ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIELL vt13 - Elektriska mätsystem och mätmetoder, LET271

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»1 5%
Cirka 20 timmar»4 20%
Cirka 25 timmar»7 35%
Cirka 30 timmar»8 40%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 3.1

- Var fullt upptagen med mattekurserna i början av perioden, så tiden är uppdelad på de 3 sista veckorna, istället för 7.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»2 10%
75%»10 50%
100%»7 35%

Genomsnitt: 4.15

- Har varit på alla laborationer och några föreläsningar. Föredrar att plugga på eftermiddagar p.g.a. morgontrötthet.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 50%

Genomsnitt: 3.35

- Antagligen har jag sett målen första föreläsningen men inte något jag sen kommer ihåg under kursens gång.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag har säkert sett dem, men minns inte vad målen var.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Jag antar att de är rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 31%
Ja, i hög grad»12 63%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.73

- Ang tentan. Hur relevant är det att kunna alla kortkommandon i Labview för att avgöra om jag kan programmet? » (I viss utsträckning)
- Frågorna om Labview kändes oreleventa. Kortkommandon i Labview har inget med förståelsen för programmet att göra.» (I viss utsträckning)
- Jag tyckte att ctrl-B uppgifterna var onödiga frågor, det skulle ha varit bättre med en kurvanpassningsuppgift för det är mer relevant än att kunna massa kommandon till labview.» (I viss utsträckning)
- Om det under examination kommer frågor om "snabbknappar" ("Vad gör ctrl + B tex) istället för att fråga om något som bevisar om man faktiskt kan programet kan jag inte säga att examinationen testar om jag uppnått några mål. Konstigaste frågan jag fått under en tentamen och förstår inte varför man som nybörjare ska kunna lära sig sådant onödigt istället för viktiga delar av ett program.» (I viss utsträckning)
- det var en uppgift på tentamen som jag tyckte var riktigt onödig. den frågade om kortkommandon på labview. » (Ja, i hög grad)
- Då jag inte känner till målen i skrivande stund så vet jag inte.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»13 65%
Mycket stor»6 30%

Genomsnitt: 3.25

- Labview är nog det enda jag lärt mig på undervisningstid.» (Ganska liten)
- Göran gör som vanligt föreläsningarna sammanfattande och enkla att förstå. Dessa är lätta att knyta samman med målen. Mannes föreläsningar blir lite svajiga och otydliga...» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»4 20%
Ganska stor»12 60%
Mycket stor»3 15%

Genomsnitt: 2.85

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»13 65%

Genomsnitt: 3.65


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»4 20%
Mycket bra»15 75%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- Göran fixade ett extra övninigstillfälle under tentaveckan, tentor i färg för att göra LabVIEW uppgifterna enklare och är alltid hjälpsam när man frågar om saker.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»17 85%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 80%
Hög»4 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 20%
Hög»7 35%
För hög»9 45%

Genomsnitt: 4.25

- diskret matematik och analys kändes som båda var 2 två st 7,5 hp-kurser. dem borde man kunna slå ihop till en kurs.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 36%
Gott»6 31%
Mycket gott»6 31%

Genomsnitt: 3.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tentan var inte något lik de gamla tentor vi hade fått att öva på.. väldigt tråkigt» (Godkänt)
- Väl planerad kurs med relevant kursinnehåll» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Göran, fantastiskt bra föreläsare.»
- Göran! En otroligt bra föreläsare.»
- Föreläsaren»
- Föreläsarna»
- Göran <3»
- Göran, han är kunglig! Fortsätt bekämpa drakar av alla de slag.»
- labbar och hjälptillfällen»
- Bra laborationer och undervisning.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Labviewdelen på tentan, den var ett skämt rent ut sagt. Varför ska vi kunna alla kortkommandon? Kan man inte vara duktig på labview utan dem?»
- Kurvanpassning och mätosäkerhet, var väldigt komplicerade att förstå, bättre upplägg på dem delarna. »
- Hade varit skönt att slå ihop kursen med diskret matematik.»
- Fråga relevanta frågor ifrån labview istället för "snabbkommandon"»
- förändring... hmmm kanske en tand till för att fixa Görans skinande leende?»
- Det enda negativa som jag kan komma på var att vissa frågor på tentamen angående Labview kändes inte så relevanta. »

16. Övriga kommentarer

- Hade varit toppen med länkar eller tips på vidareläsning, som komplement till kurslitteraturen»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.94

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.94
Beräknat jämförelseindex: 0.73


Kursutvärderingssystem från