ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMAL/TIDSL vt13 - Termodynamik och strömningslära, LMT384/LMT386

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 70
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

69 svarande

Högst 15 timmar»7 10%
Cirka 20 timmar»17 24%
Cirka 25 timmar»19 27%
Cirka 30 timmar»14 20%
Minst 35 timmar»12 17%

Genomsnitt: 3.1

- Har även jobbat eltid under tiden.» (Högst 15 timmar)
- Det blir extremt svårt att hinna med teorin också + att man har även mekaniken sammtidigt...» (Cirka 30 timmar)
- Tog mycket tid!» (Cirka 30 timmar)
- Mycket att göra på liten tid» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

70 svarande

0%»1 1%
25%»0 0%
50%»4 5%
75%»19 27%
100%»46 65%

Genomsnitt: 4.55

- missade en del då jag låg hemma sjuk» (75%)
- Missade någon enstaka lektion pga att jag va upptagen med annat. Annars hade jag deltagit då lektionerna var mycket givande och pedagogiska.» (75%)
- Jag kände att det inte var värt att gå på vissa föreläsningar då de var väldigt ostrukturerade och förvirrande.» (75%)
- Jag har fått hoppa över genomgångar på lektionerna för att hinna räkna tal själv! Det är inte bra!!! Det tyder på att man har för hög belastning !» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

69 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 5%
Målen är svåra att förstå»5 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»42 60%

Genomsnitt: 3.42

- Jag tycker målen kan bli klarare och man kan faktiskt definera teorikraven bättre så att det blir lättare att lära sig. Boken är ändå stor och omfattande och klarare kunskapskriterier gör att kursen blir bättre !» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Väldigt bra att gå igenom målen efter varje avsnitt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Kunskapsmålen är mycket tydliga.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Det var bra att Karin gick igenom målen allt eftersom i kursen när vi betat av dem.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

66 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»54 81%
Nej, målen är för högt ställda»12 18%

Genomsnitt: 2.18

- Målen är rimliga då man endast skulle ha läst kursen enskilt och inte samtidigt som en annan kurs. För att kompensera omfattningen av kursen ska hp höjas enligt min åsikt. Inte endast 7,5 hp för denna kurs.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag tycker att denna kurs i kombination med mekanik gör att det är alldeles för mycket att ta in på så kort tid. Det gör att man kan väldigt väldigt lite, om mycket. Det vore bättre att fokusera smalare i detta fallet.» (Nej, målen är för högt ställda)
- mycket att göra och lära på liten tid» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

67 svarande

Nej, inte alls»3 4%
I viss utsträckning»23 34%
Ja, i hög grad»32 47%
Vet ej/har inte examinerats än»9 13%

Genomsnitt: 2.7

- Knepig tenta som inte riktigt riktade in sig på det vi hade lagt störst vikt på.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker tentamen kunde tagit ett tal ur varje kapitel, som det ser ut nu är tentamen väldigt tung på vissa delar en gång, och andra delar en annan gång. Det vore mer rättvisande att sprida kraven över hela kursen så att man på ett bättre sätt kan se vad man behöver bli bättre på. Många är nog missnöjda med tentan.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

69 svarande

Mycket liten»5 7%
Ganska liten»17 24%
Ganska stor»27 39%
Mycket stor»20 28%

Genomsnitt: 2.89

- Den har varit riktigt dålig. Ingen struktur och examinatorn fick många moment att framstå som mycket svårare än de egentligen var. Det blev även en stor begreppsförvirring då litteraturen var på engenska och föreläsningarna på svenska. Det borde klargjorts mycket tydligare hur man översätter viktiga begrepp. Kanske dela ut en ordlista för att underlätta.» (Mycket liten)
- På föreläsningarna gås formlerna igenom väldigt mycket, även om många efterfrågar just hur formlerna fungerar så tycker jag att de allra flesta missar poängen och inte ser till hur systemet fungerar.» (Ganska liten)
- Tyckte att lektionerna var lite röriga och med mest teori, var då svårt att räkna. Räkneexemplen som gjordes gick igenom lite snabbt och utan att förklara varför» (Ganska liten)
- Bristande pedagogik under undervisningstillfällen. Svårt att ta till sig begrepp utan ingående förklaring. Antagande att man fattar begrepp vid direkt introduktion (man behöver upprepa definition på ett lättbegripligt sätt).» (Ganska liten)
- Utan Karin ingen bra kurs» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»6 8%
Ganska liten»14 20%
Ganska stor»24 35%
Mycket stor»24 35%

