ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1213-1 Software engineering project, DAT255

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-23 - 2012-11-11
Antal svar: 65
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

65 svarande

Högst 15 timmar»2 3%
Cirka 20 timmar»12 18%
Cirka 25 timmar»9 13%
Cirka 30 timmar»21 32%
Minst 35 timmar»21 32%

Genomsnitt: 3.72

- Hela dagarna den sista veckan. De första veckorna inte alls eftersom vi knappt hade fått uppgift.» (Cirka 20 timmar)
- Man lägger mer tid på projekt.» (Cirka 30 timmar)
- Lite mindre under den första och andra veckan i projektet. Uppemot 35 timmar vid några av de andra veckorna.» (Cirka 30 timmar)
- Svårt att uppskatta men tog normalt mycket tid i börjat och har jobbat dag och natt sista två veckorna i stort sett (och då även med andra kursens labbar).» (Minst 35 timmar)
- Har inte lagt mer tid på någon annan kurs hittils.» (Minst 35 timmar)
- Vi valde ett projekt som krävde för mycket tid på själva programmerandet.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

65 svarande

0%»1 1%
25%»4 6%
50%»5 7%
75%»24 36%
100%»31 47%

Genomsnitt: 4.23

- Jag var på halva om scrum som jag redan jobbat med så och fattade inte att det var mer. » (0%)
- Många föreläsningar var mest frågestund varav jag inte kände att jag var i behov av dem.» (50%)
- All undervisning jag fann nödvändig. Gick inte på konsulteringstillfällena på måndagar, men allt annat jag kan komma på.» (75%)
- Missat någon/några föreläsningar men känner att vi ändå fått ta del av informationen.» (75%)
- Föreläsningarna var ostrukturerade och gav i princip ingenting.» (75%)
- Det har inte varit så mycket, men gick på det mesta. » (75%)
- Ibland får man ut mer projektmässigt av att programmera i ett par timmar än att sitta på en föreläsning.» (75%)
- Vilken undervisning? Antalet föreläsningar kan räknas på en hand och majoriteten av dem var fullständigt innehållslösa.» (100%)
- Missade en "hjälp" föreläsning, men fick igång android sdk och avd själv dagen efter. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

64 svarande

Målen är svåra att förstå»7 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 41%
Jag har inte sett/läst målen»21

Genomsnitt: 2.25

- Kursmålen brukar vara länkade här i kursenkäten, men det är de inte nu... orkar/hinner inte leta upp själv.» (?)
- Målen var lätta att hitta, det stod precis vad man skulle göra, det var dock otydligt vad som gällde specifikt för Scrum respektive Vattenfall (allt var under samma lista). Formlerna som användes var också väldigt otydliga det verkade som att inte ens vår handledare förstod formlerna när vi frågade.» (Målen är svåra att förstå)
- Målen är svåröverskådliga och otydliga. Otydliga med vad man skall ha lärt sig i kursen, vilka moment som är kärnan i kursen. Svåröverskådliga då kraven för ett "färdigt" projekt är många och specifika. Det borde vara lätt att göra några grafer/diagram/figurer eller något som besgriver helheten och delarna i kraven för att öka överskådligheten. Målen är dåligt anpassade för en bedömning av den enskildes insats i projektet. Det borde finnas några mallar eller en model på hur kraven på projektet(antal rader kod, dokumentation etc) kan delas upp mellan gruppmedlemmar, antagligen blir det olika för Vattenfalls modelen och SCRUM. Annars är risken att arbetsfördelningen i gruppen blir skev och att individen får svårt att ställa krav på gruppen. Vilket antagligen gör det svårare för betygsättning, speciellt i fallen då projektet inte blir färdigt innan deadline och vissa krav inte är uppfyllda t.ex. test kod saknas. Orsakerna kan då vara resultatet av en bruten överenskommelse inom gruppen och då kan en lagt ner mycket tid på en del, medans den andra inte har gjort något alls. Har man då kravet att testkod skall finnas för att nå upp till ett visst betyg så vad händer med personen som gjort sin del i projektet? Detta var bara ett exempel med testning men kan förekomma vid många flera områden inom projektet och därför vore det bra om man kunde ha en mall(eller model) där man kan visa på att den här biten har jag gjort och kan därför göra anspråk på betyget för den biten.» (Målen är svåra att förstå)
- Målen innehåller många begrepp som låter fina men de säger ingenting om vad det faktiskt innebär.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Vad det gäller projektet finns det tydliga mål på hur betygskriterierna grundas med viktningar etc. Mycket bra. Men, det uttrycks inte vad kraven är på projektdokumentation och hur man ska bygga alternativt hitta mallar för att kunna jobba med det. T.ex Product/Sprint Backlog & Sprint planning. Otydligt vad som skulle komma på föreläsningar och vad vi själva skulle behöva läsa i kursboken. Hela kursen har förvandlats till Android-projektkurs mer än Software Engineering Project med fokus på projektmodell och projektmetodik.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag är även ganska säker på att kursmålen är anpassade för Vattenfall och inte för Scrum, vilket gör att om man använt Scrum i kursen så känns vissa saker i kursplanen delvis irrelevanta,» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Skulle kunna sätta konkreta mål och inte själv ha full koll på vad de betygssätter.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Betygsplanen var en bra idé, men fungerade inte alls.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Flesta målen var väl definierade, andra var det inte så värst. Dessutom inkonsekvens i användandet av språk.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Alldeles för oklara mål. När vi körde Scrum hade vi inga mallar för hur dokumentation med mera skulle presenteras korrekt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det har stått precis vad som skall vara med för ett visst betyg men det kan ibland vara svårt att förstå vad som anses dokumentation av god kvalitet. Vår handledare sade ofta att vår dokumentation var dålig/sämre än vad den behövde för att nå vårt mål utan att kunna ge konstruktiva exempel på hur vi kunde förbättra den.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Standard» (Jag har inte sett/läst målen)
- Tror inte jag sett dem men minns inte säkert» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har ingen aning, inte läst målen. DOCK ändrades det under kursens gång (verkade det som i alla fall). Det är dåligt.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

47 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»40 85%
Nej, målen är för högt ställda»7 14%

