ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Modellering, visualisering och kommunikation, ARK211

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-24 - 2011-11-07
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Även om lärandemålen inte är knutna till enbart "ett" verktyg så ställs frågorna som om de vore det. Anledningen är att på ett enkelt sätt fånga upp er syn på kursens olika delar.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: använda digitala verktyg för avancerad 3D - modellering och visualisering. /Rhino/
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 22%
Ganska bra»6 66%
Mycket bra»1 11%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.88

- kan använda verktyget men med stora begränsningar» (Ganska dåligt)
- Ganska svårt program. Mer uppföljning krävs.» (Ganska dåligt)
- Det är något oklart hur man ska använda Rhino för att presentera arkitektur» (Ganska bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: använda fysiska verktyg för analytiskt skissande och byggande av konceptmodeller./ //Grasshopper///Laserskäraren/
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 33%
Ganska bra»5 55%
Mycket bra»1 11%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.77

- Väldigt virrig genomgång av grasshopper. Det var svårt att förstå.» (Ganska dåligt)
- kan använda verktyget men med stora begränsningar» (Ganska dåligt)
- Det var ett mycket bra genomfört moment som inspirerade till att skapa avancerade former och lära sig mer!» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: använda datorprogram för BIM - modellering (Building Information Model) samt kunna redogöra för användandet av BIM i en projekteringskurs. /Revit/
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

9 svarande

Mycket dåligt»1 11%
Ganska dåligt»1 11%
Ganska bra»5 55%
Mycket bra»2 22%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.88

- vi gick igenom väldigt mycket men sen när man skulle jobba med det själv så hade man glömt hur man började.Inlämningen som vi gjorde fick vi jobba med på egen tid, hade varit bättre att jobba lite själv och ha en lärare att fråga än att bara följa det han gjorde(då kan man sitta på youtube istället.» (Mycket dåligt)

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten: visa färdigheter i grafisk kommunikation av ett arkitekturprojekt: ritning, bild, text och layout. /Illustrator/
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 12%
Ganska bra»3 37%
Mycket bra»4 50%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.37

- Gick väldigt fort, var lite ostruktuerat.» (Ganska dåligt)
- Vi har fått bra undervisning i Illustrator, men den teoriundervisning i grafisk kommunikation har till största del varit baserad på ett grupparbete till vilket vi blivit tilldelade för lite tid, så att kvaliteten på de kunskaper vi fått är osäker.» (Ganska bra)
- Givande men det blev väldigt mycket att göra på egen tid.» (Ganska bra)

5. Lärandemål 5

Efter avslutad kurs ska studenten: visa grundläggande färdigheter i programmering. /Matlab/
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

8 svarande

Mycket dåligt»1 12%
Ganska dåligt»2 25%
Ganska bra»4 50%
Mycket bra»1 12%

Genomsnitt: 2.62

- läste den innan» (?)
- Momentet har i skrivande stund ännu inte genomförts.» (Mycket dåligt)
- inte färdigt i skrivande stund» (Ganska bra)

6. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 33%
Målen är svåra att förstå»1 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 22%

Genomsnitt: 2.44

- De behöver inte vara tydligare, men kunde vara lite mer beskrivande.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 71%
Nej, målen är för högt ställda»2 28%

Genomsnitt: 2.28

- Det var aldeles för lite tid inplanerat för många av momenten. Det var väldigt stressigt och orimligt med tid ibland.» (Nej, målen är för högt ställda)

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 85%
Ja, i hög grad»1 14%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.14


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 22%
Ganska stor»3 33%
Mycket stor»4 44%

Genomsnitt: 3.22

- I skiftande grad. Undervisningen i Rhino/Grasshopper och Illustrator har varit till stor hjälp, men undervisningen i Revit har snarare varit begränsande. Det känns som att jag hade kunnat lära mig mer om jag disponerat den tiden själv och haft en tydlig uppgift.» (Ganska stor)
- Ganska bra, men kunde vara tydligar och bättre. Ibland går det väldigt fort i undervisningen på dator.» (Ganska stor)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»3 37%
Ganska liten»5 62%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.62

