ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


v10 V2 Byggnadsfysik BOM100, BOM100

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-06-11 - 2010-06-26
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna behärska grundprinciperna för utformningen av byggnaden och dess tekniska installationer utifrån krav på inneklimat samt vilka möjligheter olika tekniska lösningar erbjuder och vilka begränsningar de har. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

32 svarande

Mycket dåligt»3 9%
Ganska dåligt»7 21%
Ganska bra»20 62%
Mycket bra»2 6%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.65

- Det var ingen struktur på undervisningen som skulle ta oss i mål» (Mycket dåligt)
- Varför har jag aldrig sett de här lärandemålen förut? Borde varit med i kurs-pm, lika tydligt som de står här!!!!» (Ganska dåligt)
- Svårt att veta med mål som är så allmänna» (Ganska bra)
- Bra variation med flera olika områden på föreläsningarna» (Ganska bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskap om hur det i byggprocessens tidiga skeden, i första hand programskedet och systemprojekteringsskedet, går att styra mot bra lösningar såväl avseende funktion, energieffektivitet som resurseffektivitet. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

32 svarande

Mycket dåligt»3 9%
Ganska dåligt»11 35%
Ganska bra»14 45%
Mycket bra»3 9%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.54

- Lärarna kunde pratat ihop sig och samarbetat bättre så de inte pratar om varandra på föreläsningarna» (Mycket dåligt)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten förstå och kunna beskriva den principiella uppbyggnaden av system för värme, ventilation, luftbehandling och klimathållning.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

32 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»24 75%
Mycket bra»4 12%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.93

- Kurslitteraturen var värdelös! Finns det en bok där de inte upp repar samma mening 10e gånger? Föreläsaren kunde ha bättre struktur och använda PP. Förklara tydligt vad som är målet för dagen» (Mycket dåligt)

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten förstå och kunna hantera teorin bakom statistisk rumsakustik, luft och stegljudsisolering, flanktransmission, efterklangstid och ekvivalent absorptionsarea.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

32 svarande

Mycket dåligt»7 22%
Ganska dåligt»13 41%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.12

- Detta mål är omöjligt att klara av på bara några dagar, med den undervisningen vi hade. Tur det inte kom på tentan.» (Mycket dåligt)
- Ingen motivation då detta moment inte fanns med på tentan samtidig som jag inte är intresserad av att läsa akustik vidare. Denna delan av kursen borde ändras eller kanske bättre tas bort/ vara valbar.» (Mycket dåligt)
- Mer akustik!» (Ganska dåligt)
- Eftersom det inte var med på tentan så lärde man sig kanske inte tillräkligt» (Ganska bra)
- Hade varit bättre om det inkluderats på tentan» (Ganska bra)

5. Lärandemål 5

Efter genomgången kurs ska studenten kunna beräkna ljudfält i rum på grund av inre och yttre bullerkällor och ljudisolering mellan rum. Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

31 svarande

Mycket dåligt»7 22%
Ganska dåligt»18 58%
Ganska bra»6 19%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.96

- Några exemplen på hur man räknar detta skulle underlätta» (Mycket dåligt)
- har vi gjort detta?» (Mycket dåligt)
- Se ovan» (Mycket dåligt)
- se kommentar 4» (Ganska bra)

6. Lärandemål 6

Efter genomgången kurs ska studenten kunna identifiera klimatbelastningarna på en byggnad och definiera byggnadsfysikaliska funktionskrav.

-Använda byggnadsfysikalisk dimensionering för att utforma klimatskärmens tak, väggar och grunder samt granska och värdera olika konstruktionslösningar ur byggnadsfysikalisk synvinkel, exempelvis risk för kondens.
Hur väl har dessa lärandemål uppfyllts?

32 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»25 78%
Mycket bra»3 9%

Genomsnitt: 2.9

- tydligare helhets exemplen» (Mycket dåligt)
- Värdering och analys av beräkningar saknas. Beräkningsmodellers osäkerheter/tillförlitlighet, vikten av korrekta antaganden m.m. borde få större plats i kursen!» (Ganska dåligt)
- Bra föreläsningar och övningar, dock tycker jag övningsuppgifterna skiljde sig mycket från vad som kom på tentan och uppgifter från den engelska bokan borde bytas ut.» (Ganska bra)

7. Lärandemål 7

Efter genomgången kurs ska studenten kunna beräkna endimensionell värme-, fukt-, lufttransport, samt tvådimensionell värmetransport för rör, köldbryggor och platta på mark samt ställa upp och lösa en energibalans och en fuktbalans för en byggnad, rum, konstruktion eller yta

-Använda kretsanalys för att lösa byggnadsfysikaliska problem.

Hur väl har dessa lärandemål uppfyllts?

32 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»20 62%
Mycket bra»7 21%

Genomsnitt: 3

- tydligare helhets exemplen» (Mycket dåligt)
- mycket mha konstruktionsuppgiften» (Ganska bra)
- men hur bra stämmer det vi räknar ut med verkligheten? Lite jämförelser med verkligheten vore bra.» (Ganska bra)
- Se ovan» (Ganska bra)

8. Lärandemål 8

Efter genomgången kurs ska studenten kunna förklara fysiken bakom värmetransport genom ledning, strålning och konvektion, fukttransport genom diffusion, fuktkonvektion och kapillärsugning samt lufttransport samt ge en grov beskrivning av den termiska skillnaden mellan tunga och lätta konstruktioner.

Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»4 12%
Ganska bra»22 68%
Mycket bra»5 15%

Genomsnitt: 2.96

- tydligare vad som är målet för dagen, lärarna borde prata ihop sig och gå en gemensam väg, som är lätt att följa, mot målet» (Mycket dåligt)
- Saker som man till stora delar lärde sig i Byggnadsmaterial-kursen.» (Ganska bra)
- Se ovan» (Ganska bra)

9. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 31%
Målen är svåra att förstå»5 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 15%

Genomsnitt: 2.37

- I byggnandsfysiken har jag läst målen, otydliga. I installationstekniken har jag uttryckligen bett om målen men ej hittat dom eller fått anvisningar om var dom är!» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen är bra, men sättet undervisningen har föregått på har inte varit stimulerande» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

10. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»19 70%
Nej, målen är för högt ställda»7 25%

Genomsnitt: 2.22

- Pass» (?)
- Om man hade fått veta vilka mål de har tänkt gå genom. Eftersom kursen är så stor är det viktigt att man ser vilka mål man bockar av på vägen mot tentan» (Ja, målen verkar rimliga)
- med tanke på førelæsningarnas utformning och de få ræknetimmarna med lærare» (Nej, målen är för högt ställda)
- Ihopslagningen av dessa två kurser måste jag i min mening säga var en katastrof. en av de sämst planerade kurserna på väg och vatten. Med tre läroböcker och en otroligt rörig kurs blir det väldigt hög belastning bara att förstå VAD man ska göra. Så med tanke på det är det för höga krav.» (Nej, målen är för högt ställda)

11. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»3 9%
I viss utsträckning»22 70%
Ja, i hög grad»4 12%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.16

- Väldigt "nischad" tenta, teorin på byggnadsfysiken var för ingående och testade inte totala förståelsen.» (Nej, inte alls)
- Jag tyckte byggnadsfysikdelen på tentamen var fullständigt skrattretande. Tidigare har vi fått göra ett, max två antaganden per beräkning. På den ena räkneuppgiften, om jag har tänkt rätt, krävdes åtminstone fem (!) antaganden - fukttilskott, byggnadshöjd, takutformning, byggnadsutformning, u-värde för gavlar. SINNESSJUKT DÅLIGT. På installationsteknikdelen testades kunskaperna bra, många frågor som omfattade mycket stora delar av kursinnehållet.» (I viss utsträckning)
- tentamen kunde varit bättre, det kändes inte som att den testade målen och uppgifterna verkade inte genomarbetade (gäller framförallt byggnadsfysik). Var var grundförståelsen? och varför detta konstiga upplägg där V inte fick ut formelsamling i förväg?» (I viss utsträckning)
- Extremt dåliga gamla tentor, däremot var de extra tentatalen som lades ut ganska bra.» (I viss utsträckning)
- hur skulle tre teorifrågor gällande byggnaders klimatskärm kunna testa om vi fått till oss en bred kunskap inom ämnet» (I viss utsträckning)
- Men det ær bættre att ha fler frågor med færre poæng nær amn har en så pass stor kurs!» (I viss utsträckning)
- Tentamen borde vara utformad så att man kan bli godkänd på de två olika delarna. Räkneuppgifterna borde delas upp och bli mindre omfattande. » (I viss utsträckning)
- Då som jag tidigare nämnt var kursen mycket rörig med på tok för mycket att läsa och komma ihåg till en tenta. När dessutom det var följdfrågor på följdfrågor och räkneuppgifter med indata vi aldrig behandlat tidigare tycker jag inte att tentamen speglade vad vi kunde. Det var för mycket poäng på varje fråga! önskar mindre frågor med mindre poäng.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker det var för stor skillnad på uppgifterna som gavs på examinationen och uppgifter som vi har löst själva tidigare i kursen.» (I viss utsträckning)
- tyckte byggfysikdelen kunde varit uppdelad i fler uppgifter» (I viss utsträckning)
- Dock ej akustik. Borde varit fler än två räkneuppg. i varje område» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

12. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»16 53%
Ganska stor»9 30%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.33

- Ganska stor i byggnadsfysik, liten i installationsteknik» (?)
- Röriga!!!» (Mycket liten)
- (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- var ganska rörigt men de olika föresläningarna» (Ganska liten)
- Mer struktur på klimatdelen! Mer glädje i byggnadsfysiken!» (Ganska liten)
- Just på ByggFysik delen har vi fått så LITE information om teori delen, ni kunde sagt att på den klimatskärm boken som är innehåll alla VIKTIGA teori inför tentan!!!!» (Ganska liten)
- Byggnadsfysikdelen har varit rätt ok, men hela upplägget är mycket förvirrande då man inte alltid hänger med på vad föreläsaren håller på med. Man kanske kan inleda varje föreläsning med vad den ska handla om och hela tiden återkoppla till detta. Ofta ritades en figur upp på tavlan men ingen eller en väldigt kort muntlig förklaring kom senare. Det kan vara svårt som student att antecka det som står på tavlan och samtidigt det som föreläsaren säger så det vore bra om man skrev upp så mycket som möjligt på tavlan. » (Ganska liten)
- Inom byggnadstekniska system har det vart svårt att följa med i föreläsningarna, så även akustik men resterande vart helt okej. » (Ganska liten)
- Kvaliteten på föreläsningarna varierar. Jag hatar powerpoint! Borde endast användas för bilder.» (Ganska stor)

