ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0708-1 Fysik för ingenjörer IT, FFY621

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-15 - 2008-09-13
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»6 40%
Cirka 20 timmar»2 13%
Cirka 25 timmar»1 6%
Cirka 30 timmar»4 26%
Minst 35 timmar»2 13%

Genomsnitt: 2.6

- Mindre än det. » (Högst 15 timmar)
- blev tung belastad p.g.a. bokens sena akomst» (Cirka 30 timmar)
- Väldigt mycket att göra i tutorialuppgifterna. Ingen hjälp erbjöds.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»1 6%
50%»0 0%
75%»2 13%
100%»12 80%

Genomsnitt: 4.66


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 40%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 26%

Genomsnitt: 2.46

- man kunde säga redan i början att tentan kommer bestå av teorifrågor också!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Den moderna fysiken är väldigt svår att ta in, och det känns som ett rätt stort steg mellan de första avsnitten (mekanik och vågrörelselära) och den moderna delen.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»7 50%
Vet ej/har inte examinerats än»7 50%

Genomsnitt: 3.5

- Tentan hade kanske dock lite för många uppgifter, man hann inte med alla.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»2 13%
Ganska liten»2 13%
Ganska stor»6 40%
Mycket stor»5 33%

Genomsnitt: 2.93

- Bra föreläsningar, men hade behövt hjälp med tutorialövningarna.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»3 20%
Ganska stor»6 40%
Mycket stor»5 33%

Genomsnitt: 3

- Jättebra bok, väldigt omfattande (och tung :j). Wikipedia fungerar alltid bra. :)» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»12 80%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 3.06

- Dåligt med information på kurshemsidan. T.ex vad som gällde för Labben LV7» (Ganska dåligt)
- Kunde ha funnits fler omtentor att öva på.» (Ganska bra)
- en egen sida hade varit bättre» (Ganska bra)
- Lite dålig uppdateringfrekvens på nyhetsdelen bara.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»7 46%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»3 20%
Har ej sökt hjälp»2 13%

Genomsnitt: 2.86

- 1 tutorialtillfälle varannan vecka....» (Ganska dåliga)
- Enda hjälp man fick va ett tillfälle innan tentan, skulle velat haft ett sådant tillfälle i veckan, förutom tutorials för där gick vi mest igenom tutorial uppgifterna.» (Ganska dåliga)
- Vi hade inga räknestugor eller liknande. Det kändes inte som att man fick mycket hjälp. Men att jobba helt på eget ansvar är nog inte så dåligt heller.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»12 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 50%
Hög»7 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Bra med inlämningar under kursens gång, så man håller en jämn studietakt» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»8 53%
Hög»6 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.33


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 33%
Gott»6 40%
Mycket gott»4 26%

Genomsnitt: 3.93

- lärde mig inte så mycket som önskats genom tutorials.» (Godkänt)
- Intressant ämne :)» (Gott)
- Bra föreläsare och intressant och användbart kursinnehåll» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det mesta.»
- Tutorials»
- undervisning, suveränt jobb.»
- tutorials, man lär sig mycket på dem, även om de tar tid.»
- Tutorials»
- labbarna»
- Tutorials»
- ...»
- tutorials. Även om de är jobbiga och tar tid, lär man sig såå mycket på dem.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursbok i tid.»
- Tid för handledning flera gånger i veckan.»
- Jag hade gärna haft omfattande inlämningsuppgifter som tvingar mig att lära mig mer.»
- mer räknestugor och övningstillfällen där man kan få hjälp. »
- Mer räknetillfällen med lärare.»
- Fler frågetillfällen alternativt räknestugor»
- fler räknestugor under läsperioden, två timmar i veckan hade räckt.»
- Hade varit bra med en labb där man får delta mer själv... (eller fler labbar i allmänhet)»
- mer handledd övning»
- Mer kommunikation mellan lärare/handledare och studenter. »
- tutorialsen, lite för svåra, man vill gärna lägga tid på uppgifterna i boken med.»
- Se till att boken kan köpas i tid. Låta Bertil ta hand om fler föreläsningar då den andra läraren är lite svår att förstå.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Tydligare upplysa vad totourial-tillfället innebär! »
- Bra lärare!»
- Behöver man inte skriva varje enskillt svar på ett ensamt papper så SKRIVER man det på tentan.»
- Tyckte kursen var jätte bra och intressant!»


Kursutvärderingssystem från