ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Algebra, LMA018

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-17 - 2007-11-04
Antal svar: 45
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»10 23%
Cirka 20 timmar»10 23%
Cirka 25 timmar»12 27%
Cirka 30 timmar»5 11%
Minst 35 timmar»6 13%

Genomsnitt: 2.69

- har inte hunnit mer pga att ja jobbat och tränat mycket.» (Högst 15 timmar)
- gick på alla föreläsningar, men inte alla övningslektioner.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

43 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 4%
75%»12 27%
100%»29 67%

Genomsnitt: 4.62

- har varit på de flesta förläsningarna men inte på många övnigar» (50%)
- Då föreläsningarna inte ger särskilt mycket känns det inte meningsfullt att gå på dem. Den föreläsare vi har är ingen stor pedagog...» (50%)
- virit på alla föreläsningar men få övningar» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

43 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 27%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 34%

Genomsnitt: 2.74

- Jag har läst dem men kommer ej ihåg dem särskilt tydligt. Läraren rörde till en del om vad man ska kunna på föreläsningarna. Han tog hela tiden upp exempel som inte tycktes ha mycket med kursens innehåll att göra.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det är alltid svårt att koppla vad som står i kursmålen till det som undervisas. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»28 84%
Nej, målen är för högt ställda»5 15%

Genomsnitt: 2.15

- Att komma direkt från gymnasiet är en stor omställning. Kravet för utbildningen är matematik D men en stor del av det som repeteras de två första veckorna är högre nivå. » (Ja, målen verkar rimliga)
- de är för höga för att han är väldigt sträng i rättningen. han måste ju ändå förstå att de är vår första tenta och då kan man inte förstå hur man skall skriva allt. » (Nej, målen är för högt ställda)
- När endast matte D krävs för att antas till programmet är det ologiskt att förutsätta att alla har förkunskaper motsvarande matte E.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 22%
Ja, i hög grad»19 54%
Vet ej/har inte examinerats än»8 22%

Genomsnitt: 3

- En stor miss var utelämnandet av d största kap6 trigometri på introtentan.» (I viss utsträckning)
- Det var väldigt bra att ha duggor. Men själva tentan blev som ett stort frågetecken när det dök upp dels alldeles för många och stora frågor på den tid vi hade på oss att lösa tentan. Dessutom en del sakwer som vi knappt hade pratat om. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»11 25%
Ganska stor»19 43%
Mycket stor»11 25%

Genomsnitt: 2.86

- han läser mycket rakt av från boken. » (Ganska liten)
- Tempot har varit så högt att man inte hinner reflektera över vad som skrivs utan enbart hinner anteckna. Det som skrevs på tavlan var inte alltid samma teknik som i kurslitteraturen (förvirrande..)» (Ganska liten)
- Det var väldigt svårt att hänga med under föreläsningarna då allt gick väldigt fort om man inte riktigt hängde med vad för uträkningar som gjordes.» (Ganska liten)
- Tycker Sverker var väldigt bra föreläsare, gjorde allt mycket klarare och har dessutom gett oss bra tips, skulle nog inte klarat kursen utan en föreläsare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 13%
Ganska stor»22 50%
Mycket stor»16 36%

Genomsnitt: 3.22

- Tycker boken är mycket jobbig att läsa med de extremt långa uträkningarna (man kan hoppa över vissa steg). uppgifterna var bra, men lite synd att det var vissa fel i facit, men det är väl oefrånkommligt.» (Ganska liten)
- där står ju allt som behövs» (Ganska stor)
- Övertydlighet i förklaringarna, vilket är väldigt bra. » (Ganska stor)
- Läraren och boken var inte överens. De ansåg att saker skulle lösas på olika sätt. Det gjorde att man blev förvirrad ibland. Boken kunde dessutom vara bättre strukturerad så att det är lättare att hitta i den, och vara mer konsekvent i sitt utförande. Dvs den var i vissa fall övertydlig och i vissa hoppades flera steg som ibland man själv och ibland läraren tyckte var viktiga.» (Ganska stor)
- Kurslitterturen är där jag lärt mig i stort sett allting. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

44 svarande

Mycket dåligt»4 9%
Ganska dåligt»20 45%
Ganska bra»16 36%
Mycket bra»4 9%

Genomsnitt: 2.45

- Inormation om examineringssystemet var ytterst luddig och svår att fatta.» (Mycket dåligt)
- Vid utdelning av stenciler, informationsblad mm fanns ofta inte tillräckligt många och en stor del av klassen fick sitt material försenat, ibland t.o.m. nästkommande vecka. » (Ganska dåligt)
- Vi blev fel upplysta vad gäller poäng på tentan och vad man behövde för att vara godkänd mm.» (Ganska dåligt)
- ingen information på hemsidan över huvud taget, hade gärna sett att det hade gått att ladda hem gamla tentor och liknande där.» (Ganska dåligt)
- Webbsidan är svår att navigera på! En bättre design skulle hjälpa avsevärt.» (Ganska dåligt)
- Helt okej. Att få ut gamla duggor och tentor var mycket bra! Synd bara att det inte gick att hämta gamla tentor på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Fick papper på allt vi skulle kunna, alla viktiga datum och tider. Mycket välorganiserat och välinformerat i god tid där man varit säker på vad som gällt.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