13. Ligger föreläsningarna på en lagom kunskapsnivå (t.ex. med hänsyn till tidigare kurser)?

30 svarande

För låg»2 6%
Lagom»26 86%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 2

- Svårt att avgöra då jag inte tycker de vart något vidare bra.» (?)
- För låg och för hög. Sällan att de låg på en lagom nivå.» (För låg)
- Vissa föreläsningar (inte alla) är bara ett rabblande av självklarheter, vi förstår att det blir varmare när solen lyser in genom fönstren (visst kan det vara värt att poängtera men inte fem gånger!)» (För låg)
- Kunde varit tydligare och mer pedagogiska!» (Lagom)
- Ibland för låg» (Lagom)
- mycket bra» (Lagom)
- xempelvis bættre rubriksættning så att det ær lættare att hænga med. » (Lagom)
- dock ibland för hög. framför allt i början kunde det vara gansga svårförstått. det tog ett tag att komma in i. värst var tekniaka system då detta var något vi knappt tidigare berört alls. » (Lagom)
- men det ær olika nivå på de olika førelæsarna.. han som sysslar med ventilationen » (Lagom) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

14. Till hur stor hjälp har räknestugorna (Byfy) varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»8 26%
Ganska liten»8 26%
Ganska stor»10 33%
Mycket stor»4 13%

Genomsnitt: 2.33

- Gick ej på så många» (?)
- En timma lite här och där, man hinner knappt börja räkna. Två timmar är ett minimum.» (Mycket liten)
- Har ej gått, men borde gjort det» (Mycket liten)
- Bra att få in baskunnskaper, men det är viktigt att man följer framgången på föreläsningarna så man inte räknar på saker som pratades om förra veckan. Kunde varit bra med övningar på installationen, eftersom det är mycket räkning där med.» (Ganska liten)
- Gick inte på så många» (Ganska liten)
- De kunde dock vara längre. Det är svårt att sätta sig in i talen och hinna räkna dem på 45 min. » (Ganska stor)
- Vissa räkneövningar tycker jag övningsledaren inte har varit tillräckligt bra förberett och man tappar lätt logiken. Det skal dock läggas till att han under vissa övningar förklarar momenten på ett annorlunda med mycket bra sätt.» (Ganska stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- bra kursassistenter som förklarar när man behöver hjälp» (Mycket stor)
- dåhar man kunnat fråga om allt man inte førstår men de har varit alldeles før korta så man har inte fått tillræckligt med hjælp.. » (Mycket stor)
- Fler schemalaggda övningstimmar behövs med avseende på den mängd övningsuppgifter som bör räknas.» (Mycket stor)

15. Till hur stor hjälp har konstruktionsuppgiften överlag varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 25%
Ganska stor»9 28%
Mycket stor»15 46%

Genomsnitt: 3.21

- Bra att man fick tillämpa det, men på grund av redovisningsformen var det något som mest skulle bli klart, snarare än något man arbetade igenom.» (Ganska liten)
- Rörig!! Låg alldeles för sent, skulle gått parallellt med föreläsningar så man anknyter olika teman till olika delar av målen!» (Ganska liten)
- PM för konstruktionsuppgiften kunde varit tydligare skrivet, vad exakt man menade med kravformuleringsdelen. Sen om det är möjligt att den skulle kunna sträcka sig under en längre period då tillämpningsövningar är ett väligt bra sätt att lära sig på. Det blev lite stressigt ibland.» (Ganska stor)
- Man lär sig mycket av inlämningsuppgifter som måste göras» (Mycket stor)
- Men byggnadsfysikdelarna har inte varit anpassade till den schemalagda tiden, däremot har installationstekniken varit väl anpassad tidsmässigt (och lika lärorik)» (Mycket stor)
- Bästa kursmomentet.» (Mycket stor)
- bra och lärorik» (Mycket stor)
- Det var nog här man verkligen kände att man lärde sig något!» (Mycket stor)

16. Hur stor hjälp har konstruktionsuppgiften Kravställning varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»5 15%
Ganska liten»13 40%
Ganska stor»12 37%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.34

- Flummigt, men tog å andra sidan inte alls lång tid.» (Mycket liten)
- Hade varit bra med en gemensam diskussion med hela klassen och läraren» (Ganska liten)
- Ser det som mycket logik» (Ganska liten)
- de mesta kändes klart sen innan» (Ganska liten)
- Nyttig uppgift, när man väl förstod vad man skulle göra. Uppgiftens "frågeställning" kunde kanske ha varit lite mer tydlig. » (Ganska stor)

17. Hur stor hjälp har konstruktionsuppgiften Bostadshuset varit för din inlärning:

Energi?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»6 19%
Ganska stor»16 51%
Mycket stor»8 25%

Genomsnitt: 3

- För lite tid att få hjälp, mest frustrerande» (Mycket liten)
- egentligen lite för mycket rakning, men för lite nytt» (Ganska liten)
- Löjligt att räkna på fyra årstider (om det var här vi gjorde det), det enda jag fick tränat på var att använda en miniräknare. Beräkningarna var ju samma som vi gjorde i byggnadsmaterial kursen.» (Ganska liten)

18. Hur stor hjälp har konstruktionsuppgiften Bostadshuset varit för din inlärning:

Akustik?

30 svarande

Mycket liten»6 20%
Ganska liten»12 40%
Ganska stor»7 23%
Mycket stor»5 16%

Genomsnitt: 2.36

- För lite tid att få hjälp, mest frustrerande» (Mycket liten)
- Endast matlab inlärning. Lärde mig aldrig ngt om akustik» (Mycket liten)
- Akustiken blev mera en lektion i matlab än i akustik. » (Ganska liten)
- Rätt rolig, men lite för stressigt» (Ganska stor)
- svårt att hinna med att få den hjälp jag behövde» (Ganska stor)

19. Hur stor hjälp har konstruktionsuppgiften Daghem varit för din inlärning:

Ventilation?

