ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TISJL 1213-4 Ledarskap ombord, SJO755

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-31 - 2013-09-15
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»10 66%
Cirka 20 timmar»1 6%
Cirka 25 timmar»1 6%
Cirka 30 timmar»2 13%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 1.86

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 13%
100%»13 86%

Genomsnitt: 4.86


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»4 26%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 60%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 13%

Genomsnitt: 2.86

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»10 66%
Nej, målen är för högt ställda»4 26%

Genomsnitt: 2.2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»6 40%
I viss utsträckning»3 20%
Ja, i hög grad»5 33%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.06

- tycker Hemtentan var alldeles för hård arbetsbelastning 2500 - 3000 ord på en 3 poängskurs plus 2 andra inlämningsuppgifter som var tunga.» (Nej, inte alls)
- Testade mer ens kunskaper i svenska samt läs/skriv-kunskaper, än vad målen sade.» (Nej, inte alls)
- Hemtentan var usel som examination. Trots att kursen bara är 3.5 poäng, så tog det ungefär 2 hela dagar för alla i klassen att skriva sin hemtenta. Det är ju helt orimligt..» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»6 40%
Ganska liten»2 13%
Ganska stor»5 33%
Mycket stor»2 13%

Genomsnitt: 2.2

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»5 33%
Ganska liten»5 33%
Ganska stor»2 13%
Mycket stor»3 20%

Genomsnitt: 2.2

- Kändes ej nödvändigt att köpa kurslitteratur.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 13%
Ganska bra»7 46%
Mycket bra»6 40%

Genomsnitt: 3.26


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»4 26%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»5 33%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.93

- Kommentarer på inlämningsuppgifter har varit under all kritik.» (Mycket dåliga)
- Flummigt ämne, allt är ju bara teorier » (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»9 60%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.66

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»1 6%
Låg»0 0%
Lagom»5 33%
Hög»7 46%
För hög»2 13%

Genomsnitt: 3.6

- Tycker inte att det är optimalt att ha 3 inlämningar i så stor omfattning på en 3 poängskurs.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»2 13%
Låg»1 6%
Lagom»9 60%
Hög»3 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.86


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»4 26%
Dåligt»5 33%
Godkänt»6 40%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mötte inte alls mina förväntningar. » (Mycket dåligt)
- Kursen ställer orimliga krav på oss, vi skall bli sjöingenjörer inte humanister.» (Mycket dåligt)
- Det viktigaste kursmålet - ledarroller till sjöss berördes ej. Istället lades för mycket tid på genus.» (Dåligt)
- Vad hade kursens innehåll med ledarskap ombord att göra. Kommer de teorier vi läste om hjälpa mig i min framtida yrkesroll? Svaret enligt mig är, knappast. » (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Diskutionerna som man gjorde i grupper»
- Ärligt talat ingenting.»
- Föreläsningarna var bra och innehållet där var bra»
- inget»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Alldeles för luddiga mål, speciellt inför den första inlämningsuppgiften då man i princip inte fått någon handledning hur Susanne vill att man skall skriva. Man måste lägga mer tid på att förklara hur tentan är uppbyggd då hon bara gjorde detta i stora drag, ägnade bara 5 min av en 4 timmars lektion på detta är på tok för lite »
- arbetsbelastning på inlämmningar och hemtentamen var för hög. »
- Mer verktyg för att lyckas med ett bra ledarskap bör behandlas. »
- Att lägga en så stor del av kursen på genus och luddiga psykologiska teorier är pyramidalt oseriöst. Gör om gör rätt.»
- Lägg mindre fokus på hela genusdelen»
- Inriktning på mer specifikt ledarskap med konkreta exempel på handlingar för att leda folk. Kursen kändes väldigt överskådlig och handlade mest om psykologi i allmänhet och inte om ledarskap. Jag ser inte kopplingen mellan att studera en massa gubbars teorier och att faktiskt säga åt någon att göra något på ett sådant sätt att han faktiskt ser fram emot att göra det. Man skulle väl med ett starkt ord kunna säga att kursen blir lite mer inriktad på att manipulera folk.»
- Övningarna gav inte så mycket och inlämningarna var för många och för stora. »
- tydligare med hur man skall skriva inlämningsuppgifterna»
- Ta bort kursen»
- Jag ser helst en bättre koppling till sjöfarten och mindre till de teorier som lärdes ut. Vi vill lära oss bli goda ledare. Inte vem som var ledande inom genus för 200 år sedan.»
- Ge en praktisk kurs istället.»

16. Övriga kommentarer

- att få vägledning genom kursen har varit svårt...kommentarer på inlämmningar har varit för dåligt...inga konkreta kommentarer och bristande information inför inlämningar. Dålig handledning vid frågeställningar.»
- Dags att tänka om i grunden hur en kurs i ledarskap till sjöss ska se ut, för det här håller inte måttet.»
- Jag vet inte vad jag lärt mig riktigt. Men vissa grejer var intressanta»
- Hemtentamen var väldigt speciellt och ingenting jag känner att jag någonsin vill göra igen.»
- Jag har aldrig tidigare känt att mina läs/skriv-begränsningar har varit ett problem på Chalmers för än jag började läsa den här kursen.»
- Hemtentan var det sämsta med hela kursen. Min fick 2 uppgifter man skulle beskriva och svara på. Men lärarens kunskaper om ämnet är på en helt annan än vad våra är. Så hon krävde orimliga svar på frågorna»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.13

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.13
Beräknat jämförelseindex: 0.28


Kursutvärderingssystem från