Genomsnitt: 2.97

- Usel bok!!» (Mycket liten)
- Teorin var svårbegriplig att förstå i boken, så den användes enbart för att lösa tal. » (Mycket liten)
- Läroboken är utländsk och alltför långrandig. Den utgör ett besvärligt och långsamt sätt att lära sig ämnet för kursen.» (Mycket liten)
- Det är nästa bara frågorna som är av intresse i boken.» (Ganska liten)
- Svår bok. Har bara använt mig av uppgifterna och försökt hitta svar i exempel vilket ibland gick» (Ganska liten)
- Något rörig bok, saknas facit. Skulle underlättat om det varit en litteratur på svenska, eller om man hade fått en översättningsordlista med viktiga termer och begrepp.» (Ganska liten)
- Tycker det är helt förkastligt att det inte finns facit på alla uppgifter samt väldigt begränsad tillgång till lösningsförslag.» (Ganska stor)
- Kursboken är bra.» (Mycket stor)
- Lösningsförslag till uppgifterna hade vart till stor hjälp.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»30 42%
Mycket bra»37 52%

Genomsnitt: 3.48

- Jag tycker att det behövs större förändringar på det utdelade materialet. Först och främst, de tal som gås igenom på lektionerna skall finnas som lösningar ! Det är viktigt ! Man gör fel även när man skriver av och måste få en chans att kolla igenom och se att det stämmer. Tal som det finns lösningar på bör skiljas åt från rekomenderade räknetal, alternernativt lägg ut lösningar på alla tal ! Det blir bara jobbigt som det är nu när många tal som flest av oss har problem med saknar lösningar. Ett tips är att bygga tal interaktivt med dellösningar på webben ! Det kommer att ta tid att göra det, men pedagogist sett är det otroligt nyttigt för att oftast så hjälper det att komma en bit på vägen !» (Ganska dåligt)
- Missförstånd när det stod en sal på schemat för duggan.» (Ganska dåligt)
- krångligt med både pingpong och studentportalen, allt på ett ställe vore bättre» (Ganska bra)
- Att få alla lösningar saknade jag. Det tycker jag tillhör det egna ansvaret att inte "titta hela tiden"... Men det försvårade inlärningen avsevärt då man tvingades sitta och "försöka" i kanske 4 timmar med en uppgift. Visst då lärde man sig ju söka svaret vilket kan vara givande, men den tiden man lade ner kunde användas till att lära sig annat....» (Ganska bra)
- Kursuppgifter saknade facit. Fanns bara ett par uppgifter som hade facit vilket gjorde det svårt att veta om du hade förstått uppgiften korrekt. » (Ganska bra)
- Det vi fick fungerade bra men det var på tok för lite. Mer lösningar! Hur ska vi annars veta om vi tänker rätt?» (Ganska bra)
- Något förvirrade namn på filer ibland, men annars bra!» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

70 svarande

Mycket dåliga»3 4%
Ganska dåliga»8 11%
Ganska bra»20 28%
Mycket bra»38 54%
Har ej sökt hjälp»1 1%

