ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Kvalitet och driftsäkerhet, LMT991

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-17 - 2007-11-04
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»1 14%
Cirka 20 timmar»2 28%
Cirka 25 timmar»1 14%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»3 42%

Genomsnitt: 3.28

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»1 14%
50%»0 0%
75%»1 14%
100%»5 71%

Genomsnitt: 4.42

- Missat en lektion» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

6 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 16%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 83%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 2.66

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 71%
Nej, målen är för högt ställda»2 28%

Genomsnitt: 2.28

- Väldigt mkt fakta» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 28%
Ja, i hög grad»2 28%
Vet ej/har inte examinerats än»3 42%

Genomsnitt: 3.14


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 16%
Ganska stor»4 66%
Mycket stor»1 16%

Genomsnitt: 3

- Vissa delar mer än andra, och aven vissa lärare mer än andra.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 42%
Ganska stor»4 57%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- Boken i statistik var mkt bra. Själva kvalitetsboken gav däremot inte mycket.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 14%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»3 42%

Genomsnitt: 3.28

- Nästan inga föreläsningsanteckningar lades ut på hemsidan.» (Ganska dåligt)
- Inga svar på gamla tentor än.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»2 28%
Har ej sökt hjälp»2 28%

Genomsnitt: 3.85

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 57%
Mycket bra»2 28%
Har ej sökt samarbete»1 14%

Genomsnitt: 3.57

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 57%
Hög»2 28%
För hög»1 14%

Genomsnitt: 3.57

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 42%
Hög»2 28%
För hög»2 28%

Genomsnitt: 3.85


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 14%
Godkänt»4 57%
Gott»2 28%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.14

- Kopplingen mellan kvalitet-driftsäkerhet-statistik oklar. Tydligare kursmål skulle behövas. » (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Åhörarkopior var jättebra.»
- klassrummen och inte föreläsningssalar var jätte bra.»
- Bra att utskrivna föreläsningsant. delats ut.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer än bara tentan som examination.»
- Många olika moment i kursen, bör examineras på olika sätt för att bevara mest kunskap. Inte en svår kurs utan mängden gör den svår.»
- Att inte ha 3 olika "lärare" och 3 olika delar.»
- Vad är kopplingen mellan kvalitet-driftsäkerhet och statistik?? Kopplingen däremellan bör klargöras.Det känns som vi läst tre olika kurser.»
- Dra ner på antalet föreläsare, tre st för en kurs är för många.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från