ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL vt13 - Ekonomisk analys, TEK375

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-16
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»10 83%
Cirka 20 timmar»1 8%
Cirka 25 timmar»1 8%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.25

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 8%
75%»3 25%
100%»8 66%

Genomsnitt: 4.58


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 41%

Genomsnitt: 2.91

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 11%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.88

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»1 9%
I viss utsträckning»3 27%
Ja, i hög grad»6 54%
Vet ej/har inte examinerats än»1 9%

Genomsnitt: 2.63

- Fanns inga äldre tentor att se ifall man hade koll på kursens innehåll. » (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»4 33%
Ganska liten»5 41%
Ganska stor»3 25%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.91

- Sammanfattade. Men fick läsa både efter och före lektionstillfällena för att täcka "allt". » (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 41%
Mycket stor»7 58%

Genomsnitt: 3.58

- Bästa litteraturen hittills. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Ganska dåligt»2 16%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»2 16%

Genomsnitt: 2.83

- Blev förvirrat med en lärare som byttes ut och när annan tog vid så var den andra bortrest och kunde inte hjälpa till att lägga upp material. » (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 16%
Ganska bra»8 66%
Mycket bra»2 16%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3

- Många frågetillfällen. Mer genomgångar! » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»8 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 33%
Lagom»7 58%
Hög»1 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Kunde vara fler case eller fall på när metoderna används i företag. » (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»9 75%
Hög»2 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.08

- Mycket fokus låg på programmeringen, » (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 25%
Godkänt»6 50%
Gott»2 16%
Mycket gott»1 8%

Genomsnitt: 3.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Besviken. Hade hoppats på mer, väldigt intressant ämne. Men föreläsningarna måste förbättras, röriga slides och ingen direkt koppling till kurslitteraturen. » (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Praktikfallet! Mer sådant. »
- Praktikfallet var intressant och gav god förståelse för många av de delar man behöver ta ställning till i ekonomiska kalkyler.»
- Gästföreläsare. »
- Praktikfall och gästföreläsningar. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Till tentan var det 3 kapitel som var med i läshänvisningen vilket inye togs upp på föreläsningarna. Eftersom vi inte hade så många föreläsningar kunde det gott varit 3 till så man gick genom dom med. »
- Föreläsningar. »
- Fler praktikfall.»
- Sätt in en lärare som vet hur man lär ut saker och som minns vad hen har gått igenom redan så att repetitionstillfällena inte tar upp saker som inte ens nämnts tidigare i kursen.»

16. Övriga kommentarer

- Tycket schemat har fungerat dåligt , jag frågade i början på kursen om det var fastställt eftersom jag planerade att säga upp min lgh för att pendla istället. Då fick jag svaret att det var fastlagt och sa upp min lgh två veckor senare tillkom det 14h undervisningstid. »
- Kanske ett besök till något företag och se hur de arbetade hade varit relevant. »
- /1139047311»
- När jag kommer med synpunkter får jag en bortförklaring istället för att bli förstådd. Hen följer inte boken till fullo och det kan vara irriterande ibland. Och hens föreläsningar behöver mer struktur. Det är ganska många begrepp som behöver förklaras mer ingående. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.08

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.08
Beräknat jämförelseindex: 0.52


Kursutvärderingssystem från