ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT ht10 Transformer, signaler och system, SSY080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»6 18%
Cirka 20 timmar»14 43%
Cirka 25 timmar»7 21%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»4 12%

Genomsnitt: 2.46

- På det hela taget ganska lite material att ta in.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»2 6%
25%»1 3%
50%»9 28%
75%»7 21%
100%»13 40%

Genomsnitt: 3.87

- Nära 0% om man menar föreläsningar» (0%)
- Stora delar av kursen kolliderade tyvärr med mina handledartider.» (50%)
- Alla föreläsningar, inga övningar» (50%)
- Krockar med andra ämnen.» (75%)
- Så gott som alla föreläsningar, dock endast några övningstillfällen.» (75%)
- Nära 100%» (100%)
- ca 90% missat 2 st föreläsningar och 1 övning pga sjukdom» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 41%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 19%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 35%

Genomsnitt: 2.48

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 9%

Genomsnitt: 2.09

- I den mån jag kan uttala mig.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Den svåraste kursen hittills på data iafall.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»3 10%
I viss utsträckning»7 25%
Ja, i hög grad»11 39%
Vet ej/har inte examinerats än»7 25%

Genomsnitt: 2.78

- Tentan var helt olik alla gamla tentor, inget av det vi gjort på t.ex. labben kom och tentan kändes helt irrelevant. Svår.» (Nej, inte alls)
- Tentan var väldigt annorlunda tidigare tentor. Tyckte den var ovanligt svår. » (I viss utsträckning)
- Svår jämfört med övningar och tidigare tentor» (I viss utsträckning)
- Jag kan inte påstå att jag tittat särskilt noga på kursmålen, men examinationen matchar vad jag minns av dem väl.» (Ja, i hög grad)
- Tyvärr var examen denna gång för svår på det matematiska. Att veta hur man skulle lösa ett problem hjälpte inte, då det var flera tal som var "svårare" än normalt rent algebraiskt.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»8 26%
Ganska stor»14 46%
Mycket stor»5 16%

Genomsnitt: 2.7

- Kan inte säga hur föreläsningar varigt då jag inte varigt där» (Mycket liten)
- Inte deltagit alltför mycket, förlitat mig mer på nätresurser och egna studier.» (Ganska liten)
- Bra föreläsningar. » (Ganska stor)
- Bra teoripass och bra övningspass» (Ganska stor)
- Undervisningen var bra, men kunde innehålla fler exempel på hur transformer används rent praktiskt. Detta är ett ämne med väldigt många användningsområden, men det visades sällan exempel på det.» (Ganska stor)
- Johan"s föreläsningar var inte speciellt bra.» (Ganska stor)
- Tvärr verkade d två föreläsnarna komunicera lite väl dåligt eftersom man verkade missa saker.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»8 26%
Ganska stor»12 40%
Mycket stor»7 23%

Genomsnitt: 2.76

- Boken har riktigt dåliga omdömen på Amazon.com bland annat. Många anser att den är opedagogisk och ostrukturerad. Jag håller med.» (Mycket liten)
- fruktansvärd kursbok» (Mycket liten)
- Väl pratig bok. Materialet borde gå att täcka på en tredjedel så stort utrymme.» (Ganska liten)
- Övningar ger mer.» (Ganska liten)
- Kursboken har brister, ibland svårtydd och jag personligen tyckte jag fick ut mer från undervisningen och att söka på internet än att använda kursboken.» (Ganska liten)
- Tycker inte boken var den bästa, hade varigt bättre med en utan "ordbajs" och mer exempel.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»4 12%
Ganska bra»13 41%
Mycket bra»12 38%