32 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»5 15%
Ganska stor»15 46%
Mycket stor»11 34%

Genomsnitt: 3.12

- För lite tid att få hjälp, mest frustrerande» (Mycket liten)
- vi delade upp arbetet så jag jobbade inte direkt med ventilation. Uppgifterna bör vara utformade så att det blir naturligt att dela upp arbetet så alla måste jobba med alla delar» (Ganska liten)

20. Hur stor hjälp har konstruktionsuppgiften Daghem varit för din inlärning:

Fuktsäkring?

32 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»9 28%
Ganska stor»13 40%
Mycket stor»9 28%

Genomsnitt: 2.93

- För lite tid att få hjälp, mest frustrerande» (Mycket liten)
- väldigt mycket räkning, men det var såpass enkla grejer så man lärde sig inte nått egentligen, bara tidsödande.» (Ganska liten)
- Alldeles för lite tid för att hinna med allt. Det gjorde att vi i gruppen delade upp uppgifterna för att överhuvudtaget hinna med att göra dem, vilket gjorde att man inte var med på alla delar av uppgifterna. Särskilt uppg 3 kändes alldeles för stor för att hinna med på den schemalagda tiden. » (Ganska liten)

21. Hur stor hjälp har konstruktionsuppgiften Kontor varit för din inlärning:

Värme- och kylbehov?

32 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»16 50%
Mycket stor»10 31%

Genomsnitt: 3.06

- För lite tid att få hjälp, mest frustrerande» (Mycket liten)
- Väldigt luddiga svar från handledare» (Ganska liten)

22. Hur stor hjälp har konstruktionsuppgiften Kontor varit för din inlärning:

Värmetröghet?

30 svarande

Mycket liten»5 16%
Ganska liten»6 20%
Ganska stor»11 36%
Mycket stor»8 26%

Genomsnitt: 2.73

- För lite tid att få hjälp, mest frustrerande» (?)
- Alldeles för lite av detta på övningar om det är tanken att vi ska ha mer än lite grundförståelse för fenomenet» (Mycket liten)
- que? vad ær det? » (Mycket liten)
- även om det var en mycket liten uppgift så gav den förståelse» (Ganska stor)

23. Hur stor hjälp har konstruktionsuppgiften Museum varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»9 29%
Ganska stor»15 48%
Mycket stor»6 19%

Genomsnitt: 2.83

- För lite tid att få hjälp, mest frustrerande» (?)

24. Hur skulle vi kunna göra konstruktionsuppgiften mer lärorik (så att ni når kursmålen)?

- Göra om den fullständigt, lite längre tid och inte så nära tentamen. Ändra redovisningsformen, det var katastrof.»
- Lägga den parallellt med resten av kursen så det inte blir ett stressmoment. Dela upp så att det hänger ihop med det som tas upp på föreläsningarna»
- Kanske mindre grupper så man ser till att alla gör alla delar.»
- Större möjlighet att få hjälp! Det var för många studenter / för få handledare»
- Fler delmoment och minska tentamen kanske?»
- Lite kortare moment, så det inte blir så mycket fokus på att bara hinna färdigt, utan att förstå»
- Större, inte så himla flummigt. Är en fördel om man kan något innan man börjar konstruktionsutvärderingen.»
- Tydligare information om vad som gäller, man ska inte få olika svar på samma fråga bara för att man frågar olika personer. tydligare info om vad man måste räkna på och vad man kan uppskatta.»
- Ingen onödig räkning, så som att räkna på fyra olika årstider. Mer diskussion än räkning. Vet fortf inte hur en vägg bör se ut men har kolla på hur jag kan räkna....»
- Skriva frågeställningarna lite tydligare. En del information som var nödvändig för att lösa vissa uppgifter stod inte med. »
- Lägga in den tidigare i kursen»
- Antingen gör ni den midre omfattade och på två gruppdelatagare eller så ökar ni tiden så alla fyra hinner sätta sig in i hela uppgiften»
- Flera övningsledare/ gå igenom de svåraste momenten bättre på informationen innan»
- Ni borde ta bort byggnadsfysikuppgiften som alla hade kvar, den med sinuskurvor hitenditen och som man skulle räkna ungefärligt på fast ingen verkade förstå varför och ingen verkade lära sig något...»
- ha fler lärare tillgängliga samtidigt och oftare, så att man lättare kan få hjälp och uttnyjja tiden!»
- Börja tidigare i kursen, välja grupp själv! Upplägget är egentligen bra! Det är lättare att lära sig med ett projektformat, synd att ni strular till det. Nu delade gruppen upp arbetet och alla missade någon del. Ni valde gruppmedlemmar som ska lära sig samarbeta och utföra uppgifter på korttid. I arbetslivet så är kanske detta inte ovanligt, men då är också målet av resultat det viktigaste, dvs uppgiften ska utföras. Blir jävligt fel i skolan då målet egentligen är att alla ska lära sig något. Får vi välja grupper själva så väljer de flesta grupper med personer som de känner, dvs alla vågar ställa krav på delaktighet i flera moment. Sättet att välja grupp åt oss hade funkat ifall vi fått längre tid att känna varandra och planera arbetet. Nu upplevdes det enbart kontraproduktivt!»