Genomsnitt: 3.37

- Tog låg tid att få hjälp, därför hade varit mycket enklare med många fler lösnings förslag till boken» (Mycket dåliga)
- Karin hade svårt att ta emot frågor(dvs när vi sökte hjälp med något) när hon satt på sin arbetsplats och hon tyckte att vi störde henne, själv tycker inte att det är artigt sett att bemöta studenter.» (Mycket dåliga)
- På föreläsningarna fanns ont om tid att ställa frågor.» (Ganska dåliga)
- Övningsledarna var svåra att förstå.» (Ganska dåliga)
- Tycker det är i princip omöjligt att ställa frågor i en sal där det sitter ca 200 personer. Börjar någon ställa frågor så finns ingen tid över för att hinna gå igenom allt.» (Ganska dåliga)
- Bristfälliga övningsledare.. hade inte riktigt koll på allt i kursen» (Ganska dåliga)
- Lektionsledarna var suveräna ! Men Karin bör vara konsekvent i om hon har tid eller inte.» (Ganska bra)
- räkneövningarna var väldigt bra och man fick bra hjälp med frågor som man hade» (Ganska bra)
- Fler "exercise"-tillfällen» (Ganska bra)
- Exercise tillfällen var bra, men kanske tar upp för många lösningsförslag. Ofta var det inte mycket tid kvar på föreläsningen för eget räknade eller frågor och svar.» (Ganska bra)
- Övningstillfällena har varit väldigt bra.» (Mycket bra)
- Lätt att få hjälp eftersom vi hade Karin på övningarna.» (Mycket bra)
- Karin har varit mycket bra, gett lite tips för att man själv skall få tänka och sedan även kollat igen någon minut senare hur det har gått. Inte bara ge svaret direkt utan att man själv får tänka med lite ledning.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»22 31%
Mycket bra»44 62%
Har ej sökt samarbete»3 4%

Genomsnitt: 3.7

- har jobbat mycket i grupp» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

69 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»22 31%
Hög»35 50%
För hög»12 17%

Genomsnitt: 3.85

- Mycket förvirring.» (Hög)
- Själva kursen var nog inte så jobbig, men i kombination med mekaninken blir denna läsperiod otrolig tung, det var först i slutet av kursen man kunde hinna ikapp allt som man låg efter med i början, vilket är mycket frustrerande då man försökt hänga med från början.» (För hög)
- Det var alledeles för mycket på för kort tid. Om man kortade ner på kapiteln skulle man kanske hålla ett lagom tempo. » (För hög)
- Svårt att läsa 2 tunga räknekurser samtidigt» (För hög)
- Det kändes som att jag läste och läste och aldrig kom någonstans. Låg ständigt efter genom hela kursen trots att jag ansträngde mig för att ligga i fas.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

68 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 14%
Hög»33 48%
För hög»25 36%

Genomsnitt: 4.22

- Jobbigt med Termon och Tillverkningen samtidigt» (Hög)
- Satt varje dag.. Från första dagen till den sista alla dagar alla helger från 7 till 19! Både med termodynamik och den andra kursen vi hade parallellt.» (För hög)
- Jag gjorde en genomsnittsberäkning och kom fram till att enligt Kurs pm för termo så behövde man lägga ner i snitt 28 timmar i veckan på termodynamik. Om vi antar att man är lite sämre än snittet så blir det snabbt 30-34 timmar i veckan bara för en kurs, och om man tar hänsyn till mekaniken så blir det långt över 50 timmar. Det må vara accepterat att man skall studera även över helgerna, det klagar jag inte på. Men jag tycker faktiskt man skall ställa sig en större fråga, som det är upplagt nu så kommer jag ha glömt det mesta efter tentan, och det tycker jag inte är speciellt motiverande. Jag lär mig för att kunna saker, inte för att plugga till en tenta. Man bör se över detta upplägg för det uppumntrar inte till djupinlärning överhuvudtaget.» (För hög)
- Att ha mekanik och termodynamik samtidigt var fruktansvärt påfrestande. Man kunde knappt fokusera på något utav kurserna för att det var för mycket att ta in. Det blev ingen djupinlärning på någon av kurserna. » (För hög)
- svåraste hittil, frågade väldigt många klasskamrater och alla hade samma svar: för mycket på kort tid. » (För hög)
- Två tunga kurser...» (För hög)
- Kändes som en dålig kombination att ha två så omfattande och stora kurser samtidigt.» (För hög)
- Två tunga räknekursen på samma gång var tufft!» (För hög)
- Läste tre kurser samtidigt vilket gör att man lägger mindre tid på alla kurser.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