Genomsnitt: 2.14

- Tror inte jag sett målen» (?)
- Tycker bara det var konstigt att sätta en gräns på antal rader kod när alla gör olika appar.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Alltså det där med att man ska ha 4k rader kod vid scrum jämfört med 2k om man kör vattenfall... jag fick bara enterprise-vibes av det hela. Jag tyckte att det var sjukt dåligt. Det kändes som om det inte var meningen att man skulle optimera alls, då fick man ju mindre rader kod och det ville man ju inte. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Vi får nog själva ta på oss en del av det eftersom vi valde att göra en app som skulle ha kontakt med server och servern med en webserver där vi skulle ha en databas. Ingen i gruppen hade förkunskaper om git/github, Android, server, webserver, databas , PHP, MySQL... Men, i introduktionen av kursen sa handledarna att varje individ skulle behöva jobba 50 timmar/vecka. Om vi förväntas göra det i den andra kursen också (vilket vi behövt mer eller mindre i Concurrent Programming), är det alldeles för hög belastning. Ok att det är Chalmers, men ska vi jobba minst 100timmar/vecka? Då kommer mer än hälften vara utbrända till jul.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Både ja och nej. Gör om kursen så eleverna får välja vilket typ av projekt de vill göra. Hellre än att bestämma Android, det innebär att mycket tid går ner på att ta sig igenom teori hellre än själva arbetet som blir i projektet, och om det nu måste vara Android så ha en RIKTIG androidintro med kanske 1-2 workshops, att ska ett projekt i Eclipse ser jag inte som ett intro.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Lära sig Android och tillämpa Scrum som arbetsform på projektet utan några tidigare kunskaper är bara för mycket. Gör om, gör rätt!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Anledningen är att kurser läses i fel ordning på vårat program, vilket leder till bristande förkunskaper gällande bl.a. testning, debuggning och databaser. Andra saker som varit frånvarande i våran utbilding tills nu är GIT, build-filer, XML och förkunskaper kring utveckling av applikationer till android. Föreslag på åtgärd är att lärare på Chalmers pratar med varandra så att de vet vilka förkunskaper vi har och hur NI vill att programmen skall vara utformade!» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

53 svarande

Nej, inte alls»4 10%
I viss utsträckning»12 32%
Ja, i hög grad»21 56%
Vet ej/har inte examinerats än»16

Genomsnitt: 2.45

- Examinationen och hela kursen har gått ut på att lära sig Android-programmering helt utan hjälp av handledare eftersom de inte haft kompetens eller tid att hjälpa till med att lösa problem.» (Nej, inte alls)
- Nä. Bara projekt ju. » (Nej, inte alls)
- Tycker att mängden dokumentet som måste skrivas är löjligt. Att behöva skriva fyra stycken reflektioner är helt klart onödigt. Kan hålla med om att två av dem är vettiga se och team. Men även om tanken bakom dem är vettiga så måste det finnas specat tydligare vad som ska ingå i reflektionerna. » (I viss utsträckning)
- Projektet utgick ifrån kursmålen.» (Ja, i hög grad)
- Projektarbete istället för tentamen.» (Ja, i hög grad)
- Hela systemet och kursen byggde på kriterierna» (Ja, i hög grad)
- Har ingen examination. Endast projekt och presentation. Det sägs att det ska vara fokus på projektmetodik, men då kraven på fungerande lösning (Android) så har vi (även om vi skrivit en del dokumentation) varit tvungna att fokusera på att få det att fungera i första hand och dokumentation kommit efter.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Tror inte jag sett målen» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Vet ej. Då bedömningen i princip sker bakom stängda dörrar efter inlämningen och redovisningen. Vet inte ens om vi får någon motivering till vårat betyg. Om inte så borde det vara ett krav på läraren att motivera betyget för varje elev, även om det är ett projektarbete.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket liten»17 26%
Ganska liten»36 55%
Ganska stor»11 16%
Mycket stor»1 1%

Genomsnitt: 1.93

- Fullständigt värdelös undervisning. Ingenting som har sagts på någon av de få föreläsningar vi haft har varit till hjälp under kursen.» (Mycket liten)
- Väldigt lite undervisning. Och det kändes som att föreläsningarna var alltför ostrukturerade.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna kändes oplanerade och gav sällan någon kunskap som var relevant för projektet. De handalde ofta om saker som de flesta redan kunde sedan förra projektkursen eller om saker som man hade kunnat lära sig genom att följa en steg för steg guide på internet i 15 minuter.» (Mycket liten)
- Undervisningen har knappt hjälpt alls, nästan allt vi lärt oss har vi lärt med hjälp av sökningar på internet. Det enda som gav nåt var Scrum- och Test-föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Inte alls faktiskt. Har kompisar som gick dit men de sa att det inte gav någonting. Någon föreläsning handlade om något testsystem som föreläsaren inte ens fick igång sen sa han att det skulle slopas. Kul att sitta där i 2h kl 10 på en måndag där allt visades sig vara meningslöst. (Y) BRA JOBBAT.» (Mycket liten)
- Inte ofta som föreläsaren har pratat om någonting vettigt utan varje föreläsning verkar improviserad helt utan en röd tråd genom hela. Det tillsammans med att han aldrig pratar om något vettigt som kan appliceras på projektet. » (Ganska liten)
- Undervisningen kom alldeles för sent i kursen, den borde ha hållts i början.» (Ganska liten)
- Har inte varit mycket föreläsningar och de få vi haft har inte hjälpt till mycket utan mer bara guidat oss om framför allt Git och till viss del om Scrum.» (Ganska liten)
- Föreläsningen om tester kom alldeles för sent i läsperioden, speciellt om man hade velat köra TDD» (Ganska liten)
- Mycket av föreläsningarna kändes onödig, tex hur man startar upp ett Android-projekt. Det tog tjejen framme vid tavlan 15min att förklara sen var allt färdigt och föreläsningen slut.» (Ganska liten)
- Tror inte jag lärt mig mer än lite Scrum från föreläsningarna. » (Ganska liten)
- Har i princip fått ta in det mesta på egen hand. Känts som om det blivit lite fel fokus ibland på de få föreläsningar vi haft.» (Ganska liten)
- Det mesta har man fått ta reda på själv, men det var kanske tanken. Själva undervisningen visade bara basics. Kunde kanske varit någon mer föreläsning som förklarar androidprogrammering på mer djupgående tekniks nivå - vad är ett intent, vad är en activity osv., eller kanske till exempel en workshop om hur man testar på android, hur robotium funkar, eller dylikt» (Ganska liten)
- Kursen fokuserade mycket på arbete i grupp och hade redan koll på det som gicks genom på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Känns som att detta överlag är en kurs som man får sköta inlärningen själv/i grupp.» (Ganska liten)
- Git har vi redan haft och undervisningen i Android var ju minimal. Scrum-föreläsningen var dock mycket välbehövlig.» (Ganska liten)
- Man får använda Google och lära sig allt själv.» (Ganska liten)
- Mycket har gått ut på att arbeta med det man lärt sig och mycket skulle man hitta och lära sig själv.» (Ganska liten)
- Mer handledning angående GIT speciellt i början för att förhindra problem, kanske lägga upp en exempel fil på hur en gitignore-fil skall se ut på kurshemsidan. Förkunskaper kring hur utvevkling av android applikationer har saknats och tycker att man borde gå igenom/nämna lite om hur grundläggande klasser(som garanterat kommer med i projektet) och metoder fungerar och samverkar t.ex. Activity, onClick()(hur man kan skriva dessa m.h.a. xml) etc. En annan sak som hade varit till hjälp och hur versions systemet suport lib )» (Ganska liten)
- Att lära sig om Scrum och git etc var guld för att komma igång. Efter det var ju själva inlärningen i den här kursen inte direkt kopplad till undervisning...» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

