ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 lp2 Grundläggande sjötransportteknik, LNC088

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-10 - 2011-01-21
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»8 32%
Cirka 20 timmar»4 16%
Cirka 25 timmar»8 32%
Cirka 30 timmar»4 16%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.44

- Mycket arbete med inlämningsuppgifterna. » (Cirka 20 timmar)
- Mycket grupp arbete som var kul i COS salen» (Cirka 30 timmar)
- Detta gällde de 4 första veckorna. » (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»2 7%
75%»13 50%
100%»10 38%

Genomsnitt: 4.23

- När jag gjort klart alla uppgifter gick jag inte på några mer föreläsningar eftersom jag var klar med kursen.» (75%)
- cirka 95%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 19%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 30%

Genomsnitt: 2.88

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 45%
Ja, i hög grad»10 45%
Vet ej/har inte examinerats än»2 9%

Genomsnitt: 2.63

- Det var i och med att man gjorde "exaninationen" d.v.s. uppgifterna som man förstod vad kursen gick ut på och lärde saker.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»6 23%
Ganska liten»16 61%
Ganska stor»4 15%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.92

- Är förvånad över en före detta gymnasielärare med så pass dålig pedagogik. Visade ett väldigt ointresserad och oengagerat intresse för kursen och stod mest och läste innantill från PowerPoint. Under första labben vi hade i COS, med ett program som vi aldrig hade sett förut, vi visste knappt vad kursen gick ut på och verkligen inte hur vad och hur man borde tänka vid lastning av ett fartyg, så säger han som följer. "Om ni inte kan så läs manualen, kan ni fortfarande inte så fråga en kompis, kan inte inte efter det så kom till mej så KANSKE jag svarar" Det var ungefär den inställningen han hade till vår kurs. Under labbtillfällena så satt han i sitt rum längst bak i klassrummet och kom inte ens ut för att se hur det gick för oss eller om vi kanske behövde lite guidning och hjälp på vägen. » (Mycket liten)
- vi hade inte så mkt undervisning eller litteratur, tog hjälp av kompisar» (Mycket liten)
- Det har varit ganska dålig information om både själva kursen, vad vi skall kunna och hur hjälpmedlen (Lastningsprogram) fungerar. Det hade inte skadat med en rejäl genomgång av själva kursen, om lastningsprogrammet och hur t.ex. inlämningsuppgifterna skall vara uppbyggda. Exempel, gamla arbeten mm. skulle ha hjälp istället för att man skall skicka in samma arbete om och om igen för att rätta till saker och lägga till saker som man borde ha fått veta från början som skulle ha varit med.» (Ganska liten)
- Tillfällena i COS var mycket bra och givande, annars var det sådär bra föreläsningar. Dock var det en väldigt bra gästföreläsning.» (Ganska liten)
- PBL i all ära, men lite mer handledning hade inte skadat. När alla har problem med samma sak kan det vara en god idé att ta upp saken till gemensam diskussion och kanske lite praktisk vägledning på storbild.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»7 26%
Ganska liten»7 26%
Ganska stor»7 26%
Mycket stor»5 19%

Genomsnitt: 2.38

- Ingen litteratur alls» (Mycket liten)
- Till största delen var det "gör om gör rätt" och att pröva sig fram. Framförallt på Inlämningarna.» (Ganska liten)
- Det har varit ganska dålig information om både själva kursen, vad vi skall kunna och hur hjälpmedlen (Lastningsprogram) fungerar. Det hade inte skadat med en rejäl genomgång av själva kursen, om lastningsprogrammet och hur t.ex. inlämningsuppgifterna skall vara uppbyggda. Exempel, gamla arbeten mm. skulle ha hjälp istället för att man skall skicka in samma arbete om och om igen för att rätta till saker och lägga till saker som man borde ha fått veta från början som skulle ha varit med.» (Ganska liten)
- Allt material på ping-pong var grunden för uppgifterna och hela kursen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»4 15%
Ganska bra»12 46%
Mycket bra»9 34%

Genomsnitt: 3.11

- Dokumentsreferensen i tentamen stämmer inte med dokumentens namn. Lasthanteringsprogrammet var otroligt svårt att installera hemma eftersom ingen på skolan visste hur man skulle göra.» (Mycket dåligt)
- En kurs vars administration med snabba svar och en preussisk ordning på pingpong. » (Mycket bra)
- Bra ordning och struktur, lätt att hitta» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»2 7%
Ganska dåliga»8 30%
Ganska bra»12 46%
Mycket bra»4 15%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.69

