ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 Ledarskap och management, SJO336

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-13 - 2010-01-20
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

28 svarande

Högst 5 timmar»2 7%
Cirka 10 timmar»6 21%
Cirka 15 timmar»10 35%
Cirka 20 timmar»8 28%
25 timmar eller mer»2 7%

Genomsnitt: 3.07

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»3 11%
50%»5 18%
75%»14 51%
100%»5 18%

Genomsnitt: 3.77

- Hemuppgifterna tog alldeles för mycket tid om ämnen som jag inte ser att vi kommet att ha nytta av. Hemuppgifter och seminarium tog tiden och lektionerna blev lidande.» (50%)
- p.g.a. sjukdomsfall» (50%)
- 95% typ» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 17%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 35%

Genomsnitt: 2.96

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»21 84%
Nej, målen är för högt ställda»3 12%

Genomsnitt: 2.08

- Mkt kan vi ju egentligen sen innan... Vi har läst i andra kurser vad tex conferanser är mm» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Man bör ha läst lite psykologi innan för att förstå tänket.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Tror det krävs viss förkunskap i tex filosofi och psykologi.» (Nej, målen är för högt ställda)
- kursen var väldigt ihop tryckt. skulle vart på fler poäng.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»2 8%
I viss utsträckning»15 60%
Ja, i hög grad»6 24%
Vet ej/har inte examinerats än»2 8%

Genomsnitt: 2.32

- Upplägget på kursen var inte optimalt då det gäller examination. Svårt att motivera sig att gå på alla lektioner då det inte underlättar för betygen.» (I viss utsträckning)
- Hemtentan borde delas upp i flera mindre delar för att täcka upp större del av kursen» (I viss utsträckning)
- Inlämningsuppgifter var ett bra sätt att examinera på. En tentamen skulle varit svår.» (I viss utsträckning)
- Svårexaminerat ämne... salstenta hade förmodligen inte hjälpt.» (I viss utsträckning)
- Kändes som det var väldigt mycket frågor... kunde hoppat 3 frågor... blev lite väl maffigt... frågorna i säg var bra!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»11 39%
Ganska stor»12 42%
Mycket stor»3 10%

Genomsnitt: 2.57

- Bra undervisning. Bra med seminarier.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»6 21%
Ganska stor»11 39%
Mycket stor»8 28%

Genomsnitt: 2.85

- Jag har inte läst böckerna...vilket är synd eftersom de var så dyra... kändes dock inte som man behövde läsa dem för att klara kursen...» (Mycket liten)
- Det slutade med att man inte gick på lektionerna eftersom man ansåg att inlämningarna var viktiga och all information fick man från litteraturen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»18 64%
Mycket bra»7 25%

Genomsnitt: 3.14

- ingen information lades upp på portalen om man missat en lektion» (Ganska dåligt)
- Jag har inte använt webbsidan...» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 21%
Mycket bra»18 64%
Har ej sökt hjälp»4 14%

Genomsnitt: 3.92

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 50%
Mycket bra»13 46%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.53

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 32%
Hög»13 46%
För hög»6 21%

Genomsnitt: 3.89

- Många klagar på att det var mycket att göra, men jag håller inte med. 2h per dag räcker nog för att få en 5:a.» (Lagom)
- Genom att ha inlämningsuppgifter som inte är kopplade tiil föreläsningarna är dåligt.» (För hög)
- Alla långa hemuppgifter tog upp all tid som jag hellre lagt på att läsa litteratur och undervisning.» (För hög)
- alldeles för stora delupg. jämfört med hemtentan.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 35%
Hög»14 50%
För hög»4 14%

Genomsnitt: 3.78

- Linjesjöfart och hamnar tillsamans med ledarskap fungerade perfekt. En med enbart tenta och en med mycket hemuppgifter.» (Lagom)
- var tvungen att lägga så mycket tid på denna kursen så att den andra kursen blev lidande.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 7%
Godkänt»9 32%
Gott»11 39%
Mycket gott»6 21%