62 svarande

Mycket liten»45 72%
Ganska liten»13 20%
Ganska stor»3 4%
Mycket stor»1 1%

Genomsnitt: 1.35

- Vi hade ju ingen. "Bloggen" på nätet räknades inte, den var värdelös» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen hade gjort bättre nytta om den fick stå kvar som träd. Ingenting som stod i den boken har gått att applicera på kursen och ingenting på föreläsningarna har refererats till kursboken.» (Mycket liten)
- Ej använt.» (Mycket liten)
- Fanns ju ingen kurslitteratur» (Mycket liten)
- Boken har nog inte ens nämnts mer än första minuterna på första föreläsningen och sen har vi själva fokuserat mer på lösningar än projektmetodik.» (Mycket liten)
- Har inte använt kurslitteraturen alls, mest använt Google för att hitta den information jag sökte.» (Mycket liten)
- Det enda jag läste var scrum-guiden.» (Mycket liten)
- Inte haft någon» (Mycket liten)
- Använde ingen» (Mycket liten)
- Har inte använt nån kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Köpte aldrig kursboken.» (Mycket liten)
- Kursmaterialet har inte hjälpt särkilt mycket, i stor grad fick man ta reda på det mesta själv genom att googla.» (Mycket liten)
- Inte alls faktiskt. Visste inte ens att det fanns kursmaterial. » (Mycket liten)
- Mest google/kodsidor och andra studenter.» (Mycket liten)
- Lite har funnits på kurshemsidan, men en del exempeldokumentation har saknats.» (Mycket liten)
- Jobbade inte med någon egentlig kurslitteratur, fanns lite kursmaterial på hemsidan. Använde androids hemsida och exempel kod. » (Mycket liten)
- ingen litteratur i kursen» (Ganska liten)
- Exemplen som gavs på hemsidan var otydliga och gjorda av studenter. Skulle gärna sett hur det "ska göras" istället för att få se ett gammalt projekt gjort av en grupp som kört en annan utvecklingsmodell, och dessutom fått betyget 4.» (Ganska liten)
- Google.» (Ganska liten)
- Det fanns ingen kurslitteratur men det behövdes inte heller.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

65 svarande

Mycket dåligt»5 7%
Ganska dåligt»13 20%
Ganska bra»33 50%
Mycket bra»14 21%

Genomsnitt: 2.86

- Riktigt dåligt, sämsta under min til på CTH» (Mycket dåligt)
- Webbsidan har varit svår navigerad samt att det saknas exempel för alla dokument som man ska skriva. Dock så fanns det ett exempelprojekt men det var tåligt skrivet vilket gjorde att man inte fick mycket hjälp därifrån heller. » (Mycket dåligt)
- En mer kaotiskt kurs med usel planering, otydliga direktiv och ändringar i sista minuten får man leta länge efter. 10 dagar innan inlämning ändrades kurskriterierna, 7 dagar innan inlämning ändrades de igen, 3 dagar innan inlämning utökades inlämningsuppgiften.» (Mycket dåligt)
- Det verkade som att det mesta vi behövde veta bara lades upp som en uppdatering någonstans på hemsidan. Så det var svårt att få en överblick över det administrativa. » (Mycket dåligt)
- Det här var typ det sämsta jag var med om. 1. Jobbigt att hitta sakerna. 2. Dåligt uppdaterad. Skriv gärna upp vad som ska med varje vecka innan. Kursen gick ut på att vi skulle planera ett projekt, men kursen (som kan ses som ett projekt) var ett jävla hopkok. Jag är sjukt besviken. Fixa en bloggare som kan skriva texter åt er om det är så jävla jobbigt. Dåligt med information, dåligt uppdaterad. "Häng på IRC och få svar!" Ja, om man nu fick veta vem som var kursansvarig (och dessa faktiskt var inne när den som behövde hjälp var inne). Det var så mkt dåligt med kursutförandet av "ledningen" att jag vet inte ens... Det var skit helt enkelt. » (Mycket dåligt)
- Kursadministrationen var riktigt dålig. Hela kursen kändes helt oplanerad. Det skedda stora förändringar i krav för projekten i slutet av kursen och många förändringar och mycket information meddelades med väldigt kort varsel. Webbsidan fungerade bra som informationskälla dock. » (Ganska dåligt)
- Det mesta fanns där men det var ofta ganska dålig struktur och mycket information kom ibland ut väldigt sent. Tillexempel så kom det upp poster om att "x har nu lagts upp" men själva posten länkade inte till x, utan man fick leta på hemsidan. Sedan var vissa uppgifter väldigt diffust förklarade och vissa handledare visste inte exakt själva vad uppgiften innebar. Det skulle vara bra att ha exempel (eller länkar till wiki som ni gjorde ibland) på det ni menar då vissa uttryck är väldigt generella.» (Ganska dåligt)
- Borde varit någon form av exempel på dokumenten som char obligatoriska.» (Ganska dåligt)
- Det blev veligt ibland. Ett kurskrav ändrades under läsperiodens gång.» (Ganska dåligt)
- Informationsspridning har varit sådär, lite krångligt att hitta det man ville på kurshemsidan. » (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan var mycket rörig och ändrade layout ibland, svårt att hitta inlägg/poster.» (Ganska dåligt)
- Ganska dåligt då sidan inte har en catchig slogan... Nej men, kurssidan har varit lite krånglig att navigera på p.g.a. den har varit lite som en byggarbetsplats.» (Ganska dåligt)
- Hemsidan har uppdaterats frekvent och vi har tittat på den, men sen har vi inte hunnit med allt ändå. Något negativt, var att sidan ändrades mycket (framför allt navigering) och det var ibland svårt att hitta det man sökte efter.» (Ganska bra)
- Svårt att hitta på kurshemsidan eftersom saker på den bytte plats ett par gånger under kursens gång.» (Ganska bra)
- Fick e-mail vilket är bra för de som dagligen tittar över sin inkorg. Information på hemsidan uppdaterades flitigt. Kunde försökt göra det lite lättare att hitta på hemsidan.» (Ganska bra)
- Det fungerade bra med mailen och hemsidan, dock kändes hemsidan lite ostrukturerad.» (Ganska bra)
- Kurssidan kändes lite rörig ibland. Vissa saker var tydliga att hitta. Dessvärre var det med slides från vissa föreläsningar. Jag hittade ingen på kurssidan, men fick fram en på sidan som sökresultat på google.» (Ganska bra)
- en del tillägg åstadkom bara ytterliggare förvirring» (Ganska bra)
- Websidan uppdaterades frekvent. Mycket bra med väl utarbetat betygskriterier. » (Ganska bra)
- Vi inväntade en CI-server som skulle komma upp men aldrig kom. Ett par gånger i början var det oklart om det var föreläsning eller bara handledningstillfääen på schemat. I övrigt har kurshemsidan och mailen fungerat väldigt bra med tydlig info.» (Ganska bra)
- All kursinformation fanns på webbsidan. Dessvärre är organisationen av den lite diffus, så man fick ofta leta ordentligt innan man hittade det man var ute efter.» (Ganska bra)
- Lite problem fanns med kurshemsidan som ibland låg nere. Man var tvungen att hitta och ta reda på mycket själv.» (Ganska bra)
- Periodvis saknades information» (Ganska bra)
- Nu har man ju lärt sig 129.16.157.207 utantill ,) Tydlig kommunikation via webb, mail och handledare.» (Mycket bra)
- Hemsidan och bloggen var asnice» (Mycket bra)
- Hemsidan är väldigt uppdaterad och innehåller allt du behöver. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

