ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1-2 10/11 Projektarbete, samhällsplanering med virtual reality, LBT222

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-17 - 2011-01-23
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) modellera husmodeller i ett 3D BIM system
2) visa modellen i ett Virtual Reality-program,
3) samt ha förståelse för hur tex. förtätning påverkar stadsmiljön.
4) Studenten skall också kunna använda BIM för att analysera och optimera designen genom att göra tex. en koldioxid neutral design.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 18%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 51%

Genomsnitt: 3.14

- Jag har inte läst kursmålen, gör någon det..?» (Jag har inte sett/läst målen)
- Dock tycker jag inte att målet "Studenten skall också kunna använda BIM för att analysera och optimera designen genom att göra tex. en koldioxid neutral design" har framgått under kursens gång.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Sybd bara att kursen i praktiken inte innehåller punkt 1 och 4» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»24 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96

- Målen var rimliga för en som inte har jobbat i Revit tidigare. Jag kan tänka mig att målen måste utökas till nästa år om studenterna redan är bekanta med Revit. » (Ja, målen verkar rimliga)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»12 46%
Ja, i hög grad»12 46%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.5

- huruvida designen kan göras koldioxidneutral genom 3dmodellering är oklart.» (I viss utsträckning)
- skulle gärna ha en betygskala och inte bara G eller IG. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»6 22%
Ganska stor»13 48%
Mycket stor»7 25%

Genomsnitt: 2.96

- mycket tid har lagts ensam framför datorn» (Ganska liten)
- Det fanns för lite handledning i förhållande till vad som hade varit önskvärt.» (Ganska liten)
- Varje övningstillfälle hade en genomgång uppskattats innan vi lyssnade och följde video för Revit. Nu följde man bara utan att kanske tänka på vad man lärde sig. » (Ganska liten)
- Lärare hade god kännedom och ansträngde sig för att vara tydliga och pedagogiska. Mycket hjälpsamma:-)» (Ganska stor)
- Hade varit trevligt med fler föreläsningar.» (Ganska stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»11 42%
Ganska liten»6 23%
Ganska stor»7 26%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2

- Ehm... vi hade ingen kurslitteratur, bara videoinspelningar som skulle lära oss programmet Revit. Dessa var oumbärliga och det var bra att man kunde gå tillbaka till dem under projektets gång om man någon gång fastnade. Däremot fanns bara en tutorial om MrViz. Efter att ha förhört mig i efterhand verkade min nedladdade tutorial inte ens vara komplett!! Detta program krånglade och mer övning hade varit bra. Även Revit bråkar, stora filer krånglar till det och filhanteringen centralt-lokalt fungerar sådär. » (?)
- Ingen kurslitteratur. Hade dock varit bra med en handbok i REVIT med de vanligaste kommandona. » (Mycket liten)
- Ingen kurslitteratur» (Mycket liten)
- Hade ju ingen» (Mycket liten)
- använde inte litteratur i kursen bara inlärnings-videos» (Mycket liten)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 11%
Ganska bra»17 62%
Mycket bra»7 25%

Genomsnitt: 3.14

- Ibland fanns det material, ibland fick man dem från handledares usb. Frågade man handledare en sak, kunden det dagen efter stå en annan på kurshemsidan. Rörigt. » (Ganska dåligt)
- För lite diskutrymme» (Ganska dåligt)
- Lite svårt att få tag i lärarna för att få hjälp mellan lektionerna... Mejlkontakt funkade dåligt och telefonnummer saknades till vissa...» (Ganska bra)
- Filservern där vi sparade projekten var för liten så alla kunde inte spara sina projekt.» (Ganska bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 11%
Lagom»21 77%
Hög»3 11%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»2 7%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»14 51%
Mycket bra»10 37%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.18

- Det fanns inte handledare så det räckte. Speciellt inte i momentet med MrViz.» (Mycket dåliga)
- Mer genomgångar!» (Ganska dåliga)
- Stundtals fick man vänta ganska länge på att få hjälp, när många personer/grupper behövde det samtidigt. Då fick man mest sitta och vänta, vilket känns jobbigt när man vill komma framåt.» (Ganska bra)
- Lärarna var hjälpsamma och tog sig tid när vi behövde hjälp, förutsatt att det var under lektionstid. Eftersom vi fick jobba mellan övningstillfällena också hände det att vi fastnade och behövde hjälp. Då kunde det vara svårt att få tag i lärare.» (Ganska bra)
- Lite fler tillfällen där man kan fråga. Man kanske kan börja med projektet tidigare under terminen.» (Ganska bra)
- Kunde en gång till och med runga mrViz killen när han var hemma. Men fick inte alltid tag i rätt person för rätt fråga. » (Ganska bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»3 11%
Ganska dåligt»3 11%
Ganska bra»9 33%
Mycket bra»12 44%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.11

- Min grupp fungerade inte alls, men tillsammans med en trogen klasskompis offrade vi hela helgen innan redovisningen och lyckades skapa ett ganska bra projekt.» (Mycket dåligt)
- Grupper om 2-3 elever är lagom tycker jag. Blir grupperna större är det svårt att få en bra balans så att alla lär sig programmet. » (Ganska dåligt)
- Vissa har skött sig bra men en del hade inget där att göra...» (Ganska dåligt)
- Jag tycker att vi var indelade i för stora grupper. Det fanns inte något att göra för alla hela tiden, vilket resulterade i att vissa kände att dom gjorde mer än andra.» (Ganska bra)
- De flesta i gruppen la tid på andra kurser. Vilket resulterade att några av oss fick lägga ner mer tid jämfört med övriga i gruppen, trots att vi läste lika mycket som dom.» (Ganska bra)
- För stora grupper» (Ganska bra)
- Hade turen att hamna i en bra grupp. Vi hade överlag liknande ambitioner. Vi tyckte inte alltid lika, men vi kom lätt överens om gemensam linje.» (Mycket bra)