- hade inget» (?)
- Vi har inte haft någon kurslitteratur» (Mycket liten)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»1 11%
Ganska dåligt»3 33%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»2 22%

Genomsnitt: 2.66

- Det har varit väldigt rörigt och oklart vad som ska lämnas in och när. Det har gett upphov till förvirring och mycket stress precis innan inlämningar (speciellt i Revit). Olika krav från kursansvarig och lärare vilket gjorde att vi inte visste vem vi skulle gå efter och vi fick aldrig något klart svar heller.» (Mycket dåligt)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 11%
Lagom»5 55%
Hög»2 22%
För hög»1 11%

Genomsnitt: 3.33

- Det kunde ha varit lite mer tid på Grasshopper. » (Lagom)
- Väldigt stressigt i vissa moment, orimlig tidsplanering och extremt(!) otydliga uppgifter om slutresultatet som förväntas. Om detta skulle vara tydligare skulle man slippa mycket stress. VAR TYDLIGARE MED INSTRUKTIONER!!» (Hög)
- mycket att göra i slutet av lp 1 och ganska lite att göra i början kanske borde byta plats på inlämningarna och lägga revit kursen i början då man har mer tid att sitta med programmet.» (Hög)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»1 11%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 66%
Mycket bra»1 11%
Har ej sökt hjälp»1 11%

Genomsnitt: 3.11

- Återigen har detta varit skiftande mellan kurserna.» (Ganska bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»5 55%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.55

15. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 37%
Lagom»4 50%
Hög»1 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Fast ojämt fördelad. Början var väldigt lugn men slutet blev extremt stressigt(vilket berodde delvis på oklara inlämningskrav). Det som är synd är att programmen som vi lärde oss i början känns väldigt avlägsna och det känns som att jag har glömt nästan allt. Kanske att det hade varit bra att ha ett repetitionstillfälle precis i slutet där man kanske har en kortare uppgift/program för att bara kunna få lite hjälp och fräscha upp kunskaperna.» (Lagom)
- Ofta stressigt! Till viss del beroende på bristande instruktioner och otydlighet.» (Hög)


Önskade åtgärder

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Rhino/Grasshoppermomentet»
- Rhino, Grasshopper, REVIT samt presentation av arkitektur.»
- De olika programmen, bra att få undervisning i det.»
- alla programme som vi lärde oss va bra.»
- Mångfalden i program och i antal lärare. »
- Allt,»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En ny föreläsare i Revit, och en tydlig planering om vad som skall göras och när det skall göras. Samt att denna planering följs. Vi skulle ha haft två dagar med handledning på oss att genomföra ett Revitprojekt i år, vi fick en eftermiddag med inlämning samma kväll kl.»
- Mer tid på vissa moment! Tydligare instruktioner!»
- TYDLIGA inlämningskrav och tider. Förvirringen leder till stress. Sen hade det varit väldigt bra om vi hade fått mer tid till slutuppgiften "Att presentera arkitektur". Det kändes som att det förväntades väldigt mycket av oss på väldigt kort tid. Jag tror att min grupp la 8 timmar utöver schemat på den uppgiften och det tycker inte jag är rimligt (speciellt då man får uppgiften en fredag vid lunch och ska redovisa den kommande onsdag morgon).»
- tänka mer på schemat och inlämningarna så att man ha tid att sitta med dem inte bara lämna in vad som helst. Revit läraren ville lära oss så mycket men till slut blev det bara att man missade och tapade bort sig, kanske att vi jobbar mer själva den 2 sista dagarna och ställer frågor om man vill ha hjälp.»
- Kursen borde inte hållas i CADlabbet.»
- mer tid till inlämningsuppgifter.»


Övriga kommentarer

18. Övriga kommentarer

- stressiga inlämningar»
- Det går inte att vara i den lilla salen så länge i sträck. Luften är jättedålig och ger huvudvärk. För få datorer!»


Kursutvärderingssystem från