65 svarande

Mycket dåliga»3 4%
Ganska dåliga»11 17%
Ganska bra»20 32%
Mycket bra»28 45%
Har ej sökt hjälp»3

Genomsnitt: 3.17

- På tok för lite handledningstid.» (Mycket dåliga)
- Vår handledare kunde inte svara på nästan någon fråga alls. Han borde ha varit bättre informerad.» (Mycket dåliga)
- Inte många av handledarna som har koll på vad som händer samt är dåligt pålästa när de kommer till Android. » (Ganska dåliga)
- Handledaren var väldigt oerfaren och hade inte koll på särskilt mycket. En sak som var bra var att det ofta fanns tid för frågor efter föreläsningarna.» (Ganska dåliga)
- Handledaren hade nästan aldrig några svar att ge» (Ganska dåliga)
- Dålig handledare.» (Ganska dåliga)
- Gällande handledningen anser jag att det bör vara ett krav att handledare själv kan hjälpa till när man har problem. När vi stötte på problem med GitHub kunde inte vår handledare hjälpa oss för han inte kunde det alls bra själv. Samt att hade vi problem med hur dokumenten skulle se ut och frågade flera gånger hur det skulle se ut men han dirigerade bara vidare oss att leta upp själva. Vi fick väldigt dåligt med feedback gällande vilka tester vårt projekt kunde göra då han inte heller hade någon bra koll där. Ett krav tycker jag är att man ska vara säker på sin sak om man ska handleda annars har man inget där att göra!» (Ganska dåliga)
- Vi ställde många frågor på våra handledarmöten, dessa besvarades med svar som "Jag vet inte riktigt, jag ska fråga Henrik." (följt av ett svar en vecka för sent), "Har det tagits upp på föreläsningen?" (i vilket fall vi uppenbarligen inte frågat) och "Har ni kollat på developer.android.com?".» (Ganska dåliga)
- Gällande vår handledare, Daniel, under projektet så känner jag inte att vi fick mycket hjälp. Vi bad om ideér till testning men han kunde inte ge oss några. Inte heller fick man hjälp med Scrum utan bara feedback på det som var fel.» (Ganska dåliga)
- Vi pratade bara med vår handledare, han var inte alltid så bra på att ge konstruktiv kritik.» (Ganska dåliga)
- Hade bra möjligheter till frågor, tyvärr inte alltid så hjälpsamma svar.» (Ganska bra)
- Vi har alltid kunnat mailat och sen har vi haft vår fasta handledningstid en gång i veckan, som skulle vara på endast 15 minuter. Dock har vi fått mer än 15 minuter oftast. Tycker det borde vara mer tid, så att man verkligen kan titta på tekniska problem och få guidening till hur man kan lösa problem. Så mycket tekniska problem som vi haft skulle vi behövt ha det.» (Ganska bra)
- Handledaren verkade lite osäker på vad som gällde kursen. Både föreläsaren och handledaren var väldigt osäkra på vad som gällde i Scrum, men jag tror att det är för att ingen av dem har arbetat med Scrum tidigare och för att det är nytt för i år.» (Ganska bra)
- Handledaren kunde inte svara på allt, vilket var synd. Annars var Henrik bra på mail, samt IRC-kanalen var ett bra initiativ. » (Ganska bra)
- Möjligheten att fråga och få hjälp (i viss mån) av Henrik Sandklef var mycket bra. Värre var det med handledaren.» (Ganska bra)
- Mejlade vår handledare en gång. Fick svar inom 24h. Fast efter 12h. Så går det när man gillar att plugga på natten.» (Ganska bra)
- Hade en bra handledare.» (Ganska bra)
- Anser att man borde dela upp föreläsningstimmarna och "hjälp-timmarna". Kan man ha flera handledare på plats så går det fortare att få hjälp, alla handledare är ju inte närvarande vid varje föreläsning. Ni borde bli tydligare med att deklarera vilka frågor som ni kan svara på och vilka som ni inte kan svara på. För vissa saker anses som för ingående.» (Ganska bra)
- Irc-chatten, handledarmöten, föreläsningar osv. Det fanns hur många kanaler som helst att ta sin fråga fram. Om någon påstår att de hade svårt att ställa frågor så ljuger de eller så är de så lata att de bara skrikit frågan rakt ut hemma i sängen och när de inte fick svar så gav de upp.» (Mycket bra)
- Våran handledare svarade på alla våra frågor och var lät att få tag på.» (Mycket bra)
- Svarar på mail snabbt» (Mycket bra)
- Handledaren var inte så kunnig inom android, men mycket hjälpsam och gjorde vad hen kunde för att hjälpa oss. Hade dock varit gött med någon som kunde svara på tekniska frågor bättre. Kursansvarig har varit mycket bra och snabb på att svara på frågor. Har varit till stor hjälp. Tack!» (Mycket bra)
- Henrik och Max har varit mycket hjälpsamma under kursens gång! De är grymma!» (Mycket bra)
- Handledar-samtal en gång i veckan var bra!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