25. Har du förslag på andra undervisningsmoment som kan förbättra inlärningen?

- Dela upp kurserna, nu har man två tentor på en dag!! Hade det varit två kurser kunde man klarat några poäng i alla falla! Mer struktur på föreläsningarna! ALL INFORMATION UT TIDIGT! PM ute veckan innan!»
- Studiebesök för att visa de olika byggnadsdetaljerna!»
- motsvarande räknestuga för installationsdelen i kursen»
- Labbar av något slag. Mer räknestugor. Bättre föreläsare.»
- fler ræknestugor och førelæsare osm antecknar bra så att man vet vad som ær relevant. alternativt har powerpoints som man kan anteckan utifrån sjælv. »
- Fler räknestugor och räkneövningar.»
- Ja, alla räkneuppgifter bör fås i början av kursen, och då bör även kurs-pm vara klart.»
- mer övningar! bättre övningsuppgifter, den engelska bokens uppgifter var väldigt dåliga.»
- Kanske använda Matlab i en ut av konstruktionsuppgifterna»
- Se ovan..»

26. Kurslitteratur: Till hur stor hjälp har Byggnaden som system varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»11 34%
Ganska liten»9 28%
Ganska stor»9 28%
Mycket stor»3 9%

Genomsnitt: 2.12

- Jobbig bok som repeterar sig själv, ok för att få en förståelse, men kunde man plockat ut det viktiga i ett kompendie??» (Mycket liten)
- strukturera mer vad som ska läsas om ni vill att studenter ska läsa» (Mycket liten)
- Den är svårläst och det går inte att hitta tillbaka till det man läst då registret är fruktansvärt dåligt.» (Mycket liten)
- bortkastade pengar» (Mycket liten)
- Boken är dåligt skriven. Mycket upprepningar och många onödiga stycken.» (Ganska liten)
- Bokens register är precis odugligt, tar hur mycket extra tid som helst att slå i den boken.» (Ganska liten)
- Helt värdelöst register i den, det går inte att hitta i den. » (Ganska liten)
- » (Ganska stor)
- bra bok» (Mycket stor)

27. Till hur stor hjälp har Introduction to Building Physics varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»5 15%
Ganska liten»11 34%
Ganska stor»15 46%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.37

- Enda anledningen att använda den var att det var där räkneuppgifterna fanns. Dåligt skriven.» (Mycket liten)
- Det blir lättare med en svensk bok. Först måste man sätta sig in vad olika begrepp heter på engleska vilket är mycket tidskrävande.» (Mycket liten)
- bara räkneuppgifterna användes!» (Mycket liten)
- den ær ju omøjlig att slå i och hitta i. borde finnas bættre bøcker!» (Ganska liten)
- uppgifterna var bra, i övrigt krångligbok» (Ganska liten)
- Ifall vi ska ha engelsk litteratur så är det bättre med föreläsningar och tenta på engelska. Blir hoppigt och tidskrävande när EN bok av flera är på engelska? » (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Bra för bas uppgifter och formler. Viktigt att lärarna håller sig till de formler som står i den! Och att alla använder samma!» (Ganska stor)
- svårförstådd» (Ganska stor)

28. Till hur stor hjälp har Byggnaders klimatskärm (Tillämpad byggnadsfysik) varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»4 13%
Ganska stor»17 56%
Mycket stor»7 23%

Genomsnitt: 2.96

- Ok att läsa, läsanvisningar kunde kommit ut med en gång! Viktigt att lärarna hänvisar till vilka kapitlen de kommer prata om så man har möjlighet att läsa de innan föreläsningen» (Ganska stor)
- viktigaste boken» (Ganska stor)
- denna boken innehöll allt som vi behöver veta från teori delen men vi har uppfatta denna boken var inte SÅ VIKTIGT. så flesta hade strunta i det och trodde byggnadfysik var bara mest att räkna. när det närman sig till tenta såg vi att frågor från tenta har vi aldrig hört, och mesta förklaring står i denna boken. SOM SAGT NI KUNDE INFORMERA OSS LITE BÄTTRE OCH TIDIGARE! » (Ganska stor)
- bra bok men för långa meningar så att det blir svårläst» (Mycket stor)

29. Till hur stor hjälp har Akustikmaterial Del 1, 2, 3 på kurshemsidan varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»18 58%
Ganska liten»8 25%
Ganska stor»3 9%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 1.64

- Que?» (Mycket liten)
- Orkade inte kolla på de eftersom det inte kom på tentan, löjligt att lägga hela den delen på tre dagar!» (Mycket liten)
- Ganska få som läst det skulle jag tro, jag hämtade lite formler till en matlabfil från det» (Mycket liten)
- tror inte ens jag har læst dem.. » (Mycket liten)
- bra till inlämningen» (Ganska liten)

30. Hur många av de Rekommenderade talen (ByFy) har du räknat?

31 svarande

Inga»0 0%
Några»6 19%
De flesta»18 58%
Alla»7 22%

Genomsnitt: 3.03

- till en børjan gjorde jag alla men då ræknestugorna inte ræckte till fick jag skippa rætt många.. det ær bættre att det læggs ut fler øvningstentor! » (Några)
- Orimligt många tal i förhållande till antalet övningstimmar.» (Några)
- Jag "räknade" i princip alla, alltså kollade facit på alla tal i och med att de var för svåra. Skulle vara en fördel om ni hade lite lättare tal att börja med och inte så himla stora och svåra tal. Man orkar inte och hinner inte göra alla ordentligt, speciellt inte om de är på engelska. Kraven är för höga!» (De flesta)
- det är svårt att fatta frågorna i IB, uppgifterna i häftet på studieportalen var mycket bättre för att förstå.» (De flesta)
- att har 1 timmar räkningsövn är mycket lite.. hinner knappt sätter igång uppgifter! » (De flesta)
- Viktigt med egen räkning. Bra med rekommenderade uppgifter, det uppmuntrar till räkning och därigenom lärande.» (Alla)

