ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Separations- och Apparatteknik KAA095 Lp1 2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-14 - 2009-11-01
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»7 29%
Cirka 20 timmar»7 29%
Cirka 25 timmar»7 29%
Cirka 30 timmar»2 8%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.29

- Första 7 veckorna bestod bara av föreläsningar och demo. Sedan började jag räkna» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»1 4%
75%»5 20%
100%»17 70%

Genomsnitt: 4.58

- Inga räkneövningar.» (75%)
- Allt utom räknestugor» (75%)
- Har ej tagit del av samtliga räkneövningar.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 29%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 45%

Genomsnitt: 2.83

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»15 83%
Nej, målen är för högt ställda»2 11%

Genomsnitt: 2.05

- Lite väl lite att göra för så många poäng» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 21%
Ja, i hög grad»11 57%
Vet ej/har inte examinerats än»4 21%

Genomsnitt: 3

- Examinationen behandlar knappt processdesign vilket antyds i kursmålen.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker inte att det är rimligt att kräva att beräkningar skall kunna genomföras som endast nämnts under en föreläsning men som inte har tagits upp under övningar eller någon av räkneuppgifterna i övningshäftet.» (I viss utsträckning)
- Mycket bra tenta, täckte allt» (Ja, i hög grad)
- Det var en bra tenta. Lagom stor och lagom svår, tror jag.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»8 33%
Mycket stor»15 62%

Genomsnitt: 3.58

- All min kunskap kommer därifrån och kompendierna» (Mycket stor)
- Föreläsningarna är jättebra. Allt är välplanerat och väl genomtänkt. Övningsledarna var bra, och upplägget med föreläsningar, övningar och labbar är bra!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»5 21%
Ganska liten»9 39%
Ganska stor»8 34%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.21

- Boken var totalt onödig för det lilla man skulle läsa i den. Det hade ni kunnat kopiera upp till oss tycker jag. Den kostade trots allt en del.» (?)
- Öppnade den aldrig, vad ska man ha den till?» (Mycket liten)
- De kompendium som delats ut var bra men boken är väldigt onödig hade lika gärna kunna skriva ner det i två eller tre kompendium till och skippat boken.» (Mycket liten)
- Vissa teoridelar togs ej upp på föreläsningar, varför kurslitteraturen var helt nödvändig. Dock överenstämde inte beteckningar i viss kurslitteratur, Henley, med den som utnyttjades vid exempelräkning och föreläsningar för vilka delar studie av kurslitteratur därför endast gav upphov till mer huvudbry.» (Ganska liten)
- Bra kursmaterial men har inte använt boken i princip» (Ganska stor)
- Kompendier och uppgifterna är jättebra som vanligt i KS kurser, men boken har jag inte haft så stor nytta av.» (Ganska stor)
- Seader/Henley är bra (men tråkig) och räcker tillsammans med kompendierna för att lära sig kursen.» (Ganska stor)
- Kurslitteratur-mycket liten, annat kursmateral-mycket stor» (Ganska stor)
- inte bok» (Ganska stor)
- Kursboken är rätt överflödig. De få sidor som kursen innefattar kunde istället kopieras upp till oss elever. Att köpa boken var onödigt då man inte använder den så mycket. Handouts är bra.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»7 29%
Mycket bra»16 66%

Genomsnitt: 3.62

- Det bli ett sånt "löspappersystem" med alla kompendier, powerpointer, diagram osv. Det materialet som delades ut på övningarna visste man inte ens fanns om man missade en övning och det fanns inte på kurshemsidan och man visste inte var det gick att få tag på. Vore bättre om man i början av kursen fick allt utdelat material. Bra med "lösningstips" men samma sak där att man inte visste att de existerade om man missade en övning. Också kom gamla tentor och framför allt svar till gamla tentor ut alldelse för sent.» (Ganska dåligt)
- Några dokument delas endast ut på föreläsningar/övningar. Bra om allt som används kurshemsidan!» (Ganska bra)
- Mycket bra men, kan inte allt material komma upp på en gång, så att man slipper gå och skriva ut papper flera gånger under kuresens gång. Blir jobbigt då många kurser har det på detta viste samtidigt.» (Mycket bra)
- kanske ska lägga upp några fler gamla tentor?» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»14 58%
Har ej sökt hjälp»6 25%