44 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»10 22%
Ganska bra»17 38%
Mycket bra»12 27%
Har ej sökt hjälp»4 9%

Genomsnitt: 3.18

- Föreläsaren har svårt att förklara på vår nivå. Ger ett snabbt och mumligt svar, dock bra då föreläsaren skriver ner det.» (Ganska dåliga)
- att ställa frågor är inget problem, men att få svaret förklarat på ett begripligt sätt är värre. Läraren måste kunna se problemet från olika vinklar för att kunna hjälpa varje individ på bästa sätt. » (Ganska dåliga)
- har inte frågat så mycket, men det jag undrat över har jag fått svar på.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»10 22%
Mycket bra»30 68%
Har ej sökt samarbete»3 6%

Genomsnitt: 3.79

- MYCKET bättre att sitta några klasskamrater ihop och räkna än att gå på "övningen" med läraren. Även SI:n har varit mycket bra. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 40%
Hög»22 50%
För hög»4 9%

Genomsnitt: 3.68

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

44 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»26 59%
Hög»16 36%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.36

- Så här slappt har jag inte haft det sen 7an.» (För låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»6 13%
Godkänt»21 47%
Gott»13 29%
Mycket gott»4 9%

Genomsnitt: 3.34

- lite för höga krav för att de är första kursen» (Godkänt)
- det märktes att det var första gången sverker hade kursen.» (Godkänt)
- tycker kursen är mycket intressant och lärorik, det enda jag kan klaga på är att det inte förklaras särskilt väl vad man använder matten till.» (Mycket gott)
- Informationen och tydligheten i vad som gällde var mycket bra. Lite stressig ibland och väldigt mycket information att ta in på ganska kort tid.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- SI:N Föreläsningarna»
- Duggor. Du studerar då konstant, och delar upp kursen i delar, underlättar. Introtentan var med uppskattad då man inte kunde bli underkänd eller godkänd, endast bonuspoäng.»
- SI!»
- SI:n, och även boken, som är bra. »
- Den goda strukturen, man vet hela tiden vad man skall göra, vad som väntas och när det händer.»
- tycker det mesta är väl upplagt.»
- Antal föreläsningstimmar.»
- övningstilfällen»
- kursliteraturen»
- övningslektionerna»
- Informationsbiten.»
-
- Examinationsmetoden med flera duggor och en tenta.»
- del duggorna!»
- Det mesta. »
- Det utdelade materialet, man fick tillräckligt många gamla duggor och tentor»
- Sverker Mattsson.»
- Si-möten»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- lite snällare i rättningen»
- Kanske lite mer tid att öva i skolan. Kan vara lite väl långt mellan gångerna om man behöver fråga.»
- Upplägget av undervisningen. Svårt att börja med att köra bevis, efter bevis. Ta istället bevis, två exempel, bevis och exempel till det. Annars blir det bara förvirrat för en student. Övningarna bör innehålla mer än att bara räkna och räcka upp handen. Kanske ta upp mer problem på tavlan, diskutera, repetera det man har haft i kapitelt. Så att alla verkligen förstår alla begrepp.»
- En pedagogisk föreläsare vore ju inte helt fel...»
- En mycker mer pedagogisk struktur på undervisningen. Ok att man inte förstår mycket av det som sägs i början, men när föreläsaren tar en enkel sak och gör den svårare än vad den är har undervisningen förlorat sitt syfte.»
- Bättre information om allting.»
- Se till att få ordning på bonuspoängsystemet och vad som gäller från början! Använd gärna samma teknik på tavlan som i boken då det är väldigt mycket nytt.»
- tycker det borde förklaras lite mer ingående vad man kan använda matten till, vissa personer tycker matten är ointresant om dom inte vet vad det kan användas till, och om inte annat så är det intressant att veta.»
- man kan ha mer övningstillfälle»
- Fler övningstillfällen.»
- en lärare som är något mindre virrig»
- bättre lärare»
- läraren måste veta lite mer om kursen»
- Lärarens förståelse för att eleverna inte alltid förstår och inte veva på i en allt för hög takt när får hänger mer och förstår.»
- böcker utan tryckfel»
- Lugnare tempo hos föreläsaren, och ej ta för givet att alla kan det meste redan innan kursen startar.»
- Rättningen av duggor och tenta var i det närmaste nitisk, vore bra om det kunde ha varit lite mer diskutionsmöjligheter när man hämtade ut sin tenta!»
- Inget särklit.»
- Sätt större krav på att läraren ska rätta klart proven tidigare, att ge tillbaka ett provresultat 2 mån senare möjligör ingen som helst komblitering av det som man missat på att lära sig för kommande tentor.»
- Duggorna är inte bra.»
- Läraren bör vara mer noggran vid utlärning på föreläsningar»
- Boken och webbsidan»
- Fler övnings tillfällen»

16. Övriga kommentarer

- Till första tentan tycker jag att man skulle få en påminnelse.»
- Betygssystemet känns väldigt komplicerat. Inte så bra när det svåraste i en mattekurs är att räkna ut vad man ska få för betyg.»
- ny lärare»
- Tung bit som det är skönt att ha avklarad.»
- tentan var inte särskilt lik de utdelade gamla tentorna. vår tenta var mycket svårare»


Kursutvärderingssystem från