ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Allmän och oorganisk kemi, LKT032

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-17 - 2008-11-05
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Peter Hellqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»1 14%
Cirka 25 timmar»3 42%
Cirka 30 timmar»1 14%
Minst 35 timmar»2 28%

Genomsnitt: 3.57

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 14%
100%»6 85%

Genomsnitt: 4.85


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 28%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 57%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 20%
Ja, i hög grad»4 80%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.8


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 50%
Mycket stor»3 50%

Genomsnitt: 3.5

- Mycket stor i de flesta moment, tyvärr extremt liten i andra...» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 14%
Ganska stor»5 71%
Mycket stor»1 14%

Genomsnitt: 3

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 14%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»3 42%

Genomsnitt: 3.28

- Inte så anpassat efter den 6:e upplagan av boken.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 14%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»4 57%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.42

- ofta sprang lärarna iväg direkt efter en föreläsning även då vi frågade om hjälp med t.ex. uppgifter i boken. Ibland kunde inte lärarna svara på de frågor vi hade om olika problem.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»6 85%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 57%
Hög»3 42%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.42

- Det krävdes mer än 40 h per vecka men det är precis så det skall vara på en heltidsutbildning. Dock gick det för långsamt i början med mycket enkel repetition som gjorde att det blev alldeles för stressigt på slutet av kursen då vi skulle lära oss saker som vi aldrig hört om tidigare! tiden var alltså snefördelad för de olika "kapitlen".» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 28%
Hög»5 71%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- mattekursen tog mycket extra tid eftersom både föreläsare, övningsledare (som inte ens hade en enda övning) samt kursbok var opedagogiska. dålig förklaring, hoppade över steg som ej förklarades osv gjorde att man var tvungen att försöka lära sig på egen hand på andra sätt och det tog mycket mer tid än vad som var menat för den kursen.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 14%
Gott»1 14%
Mycket gott»5 71%

Genomsnitt: 4.57

- Ulf Jägelid är en mycket bra föreläsare.» (Mycket gott)
- Inspirerande, härligt med många praktiska exempel.» (Mycket gott)
- roligt och intressant, bra med självständigt labbande redan från början. det gör att man "blir tvungen" att lära sig direkt.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ulf Jägelid.»
- Strukturen på kursen.»
- Att undervisningen sker i liten klass!»
- labbarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Eventuellet kunde Britt-Marie Steenari varit något mer förberedd på eventuella frågor om uppgifter. »
- En heldag för laborationer istället för utspritt i veckan.»
- seriösare föreläsningar de första veckorna. Gå hellre igenom hela den tid som finns till förfogande istället för att sluta efter två timmar och sedan låta oss göra uppgifter. Det är ju bättre att ha ordentliga föreläsningar och isåfall i slutet av kursen låta tiden gå åt till eget räknande om tiden räcker till.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från