Genomsnitt: 4.08

- Lärarna och övningsledarna finns ofta tillgängliga för eventuella frågor, bra!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»16 66%
Har ej sökt samarbete»4 16%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»1 4%
Låg»3 12%
Lagom»16 66%
Hög»2 8%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.04

- Lägg in lite grejer att göra dom första 7 veckorna också» (För låg)
- Det är möjligt att lära sig kursen på ca en vecka. Vi Kf-studenter kan i stort sett strunta i att pluga SAT fram till efter att kvantfysiken är över.» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»1 4%
Låg»1 4%
Lagom»9 37%
Hög»10 41%
För hög»3 12%

Genomsnitt: 3.54

- Kvanten.. » (Hög)
- Tre kurser är jobbigt för oss studenter.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 16%
Godkänt»5 20%
Gott»7 29%
Mycket gott»8 33%

Genomsnitt: 3.79

- Kvaliteten av de olika momenten varierade stort. Jag upplevde att särskilt undervisningen om momenten lakning och vätska-vätskaextreaktin fokuserade på att lära ut grafiska lösningsmetoder (som väl ingen ingenjör har använt sedan hålkortet uppfanns ungefär) utan att försöka ge någon förståelse av metoden som sådan. Kursen borde fokusera mer på apparater och mindre på att göra låtsasberäkningar som egentligen inte ger någon insikt om fenomenet som sådant.» (Dåligt)
- inte mycket att klaga på men ganska svår kurs...» (Mycket gott)
- Allt är välplanerat och genomtänkt, mycket bra!» (Mycket gott)
- Alldeles för lite fokus på teorin på föreläsningar.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Demoövningarna och Föreläsningarna var bra om det ni vill att vi ska lära oss är att lösa problem med diagram. »
- Föreläsaren Krister Ström»
- gillar upplägget med ett avsnitt per vecka. »
- Krister Ström»
- Adminsitrationen var exemplarisk och bör bevaras.»
- Bra att lära sig om separationsmetoder, processoptimering, designval, apparater etc.»
- Julia! Bra jobbat!»
- Lektionerna.»
- demoövn och övn»
- Demo- och räkneövningarna»
- Upplägget på kursen.»
- Samtliga delar bör bevaras.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hela kursen. Det känns som om hela kursen handlar om diagramlösningar och iterering. Diagramlösningar känns väldigt gammalt och jag tror att ingen av oss kommer att stöta på att lösa problem med denna metod när man är klar med cahlmers, vilket gör kursen ganska meningslös. Hur fungerar det på företag som tar fram tekniska lösningar på de här områderna? Tycker jag man ska fokusera på.»
- belysa teorin mer»
- Lite mer att göra dom första veckorna. Lite löjligt att man kan plugga in hela kursen på ett par dagar. Återinför gärna några datainlämningar som är obligatoriska där man får använda lite andra metoder för att lösa lakning mm»
- Mer förståelse istället för att lära in grafiska lösningsmetoder, tack! (Även kommenterat om detta tidigare.)»
- Mer teori på filtering under lektionstid, eftersom att gunnar var tvungen att "stressa" igenom denna. Över lag, mer tid till teori, eftersom att det är så stor del av kursen som är teori.»
- Iterativ lösning av ekvationer med diagram och tabeller känns inte fruktsamt. Gör man så i industrin? Skulle uppskatta om kursen fokuserade mer på användbara beräkningsmetoder och på processdesign.»
- Kursmaterialadministreringen.»
- Tentasal, till en med bord och stolar.»
- Kursbokens relevans för kursen. Kanske ett kompendie med det viktigaste hade varit bättre? Teoridelen innefattar otroligt mycket apparatteknik vilket känns lite tungt med tanke på att föreläsningarna inte täcker så mycket apparatteori utan nästan endast teoretiska beräkningsgångar. Ändring?»
- Bort med den svindyra boken.»
- Möjligen kunde kursmaterialet kunna kompletteras med något fler räkneuppgifter samt lösningsförslag till samtliga uppgifter. Det skulle också vara bra med lite bättre ledning vad gäller vilka teoretiska kunskaper som erfodras. »

16. Övriga kommentarer

- Tråkigt att itterera för hand, kan inte se vad det tillför mig i mitt liv och min utbildning. Lite mer att göra så att under kursens gång om ni vill att någon i kf ska plugga något på kursen innan tentaperioden»
- Föreläsningarna var mycket bra.»
- Labbarna med LG var bra!»
- Bra kurs!»


Kursutvärderingssystem från