69 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»8 11%
Godkänt»23 33%
Gott»22 31%
Mycket gott»15 21%

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Låt inte blivande stundenter läsa mekanik ihop med termodynamiken. » (Dåligt)
- examinator är för slarvig i min mening och rättningarna på duggan var otroligt varierande, minsta lilla feltecken och där rycker 5 av 10 poäng, för mycket tid lades ner på att gå igenom "kunskapsmål" istället för att gå igenom tal på tavlan. Karin gjorde sitt bästa men det går inte att ha Mekanik och Termo samtidigt om man verkligen vill lära sig nått, visst kan man memorera saker i två veckor och glömma bort dom efter två veckor men är det verkligen så det ska fungera? sen så var tentan obalanserad, 4 av 5 räkneuppgifter var på dom absolut sista kapitlarna alltså sista två veckorna av kursen så när man väl var efter i räkningen trots att man var i skolan från 8 til 19:00 så hade man ingen chans på att hinna med och räkna dom sista kapitlarna men visstfan kommer det bara frågor på dom sista kapitlarna.... Karin borde sätta sig i våran läge och inse hur svårt det var...» (Dåligt)
- Tycker allt är väldigt luddigt. Det vi hade på föreläsning kände jag inte var starkt sammankopplat med det vi räknade på. Kändes som att frågorna kunde fråga om vad son helst, utan att jag visste om det hade till det vi nu läste att göra.» (Dåligt)
- Jag tycker rättningen av duggorna är lika viktig som tentorna, och tycker att man inte får slarva med rättningen av duggorna bara för att de är frivilliga eller mindre viktiga ! Duggan är ett bra sätt att få feedback över hur man hänger med i kursen, och det är även viktigt att den rättas konsekvent för alla så att man får bra feedback och att man slipper oroa sig över hur noggrant tentan kommer att rättas. Det är kvalité ! och det är viktigt ! man får inte ta så lätt på duggan från lärarsidan.» (Godkänt)
- Trevlig kurs sett till helheten. Möjligt att labben låg lite nära tentan.» (Gott)
- Bra kurs men ganska svår.» (Gott)
- Karin var toppen som lärare och undervisningen pedagogisk!» (Mycket gott)
- Karin är duktig, hjälpsam och kan sitt ämne. Kursen är tung men går att ta sig igenom om lägger ner tiden. Karin har underlättat på många plan» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningarna!! »
- Alla lösningsförslag»
- Föreläsningarna»
- Laboration»
- Karin var väldigt bra som lärare!»
- Gunnar»
- exercisen! »
- räkneövning»
- Genomgång av kursmål efter varje avsnitt samt övningstillfällena»
- Gunnar Latz, övningsledare för grupp 1.»
- Bra med dugga. Bra med löpande genomgång av kunskapsmål.»
- Duggan är ett bra inslag»
- Kursmålen. »
- Karin och duggan.»
- Att ha kvar Karin som lärare!»
- Läraren»
- karin»
- En kurs i ämnet. »
- räkneövningarna»
- Kursboken, trots språket så var den bra. »
- många räkneövningar»
- Karin»
- Karin, läraren»
- Exercise-tillfällena var jättebra. Det var det enda stället där jag faktiskt kände att jag lärde mig någonting. Labben.»
- Labben»
- gunnar Latz»
- Duggan»
- Kunskapsmålen är tydliga och bra.»
- Läraren!»
- Labration var ok, jag tycker att den ska bevaras och gärna fler tillfällen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarna »
- Tillgängliga lösningsförslag på alla uppgifter!»
- Många fler lösnings förslag!»
- Lösningarna och vilka tal som löses ! »
- svensktalande övningsledare»
- Boken och inte låta maskiningenjörerna läsa mekaniken samtidigt. »
- förminska innehåll»
- Kanske att gå igenom mer tal på föreläsningarna. »
- Lägg ut alla lösningar på de uppgifter, duggor och tentor som finns ute.»
- Mer detaljer vad som är värt att läsa i boken»
- Fler vardagsexempel och tillämpning av kursens läromål.»
- Inte lägga labben så sent.. Blir lätt ett stressmoment.»
- Lite mer facit till uppgifterna från boken.»
- Anser att Karin Munch är bra och vill studenternas bästa, dock behöver hon mycket bättre struktur under föreläsningarna»
- Fler tentor att träna på.»
- vet inte, men kanske se över tentan lite igen. Man blev lite chockad när man fick den»
- Föreläsningarna skall vara djupare. Boken skall bytas ut.»
- Räkneövningarna låg inte i fas med föreläsningarna. Räkneövningsledaren räknade tal på kapitel som var långt efter var föreläsningarna låg. Bättre om de kan sammarbeta. Vi vill ha hela räknesvar till alla uppgifter då de är svåra och det är bra om man kör fast. Själv fick jag googla många uppgifter. Facit som låg uppe var inte rätt, många uppgifter var från gamla upplagor. Inte ok!! När vi hade duggor och tentor var det rörigt, alla fick inte plats och de hade inte formelsamling till alla. På duggorna fick vi dela. och på tentan ville de att vi skulle dela innan vi fick dom att kopiera upp fler. Detta är verkligen inte okej! Det kostar massa pengar att studera och då förväntar man sig att skolan åtminstånde ska ha material och plats till alla elever på tentor och duggor!!»
- mer räkneövningar eftersom de hjälper väldigt mycket»
- ha facit för ALLA uppgifter. »
- försöka förenkla föreläsningarna, tydligare samband mellan teori och övningar»
- Inget»
- Mer strukturerade föreläsningar. Bättre förklaringar och fler räkne-exempel på föreläsningarna så att man kan förstå teorin i ett sammanhang.»
- Göra fler räkneuppgifter och fler formler i formelsamligen »
- kurs literaturen »
- Karin behöver arbeta mer på sin pedagogik och hur hon lägger upp lektionerna. Väldigt oklara riktlinjer kring labbrapporten.»
- Bättre pedagogik. Följande en röd tråd under undervisningen.»

