ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP 1-2 12/13 Byggande i samhället, VBF051

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-07 - 2012-12-19
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»6 13%
Godkänt»13 28%
Gott»24 52%
Mycket gott»3 6%

Genomsnitt: 3.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Projektabetet som utgör hela kursen är orättvist då olika objekt har olika mycket material. Svårt att skriva ett fullständigt arbete då information saknas. Särskilt dåligt att flera frågor inte svarats på och bilder inte skickats ut trots påtryck från studenterna. Gäller främst projektet på danska vägen.» (Dåligt)
- Syftet med kursen är jättebra! , men utförandet är på tok för långdraget och tyngdpunkten ligger med på det språkliga än det tekniska.» (Dåligt)
- Idén med kursen tycker jag är jättebra, men upplägget och längden på kursen gör att hela kursen känns rörig. » (Dåligt)
- Egentligen tror jag att det hade kunnat bli en bra kurs men själva upplägget på kursen har känts sådär. Jag har känt att huvudmålet varit att skriva en bra rapport och inte att lära mig allmänt om byggande i samhället och då blir det lätt ointressant med föreläsningar som handlar lite allmänt om tex konstruktion. Vid studiebesöken var det flera gånger uppenbart att den vi besökte inte fått rätt information. Ofta pratades det allmänt om vad tex arkitektens jobb i allmänhet var när vi i själva verket bara var intresserade av information kring vårt byggprojekt.» (Dåligt)
- Lite svårt att sätta in sig i ett sådant här arbete när man har väldigt låg förkunskap, man lärde sig dock så småningom, men hade underlättat om man haft kunskap sen innan» (Godkänt)
- Bra att tidigt få reda på vad man kan välja för framtida yrke.» (Gott)
- Lite väl många föreläsningar som inte handlade om kursen. Lite svårt att förstå vad uppgiften var ute efter i början. Hade svårt att förstå vad man skulle förbereda sig med innan första studiebesöket.» (Gott)
- Många intressanta föreläsningar, kul med studiebesök på arbetsplatser i "verkligheten". Dock var det lite väl utdragen kurs med många onödiga och tidskrävande moment. T.ex. gruppdynamiska övningarna, oppositionen och den sista utvärderingsuppgiften. Hade mycket väl räckt med rapport och redovisning varvat med föreläsningar.» (Gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.52


Lärandemål

Studenten skall efter kursen ha - en helhetsbild av:
1. byggande i samhället
2. V - utbildningen - kännedom om V-ingenjörens olika roller och arbetsfält - arbetssätt och metodik - förståelse för byggandets tekniska problemområden - grundläggande kunskaper om den redovisningsteknik som används inom byggande
3. Vara medveten om skrivstrategier och textyper relevanta för utbildningen och kommande yrkesfält - förebereda och genomföra en muntlig presentation


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

46 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 6%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»24 52%

Genomsnitt: 3.34

- Finns flera PM och kan svara svårt att hitta rätt information.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Dock tror jag inte vi fått prata med en enda civilingenjör i väg- och vattenbyggnad under våra studiebesök vilket gör det lite svårt att veta vad deras roll egentligen varit.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

44 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»41 93%
Nej, målen är för högt ställda»3 6%

Genomsnitt: 2.06

- I förhållande till andra 7.5p kursen så har vi lagt ner enormt mycket fler timmar i denna kurs. Främst på den språkliga delen.» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

44 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»23 52%
Ja, i hög grad»16 36%
Vet ej/har inte examinerats än»5 11%

Genomsnitt: 2.59

- Ingenting rörande den information man fått från föreläsningar som inte hade med rapporten att göra testades» (I viss utsträckning)
- Eftersom det är ett grupparbete är det svårt att se om alla i gruppen uppnått målen. » (I viss utsträckning)
- Känns mer som att examinationen handlar om man har skrivit en bra rapport om sitt projekt snarare än om man förstått hur ett byggprojekt genomförs.» (I viss utsträckning)
- Svårt att bedöma allas individuella kunskap i ett grupparbete. Det är lätt för många att ha bara glida med. Hade inte skadat med en individuell uppgift/prov utöver rapporten som också betygsattes. På så sätt kunde man se vilka som verkligen lärt sig och vilka som bara "följt med" för ett mer rättvist resultat. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»9 19%
Ganska liten»18 39%
Ganska stor»16 34%
Mycket stor»3 6%

