ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Integrerade tillverkningssystem, LMU172

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-03 - 2009-03-22
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

6 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»2 33%
Cirka 30 timmar»3 50%
Minst 35 timmar»1 16%

Genomsnitt: 3.83

- För mycket arbete.» (Cirka 30 timmar)
- Har bara läst en kurs och då är 30 timmar mycket för den.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

6 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 16%
100%»5 83%

Genomsnitt: 4.83


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

6 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 16%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 83%

Genomsnitt: 3.5

- Framgick efterhand, behövde inte läsa.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»5 83%
Vet ej/har inte examinerats än»1 16%

Genomsnitt: 3.16

- Endast projekt» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 16%
Ganska stor»4 66%
Mycket stor»1 16%

Genomsnitt: 3

- Mycket eget arbete» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»1 16%
Ganska liten»3 50%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»2 33%

Genomsnitt: 2.5

- Hade ingen speciell.» (Mycket liten)
- Hade ingen literatur i böker men materialet på kurshemsidan har varit kanon!!!» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 16%
Mycket bra»5 83%

Genomsnitt: 3.83


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

6 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»6 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

- Perfekt upplägg på att Peter & Sven fanns tillgämgliga för frågestund. Känns bättre än att sitta med föreläsningar och gå igenom hela tiden » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 16%
Mycket bra»5 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

- Jätte bra grupp!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 50%
Hög»2 33%
För hög»1 16%

Genomsnitt: 3.66

- Många timmar för att få det att gå ihop» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 66%
Hög»1 16%
För hög»1 16%

Genomsnitt: 3.5


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»1 16%
Mycket gott»5 83%

Genomsnitt: 4.83

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesöken, externaföreläsare och den roliag uppkörningen»
- Peter och Sven»
- Jag tycker det skulle vara synd om kursen inte blir av nästa år. Kursen ger ett helhets tänkande som jag tror är väldigt viktigt, Vilket ja inte upplever att någon annan kurs på chaklmers har givit tidigare.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bort med litteraturuppgiften vid små grupper»
- ingen literaturuppgift»
- Litteraturuppgiften»

16. Övriga kommentarer

- Mycket bra och grym kurs, gillade den skarpt. Sven och Peter är ett jäkligt gött radarpar. Mycket bra och hjälpsamma lärare, ni gör en stor del av kursen»


Kursutvärderingssystem från