31. Hur många av talen som kallas Ytterligare räkning (ByFy) har du räknat?

30 svarande

Inga»7 23%
Några»14 46%
De flesta»5 16%
Alla»4 13%

Genomsnitt: 2.2

- hinner inte » (Några)
- Har lättare för att förstå när det är på svenska» (De flesta)

32. Hur många av de gamla tentatalen/tentorna har du räknat?

32 svarande

Inga»1 3%
Några»5 15%
De flesta»13 40%
Alla»13 40%

Genomsnitt: 3.18

- Mycket sent att lägga upp en samling gamla tentauppgifter bara dagar innan tentamen. » (Några)
- det är bra om de kommer tidigare så man hinner räkna fler» (Några)
- Fler övningstentor uppskattas!! Då kursen är så ny. Bra om dessa kommer ut tidigare också så man vet vad man ska läsa på, eftersom detta gick så dåligt på föreläsningarna» (De flesta)
- Dem samanställda gammla tentauppgifterna från byggfysik var till mycket hjälp» (De flesta)
- Kass utformning generellt på tentorna, testar inte kursinnehållet (iaf inte det kursinnehåll som var i år)» (Alla)
- De gamla tentorna var mer än värdelösa. De visade inte alls på vad som var relevant för vår kurs, skapade extremt mycket frustration» (Alla)
- De var ju bara tre, lite fler skulle uppskattats och inte lägga ut tal och tentor tre dagar innan man ska skriva sin egen tenta.» (Alla)
- För få» (Alla)

33. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»5 16%
Ganska dåligt»8 26%
Ganska bra»13 43%
Mycket bra»4 13%

Genomsnitt: 2.53

- Inte alls, uppdatera INTE dokument om det är fel utan lägg ut ändringen på nyheter istället. Så att 100 elever inte behöver skriva ut 16 sidor var IGEN. Lägg INTE ut nya tentatal 3 dagar innan tentan utan gör det i GOD tid innan. » (?)
- Mycket material och information kom upp alldeles för sent på kurshemsidan» (Mycket dåligt)
- Skandal att det kommer ut uppgifter en månad innan tentan, uppgifter som ska räknas under kursens gång bör komma ut en senast två veckor efter kursstart» (Mycket dåligt)
- gammla tentor kom sent information ändrades» (Mycket dåligt)
- Genomtänkt att lägga ut nya viktiga övningsuppgifter dagen innan mattetentan..» (Mycket dåligt)
- STRUKTUR!! Kan inte sägas för mycket i denna kursen! Info ut tidigt!!!» (Ganska dåligt)
- Mycket dåligt informerat om vad som finns på kurshemsida. Har kännts mycket rörigt under hela kursens gång. Jobbigt att kurs-pm har reviderats så många gånger. se till att ha det färdigt när kursen startar!» (Ganska dåligt)
- men många saker kom ut vældigt sent!» (Ganska bra)
- Helt okej inget att klaga på. synd att tentor och liknande kom upp lite sent.» (Ganska bra)
- Fast när det kommer till gamla tentor var det jättedåligt att det inte fanns något facit på teorifrågorna på byggnadsfysikdelen. Gjorde det mycket svårt att veta vilka svar som förväntades, och det blev ännu värre av att det saknas ett vettigt register i byggnaden som system. » (Ganska bra)

34. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 38%
Hög»13 41%
För hög»6 19%

Genomsnitt: 3.8

- om inte lärarna klantat till det!» (Lagom)
- förutom under konstruktionsuppgiftsveckan.» (Lagom)
- hög men bra» (Hög)
- Periodvis tycker jag att den var hög. Till exempel så kom inte räkneuppgifterna till inneklimatdelen ut förrän ganska sent i kursen, och då fick man helt plötsligt en massa nytt att räkna på en gång. svårt att hinna smälta allt då. » (Hög)
- belastningen är ju alltid hög, men det är ju så det ska vara.» (Hög)
- Installation delen ligger ut övning häftet ALLDELES FÖRSEN, ni kunde lägga ut övningshäfte mycket tidigare! vi blir väldigt stressade för att hur vi ska hinna göra klart och förstå det innan tenta.» (För hög)

35. Hur många timmar i veckan har du ägnat åt kursen?

30 svarande

0-10»0 0%
10-20»16 53%
30-40»11 36%
>40»3 10%

Genomsnitt: 2.56

- 20-30 i mitt fall saknas som alernativ» (?)
- Väldigt mycket i tentaveckan, mindre innan» (10-20)
- Var finns alternativet 20-30 ???» (10-20)
- mer i början, och mycket mer i slutet av perioden» (10-20)
- väldigt svårt att säga, lite krut i början men heltid efter halva kursen» (10-20)
- 20-30?» (10-20)
- utöver föreläsningar alltså.» (10-20)


Arbetsklimat

36. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»3 10%
Ganska dåliga»9 30%
Ganska bra»13 43%
Mycket bra»2 6%
Har ej sökt hjälp»3 10%