Genomsnitt: 3.12

- Kurshemsidan gick oftast inte att komma åt.» (Mycket dåligt)
- Alltid nere» (Mycket dåligt)
- Studentportalen går knappt att logga in på det bör inte bero på min dator då jag testat flera. det är ofta som man inte kommer åt just studieportalen pga att det blir ett error» (Ganska dåligt)
- Ofta kom lösningarna till övningarna ut lite för sent. Hade varigt bättre med lösningarna direkt i övningshäftet» (Ganska dåligt)
- Studieportalen är full funktionsduglig. Vore trevligt med föreläsningsanteckningar på sidan för missade föreläsningar, dock knappast ett krav.» (Ganska bra)
- Använde Chalmers befintliga system precis som det BORDE vara, gott! Lätt att hitta information för både detta och föregående år.» (Ganska bra)
- Kurshistorik med arkiverade hemsidor och tentamensmaterial är bra.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»9 29%
Mycket bra»8 25%
Har ej sökt hjälp»12 38%

Genomsnitt: 3.96

- Ett extra räknestuga vore bra.» (Ganska dåliga)
- Kändes inte som man kunde få all hjälp man skulle velat ha med labben. Kanske kunde ha lärarledda sessioner där man får jobba på labben.» (Ganska dåliga)
- Snabba svar via mail och gick även att besöka kontor.» (Ganska bra)
- Nima är den bästa handledaren jag någonsin har haft. Nima is the best tutor i have ever had. Ants är också jätte bra. Båda två tar verkligen tid att svara vilket är väldigt uppskattat.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»8 25%
Mycket bra»19 59%
Har ej sökt samarbete»4 12%

Genomsnitt: 3.81

- Jag har ett trevligt gäng att jobba med, inget att klaga över» (Ganska bra)
- Fungerat bra i labben.» (Mycket bra)
- Jag har försökt läsa kursen mestadels själv hemma.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»13 41%
Hög»15 48%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.58

- Känns som man kunde täcka mer material» (Låg)
- Kan inte bedöma detta. » (Lagom)
- Laborationerna i kursen, även då de bidrar till inlärningen, kräver en stor arbetsinsats som tog tid från övriga studier. Dock tycker jag att laborationens kunskapsgivande befogar insatsen den kräver.» (Hög)
- Kanske lite för hög ibland, dock väldigt lite sista veckan.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 37%
Hög»13 44%
För hög»5 17%

Genomsnitt: 3.79

- Kan inte bedöma detta. » (?)
- Läste endast denna kurs» (Lagom)
- 3 kurser + deltidsjobb motsvarade ständigt över 80h per vecka. Det fungerar inte, och resultatet blev dåligt på alla plan.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»6 18%
Godkänt»17 53%
Gott»7 21%
Mycket gott»2 6%