65 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»9 13%
Ganska bra»14 21%
Mycket bra»42 64%
Har ej sökt samarbete»0

Genomsnitt: 3.5

- Vi var 3st som sedan blev ihopslagna med två stycken andra. Alla går förvisso i samma "klass", men alla utom 2st har läst olika frivilliga kurser parallellt med denna kursen och det har varit svårt att få ihop gemensamma tider för möten. Vi har försökt haft mycket kontakt via Skype/TeamViewer samt WhatsApp men vissa har skippat en hel del möten och även under vissa längre perioder varit offline och inte hört av sig.» (Ganska dåligt)
- Väldigt varierande engagemang från deltagare i gruppen.» (Ganska dåligt)
- Just i vår grupp har arbetsbelastningen varit väldigt skev, då en person har gjort det mesta av koden och jag själv försökt hjälpa till bäst det gick. Men sen att vi hade två andra som inte gjorde alls mycket, känns väldigt tråkigt ifall man får dåligt betyg pga att andra inte jobbar och man själv får slita extra hårt.» (Ganska dåligt)
- Hamnade i en grupp på fem studenter där alla var från olika klasser med olika schema och där de flesta väntade med att anstränga sig ordentligt till veckan innan deadline, så det blev ganska kaotiskt på slutet.» (Ganska dåligt)
- Jag hade personligen en högre ambitionsnivå än de andra varför jag känner att jag fått göra det mesta under projektets gång. Fått dåligt stöd av de andra.» (Ganska dåligt)
- De andra har varit segare med att komma igång och koda, vilket inneburit att jag fått dra ett tyngre lass under en större del av kursen.» (Ganska dåligt)
- Närvaron (i alla dess former) från övriga i gruppen har varit väldigt varierande inom gruppen(både vid föreläsningen och vid sidan av), vilket lett till att kommunikationen inte har fungerat tillräckligt väl. Samt att flera i gruppen har struntat i att utföra de uppgifter som de åtagit sig.» (Ganska dåligt)
- Jag hamnade i en grupp med personer från olika linjer och årskurser. Det blev väldigt svårt att synka schemat, särskilt som vi när vi drog igång projektet trodde att det var relevant att planera in så att sprintmötet låg så nära handledningsmötet som möjligt. Det gjorde att vi tyvärr inte kunnat sitta så mycket tillsammans vilket i sin tur lett till kommunikation som inte alltid fungerade optimalt. Utifrån förutsättningarna tycker jag ändå att vi lyckats ganska bra. Som ankedot kan nämnas att jag och en till satt och designade en viktig komponent i appen. När vi klurat länge och väl och till och med skrivit interface på vad som skulle göras så kände vi oss säkra på att vi var överens. Vi började implementera var för sig. När vi ett par veckor senare skulle förklara för en tredje person hur saker och ting hörde ihop visade det sig att vi hade helt olika idéer och stora mängder kod fick göras om...» (Ganska bra)
- Vi arbetade enbart inom gruppen men det har fungerat utmärkt.» (Mycket bra)
- Mycket väl fungerande grupp.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

65 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»23 35%
Hög»28 43%
För hög»14 21%

Genomsnitt: 3.86

- Väldigt bra arbetsbelastning, lagom tempo.» (Lagom)
- Obalanserad: inget att göra två första veckorna.» (Lagom)
- Hög på ett positivt sätt. Projekt kräver ju att man kontinuerligt lägger mycket arbete varje vecka i högre grad än andra kurser.» (Hög)
- Väldigt nära för hög. Speciellt för att vi fick komma igång såpass sent.» (Hög)
- Ett projekt blir vad man gör det till. Men denna kursen... första två veckorna kunde man egentligen inte börja programmera. Inlämningen var efter läsvecka 7, mao 5 veckor (125h ā 4 = 500h) att programmera ett projekt som enligt kursansvarig skulle bedömas som ett 800h-projekt.» (Hög)
- Projekt blir lätt hög belastning oavsett hur man lägger det, men det man fick ut ur kursen ger så mycket mer.» (Hög)
- Tyvärr ganska kort tid för ett projekt, vilket resulterade i att det blev ett väldigt "oslipat" projekt.» (Hög)
- Nästan all tid under läsperiodens gick åt projektet» (Hög)
- Den totala bristen på undervisning och information från skolan har gjort kursen till ett helsike att ta sig igenom. Man har själv fått ta reda på allting utan hänvisning.» (För hög)
- Alldeles för hög, men har förstås stor del av appen vi valde att göra. Vi borde fått handledning i början som sa att vi inte borde försöka oss på det, då det var så mycket nya saker, att vi skulle få svårt tekniskt och även tidsmässigt att hinna med pga att vi alla hade för lite förkunskaper.» (För hög)
- Arbetsbelastningen var för hög i förhållande till vad den gav. Detta berodde till stor del på att föreläsningarna inte gav mycket samt att handledaren inte var till någon stor hjälp.» (För hög)
- Att skapa en vettig app samtidigt som man ska testa programmet ordentligt, skriva dokument och gå på föreläsningar kändes för mycket. Det gick ut över den andra kursen.» (För hög)
- Kombinationen av att lära sig androidprogrammering från grunden och att leverera ett hyfsat stort projekt i slutändan var rätt utmanande, en nertoning av hur stort projektet skulle behöva vara (t ex antal rader) hade uppskattats. Alternativt att ha överseende för att vissa har en begränsad programmeringsbakrund och att det därav kommer ta mycket tid att lära sig.» (För hög)
- Beror på för avancerat projekt.» (För hög)
- För mig har arbetsbelastningen varit för hög.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

65 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 29%
Hög»26 40%
För hög»20 30%

