ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Maskinsystem, SJO550

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-18 - 2010-09-19
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»3 17%
Cirka 20 timmar»7 41%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»3 17%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 2.64

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»2 11%
100%»15 83%

Genomsnitt: 4.77


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 16%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 5%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 77%

Genomsnitt: 3.44

- Bra och utförligt kurs-PM. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»15 93%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.93

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 11%
Ja, i hög grad»12 70%
Vet ej/har inte examinerats än»3 17%

Genomsnitt: 3.05

- Eftersom ämnet är ganska brett så kunde ju eximinationen kontrollera allt.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»8 44%
Mycket stor»10 55%

Genomsnitt: 3.55

7. Laboration - kyla. Hur upplevdes laborationen?

18 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»3 16%
Ganska bra»10 55%
Mycket bra»5 27%

Genomsnitt: 3.11

- Inte för att sätta dit nån, men labb-läraren kunde varit mer engagerad och påläst! » (Ganska dålig)
- Kanske skulle kunna lägga till ett moment där du verkligen tömmer och fyller på en anläggning» (Ganska bra)
- Det är upp till en själv att sätta sig in i systemet.» (Ganska bra)
- Bra för förståelse. Anser att det hade varit bättre med fler labbtillfällen och fler labbriggar.» (Mycket bra)

8. Laboration - hydraulik och pneumatik. Hur upplevdes laborationen?

18 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 5%
Ganska bra»13 72%
Mycket bra»4 22%

Genomsnitt: 3.16

- Lärde mig inte speciellt mycket nytt. » (Ganska dålig)
- Fattades vissa delar för att genomföra övningar. Labbuppgifterna var inget vidare bra.» (Ganska bra)
- Fler labbtimmar hade varit önskvärt för djupare förståelse.» (Ganska bra)
- fick en bra förståelse» (Mycket bra)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 27%
Ganska stor»10 55%
Mycket stor»3 16%

Genomsnitt: 2.88

- väldigt bra material» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 38%
Mycket bra»11 61%

Genomsnitt: 3.61

- Vissa brister på hydraulik och pneumatik.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 16%
Mycket bra»10 55%
Har ej sökt hjälp»5 27%

Genomsnitt: 4.11

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»6 33%
Mycket bra»11 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.55

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»14 77%
Hög»1 5%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.05

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 16%
Lagom»12 66%
Hög»2 11%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.05


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 38%
Gott»7 38%
Mycket gott»4 22%

Genomsnitt: 3.83

- Tycker att det kunde ha varit mer av allt både praktiskt och teoretiskt. Mer praktisk kunskap inom kyla, felsökning, avhjälpning av fel, larmsystem osv.» (Godkänt)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Cecilia! »
- inlämningsuppgiften- mycket bra!»
- Nivån på kyl-delen var bra.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer hydraulik, ca två poäng hydraulik och pneumatik är för lite. Hade mer än så på gymnasiet!»
- laborationen kan förbättras en hel del!»
- Större tyngd på hydraulik, det är en stor del av systemen till sjöss. Kanske en separat kurs med hydraulik/pneumatik. »
- Tvåstegsanläggning på tentan, bättre översyn över alla inlämningsuppgifter.»

18. Övriga kommentarer

- Fruktansvärt svårt att hålla koll på alla inlämningsuppgifter. Bara man skulle ha fått ett papper med inlämningsuppgifter & deadlinedatum hade underlättat något enormt.»


Kursutvärderingssystem från