Genomsnitt: 2.28

- Föreläsningarna var för det mesta en introduktion till de olika områden inom programmet.» (Mycket liten)
- Vissa föreläsningar har varit jätte intressanta medans andra har varit helt oväsentliga gent emot de vi arbetade med. Tyckte gothia towers har haft en klar fördel när det gäller föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Jag har i den här kursen fokuserat på att skriva en bra rapport och inte på att lära mig så mycket som möjligt om byggprojekt i allmänhet. » (Mycket liten)
- Har inte varit på så många föreläsningar, då jag läser i en högre årskurs och föreläsningarna har krockat.» (Ganska liten)
- Föreläsningar har varit varierande. Några föreläsningar var hjälpsamma, dock var några för detaljerade och kunde inte passa in med kursens mål.» (Ganska liten)
- Studiebesöken har stått för absolut största delen» (Ganska liten)
- Många av föreläsningarna handlade om sånt som vi inte direkt kunde använda i vårt arbete.» (Ganska liten)
- Många trevliga föreläsningar där man fick en blick av de olika rollerna i arbetslivet. Dock upplevde jag många föreläsningar som för avancerade. Det var svårt att hänga med och ta till kunskap när föreläsarna blev för djupgående och man bara hade en föreläsning om ämnet.» (Ganska liten)
- Jag har lärt mig mycket men dock väldigt lite jag hade användning för i projektuppgiften.» (Ganska stor)
- För inlärningen har den varit väldigt bra, man har lärt sig mycket, dock testas inte allt av i examinationen, vilket är helt okej, man har ju ändå lärt sig mycket.» (Ganska stor)
- De flesta föreläsningar har varit väldigt bra och lärorika. » (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»21 46%
Ganska liten»21 46%
Ganska stor»3 6%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.6

- Har inte haft någon litteratur» (Mycket liten)
- Fanns det någon kurslitteratur?» (Mycket liten)
- Hade inte någon kurslitteratur, information fick hämtas själv.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har inte varit till min fördel när jag skulle skriva rapporten då ingen av dessa hade med min rapport att göra. De var mer lämpade för husbyggnationer och inte vägbyggnationer. » (Ganska liten)
- Våra studiebesök har varit dåliga så har tagit mkt från böcker och nätet. Danska vägen » (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

46 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»5 10%
Ganska bra»28 60%
Mycket bra»12 26%

Genomsnitt: 3.1

- Organiseringen bland dokumenten på PingPong kunde ha varit betydligt bättre. Ibland hittade man (av slump) väldigt viktig information i ett litet anslag, ibland i dokumentmappen. Schemat för muntliga redovisningar och opponeringar såg olika ut på PingPong och på TimeEdit vilket skapade ganska mycket förvirring. Information om när och hur posterredovisningen skulle ske var väldigt otydlig.» (Mycket dåligt)
- Informationen ligger lite här och var på pingpong och det finns ingen struktur i det hela. Att det är ostrukturerat har gjort att man inte lagt märke till relevant information om det projekt man har. » (Ganska dåligt)
- Det kommer upp väldigt mycket information som jag inte är delaktig i, till exempel svar på andra projektgruppers frågor till deras aktörer.» (Ganska dåligt)
- Otydliga uppdateringar. Ibland står det olika på olika ställen. schemat säger en sak , kurs-PM en annan och någon uppdatering på anslagstavlan en tredje.» (Ganska dåligt)
- visst material som sades skulle läggas upp gjorde inte det. Som viss dokument från våra studiebesök osv.» (Ganska bra)
- Hemsidan var bra uppdaterad, kunde var svårt att hitta information ibland. Bra att material fanns tillgängligt. » (Ganska bra)
- Den utdelade tesen om uppgiften var en från förra året och verkade inte ha ändrats helt inför årets kurs. Det var dåligt med information angående tider och examination av poster.» (Ganska bra)
- Oftast har det fungerat bra, men ibland när tider har ändrats hade det varit bra om man tagit bort de gamla dokumenten så man inte läser fel. Ibland även dålig information om att något har ändrats. » (Ganska bra)
- För mig och min grupp har det fungerat bra, har dock hört om andra grupper som haft lite problem.» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»31 67%
Hög»12 26%
För hög»3 6%