Genomsnitt: 4.01

- Om den var för hög eller inte får vi se när tentan i i andra kursen är skriven... Det är en mattetung kurs så jag har haft att göra.» (Hög)
- Med tanke på att man hade en annan projekt-kurs vid sidan av denna blev det lite körigt under vissa delar.» (Hög)
- Gjorde ett taktiskt val när jag valde valfrikurs, som minskade den totala arbetsbelastningen något.» (Hög)
- Jag kanske hade för mycket för mig utanför skolan. Men jag hann inte med det jag behövde.» (För hög)
- Concurrent Programming har tagit fruktansvärt mycket tid för labbar samt att vi haft en hel del föreläsningar också, så totalt med Software Engineering Project har det varit på tok för mycket! Har varit tvungen att minimera sömn och vissa dagar har man bara klarat av 3-4 timmar och sen gått hem och sovit i 14-15 timmar. Inte bra!» (För hög)
- Denna kurs tillsammans med en extremt krävande mattekurs...» (För hög)
- Denna kurs kombinerat med Webbapplikationer gav en väldigt hög arbetsbelastning.» (För hög)
- Se ovan, i kombination med matte.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

65 svarande

Mycket dåligt»3 4%
Dåligt»5 7%
Godkänt»18 27%
Gott»20 30%
Mycket gott»19 29%

Genomsnitt: 3.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tyvärr endast på grund av lärare. De borde gå en pedagogikkurs först» (Mycket dåligt)
- Kändes inte bra när jag la ner så mycket tid på ett projekt som inte blev klart p.g.a. att gruppmedlemmar satte käppar i hjulet med sin frånvaro och deras förslag som gjorde projektet för komplicerat att hinna med då de var frånvarande.» (Mycket dåligt)
- Allting kändes oplanerat och spontant samt inte många handledare hade» (Dåligt)
- Kursen gick alldeles för långsamt i början. Att det ska ta 2 veckor innan grupperna ens är klara och får presentera sina idéer är löljigt. Det hade räckt med två dagar för att komma på en idé och hitta grupp. Föreläsningarna var alldeles för utspridda, alla föreläsningar borde ha varit de första veckorna så man vet allt som behöver vara med i projektet så tidigt som möjligt. Kursen kändes verkligen helt oplanerad. Information och ändringar meddelades med mycket kort varsel, och ett stort grundkrav på projektet ändrades så sent som 10 dagar innan sista inlämningen. Att höja kraven genom att dubblera antal rader kod som ska finnas med i projektet så sent i kursen är helt oacceptabelt. Det var i min grupps projekt visserligen inget problem eftersom vi hade satsat på att hinna med ganska mycket. Men man kan ju tänka sig ett scenario där en grupp känner att de tycker att matten är ganska svår (Vi läste matematisk analys samtidigt som denna kursen) och satsar därmed bara på att få godkänt i den här kursen så de kan ägna mer tid åt att plugga på matten. De har noga koll på att de uppfyller alla krav för att bli godkända i projektet och ligger kanske därmed strax över 2000 rader kod . 10 dagar innnan sista inlämningen (under en tid då extra matte pluggas eftersom tentan börjar närma sig) så får de veta att de behöver ha dubbelt så mycket kod för att bli godkända och är därmed ganska körda. Att göra en så stor ändring så sent i kursen är verkligen oproffisionellt och signalerar om riktigt dålig planering.» (Dåligt)
- Två veckor innan det började på riktigt. Föreläsningar som kom alldeles för sent in i kursen i förhållande till projektets arbete. Otydlig handledning. Dubblar kodkravet 1 vecka innan inlämning - en riktigt fet NO-GO på det!» (Dåligt)
- Velig kursadministration, mer detaljerade genomgångar (förstår konceptet med att man ska kastas in i någonting man inte kan, men när alla kursdeltagarna sitter och har stora problem med att få ihop en testmiljö och lägger flera timmar på det så känns det som om något är fel istället för att kanske lägga en timmas workshop på det så alla får ihop det) » (Dåligt)
- Tycker kursen är rolig, med att vi får lära oss Android, men hade varit bra om man hade läst Databaser innan denna kursen. Tycker Henrik och handledarna varit bra, men vi skulle behövt mycket mer handledning. Borde haft mer om projektmetodik och vad Systems Engineering egentligen är...» (Godkänt)
- Bra. Nästa så att det var så pass tydligt specificerat hur man skulle få bra betyg att man inte förstod hur man skulle göra för att få bra betyg dock... alldeles för detaljerad information...» (Godkänt)
- Det är en rolig kurs men saker och ting kändes allmänt oorganiserade och föreläsningar kändes väldigt spontana och oseriösa.» (Godkänt)
- Man märker att kursen är ny och att det finns endel "barnsjukdomar". Kursen är inte så väl organiserad och man märker att det blir lite som det blir. Föreläsningarna kanske inte alltid var så väl förberedda och genomtänkta. Dock märker man en strävan bland handledare och kursansvarig att man vill göra en bra kurs. Detta märktes inte minst på deras vilja att hjälpa. Att lätt kunna få hjälp och kontakt är extra viktigt när kursen är lite rörig och allt inte är helt klart. Jag gillade upplägget att få göra en app. Kul med en kurs som känns verklighetsanknyten. Första kursen jag har haft på Chalmers som jag har kunnat föra ett samtal om med polare som inte går på Chalmers om utan att de har somnat, vilket är kul!» (Godkänt)
- Generellt bra kurs känns det som. En del förvirring har det varit, men jag tror att Henrik är medveten om det och kommer att försöka göra det bättre nästa år. Helt rätt inriktning, väldigt bra med gästföreläsare och fokus på jämförelser av agila metoder vs vattenfall och test. Genomgång av TDD innan projekten kom igång hade varit något.» (Godkänt)
- Det var kul att göra en app och hela arbetsprojektet. Kul att programmera och planera. MEN den administrativa delen från Chalmers sida var nog något av det sämsta jag varit med om. En kurs som ska lära ut struktur och planering som inte var strukturerad eller planerad. Bra där. » (Godkänt)
- En intressant kurs med tyvärr för mycket saker som måste dokumenteras, testning osv som gör allt svårt att hinna med.» (Godkänt)
- Väldigt rolig kurs där man får fria händer att arbeta med ett projekt som man själv vill göra.» (Gott)
- Även om kursen var dåligt strukturerad, är ämnet högst intressant och aktuellt, och är något jag förmodligen skulle ägnat en del tid åt även om inte denna kursen funnits. » (Gott)
- Grymt glad att jag valde kursen! Den var valbar och nästan ingen av mina kompisar skulle välja den. Jag tyckte dock att det verkar nyttigt med en projektkurs - framförallt där man inte känner de övriga i projektet - så jag valde den ändå. Nu i efterhand visar det sig att den här kursen var roligare och mer givande än "mainstream-valet"...» (Mycket gott)
- Verkligen tusen och tusen gånger bättre än den gamla kursen. Utveckla den ännu mer och det kommer vara en av de absolut bästa kurserna på IT.» (Mycket gott)
- Väldigt rolig och "jordnära" (det kändes att han har erfarenhet av liknande projekt) föreläsare. Förstående syn på projektdokumentation, i och med att dokumentationen skulle vara "vettig" istället för att uppfylla alla detaljer till punkt och pricka.» (Mycket gott)
- Fantastiskt rolig kurs! Antagligen den bästa hittils. Kombinationen av ett projekt där vi får lära oss om androidprogrammering, får utlopp för vår kreativitet och samtidigt lär oss om arbetsmetoder (Scrum, Vattenfall) som används i näringslivet är svårslagen! Det har varit ett sant nöje att läsa denna kurs, även om den var väldigt intensiv och tidskrävande.» (Mycket gott)
- Roligt att få prova på Android och scrum» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