- Helt omöjligt att få få vettiga svar. Detta på frågor som hela klassen hade.» (Mycket dåliga)
- Man har fått svar på sina frågor när man ställt dem. Läs också fråga 6» (Ganska dåliga)
- svaren på frågorna var utsvävande, dvs man fick ett litet svar på frågan men man fick reda på mycket mer om annat. » (Ganska dåliga)
- Lärarens standard kommentar: "Det är det ni ska ta reda på". Vi läser på högskolan och vi försöker först ta reda på svaret men när vi inte kan så förväntar vi oss faktiskt att läraren svarar på frågor och hjälper en att förstå.» (Ganska dåliga)
- läraren ville inte svara på frågor» (Ganska dåliga)
- Man kunde ställa frågor men fick inga bra svar» (Ganska bra)
- I COS var det lätt att ställa frågor, i övrigt sökte jag ej hjälp så då vet jag ej hur möjligheterna var.» (Ganska bra)
- Dock vaga svar kring fld-30 och vad man kan göra för att bekämpa detta. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»18 72%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.76

- tack vare samarbete vi klarade oss» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»19 73%
Hög»5 19%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.23

- Det var bra o lärorika inlämningsuppgifter, skulle dock kunna ha varit mer välformulerade. » (Lagom)
- Ofta kändes uppgifterna oöverskådliga och omöjliga p.g.a. dålig information om hur de skulle genomföras och redovisas.» (Hög)
- Mycket arbete med inlämningsuppgifter. Framförallt med Kockum Sonics. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»19 73%
Hög»6 23%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.19


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 11%
Godkänt»17 65%
Gott»5 19%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 3.15

- Läs fråga 6» (Dåligt)
- Bättre föreläsningar kunde gjort det ännu bättre. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- att göra labrationer i COS salen, mycket kul»
- Inlämningsuppgifterna.»
- COS labbarna»
- Upplägget, välstrukterat»
- Övninglektionerna med loadmaster!»
- Testet på nätet»
- Övningarna i cos»
- Uppgifterna var bra.»
- Trevligt med mycket eget ansvar och möjlighet att studera mycket på kammaren.»
- hemtentan och inlämningarna! man lärde sig bra av dessa»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Undervisningen och informationen om inlämningsuppgifterna.»
- Kanske en lärare som närvarade både mentalt och kroppsligt på labbarna»
- Ny kursledare»
- Vore trevligt om föreläsaren vore lite mer engagerad och inte läste innantill ur powerpointen. samt möjlighet att få någon uppgift som skulle kunna ge högre betyg eller dylikt. Det teoretiska provet bör läsas igenom en gång till, vissa frågor var väldigt luddiga. »
- Mer handledd genomgång av lasthanteringsprogrammet och tips&trix för hur man bäst bör tackla de olika uppgifterna.»
- Genomgång av lodemaster pogramet så man vet vad man gör!»
- Mer tid i COS-simulator»
- Lite mer info om hur COS fungerar»
- Bättre upplägg på kursen. Saknade en röd tråd, mycket som kändes som orelevant och mycket som var repetition från grundläggande lastteknik kursen.»
- Lärarens kännedom i Kockum Sonics.»
- PBL är bra, men det kan behövas lite mer demonstrationer under kursens gång.»
- mer genomgång av programmet i datorn och lite riktlinjer, skulle spara tid då alla satt och gissade sig fram i flera timmar. + vara mer öppen för frågor, spec av svårfunnen karaktär»

16. Övriga kommentarer

- Antingen behövs mer förkunskap innan kursen eller så behövs fler "enkla" saker går igenom. Det var ofta som man kännde att man saknade kunskap som hade behövts för att få en ökad förståelse.»
- Efter introduktion om lasthanteringsprogrammet borde eleverna fått knappa lite på programmet, några problem dök då upp. Dessa borde ha följts upp av en liten sammanfattning någon timme senare. Då tror jag att fler hade blivit nöjda. Det var många som hade ungefär samma problem tidigt och kände sig nog som om de föreläsaren nonchalerade dem. »
- hade varit trevligt att få lite mer struktur i början spec vid simulator övningarna så man slipper ödsla massa tid på småsaker som hade gått mkt lättare om ngn bara gått igenom snabbt o lätt 5min på en projektion eller liknande,annars bra»


Kursutvärderingssystem från