Genomsnitt: 3.39

- Lagom sett till kursen själv. Hög sett till totala arbetsbelastningen för terminen.» (Lagom)
- Fanns en del "dö-perioder". Hade t.ex. vart skönt att redovisa en vecka tidigare så att mer fokus hade kunnats lagts på andra kurser» (Lagom)
- Jag tycker studietakten/arbetsinsatsen i denna kurs varit alldeles lagom, man måste anstränga sig för att hinna men det är inte alls orimligt. Desto mer man arbetar med det desto mer lär man sig så det har varit lagom.» (Lagom)
- Med avseende på att den läses parallellt med matematiken och CAD och programmeringsteknik. » (Hög)
- Som i alla andra kurser har arbetsbelastningen varit låg i början och hög vid slutet av kursen. Men det var mycket som skulle göras under de sista veckorna. Jag tycker även att kursen kändes onödigt lång.» (Hög)
- Det var mycket att göra med rapporten och därmed kändes de moment som inte hade med den att göra tidsödande. Tex gruppdynamiksbiten och föreläsningarna som oftast inte var så relevanta för ens egna projekt.» (Hög)
- Väldigt varierande och därför svårt att välja ett bra svar. I vissa perioder var belastningen väldigt låg och mot slutet, i kombination med matte tentan, för hög. Kändes onödigt att lägga in inlämning, poster, redovisning, opposition samt utvärderingsuppgift under sista veckorna av kursen. Jag tycker det hade räckt mer än väl med bara rapporten och redovisningen. Nu blev det istället att man inte la så mycket tid man hade velat på de väsentliga delarna utan allt blev gjort lite halvhjärtat.» (Hög)
- Mycket mycket eget arbete när man inte riktigt vet vad man ska göra. Vilket gjorde att det blev massvis med saker att göra i slutet utav kursen, ihop med alla andra tentor som kom.» (För hög)
- Rapporten har tagit för mycket tid och sträckt sig över för lång tid. » (För hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»3 6%
Ganska dåliga»9 19%
Ganska bra»23 50%
Mycket bra»6 13%
Har ej sökt hjälp»5 10%

Genomsnitt: 3.02

- Handledningstillfällen var mer eller mindre värdelösa. Poängen var att man själv skulle lista ut hur arbetet skulle utföras och vilket innehåll rapporten skulle ha vilket var svårt när ingen hade några förkunskaper inom bygg. Det var svårt att förstå vad poängen med rapporten var. Dessutom gavs det ut väldigt olika information beroende på vilken handledare man hade. Mycket var oklart. » (Mycket dåliga)
- Mail besvarades ej och vi fick heller inte svar på hälften av de frågorna som skulle vidarebefordras till olika konsulter vid vårt projekt.» (Mycket dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Det var någon fråga som vi fick svar på, men överlag har det varit helt meningslöst att ha en handledare som man kan ställa frågor till. Vid oklarheter om tekniska lösningar har vi inte fått våra frågor besvarade. » (Ganska dåliga)
- Till de flesta frågor fick man inga svar och det tyckte jag var dåligt. » (Ganska dåliga)
- Då de olika handledarna gav olika information var det ibland väldigt svårt att veta vad man skulle gå efter. Exempelvis sa en person att källorna skulle skrivas på ett visst sätt och en annan sa att det skulle skrivas på ett helt annat sätt. När många aldrig skrivit en teknisk rapport tidigare var det då väldigt svårt att veta hur man skulle göra. » (Ganska dåliga)
- Svaren vi fick från handledarna i början av kursen gällande rapportens utformning var lite väl "poetiska" och till intet sägande.» (Ganska bra)
- Handledaren kändes ganska onödig och ointresserad av att hjälpa till. Svårt att få några konkreta svar.» (Ganska bra)
- Lite luddiga svar emellanåt vid handledning, men det har ju sin förklaring... man ska söka egna svar också, lita på känslan» (Ganska bra)
- Fanns bra kontakt med lärare och inbokade tillfällen för frågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»14 30%
Mycket bra»30 65%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Vissa lägger mer tid en andra och det är ju som sagt svårt att bedöma enskilda individers arbete. Men överlag har det varit bra. » (Ganska bra)
- Vi delade med oss av det material vi hittat till de som hade samma projekt, dock var det inte ömsesdigt» (Ganska bra)
- Vi har haft mycket olika förutsättningar både kunskapsmässigt och språkmässigt, vilket gjort diskussioner i gruppen lite tama.» (Ganska bra)
- Det varit mycket lättare och roligare om vi fått välja grupper själva. Jag vet att man inte kan göra det i arbetslivet och att det därför är bra att öva på att jobba med olika människor men tror att självvalda grupper hade effektiviserat arbetet och gjort det både roligare och lättare.» (Ganska bra)
- Dock svårt när det finns personer som inte lägger lika mycket tid på arbetet som de andra. » (Ganska bra)
- Bra med Gruppynamik del» (Mycket bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 41%
Hög»24 52%
För hög»3 6%

