eller mindre nytt för oss! Efter att ha pratat med studenter från tidigare år fick jag höra att Magnus har fått berättat för sig från lärare i andra kurser att vi kan vissa saker, vilket vi uppenbarligen inte kan..» (Gott)
- Det hade blivit ett "mycket gott betyg" om det inte vore för alla massutskick med info på kurshemsidan. Hade vi inte varit flera studenter i varje grupp hade det varit omöjligt att hålla reda på allt.Till nästa år skulle jag rekomendera att vara tydligare under föresläsningarna om vad som gäller, så blir det inte lika många missförstånd. » (Gott)
- Bra med en kurs som täcker in både arkitektur och konstuktion. Men upplägget var bedrövligt med instruktioner som kom aldeles för sent och aldeles för stor arbetsbelastning. Ge mer konkreta instruktioner på papper tex kom ett papper med betygskriterier upp på kurshemsidan upp efter vi lämnat in huvudhandligarna. Där stod det nogranna instuktioner på vad man ska tänka på med de olika planerna. Detta borde vi ha fått från början.» (Godkänt)
- Mycket bra kurs, men alldeles för rörig. Magnus vill så otroligt mycket och hans ambitionsnivå är långt över rimliga gränser mot vad det finns tid för, både för lärare och elever. För Magnus och för studenternas hälsa och sinnesro skulle kursen behöva struktureras upp samt tydligt och sakligt gås igenom - vad är viktigt, vad är inte viktigt och vad vill vi med det här momentet, FINNS DET TID? Trots Magnus kilometer långa mail har vi i gruppen ofta upptäckt att det finns åtminstone två sätt att tolka innehållet på. Rörigheten har dessutom ökat ju närmre slutinlämning vi kommit och vi har aldrig haft ett riktigt grepp om detaljnivåer på ritningar, inlämningstider, ritningshantering osv... Och utöver detta har handledarna varit mycket dåligt informerade om vad som gäller, vilket har lett till att de gett oss felaktig information vid ett flertal tillfällen. Dessutom upplever jag det som att kraven har ökat allt eftersom Magnus har kommit på fler saker som "borde ha varit med" i inlämningen. Exakt vad Magnus förväntade sig av varje deluppgift hade också en tendens att komma fram EFTER att inlämningen var gjord. Tidsuppfattningen i kursen är helt ur balans, till exempel: Kursens kritik och läsperiodens sista dag är nu över, men kursen verkar inte vara slut?! Det finns fortfarande moment som Magnus vill att vi ska göra! Ritningar är på rättning hos olika företag och vi får sitta här och vänta... vi har ingen aning om rättningen är klar imorgon, nästa vecka, under jullovet eller i nästa LP... och när ska vi ha en rimlig chans att rätta till felen om inte ens rättningen är gjord? Kommer CSN få registreringen av kursen i tid? Har Magnus koll på skillnaden mellan arkitekternas och ingenjörernas läsperioder/kursupplägg? Känner han till begreppet läsperiod? Har han någon uppfattning om att tentaveckor brukar vara fria? Känner han till att vi läser flera kurser vid sidan av industribyggnaden, som är minst lika viktiga för oss och som vi inte bara kan prioritera bort därför att han tycker att hans kurs är viktigast?» (Godkänt)
- Konsult från WSP som skulle hjälpa med tid och resursplanering kunde vara rätt nedlåtande och förnedrande i sin handledning vilket gjorde deras arbete oproffessionellt.» (Godkänt)
- Hade kunnat vara en mycket bättre och tydligare kommunikation mellan lärare och elever. Mycket otydligheter. » (Godkänt)
- Bättre info krävs i tid så att man kan planera sin tid bättre. bättre föreläsningar så att man vet vad som skall göras. » (Godkänt)
- Magnus vill väl... men det blir lätt lite rörigt då informationen till oss studenter inte når fram alls/eller ej i tid.» (Godkänt)
- På tog för omfattande på de poäng som kursen ger» (Godkänt)
- rörigt» (Godkänt)
- För hög belastning på både lärare och lärare.» (Godkänt)
- Arbetsbelastningen var katastrofal. Kritik och rättningar har genom hela kursen varit försenade. Det är nu i skrivandets stund sista dagen på läsperioden och vi väntar fortfarande på rättningar som måste in.» (Dåligt)
- För stor belastning p.g.a. att Magnus är för otydlig med sina instruktioner.» (Dåligt)
- Grundidén är bra men kursen har bara varit extremt krävande med alla dessa jävla inlämningar och se svar på fråga 24 & 25.» (Dåligt)

