ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Datastrukturer GU, DIT960

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-06-01 - 2010-06-21
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Pelle Evensen»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: GU
Utbildningsprogram studenten tillhör: Datavetenskap 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»6 35%
Cirka 20 timmar»5 29%
Cirka 25 timmar»4 23%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 2.23

- Halvfart» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»6 35%
100%»11 64%

Genomsnitt: 4.64


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 23%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 52%

Genomsnitt: 3.05

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2.06

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 17%
Ja, i hög grad»11 64%
Vet ej/har inte examinerats än»3 17%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»9 52%
Mycket stor»6 35%

Genomsnitt: 3.23

- Föreläsningar och exakt vad som ska göras på labbar har ibland varit oklart.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»7 41%
Ganska liten»4 23%
Ganska stor»5 29%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»8 47%

Genomsnitt: 3.35

- Föreläsningsanteckningar var i allmänhet bra men beskrivningarna av laborationerna var ofta otydliga på viktiga punkter, eller svåra att hitta i.» (Ganska dåligt)
- Det enda jag har att klaga på är att labbanvisningarna kunde varit mycket bättre. Nu var de väldigt svårtolkade och vi fick be om mycket mer hjälp än vi annars hade behövt om det framgått klarar vad som skulle göras i labbarna.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»11 64%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.76

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»12 70%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.7

- Var svårt att hitta någon att jobba med, men när det väl var gjort gick det jättebra!» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 17%
Lagom»11 64%
Hög»3 17%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»12 70%
Hög»4 23%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.17


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 23%
Gott»9 52%
Mycket gott»4 23%

Genomsnitt: 4

- Jag gillar starkt att kursen fokuserar på det abstrakta istället för specifikt till ett visst språk.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De väldigt bra föreläsningarna.»
- Labbarna»
- repetitionen av haskelln»
- Tycker upplägget var mycket bra, ha det som det är.»
- Kursassistenten är trevlig och mycket pedagogisk vid labbhandledning.»
- Det har varit en god röd tråd genom hela kursen. Det har varit lätt att hänga med i undervisningen och labbarna har varit på en lärorik nivå! Detta bör tas med till nästa år. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Labbanvisningarna bör skrivas tydligare.»
- Anpassa övningarna bättre efter kursen samt kontrollera svaren så dom stämmer överens med övningarna. Vore nog bra med ett extra schemalagt tillfälle för övningarna, all den tid som fanns i år behövdes för labbarna.»
- Laborationsbeskrivningarna var under all kritik i vissa stunder.»
- kändes stressigt att hinna klart labbar.»
- De engelska termerna bör användas i högre grad. Jag tycker att det blir för jobbigt att hänga med när man använder engelska termer ibland och sen svenska ibland. Tycker att när man tar upp en ny term bör man säga vad den betyder på svenska men sedan återgå till att använda den korrekt engelska termen för det man pratar om. Ex: när man pratar om childs i träd, säg inte barn ibland o child ibland, använd bara child»
- Mer fokus på komplexitetsberäkning i laborationer samt föreläsningar, och mindre fokus på implementation i Java.»
- Skapa ett forum för kursens deltagare att diskutera och hitta labbpartners i. Det gjordes väldigt bra hos introduktionskursen i Haskell. Ta bort frågor på tentamen á “,som jag gjorde på föreläsningen”, vilket är väldigt svårt om man missade den, då kompisars beskrivningar, anteckningar och slides från hemsidan inte förklarar lika väl.»
- Byt eller ta bort kursboken. Föreläsaren talar vid flera tillfällen illa om boken och mycket av information är osaklig.»
- Hade gärna sett att det fanns fast tid för övningar. »

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs!»
- För min del var det jobbigt att denna kurs som är så pass bra och nyttig gick samtidigt som Finite automata eftersom jag var tvungen att lägga så pass mycket tid på automatan»
- Föreläsaren tar omotiverade raster under labbhandledning och i föreläsnigspauser för att röka. Det är inte snällt att säga, men jag vill vara ärlig och tycker att det är en förolämpning mot studenter att sprida giftiga gaser omkring sig och dessutom lukta illa under föreläsningar och labbar. Jag tror inte att föreläsaren själv skulle uppskatta om studenter hade mycket dålig andedräkt eller spred ut gift utanför lokalerna. Krav på rökstopp eller avsked känns som rimliga lösningar.»
- Tyckte lärare och handledare skötte sig exemplariskt! De hade god kunskap och den hjälp man fick var mycket god. Tycker även att Bror skötte sig väldigt bra både undervisningsmässigt, men att han också såg hela tiden till elevernas bästa. Genom att flytta fram deadline pga dagar som föll bort osv. Samt att han höll studenterna uppdaterade via mail var mycket positivt!»


Kursutvärderingssystem från