Genomsnitt: 3.65

- För min del hög eftersom jag har engagerat mig i mycket runt om studierna. Men jag får planera mer till nästa läsperiod. Jag tror att arbetsbelastningen är lagom på programmet så länge man gör det man ska. » (Hög)
- Det var stressigt när CAD:en och projektrapporten skulle in med tre dagars mellanrum. För CAD:en visade sig vara ganska omfattande arbete om man skulle göra det bra.» (Hög)
- I perioder, andra perioder lägre» (Hög)
- Under den första läsperioden var det hög belastning på matten samtidigt som att mycket tid lades ner på projektuppgiften i bis. Extra mycket tid då flera timmar lades enbart på att förstå vad poängen med uppgiften var.» (Hög)
- Det har varit mycket med tre stora kurser samtidigt. » (Hög)
- Mycket hög arbetsbelastning medför att man inte kan ägna det engagemang man skulle vilja till kursmomenten. » (För hög)
- Jag vet inte om den här frågan syftar på den totala arbetsbelastningen från alla kurser eller bara från BIS. Totalt sett tycker jag att skolan tagit alldeles för mycket tid, jag har alltid haft lätt för mig i skolan men har ändå varit tvungen att lägga långt mycket mer än 40 timmar per vecka (vilket väl ska motsvara heltidsstudier?) för att klara kurserna. Har inte haft en helt ledig helg från skolarbetet sen vi började. Arbetsbelastningen enbart från BIS har som sagt känts rätt hög, framför allt kändes gruppdynamiken-biten orelevant och slösande med tid då man visste att man hade massa annat att göra.» (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesöken för dem var väldigt lärorika och intressanta»
- Studiebesöken»
- Studiebesöken och introduktionsföreläsningarna.»
- Studiebesöken hos olika företag. »
- Projektet!»
- Studiebesöken.»
- Möte med de olika aktörerna, hanledningsmöten är mycket bra. »
-
- Föreläsningarna och studiebesöken.»
- Studiebesöken, fler studiebesök!»
- Projekten,studiebesöken, poster konferensen och muntliga redovisningar.»
- Examinationen i form av redovisning, inlämning och poster»
- Studiebesöken!»
- Grupparbete med studiebesök hos företag.»
- Bra med handledning »
- Uppgiften, »
- grupparbete, samt studiebesök och delredovisning»
- Kursens syfte, att få inblick i de olika delarna i byggprocessen är kanon! Bra med studiebesök, skapat bra diskussioner. »
- Delredovisningen»
- Studiebesöken»
- Studiebesöken och föreläsningarna. Det är en jätterolig och lärorik kurs som verkligen uppskattas och jag tycker att många lärare har gjort ett jättebra jobb. »
- Studiebesök på olika arbetsplatser.»
- Studiebesöken»
- Arbetet med att följa olika byggprojekt. Gå på många studiebesök.»
- Projektarbetet i grupper - TOPPENKUL»
- studiebesök»
- Studiebesöken. Kanske en extra»
- Studiebesöken hos de olika aktörerna. Se dock till att alla får studiebesök på samma nivå. Vi i våran grupp hade som tur var bra studiebesök, men många fick inte alls den informationen de behövde för att kunna skriva en bra rapport.»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det mesta»
- Kursen bör göras mindre och kanske borde man skriva en mindre rapport efter varje studiebesök istället!»
- Mindre fasta bokade tiden för frågor, större valfrihet i möjlighet att få hjälp.»
- - Intressantare föreläsningar som ger mer. - Gärna små häften med sammanfattad information om hur man skriver en bra rapport. - Ett till granskningstillfälle för rapporten gör att man kan förbättra sig ännu mer. - Anna Goffes gruppdynamiksövningar var bra, men dem var lite för få. Gruppdynamiken är väl en central del i kursen, då borde den vara mer som en röd tråd genom hela arbetet, inte bara två (?) gånger. »
- Mer information i början av kursen om vad projektet faktiskt handlar om så man vet vad man ska göra på d första studie besöket.»