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Möjligheten till handledning och gästföreläsningar av personer från näringslivet.»
- Innehållet. »
- Delinlämning med kritik»
- Alla olika delar i byggnadsprocessen»
- Kursen i sin helhet var jättebra! Det var toppen att få testa på olika moment under en projektering! »
- handlednings tillfällerna, mycket utvecklande!»
- Kul med många handledare som kommer utifrån. Dessa brukar ofta kunna ge ett annorlunda och lärorikt perspektiv på saker.»
- Kursens idé.»
- Det är ett jättebra sätt att lära sig med det här projektet, och tycker inte att det ska vara annorlunda.»
- Helhetan, att få med alla delar av ett projekt»
- Handledningen»
- konsultationstider och upplägget med vad som ingår i uppgiften»
- Upplägget är bra med handledning med kunnigt branschfolk.»
- Hela kursen, den är bra och relevant.»
- Kursen är rolig och den uppgift man gör känns väsentlig och intressant. redovisningen var ok»
- Grundkonceptet med en sammanfattande byggnad.»
- Möten med handledare från företag.»

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inte ha redovisningen samma dag som redovisning i VR. Göra mer i LP1, då LP 2 är tung redan som den är. Ge tydligare besked, tidigare.»
- Lite tydligare besked från början skulle göra det enklare för både lärare och elever. »
- Planeringen så at alla vet vad de ska göra.»
- Arbetsbelastningen!!!!! och snälla... RÄTTA I TID!»
- Tydligare info om inlämningar/ändringar osv. Många gånger otydligt vad som ska lämnas in eller vad som ska göras!»
- (1) Lämna ut alla (del)inlämningsuppgifter redan vid kursstart. Då får de som vill en chans att arbeta i förväg för att undvika ex. krockar i schema. (2) TYDLIG information i uppgiftspappren om EXAKT vad som ska lämnas in, när det ska lämnas in, hur det ska lämnas in och hur uppgiften bedöms i förhållande till kursbetyget. Detta borde bestämmas redan vid kursstart och inte ändrar sig med tiden. Samtliga handledare bör även få ta del av denna information. Tänk på att kvantitet inte är det samma som kvalité... (3) Minska arbetsbelastningen genom att göra vissa moment mindre viktiga. Till exempel genom att nöja sig med betygen godkänt/icke godkänt för hela kursen, eller för vissa valda delmoment. (4) Ge lärare/handledare en deadline när ritningar/uppgifter ska vara rättade för att ge oss studenter en rimlig chans att rätta i tid och för att minska stressen. (5) Lägg in alla moment i TimeEdit och KONTROLLERA att de verkligen har kommit in där... och ha ett litet extra öga på andra kurser. Industribyggnad må vara enda obligatoriska kursen för bygginriktningen men långt i från den enda. »
- Info om utställningen bör vara mer tydligt och komma tidigare i kursen.»
- Tydligare information om ändringar, inlämningar, handledningstillfällen m.m.»
- Bättre, tydligare och konsekventare kommunikation. »
- 1.Tydligare upplägg från början och inte ändra och lägga till massa information några dagar innan inlämning. 2.Fler föreläsningar som går igenom vad vi kan tillämpa i arbetet.»
- Fler föreläsningar eftersom vi inte kan så mycket från början. Vi behöver mer kött på benen innan vi börjar med varje avsnitt.»
- Arbetsbelastningen, kursen tog mycket mer tid än vad den är poängsatt till»
- Detaljerna borde påbörjas tidigare»
- Informationsutskicken. Kanske berätta på en föresläsning om vilken mappstruktur du använder och vad vi finner där. »
- Mer strukturerat. Man ska veta i detalj vad som ska lämnas in och när, det har inte fungerat i år.»
- Ut med de som har ansvar för vad som kan väljas vid vilken tidpunkt.»
- Jag förståg aldirg vad meningen med de små individuella inlämningarna har för menning. De har bara varit tidtagande men inte lärorika. Tycker att man ska ta bort dm.»
- Handledare med i tex datorsalar»
- Jag upplevde det som ganska stressigt under kursen, kanske kan man skära ned på någon del...»
- Lärarnas attityd mot studenterna. Över lag har lärarna varit en överhet gentemot studenterna då bara vad de säger är det som rätt med en attityd som gjort mig förbannad några gånger. Intressant har det därimot varit när samma lärare sagt helt motsatt saker och vi står i mitten och ska försöka göra bra resultat. I vissa fall har lärare till och med sagt en sak första handledningen och en annan den andra handledningen och vi blir totalt dumförklarde fast vi har bevis för vad denne sa. Har ett par exempel till men jag tror du förstår vinken... Sen kommer vi till informationen vi får/(inte får). All viktig informtion får vi höra från "en kompis kompis" fastän jag varit på alla lektioner och den information som kommer upp på studieportalen är så luddig och så osorterad att ingen vet varken vad som står och vad vi ska göra, och som alltid med en obligatorisk dumförklaring till följd när vi försökt göra det som står.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