Genomsnitt: 3.75

- Hade förväntat mig mer användbar kunskap inför framtida yrkesroller med ledarskap och management.» (Godkänt)
- Lars är grym! Rolig att lyssna på, bra externa föreläsare mm» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Semenarierna »
- Inlämningarna, här lärde man sig mycket. Dock måste man få tillbaka en tidigare inlämning i tid innan nästa skall lämnas för att kunna förbättra sig själv.»
- seminarium, de var riktigt bra. Anders brödje»
- Hemtentan»
- Seminarier»
- Seminarierna.»
-
- Anders Brödje!»
- seminarium»
- Läraren, jag tycker det var en intressant och givande kurs med ett bra upplägg. Seminariumen var en bra form att diskutera viktiga frågor. Jag har lärt mig mycket»
- hemtentan»
- seminarium »
- Seminarierna, har varit en bra undervisningsform för en kurs som saknar rätt/fel och kräver diskussion.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare kopplig mellan föreläsningar och hemuppgifter. »
- Fundera över antalet stora inlämningar.»
- Mindre vanliga föreläsningare tror det var 19 st 4h + 5 sem + 3 övningar + 3 inlämningar»
- jobbig examination. Kan gott och väl reduceras med samma resultat i slutändan.»
- Inte ha så stora deluppgifter, det blev kvantitet och inte kvalitet. Eller inte ha så många seminarier det blir svårt att lägga så mycket tid som det krävs att det samtidigt som inlämningarna. »
- att ha betygs-systemet U,3,4,5 från början!»
- En hemtena med fler frågor kanske en vanlig tenta istället för en eller två arbeten.»
- Lite gubbig kurs! Bara manliga föreläsare... förutom en kvinna men hon ville lars "äta till frukost"...haha!! Näh, men seriöst.. känns dom de kan satsas lite att få dit ngn duktigt kvinnlig föreläsare... Mer anknytning till böckerna om studenterna ska känna de nödvändigt att läsa dem!»
- Skippa en inlämningsuppgift och fokusera mer på föreläsningarna.»
- Arbetsbördan och förmånga olika moment.»
- Annan examination för att motivera studenterna att komma på föreläsningarna. Fler obligatoriska föreläsningar. Mer genus och fokus på kulturella skillnader!»
- undervisningssättet»
- variation på uppgifter»
- Betygsskalan, en skandal att vi sista veckan får ändrad betygsform, det reviderar ju hela betygskriterierna som vi arbetat efter.»
- storleken på deluppgifterna.»
- färre ord i inlämningarna»
- Inlämningsuppgifterna bör särskiljas från hemtentan. Hemtentan bör kanske innehålla fler kortare frågor för att bättre testa ens kunskaper. Inlämningsuppgifterna bör släppa fokus på kvantitet, hellre flera mindre isf, kvalitet framför ordbajs. Mer korrelation mellan undervisning, seminarier och inlämningsuppgifter under hela perioden. Den avrtagande närvaron under perioden lär tala sitt tydliga språk... Och för att förstå att straffet på 2x3500 ord i ytterligare inlämningsuppgift för missat seminarie inte är i närheten av relevant till "brottet" behöver man inte vara raketforskare.»

16. Övriga kommentarer

- fantastiskt bra lärare, bästa kursen jag läst hittils!»
- Tre stora inlämningar minskar intresset för föreläsningar som i övrigt var bra.»
- Lars, du e grym!!! Minska ner tentan något bara, den var himla maffig...»
- När det är så mycket arbeten at lärarna inte hinner rätta i tid så tycker jag att det är för mycket.»
- Anders skall vara nöjd med sin insats, det var en lyckad och intressant kurs.»
- Goda ambitioner i en svårexaminerad kurs, bra föreläsningar och seminarieämnen. Helhetsbetyget dras ned av klantig hantering av kursens betygssystem (Redan första föreläsningen påpekades att vi inte har IG/G/VG betygsskala, ändå togs detta inte tag i förrän i slutet av kursen då komplikationer uppstod?!), oflexibelt straffsystem för missade seminarier (förmodligen påhejat av en programansvarig som anser att "programmet varit för lätt hittills", vilket inte alls hade med saken att göra) samt ganska dålig korrelation mellan föreläsningar och examination (föreläsninagrna var inte nödvändiga för att klara examination).»


Kursutvärderingssystem från