Genomsnitt: 2.76

- det tog lite väl lång tid att få hjälp ibland under konstruktionsuppg.» (?)
- under konstruktionsuppgiften var dessa möjligheter dåliga, under räknestugorna var det bra» (Ganska dåliga)
- Samtliga personer som håller i övningarna måste kunna alla delar, i alla fall läsa in sig på uppgiften så att vi kan få hjälp med både installationsteknik och klimatskalet!» (Ganska dåliga)
- eftersom ræknestugorna var så korta. » (Ganska dåliga)
- Iaf på konstruktionsuppgiften. Särskilt svårt var det mot slutet av dagarna då en del grupper hade börjat redovisa. Då var det i princip omöjligt vissa gånger. » (Ganska dåliga)
- har inte funnits så mycket tid till det och när det funnits tid har det varit så många som vill ha hjälp. Vissa av föreläsarna har inte velat svara på frågor utanför konsultationstider och det försvårar inlärningen då det är svårt att komma vidare om man fastnat.» (Ganska dåliga)
- Se tidigare fråga» (Ganska dåliga)
- svårt på konstruktionsinl.» (Ganska bra)
- Under konstruktionsuppgiften var det svårt att få tag i lärare och fick man tag i någon så var det från fel del av kursen.» (Ganska bra)
- Viss väntetid vid konstruktionsuppgift» (Ganska bra)
- förutom på räknestugor, där fungerade det bra» (Har ej sökt hjälp)

37. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 37%
Mycket bra»20 62%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.62

- dock tidspress!!» (Mycket bra)

38. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 35%
Hög»17 54%
För hög»3 9%

Genomsnitt: 3.74

- Illa planerade tentor, se till att den stora kursen(denna) ligger före den mindre(matstat) så att det blir lättare att planera sin tid under tentaveckan.» (Hög)
- iaf mot slutet. det kændes som två kurser och det vore bættre att ha det som två kurser, åtminstone på tentan så att man kan klara en del och få sina høgskolepoæng istællet før att behøva gøra om allt om man var sæmre på den ena delen, eftersom kursen ær så stor. » (Hög)
- jag sitter alla skoldagar och plugga men jag hinner ändå inte allt. ni kunde prata mera med varandra hur ni kan organisera kurser på en bättre sätt!» (För hög)


Önskade åtgärder

39. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- inget!»
- Konstruktionsuppgiften»
- räknestugor+demoräkningar»
- Projektuppgiften.»
- bra med mycket tid på byggfysiken»
- INGET!»
- Konstruktionsuppgiften»
- paula ær duktig!»
- Konstruktionsuppgiften»
- konstruktionsuppgiften, byggnadens klimatskärm.»
- konstruktionsuppgiften(lite omgjord)»
- Konstruktionsuppgiften»
- konstruktionsuppgifterna var lärorika, förutom den jag nämnde tidigare»
- Konstruktionsuppgiften var bra»
- konstruktionsuppgiften, med vissa justeringar kankse... det kunde vara ganska rörigt med alla olika delar i kursen, mycket att ta in samtidigt. men konstr.uppgiften redde ut det hele lite.»
- Konstruktionsuppgiften, fast i annan form.»
- Gustén, men kanske lite mer tillämpat. Få gärna in Mattias tidigare, så att man får räknandet naturligt från början. Mattias var för övrigt en frisk fläkt Mer huvudräkning åt folket.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

40. Vad bör främst förändras till nästa år?

- konstruktionsuppgiften, parallellt med kursen föreläsningarna/övningar - hänga ihop bättre och återigen, bättre struktur på kurshemsidan, på föreläsningarna»
- Mer sammanhang mellan delarna. Det kändes som fyra olika kurser som inte hängde ihop innan konstruktionsuppgiften»
- Gör om den till två kurser, en i byggnadsfysik och en i installationsteknik. »
- Dela upp kursen i två kurser! Det finns ingen vits med att man tvingas göra om två tentor (som det i praktiken är) för att man missar den ena.»
- Se till att samordna bättre mellan byggfysik och installationsteknik, detta året blev det mycket repetition på installationsföreläsningarna. Se till så att allt som studenten ska läsa och göra under perioden finns ute på studieportalen från och med kursstart. Som det var i år trodde man att man var i fas tills det helt plötsligt fanns en massa mer att göra. svårt att planera sin tid»
- ALLT! »
- Samtliga personer som håller i övningarna måste kunna alla delar, i alla fall läsa in sig på uppgiften så att vi kan få hjälp med både installationsteknik och klimatskalet!!»
- föreläsare prata högre på föreläsningen i installationsteknik. lägger ut övningshäfte tidigare! »
- Fler räknestugor och kortare föreläsningspass 2 *45 min inte 3 * 45 min.»
- Antalet böcker, hinner inte ens nästan läsa dom ändå. Kurs pm ska vara klart vid kursstart. Kursen ska inte vara två kurser, det är ju otroligt svårt att skriva två tentor vid 1 tillfälle där du måste klara båda. Om det ska vara så bör man endast behöva tenta om den ena delen om man klarar den andra. Det är ju uppenbart två kurser och kan man då klara den ena så ska man ju inte behöva skriva den igen!»
- Kursen borde delas upp i två kurser, en kurs i byggnadsfysik och en kurs i inneklimat & tekniska system!!»
- Uppgoft 3 på kontorsdelen bör antingen kortas ner eller så kanske mer tid ska schemaläggas. Uppgifterna till inneklimatdelen hade gärna kunnat ges ut lite tidigare under kursen. Ordna upp redovisningarna lite mer, så att man inte behöver sitta och vänta för att det är 5 grupper före en. Kanske dela upp klassrummen så att halva börjar med inneklimatfrågor och halva med byggfysik? Hade gärna sett formelbladet innan tentan. »
- byt ut den engelska boken. separera kurserna igen. På tok för rörigt! »
- Till föreläsningen måste materialet som räknas på vara korrekt annars blir det alldeles för rörigt, det är tillräckligt svårt att ta till sig kursen utan att hälften av materialet som skrivs på tavlan är fel och men får räkna dubbelt.»
- Föreläsarna kan samarbeta mer och tex använda samma beteckningar. mycket rörigt för oss som det varit i år. Tentamen innehöll många specifika frågor men inte många övergripande. Hade velat se frågor som är mer lika de tentor vi har fått öva på. Främst i delen byggnadsfysik.»
- Två kurser istället för en. Som det ser ut nu är det två kurser som är ihopslagna utan sammarbete mellan dem. Har föreläsarna ens pratat med varandra om innehållet? Bättre föreläsare. »
- Akustikdelen»
- facit till tentorna! Och bättre föreläsningar i tekniska system, han är otydlig och förklarar inte.»
- Informationen av vad som behövde kunnas utantill var bristfällig. Information och gammla tentor kom sent eller ändrads.Dett borde absolut inte inträffa»
- akustikdelen kändes som ganska onödig, den gav inte speciellt mycket. bra att ni ändrade gränserna! förstod redan innan att de var alldeles för hårda. spec m 12 p /del. »
- Alldeles för rörigt, kör kursen i ett halvår eller dela upp den i två! Svårt att få hjälp då alla hjälpredor hade sitt område och kunde inte ett skvatt om något annat.»
- kursen är väldigt rörig. Man hänger inte riktigt med vilken del av kursen som undervisas vid de olika tillfällerna då delarna är ganska sammanhängande. Jag tycker ni borde se över upplägget. »
- tentamensutformningen. Ni inser att det inte är en kurs, va? Det blir två tentor när ni kräver 12 poäng på varje kurs. Finfint att man kan få en femma i byggnadsfysik, men ändå kugga båda kurser om installationsteknik skiter sig. Byggnadsfysik borde snarare ligga på samma kurs som Byggnadsmaterial, men det kanske blir för logiskt i så fall... Tänk om, tänk rätt.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- konstiga utlæggningar om arbetslivet - men vi ær på utbildningsnivå och då ska vi stælla frågor och få klara svar så att vi lær oss något!!» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Lite bättre struktur tack. Dessutom verkar sammarbetet mellan olika lärare inte funka speciellt bra. Särskillt inte mellan de olika kursdelarna.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