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 29%
Hög»11 40%
För hög»8 29%

Genomsnitt: 4

- Med tanke på de kurser som gick parallellt så hade det varit svårt att ha högre belastning, åtminstone under LP2.» (Lagom)
- Har stora kurser där man haft stora inlämningsarbeten.» (Hög)
- Mycket hög» (Hög)
- Arbetsbelastningen var katastrof. Dock var det inte den här kursen som var orsaken till det, utan industribyggnaden.» (Hög)
- Två tunga projektkurser samtidigt är lite överoptimistiskt... Som student vill man gärna prestera sitt yttersta och det tar mycket tid och kraft. Särskilt när man har två olika grupper att jonglera.» (För hög)
- ej specifikt beroende på denna kursen» (För hög)
- Helt j*la sanslöst hög. Vi har jobbat dag, natt, helger.. konstant och ändå varit efter i samtliga ämnen. Det hjälpte inte heller att lärarna i VR och industri var arga på varandra och råkade schemalägga redovisningarna samtidigt. » (För hög)
- Tänk efter nu......» (För hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Två hjälplärare per halvklass»
- Filmerna i LP1 var bra, dock tycker jag att dom ska vara mer fria så att man får möjlighet/vågar "leka" lite i programmet.»
- Mikael»
- Kursinnehållet! Det har varit jätteroligt att jobba med något "på riktigt"! Ämnet är jätteintressant!»
- fokus på 3dmodellen»
- De små filmsekvenserna för att komma igång med REVIT var bra! Lätta att följa och få en första inblick i programmet»
- De var bra med videofilmerna som var gjorda för VR.»
- Biobiljetten! »
- MR viz är ett ofullständigt program man kände sig som en Beta testare när man jobbade förlorade nog en arbetsdag pga att programmet kraschade så mycket»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lagringsutrymmet, mr wiz»
- Kanske komma igång mer med projektet i LP1, då LP2 är väldigt hög belastad som den är. Även göra instruktionsfilmerna mer "fria".»
- Mer genomgångar, gemensamma frågestunder, mer plats på nätverket!»
- Filhanteringen/Datoranvändningen/Hårddiskutrymmet om det går... Andra användare fick plötsligt rättigheter till våra filer... Bättre genomgång om hanteringen central-lokalfil, vilka svårigheter man stöter på och hur man kan hantera det. Kanske utöka diskutrymmet? Det fylldes väldigt fort... Kanske lägga ut en FAQ på kurshemsidan om datorprogrammen? Och snälla: lite mer om MrViz, om det ska fortsätta användas.»
- var ligger fokus? på visualisering eller på övriga kvaliteer en bim-modell kan ge oss? I dagsläget ligger det i princip på visualisering endast. är mr viz ett program som ska få plats i utbildningen?»
- Ta bort MrViz ur kursen. Programmet fungerar inte, det fanns inte handledning så det räckte och det skapade bara stress, förvirring och hat. Jag kan inte tänka mig att det programmet används på någon arbetsplats. Argumentet att vi ska använda det "bara för att det är tillverkat på programmet" känns inte som ett tillräckligt bra argument. Programmet är inte bra, så enkelt är det. Oavsett vem som gjort det!! Det skulle också vara bra om inlämningskrav och annan information mellan handledare och lärare var konsekvent, gärna bestämd redan vid början av kursen. »
- Man bör göra kursen i stil med CAD-kursen man läser på första året eftersom man har nytta av Revit i fler kurser. Kanske gå in mer i detalj på vad man kan göra med varje verktyg.»
- En liten genomgång innan övningarna utförs. För att få en liten kort intro på vad det är vi ska göra på det övningstillfället. Lite mer info om MrViz»
- Kanske lite mer information kan läggas på hemsidan. Så att man ha lite mer information t ex om hur redovisningen ska ske.»
- Man borde lära sig Revit i början av utbildningen, men vet att det är på gång..»
- Fanns ingen tid till att lära sig ecotect, satsa mer på att lära sig programmen istället för samhällsplanering.»
- Större filserver! Om ni ska använda MrViz så MÅSTE ni lägga mer tid på att lära ut programmet!!!»
- Jobba mindre med MR viz»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Rolig kurs som jag hoppas få användning av!»
- Tack alla snälla underbara på kursen och God Jul och Gott Nytt År.»
- Fantastiska handledare som gjorde vad de kunde!»
- Nöjd med kursen, skulle gärna haft komentarer från lärarna efter redovisningen och även en annan betyg skala. kursen var intressant.»
- Jag tycker att kursen följde upp kursmålen bra och vi lärde oss en hel del. Arbetsbelastningen var lagom, samarbetet med chalmers fastigheter var bra och jag tycker att kursansvariga var hjälpsamma vid frågor.»
- Revit är grymt bra borde prioritera studenterna att lära sig detta istället för CAD»


Kursutvärderingssystem från