16. Övriga kommentarer

- Dessa 7 veckor har varit så hektiska att man har mått psykiskt och fysiskt dåligt. Man har konstant varit efter och det har varit svårt att ta igen när man har två tunga kurser ihop. Det känns så orimligt att man ska behöva göra omtenta om man har gått på alla föreläsningar och gjort uppgifterna, upplägget måste ändras till nästa år. »
- Mycket bra bra föreläsare i Karin, engagerad och pedagogisk. Fortsätt så!»
- Notera noga det som står på punkt 15»
- Övningsledare Anne var jättebra! »
- Karin Munch är en otroligt pedagogisk och bra lärare!»
- Rolig och inspirerande lärare»
- Skulle inte vara fel med fler labbar. Kände tyvärr inte att jag kunde ta till mig så mycket som jag borde.»
- Önskas översättningsordlista med viktiga termer och begrepp!!! (från engelska till svenska)»
- Jag gillade inte Karins undervisning, det var för mycket teori dessutom inte tillräckliga tal och det känndes man var tvången att gå på de övningens tillällen pga väldigt får tal hon hade gått igenom. Dessutom hon tog det på slutet av förlsningarna. Jag tycker det är jobbigt för att man har lyssnat för mycket på teori sen man lösa ett tal på sista fem minuter. Kursmål behöver ändras, kanske genom att minska den eller förlänger läsperioden. RÄTTNINGEN ska var RÄTTVIS och inte bara för att den är en dugga rättas på något anorlonda sätt, att man har fel på tecken får 0 p känns inte särskilt roligt medan andra fick halv rätt på uppgiften trotts att de svarade helt fel. Svart som fick jag från Karin att hon inte ville slösa mkt energi genom att rätta en dugga. Okej ! Är det stundernas fel då om hon inte orkar rätta duggarna noggrann, duggarna skulle hjälpa studenter för att veta va man behöver att utvekla och inte att man tappar självfortroende.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.6

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.6
Beräknat jämförelseindex: 0.65


Kursutvärderingssystem från