-
- Upplägget, stor frihet samtidigt som man återkopplar till handledare varje vecka.»
- hade koll på vad som hände i kursen. Dock så var några handledare mer insatta i vad som hände i kursen men när man frågade om slutreflektionerna och uppmärksammade om felaktigheter möttes jag bara av spydigherer tillbaka. »
- Projektarbete.»
- Apputveckling i android. Eftersom det sker i java så är passar det bra eftersom alla andra programmeringskurser var i java.»
- Android, och föreläsningarna»
- Utveckling av appar bör absolut bevaras! Henrik!»
- Projektupplägget, GIT, Sonar!!, riktiga verktyg för kodkvalite/testning osv., tester, SCRUM»
- Android...men se till att alla grupper verkligen kan bygga iterativt och göra mindre utveckling, så att man kan ha inlämning vecka per vecka, så att fokus blir på projektdokumentation och inte på apparna.»
- Scrumföreläsningen, det är bra med intro till scrum»
- Målen men de bör vara bestämt satta och inte ändras under kursen»
- Föreläsaren. Scrum som projektsätt. Inriktningen på Android.»
- Regelbundna handledarmöten var bra!»
- Friheten»
- Henrik Sandklef!»
- Android, Scrum, bedömningsdokumentet och handledarmötena.»
- Dokumentet med alla punkter som skulle göras, inlämningarna och handledarmötena.»
- Specifikationen av betygskriterierna. »
- - Henrik - Bra snack om Agile/Scrum och git»
- Själva projektet. Sonar och gitstats osv. Sättet att lämna in. »
- Långa handleder möten.»
- Själva projektet som sådant, speciellt att det är riktat mot android. Eftersom var och varannan person har en android telefon i dagens läge var det rolig att lära sig utveckla mot den plattformen istället för simpla java-program vi gjort i tidigare kurser.»
- Github-introt, Scrum och valfriheten»
- Att man får göra en Android-app. Viljan bland kursansvarig och handledare att hjälpa studenterna. Att man får testa Scrum. De tydliga betygskriterierna.»
- Handledare för varje grupp som ger feedback på vad som händer varke vecka var en väldigt bra grej. Däremot vore det trevligt om handledarna också tog sig tid att sätta sig in ordentligt i vad man faktiskt gjort - de är såklart också människor och studenter, men de flesta handledningstillfällena tror jag inte vår handledare hade haft tillräckligt med tid att kolla genom vår inlämning för att se vad det var som vi behövda komplettera eller göra bättre/annorlunda. Men den feedback vi faktiskt fick var bra och hjälpte oss vidare. Jättebra att vi fick svart på vitt exakt vad som förväntades av oss.»
- Herr Sandklef! Han är riktigt bra. Det är inspirerande att ha en lärare som har betydlig näringslivserfarenhet.»
- Att man får göra en Android App. »
- Android, Scrum och Git»
- Allt eftersom det ni ändrade förra gången fungerade riktigt bra!»
- Android»
- Att arbeta i projekt är väldigt roligt och lärorikt, detta bör bevaras.»
- Handledare»
- Android»
- Tydliga mål och bedömsningsmatrisen.»
- Se vad som skrivits i de andra fälten.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hela upplägget. Måste vara en röd tråd»
- Att de flesta handledarna bara snackar om kod när det är en projektkurs. Känns otroligt konstigt att det enda som det verkar kollas på är hur många commits folk gjort. I mina ögon handlar en projektkurs till 80% om hur folk kan jobba i en grupp utefter en viss projektstruktur, vilket inte alls verkar bedömas. Är ganska säker på att jag kommer få ett sämre betyg än mina gruppkamrater fastän jag varit den som agerat projektledare, hållit samman gruppen, drivit projektmöten och försökta hålla igång den relevanta kommunikationen medens de andra bara fokuserat på att skriva kod.»
- Inled kursen med 3 veckors föreläsningar och laborationer så att alla får tillfälle att lära sig grunderna i Git, Tester och Android. Fokusera sedan nästkommande 5 veckor på att arbeta med enbart projektet med två handledningstillfällen i veckan. Kraven på inlämningarna måste bli tydligare och överblickbara. I år har vi haft något typ av "spreadsheet" som var fullständigt obegripligt och var inte alls relevant för det vi skulle lämna in. Det innehöll på tok för mycket irrelevant information.»
- Bättre struktur på föreläsningar och instruktioner till studenterna.»
- Bättre genomgång av GIT, starta upp kursen snabbare så att man kan komma igång med utvecklingen tidigare.»
- Planeringen av kursen bör verkligen ses över ordentligt. Föreläsningarna bör också ses över, föreläsningen om android var på barnnivå. Bättre kommunikation med projektkursen som man har i slutet av ettan kunde ha varit bra också så hade man kunnat strunta i att gå igenom saker som redan hade lärt ut i den.»
- Det tog två veckor innan man kunde komma igång med projektet, det är INTE OK. Om ALLA föreläsningar ligger under de två första veckorna, då är det OK att först kunna börja på riktigt efter två veckor. I princip alla föreläsningarna tog upp saker som man ville veta från början. Nu var det vissa grejer man först fick reda på veckan innan inlämningen, och det är INTE OK om det är tänkt att kunna appliceras på ett helt projekt från start till mål.»
- Ni borde säga till kanske en vecka innan om t ex vilka dokument som ska in osv, för ni la upp en fil om vilka filer som skulle lämnas in kvällen innan deadline. Planera lite bättre med allt, testningen kunde ni kanske ha haft någon föreläsning redan efter att man har börjat med projektet.»
- Ett mer tydligt upplägg vad som skall lämnas in av vilka och när. Pusha mer på att komma igång innan föreläsningarna tar upp saker. T.ex. testning ska börjas med direkt!»
- Mer Software Engineering och Scrum (och eventuellt vattenfall). Mer handledning. Se till att alla i gruppen läser samma andra kurs (valfria). Ta bort krav på 4000 rader kod, då det gör att man fokuserar på appen istället för på projektdokumentation.»
