ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2_12/13_Marknadsföring, LBT825

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-23
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
16 svarande

0 0%
1 6%
8 53%
5 33%
1 6%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

- Läste ej kursen, läst den sedan tidigare»
- Projektet som enbart var ett G-projekt var tidskrävande och en del av den tiden skulle istället kunna behövts till att plugga inför tentan. Detta blev även mer relevant då jag anser att tentamen inte tog upp så mycket av det som behandlades i projektet.»
- Bra administrerat.»
- Marknadsföring känns relevant för Æ men det hade varit mycket bättre om exemplen o kursen i helhet var anpassad för bygg- och fastighetsbranschen som vi faktiskt ska arbeta inom sen. »

Kursens mål var tydliga
16 svarande

0 0%
1 6%
2 13%
10 66%
2 13%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.86

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
16 svarande

1 6%
4 26%
7 46%
3 20%
0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.8

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
16 svarande

0 0%
2 13%
4 26%
6 40%
3 20%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.66

Kursen kändes angelägen för min utbildning
16 svarande

1 6%
1 6%
3 20%
8 53%
2 13%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.6

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
16 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
6 40%
9 60%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.6

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Projektarbetet, i det man lärde sig det teoretiska som presenterades på föreläsningarna.»
- Det nuvarande upplägget är mycket bra som det är.»
- Projektet. MEN, inriktning mot tjänster och bygg och knyta relationer hade varit bra, inte att kunna välja schampo...»
- Jag tycker att litteraturseminarie är ett bra inlärningsmoment men dessa skulle behöva planeras bättre.»
- Gästföreläsningarna»
- Projektet med utfall U/G. »
- Projektet»
- Jag tycker att upplägget av kursen var bra, projekt och tentamen. Vilket gjorde att man lärde sig mycket. Gästföreläsarna bör också behållas, samt handledning. »
- Allt som handlar om B2B. Och projektet.»
- Projekt är bra men tar mycket tid, vilket känns lite fel i förhållande till att det endast betygsätts med G. Om projektet ska utgöra så stor del av kursen bör det betygsättas med 3-5. »

4. Saknade du något i kursen?

- Nej»
- Klarare fokus på marknadsföring inom byggbranschen. »
- Mer business to business relaterad undervisning»
- Lite mer handledning.»
- Mer om B2B.»
- Fler exempel relaterade till bygg- och fastighetsbranschen.»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Jag anser först och främst att tentan inte speglade kursmålen på ett helt anpassat sätt. Det var för mycket (50%) typfakta som nästintill är omöjligt att plugga in utantill och inte heller känns vettigt eller relevant. Lite för mycket gymnasiekänsla helt enkelt. Essäfrågorna var dock tillämpliga som examination i min mening. Eftersom projektarbetet var så pass stort och omfattande, varför inte göra om det till ett betygsatt projekt (snarare än bara G/U) och istället för en tenta ha en individuell uppgift (typ hemtenta) att göra för studenterna. Dessa två moment skulle kunna vägas 50/50 för att inte riskera att någon/några "freeriders" ska få ett för högt betyg på att inte delta särskilt mycket i ett projektarbete, där övriga jobbar på bra. Marknadsföringsboken bör även bytas ut, fantastiskt banal i de flesta kapitlen. Litteraturkompendiet som lärarna själva "fixat" ihop var det betydligt högre nivå på. Pga att Marknadsföringsboken då var på ~400 sidor kände jag att jag inte orkade läsa genom kompendiet mer än en gång, vilket hade varit nyttigt känner jag i efterhand.»
- Grupparbetet borde TYDLIGARE markeras att det är ett ograderat, dvs. G eller U-arbete. Det är alltid lika tråkigt när olikheter i gruppen driver den sammanlagda prestationen och arbetsinsatsen i taket "för ingenting", dvs. ett stenhårt jobb ger precis lika mycket i betyg än den grundläggande nivå som faktiskt krävs.»
- Kursen är viktig för oss, men helt inriktningen mot enstaka produkter är helt fel, vi vill lära oss mer om byggbranschen och tjänstemarknadsföring och hur man knyter relationer och kontakter inom branschen då byggbranschen och tjänster är så komplexa. Ett byggexempel med en grävmaskin är inte tillräckligt!»
- Att det antingen är tentamen eller arbete. Kanske hade varit bättre med litteraturseminarium istället för handledning.»
- Jag tycker att kursen inriktas för mycket på projektarbetet för att bara vara ett G arbete. Om det ska behållas som G arbete borde det inte vara såpass stort och uppta så mycket tid. Isåfall tycker jag att projektarbetet bör förkortas och att tiden för seminariefrågor istället utnyttjas för att diskutera litteraturen som lästs för just den veckan. Seminariefrågorna kan då ligga till grund för både projektarbetet och den slutgiltiga tentan. Alternativt behålls kursupplägget som nu men då bör projektarbetet betygsättas U-5 och tentan vara mer utformad för att testa andra kunskaper än de som gås igenom i projektarbetet. På så sätt betygsätts två moment som testar olika färdigheter av kursens innehåll. »
- För mycket fokus på marknadsföring mot konsument. Som studerande vid AE vill jag veta mer om B2B. »
- Jag tycker att tentamen kunde speglat kursens viktigaste och större delar på ett bättre sätt.»
- Kursen var otroligt välplanerad och man lärde sig massor. Men. Vi går på Chalmers och inte på Handels. Det kändes som att kursen mer hörde hemma där. Vi kommer inte sitta och marknadsföra små byggmaterial (kanske 1 av 100) efter examen. Jag hade verkligen önskat att det var mer bygg- och fastighetsrelaterat. De två gästföreläsningar vi hade gav egentligen inte jättemycket. Marknadsföring är nog mer användbart att lära sig om man ska in i fastighetsbranschen, men eftersom stor del av kursen handlade om B2C så är det svårt att koppla det dit, eller till den verklighet vi kommer att komma ut till. Mer fokus på B2B och inte på hur man ska sälja chokladbitar...»
- Hur mycket av kursen och därmed betyget som utgörs av projektet och hur mycket som utgörs av tentan borde ändras. Om projektet ska vara så omfattande måste det utgöra större del av betyget samt betygsättas med 3-5 för att vara motiverande.»