41. Det här skulle jag vilja lära mig mer om:

- Kursinnehållet. Det hade säkert gått att göra det bra och lärorikt.»
- helheten»
- Rimlighet, osäkerhet i beräknigar»
- Akustiken.»
- byggnadsfysik teori delen kunde prata mera istället bara räkna. eftersom mest teori delen fick vi lära sig mest att läsa klimatskärm boken.»
- rætt många delar av kursen. vilket hade varit enklare att læra sig mer om om det funnits fler tentor (alltså tentor som ær utformade som den riktiga tentan man sen skriver så man kan se balansen!). »
- En mer grundlig genomgång av hur t ex väggar och tak är uppbyggda»
- Tydligare om vad som är bra och dåliga konstruktioner»
- ALLT! Känner att jag pågrund av kursens upplägg inte fick ut så mycket som jag skulle velat. Mycket intressant ämne. »
- Mer om rumsakustik»
- Mer konstruktionsuppgift. Lärde mig väldigt mycket där. »


Övriga kommentarer

42. Övriga kommentarer

- Denna kursen har mycket att jobba med, TIPS kolla på hur Mats Ander har organiserat Hållfasthetslära!!!»
- Helhet saknas i kursen! Det känns som två hastigt ihoplappade kurser»
- Tycker faktiskt att byggnadsfysiken skulle kunna vara en egen kurs, och installationsteknik, tekniska system och akustik en egen. Skrämmande lite akustik med tanke på hur viktigt det är för att skapa ett bra hus. lättare att ta på sig en tröja när man fryser än sluta lyssna när man ska sova...»
- Ingen av föreläsarna kunde lära ut, de satsa på helt fel saker än vad som var relevant och som kom på tentan i kursen. Det är inte en kurs utan den är uppdelad i två delar, en Byggfysik och en Installations del, så ska det inte vara! Ha två kursen istället med två tentor. Räkneuppgifterna var alldeles för svåra och omfattande. De borde även trycka på i ByggFysik delen att det kommer teorifrågor.»
- mindre bra utformad tenta»
- En kurs som verkar väldigt rolig men som tyvär slösas bort på grund av dålig struktur hos flertalet föreläsare. Tråkigt och onödigt!»
- En rörig kurs, samarbetet mellan de lärare som har haft byggnadsfysik och de som har haft inneklimat & tekniska system har varit riktigt dåligt!»
- Uppgiften på tentan om huruvida det var kondens eller ej på en vind: om det var så att man skulle ha antagit fukthalten inomhus (vilket ni tydligen sagt till de som frågat) så tycker jag det antingen kunde ha stått i tentatalet, eller att ni kunde ha sagt det till alla eftersom ni har sagt det till flera som har frågat. Om det inte står i uppgiften vad man ska eller vad man inte ska anta så skulle man ju kunna anta hur mycket som helst. »
- Då tentamen är uppdelad i två delar borde man kunna bli godkänd på en del i taget. Klarar man den ena delen borde man inte behöva klara den igen nästa gång man tenterar.»
- Den absolut rörigaste kursen hittills på Chalmers. Kändes lite som Forest Gumps chokladask.. Ni måste i alla fall försöka se detta ur vår synvinkel. När tex de flesta grupper i konstruktionsuppgiften går och frågar fel hjälpredor hela tiden, tex byggfysik frågor till tekniskasystem hjälpredor sista veckan, så är det en liten hänvisning till att det är rörigt? Dessa hjälpredor har haft många föreläsningar, och om allt vore pedagogiskt och strukturerat upplagt så borde detta inte ske!? »
- (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från