Genomsnitt: 3.15

- Tentan gjorde en misstänksam på om man verkligen lärt sig något i kursen eller inte, trots att uppgifter och labb gick bra...» (Dåligt)
- Tentan speglade inte kursen.» (Dåligt)
- Tycker kursen känns lite rörig och slapp, det står fel tider i labb pm, övnings lösningarna kommer ut lite för sent, gruppanmälan för labben var inte ute i tid, osv...» (Dåligt)
- Inte så kul.» (Godkänt)
- Kompetent gjord kurs. Jag är inte särskilt intresserad av ämnet och jag har inte tagit några djupare intryck.» (Godkänt)
- Bra kurs med bra kunskaper. Kanske dock lite väl svår. Eller också var det våran tenta som blev svårare än tidigare.» (Godkänt)
- Min egen insats var det stora problemet. Kursen i sig är nog helt ok. » (Godkänt)
- Intressant, men svår kurs.» (Gott)
- Duktiga föreläsare, även då Johan Karlsson ibland förutsätter kunskap som inte samtliga studenter besitter. Dock mycket underhållande och bra föreläsningar med bra struktur.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgiften var bra och givande, gjorde nog mest av samtliga kursmoment för att öka min förståelse.»
- Historia snuttar av Johan under föreläsningarna =)»
- Kommentarer gällande att man ej ska fastna i matematik utan att man ska uppnå ingenjörsstadiet "så mycket som möjligt".»
- ants Föreläsningar»
- Labben var det som gav lite mer förståelse.»
- Ants & Nima»
- Ser inget behov av några förändringar»
- Jag vill trycka på pedagogiken så att det förstärks att det inte bara är formelräkning utan har motsvarigheter i verkligheten. Pedagogik!»
- Laboration»
-
- Föreläsningarna och övningarna var väldigt bra.»
- Labbförfarandet. »
- Tydlig läs planering, dvs vilka sidor och kapitel.»
- Anknytning till fysiska system, exempelvis elektriska kretsar.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer än ett tillfälle för labbhandledning. »
- Vore därmed trevligt om inlämningsuppgiften kunde utökas en smula. Två inlämningar, en i lv4, en i lv7?»
- Mer hjälp med labben. Tenta som liknar tidigare år mer. Eller att man får undervisning som förbereder bättre inför just den vinklingen av tentan som det blev i år.»
- Jag tyckte att det tog längre tid än den uppskattade för labben. Kan nog vara många som lämnar den till sista helgen och när den ska in på måndagen kl 13 blir det svårt att hinna ställa frågor. Jag ser hellre inlämning på fredagen innan. »
- Johans föreläsningar»
- Behövs nödvändigtvis inte fler labbar, men fler exempel på när transformer används.»
- Facit till övningarna borde finnas tillgängliga redan från start. Jag tappade motivationen att göra övningsuppgifterna då jag inte visste om jag gjort rätt eller inte. Facit till alla övningsuppgifter som man skulle göra hemma fanns inte tillgängliga.»
- Att ants tar över så att han har alla föreläsningar.»
- Se 14»
- Jag vill trycka på pedagogiken så att det förstärks att det inte bara är formelräkning utan har motsvarigheter i verkligheten. Pedagogik!»
- Tentamen»
- overhead bilder på föreläsningsanteckningar. går igenom mycket teori och mer avancerade begrepp. att se det en gång räcker inte och kursboken är skräp. det hade hjälpt mig mycket iaf om man kunde repetera föreläsningarna och förbereda sig inför dem med att läsa föreläsningsanteckningar»
-
- Ett problem med kursen är att boken inte är speciellt användbar. Jag säger inte att boken dålig. Men man kan läsa den, göra uppgifterna I den och ändå missa tentan. Jag har svårt att peka ut exakt vad felet är, men den röda tråden saknas när det gäller tentan. Kursen och boken har en viss stil och när man sen tentar av kursen undrar man om det verkligen är rätt tenta...»
- Man bör ha matreal för självstudier så man själv kan gå igenom de beräkningar etc som läraren gör och sätta sig in i det bättre. »
- Tentan.»
- Ordningen och framförhållningen.»
- Matematiska bevis kan vara intressanta om man inte förstår en viss räkneregel, men är oftast föga givande.»

16. Övriga kommentarer

- Som hyfsat många på D måste jag väl erkänna att jag inte finner kursen särskilt relevant till mina intressen. Jag läser inte ämnet på grund av intresse för styrsystem eller signalbehandling, och det känns ärligt talat för oss ganska konstigt att det här ganska perifera ämnet är en obligatorisk kurs medan t.ex. Parallelprogrammering, Programspråk och Algoritmer inte är det.»
- Trevlig kurs med bra föreläsare. »
- Blev kanske lite rörigt med teori på svenska, bok på engelska, övningspass på engelska och tenta på svenska. Kanske dags att göra kursen enhetlig? Upplevede även tentans rent matematiska moment som mycket svårare än förgående års tentor.»
- Tiden för tentamen var förkort. Hann inte avsluta alla frågor.»
- jag förstår inte vad en datoringeniör ska med denna kunskapen till. Kan ni inte satsa på att göra Transformer Signaler och System kursen och Reglertekniken till valbara kurser? »
- Pga nr 15. blir kursen onödigt svår. Det är synd eftersom ämnet är väldigt intressant. Jag la verkligen ner mycket jobb på kursen och jag kommer att bli knappt godkänd på tentamen»
- Tycker det var missvisande tidsuppskattning för labben (tog mer tid för oss än 10-18h). Vi upplevde inte labben särkilt tydlig eller självinstuerande och fick ofta gissa vad man var ute efter.»
- Jag tyckte det var intressant att snubbla över överföringsfunktioner i kursboken ganska tidigt i kursen och se likheten med frekvenssvar så som i Elektriska kretsar och fält.»


Kursutvärderingssystem från