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Tentamen borde tagit upp produktlivscykeln och bostonmatrisen som ger eleven ett bättre helhetstänk, hellre det än att behöva förklara affärsidé med exakt rätt ord!!!!!»
- Tentan känns tyvärr inte som att den speglade en helhet av kursen, då vissa frågor krävde svar som var tagna direkt från en viss sida i kursboken. Hade man inte lagt just det på minnet så var det omöjligt att prata runt det. Det kändes lite som en sätta-dit-tenta. Tyvärr. Lite mer öppna frågor hade varit bra.»

Föreläsningar
15 svarande

0 0%
OK»6 42%
7 50%
++»1 7%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.64

Övningar/övriga lektioner
16 svarande

1 6%
OK»6 40%
8 53%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.46

Att få hjälp och svar på frågor
16 svarande

0 0%
OK»6 40%
6 40%
++»3 20%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.8

Kurslitteratur och annat kursmaterial
16 svarande

1 6%
OK»3 20%
7 46%
++»4 26%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.93

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
16 svarande

0 0%
OK»2 100%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»14

Genomsnitt: 2

Projektarbete i grupp
16 svarande

2 13%
OK»3 20%
8 53%
++»2 13%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.66

Muntlig redovisning
16 svarande

1 6%
OK»8 53%
4 26%
++»2 13%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.46

Tentamen
16 svarande

7 46%
OK»6 40%
2 13%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 1.66

Hemtentamen
15 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»15

Genomsnitt: 0

Dugga
15 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»15

Genomsnitt: 0

Självverksamhet
15 svarande

0 0%
OK»6 50%
6 50%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 2.5

Studiebesök
15 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»15

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
16 svarande

1 6%
OK»5 33%
5 33%
++»4 26%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.8

Feedback under kursens gång
15 svarande

1 7%
OK»5 35%
7 50%
++»1 7%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.57

Feedback vid examination
15 svarande

1 12%
OK»4 50%
2 25%
++»1 12%
Vet ej/ Ingick ej»7

Genomsnitt: 2.37

Laborationer
15 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»15

Genomsnitt: 0

Annat
14 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»1 100%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 4

7. Övriga kommentarer

- Nyttig kurs! Bra och engagerade lärare, men i min mening kanske en del av litteraturen bör ses över till nästa år samt då även upplägget på examinationen.»
- Lärarna i denna kurs, framför allt Dan Paulin är bland de bästa jag någonsin haft på Chalmers. Duktig, kompetent, rättfram och tydlig. Behåll honom i kursen!»
- Jag känner inte att tentan speglade kursen på ett bra sätt. när jag gick ur tentasalen kände jag inte att jag fått visa vad jag lärt mig under kursens gång. Om projektarbetet bara är ett G arbete som ska ligga till grund för tentan så borde också frågorna i tentan spegla de moment i projektarbetet som gjorts. »
- Tentamen bör spegla kursen på ett bättre sätt! »
- Det var extremt oklart om vad tentan skulle omfatta. Kändes som att man var tvungen att lära sig allt till punkt och pricka. »
- Tentan motsvarade inte kursens innehåll. Det va sagt att projektet skulle vara förberedande för tentan, men det var mycket som kändes relevant i projektet som inte va med på tentan. Samt att frågorna inte var tillräckligt konkreta, och därför lätta att missförstå. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.4

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.4
Beräknat jämförelseindex: 0.6

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från