- Upplägget av föreläsningarna. Det kunde vara mer riktade mot det vill höll på med.»
- Mer intressanta lektioner.»
- Hade varit bra att få ett studiebesök till på objektet. Vid första besöket vet man inte vad man ska titta på och vad man ska fråga, eftersom man precis börjat utbildningen och är väldigt grön.»
- Välj objekt där det finns tillräcklig information. Det går inte att ha ett rapportobjekt där de inbladade aktörerna är för upptagna för att svara på frågor eller där det inte finns tillräckligt med bilder och/eller dokument. Dåligt! Man bör dessutom se till att alla handledare ger ut samma information..»
- Det skulle kanske underlätta om man i ett tidigare skede fick se en gammal rapport»
- lite mer ledning om vad man gör rätt och fel»
- Föreläsningarna och de olika projekten. Vårt projekt (DANSKA VÄGEN) hade näst in till ingen information om vårt arbete.»
- Föreläsningarna kan vara mer relevanta till ämnet. Aktiviteter som hjälper att förklara föreläsningarna.»
- Lite mer relevanta föreläsningar»
- Försök knyta in de övriga föreläsningarna mer. I och med att de inte examineras, är det väldigt få som går på dem. »
- Föreläsningarna har ofta känts onödiga och utan riktigt syfte.»
- Bättre information, bättre studiebesök, kanske inte så mkt olika grejer som ska göras till examinationen. Det hade räckt med inlämning o redovisning. Ganska mäktigt att göra allt det som skulles och plugga inför mattetenta »
- Upplägget av lektioner och inte sträcka sig över två läsperioder. Alla är väldigt trötta på det här arbetet nu och vill gör inte alls lika bra ifrån sig som man kunnat göra när man inte är lika trött på det.»
- att konstruktörer med mera som håller i studiebesöken har en ganska klar bild om vad de ska prata om.»
- DELA UPP KURSEN! Kursen är på tok för stor och omfattande. Vi studenter är överlag väldigt less på såväl projektrapporten som redovisningar i alla dess former vid det här laget. Dela upp kursen i flera delar med olika läromål/examinationer istället för att kursen ska sträcka över två läsperioder. Kursens olika syften är jättebra, men att kombinera allt av allt och examinera det efter två läsperioder är ingen lösning som känns optimal. Betygsättningen bör definitivt ses över! Att sätta 3-5 betyg "individuellt" känns helt fel utifrån de förutsättningar som kursen ger. För egen del är det omöjligt att nå till högsta betyg i gruppen, då merparten av gruppen är nöjda med godkänt. Givetvis ska man respektera detta och för att få det att bli ett grupparbete kan man inte "köra över" de med lägre ambitioner. Varför inte nöja sig med att sätta U/G , då det ändå inte finns underlag för individuella betyg? Nu handlar det mer om hur tur man hade med inlottningen i projektgrupperna. »
- Att man får en mycket bättre respons på sin rapport efter delredovisningen. Jag tyckte inte att responsen vi fick var tillräcklig. Opponeringen från våra klasskamrater gav mycket mer än vad responsen från delredovisningen gjorde.»
- visningen, vilket känns väldigt konstigt. Hon säger olika saker till alla grupper och när man frågar henna samma fråga men vid olika tillfällen får man helt olika svar. Detta har gjort det väldigt svårt när man skrivit rapporten. Det känns väldigt oproffsigt och konstigt.... »
- Fixa mer plats under posterredovisningarna, det blev alldeles för trångt. Förslagsvis ljusgården.»
- I kurs-PM stod det vad man bör ha med i rapporten men det var anpassat efter att man skrev om en byggnad och eftersom min grupp skrev om en väg så kunde inte vi använda den informationen på samma sätt som de andra grupperna. Nästa år skulle det vara bra att se till så att kurs-PM är anpassat till alla gruppers objekt.»
- Mer diskussion på språkföreläsningarna»