25. Övriga kommentarer

- Bra kurs och rolig kurs. Men lite för mycket att göra i förhållande till den tid vi har.»
- Kursen har givit mycket, men då arbetsbelastningen har varit så otroligt hög har vi inte kunnat lägga någon tid på övriga kurser under terminen vilket är tråkigt.»
- Industrikursen ska i förhållande till övriga kurser, förutsatt att vi läser minst 15hp/LP, endast ta upp 35% av vår tid varje läsperiod (10.5/30=0.35)... 35% av en 5 dagars arbetsvecka är 1,75 dagar! Jag undrar om någon som läst kursen tycker att verkligheten har sett ut såhär... vår grupp har säkert snittat ca 4 dagar/vecka och låååångt över 35% av vår tid.»
- Skulle kunna vara en mycket bättre kurs än vad den är.»
- Informationen bör komma från början av kursen. Så informations spridningen har varit mycket dåligt. Dessutom mycket rörigt att hitta på kurshemsidan. »
- Jag tyckte att kusresn var intressant , men att det var mycket att göra då vi hade hela tiden små uppgifter som inte ingick i slutinlämningen. Hade gärna viljat ha lite mer tillgång till lärare. »
- Det är bra med många handledningar men i allt för många fall är det bara envägskommunikation och när vi försöker ställa frågor i slutet så blir vi avvisade för nästa grupp ska börja sin tid. Vi får med andra ord allt för ofta bara veta vad som är fel och knappt varför och det märks på vissa föreläsare för de vill bara bli av med oss så de inte kommer allt för långt efter i schemat. Slutredovisnigen tyckter jag var ett bra inslag i kursen och vi får se andra projekt men inte med den totalsågningen vissa grupper får av lärare fastän de fått klartecken från en annan lärare med en viss typ av ex. planlösning. Så mitt råd till nästa år ödmjukhet gentemot studenterna och inte bara i motsatt håll.»
- Dålig planering av Läsperioderna. Svårt att välja kurser som är intressanta utan att få för många poäng att studera. Riktigt dåligt skött. Skärp er.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.34

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.2
Beräknat jämförelseindex: 0.36

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från