- Kommunikation mellan lärare. Man har ofta fått olika svar på samma fråga beroende på vem man har ställt frågan till. Lite mer klarhet.»
- Se till att de aktörer man besöker vet vilket projekt man är intresserad av att höra om.»
- Tydligt informera om innehållet i föreläsningarna. Vissa var viktiga, vissa intressanta, andra lite långdragna...»
- studiebesök»
- Vissa föreläsningar upplevdes som helt irrelevanta.»
- - Se över "onödiga" och tidskrävande moment. Man lägger tid nog på rapporten och redovisningen. - Tydligare instruktioner vad vi ska göra. Var väldigt oklart under stor del av första läsperioden. - Kanske en individuell uppgift utöver rapporten, så alla har en chans att visa vad de går för utöver ett grupparbete. - Se över föreläsningarna, många bra men också många överflödiga. - Se till att examinationer, handledare, språklärare ger lika information till alla för att undvika förvirring. »
- Kursens upplägg hade kunnat förbättras, kursen känns väldigt lång och utdragen. Jag hade tyckt att det hade räckt om kursen bara hade varit under en läsperiod. I slutet av kursen har man varit väldigt trött på allt. Attityden från vissa lärare. Jag är speciellt väldigt besviken på en som varit otrevlig, spydig och väldigt ohjälpsam. min grupp har försökt fråga om hjälp men har mer eller mindre fått beskedet att det inte finns tid att träffa oss. Det sägs olika saker till alla grupper och när man frågar samma fråga men vid olika tillfällen får man helt olika svar. Detta har gjort det väldigt svårt när man skrivit rapporten. Det känns väldigt oproffsigt och konstigt.... » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Bra kurs eftersom jag vet mycket mer om bygg än innan! Fler moment än "endast" rapporten hade varit roligt. »
- När ni ringer och bokar studiebesöken kan ni vara mer noggranna med att säga till dom att det ska handla om själva objektet. Vi har haft problem med att de vi varit på studiebesök hos har pratat allmänt om det de håller på med, så vi har behövt be dom prata mer om objektet.»
- Enkäten borde skickats ut efter att presentationerna hållits och feedback på arbetet getts. När man tvingats fylla i enkäten innan man fått feedback på sitt arbete kan man inte ge kritik på det. Underligt med tanke på att rapportresponsen är viktig för helhetsintrycket av kursen.»
- väldigt stor skillnad på storlek mellan projekt, borde i större utsträckning vara likvärdiga. se till att alla projekt är tillräckligt stora för att kunna hämta tillräcklig information.»
- Känns som en väldigt oplanerad och flummig kurs. Tror det vore bättre om man fick lite mer riktlinjer i början utav arbetet.»
- Rolig Kurs! Intressant att kunna få studiebesök på olika arbetsplatser och byggen.»
- Som sagt innan tycker jag att kursen är för lång. Jag tror kursen hade uppskattats mer om den var kortare och lite mindre. Något annat som jag tycker är väldigt konstigt är betygen. När man blir tilldelad en grupp och ett objekt är det väldigt lite som man kan påverka eftersom att det ska vara ett GRUPPARBETE. alla i gruppen har olika bakgrund och förutsättningar och om det ska vara ett grupparbete (alltså inte att en eller två ska skriva hela rapporten) så känns det väldigt orättvist. Alla kommer inte ens att ha förutsättningarna för att kunna få en femma i betyg. Speciellt eftersom alla fyra i gruppen kanske inte siktar på samma betyg. Därför tycker jag att betyget känns lite som ett lotteri, och inte särskilt rättvist. »
- Studiebesöken är essensiella i projektet, därför bör de alla dessa vara mycket bra planerade vilket de inte var detta år.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.52
Beräknat jämförelseindex: 0.63

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från