- Fler föreläsningar i början»
- Ha målen bestämda.»
- Bättre "utbildning" av handledare, och vad gäller Scrum som sådant bättre "utbildning" av både föreläsare av handledare.»
- De två första veckorna kändes som slöseri på tid, då vi inte kunde börja arbeta föränn vecka tre. Jag tycker också att det borde varit undervisning om android-programmering, både föreläsningar och workshops. Det hade varit väldigt hjälpsamt.»
- Bättre föreläsningar»
- Kändes stundtals oplanerat...eller snarare oerfaret. Men det kanske är naturligt när upplägget är nytt...»
- Konkreta exempel på hur man använder git. Visa branch,merge m,m i praktiken, det hade sparat oss studenter mycket tid i början av kursen. Tydligt stapla upp de dokument som skall skrivas beroende på vilken projektform man har. Scrum: dokument1 dokument2 Vattenfall: dokument1 dokument3 .Det hade underlättat! »
- Bättre handledare som har koll på de delarna i kursen som elever kan tänkas ha problem med, tex Git och de olika projekt-metodernas dokumentation. Kunna få mer konkret information om vad som förväntas exakt, inga lösa trådar skall finnas. Mer kvalitativa föreläsningar, inga 15minuters föreläsningar där någon skapar ett projekt och är färdig.»
- Bättre föreläsningar, tydligare bedömningsdokument (dela på Scrum och Vattenfall), kunnigare handledare.»
- Ta fram standarder för hur saker och ting ska göras så att man som grupp slipper att sitta och försöka med något som man sedan kommer på att det inte fungerar när man lagt ner massa timmar på det. Gör det tydligare att man faktiskt får låna en telefon.»
- Tydligare vad man ska göra och inte göra, det ändrades väldigt mycket under kursens gång, på gott och ont.»
- Kravet på ett Android-projekt i Java. Kursen fokuserade inte alls på själva koden (vissa handledare kollar den inte alls), så jag tycker att valfritt mjukvaruprojekt borde kunna väljas för användning.»
- Alla borde köra Scrum mycket lättare med betyg samt information/genomgångar. Sen tycker jag också att det är lite för mycket som ändras under kursens gång. Handledarna borde också ses över en aning, vi fick inte mycket hjälp och ingen riktig feedback från vår. (Vi fick veta vad vi inte gjort men inte om det vi gjorde var bra eller dåligt, bara orden "men det ser väl bra ut" när vi frågade om exempelvis vår product backlog). »
- Under de 2 första veckorna gör nån knappt någonting. Så blir det superstressigt under de resterande veckorna, och alla är osäkra på Android kodning. De första 2 veckorna borde därför läggas på mer föreläsningar/workshops om Android, activities etc.»
- Handledningen bestod främst av att berätta om projektet vi skapade. Vi fick nästan bara reda på hur vi låg till sett till hur många rader kod vi hade och det var inte tydligt hur vi låg till i övrigt.»
- ¤, Flera föreläsningar kan förbättras. Git-genomgången var ju såklart lite hjälpsam, men samtidigt väldigt förvirrande. Det var för mycket teoretisk genomgång av rena kommandon (som de två som höll i genomgången t o m såg var fel under föreläsningens gång). Det hade varit bättre (tror jag iaf) om de två under föreläsningen faktiskt praktiskt visade hur det fungerar. T ex att de redigerar filer som de addar, commitar, pushar osv. Skapa nya brancher, visa hur det ska mergas. Medvetet skapa komplikter så vi ser hur det sker och varför, visa hur det ska lösas. Visa hur man gör korrekta rollbacks till tidigare commits (finns ju olika sätt, rebase, reset, revert etc, vilket är smidigast/bör man använda?). Nu var det väldigt mycket sådant som man fick lösa genom att googla och plöja trådar på stackoverflow, tid som man helt enkelt kunde lagt på projektet istället. Samma sak gäller introduktionen till android utvecklingen. Introduktionen bestod ju i princip av två websidor form developer.android.com där det står hur man ska isntallera eclipse, android sdk och adt och sen första sidan i deras guide "building your first app". Gå in lite mer på djupet, förklara hur grunderna fungerar med activities, fragments (vad ska man använda var) osv. Speciellt hur alla funktioner en activity måste ha fungerar (dvs onResume, onStop, onStart osv). När och hur MÅSTE man overrida de? ¤, En introduktion till att få emma att funka mot android hade varit bra. Några grupper fick tydligen igång det, vi la flera dagar på att förstå hur man skulle göra och försökte få igång det utan problem. ¤, Tidigare i kursen förtydliga vad som måste vara med inför den slutgiltiga inlämningen. Kanske inte blanda in onödiga saker som kursansvarig sen inser är för jobbigt/tidskrävande för att det ska vara värt det (t ex jenkins). Även tester skulle kunna vara tydligare, vad och hur ska saker testas. ¤, Till sist, handledarna. Jag vet ju inte hur det var förra året, men tydligen var det väldigt ont om tid. Tiden med vår handledare kan man inte klaga på, men däremot engagemanget. Han verkade inte speciellt insatt i vårat projekt, han hade inte testkört appen innan vi kom dit utan den installerades och testades under vår handledningstid (tycker sånt kan vara gjort innan). Hade man frågor om utveckling till android, tester, git eller liknande kunde han inget och därmed hade han inga svar. Man fick inga direkta svar på hur man ligger till (som man skulle få enligt Henrik), utan som svar fick man "jo det ser bra ut".»
- det borde finnas glasklart vad som skall lämnas in från dag 1. Inte sista veckan.»
- Mer info och tydligare info rörande krav, betygskriterier mm. Det var väldigt oväntat att 4000 rader kod dök upp helt plötsligt vecka 7. Mer info om testning och tidigare i kursen. »
- Fler workshops, tydligare mål och spec på exakt vilka artefakter respektive utvecklarramverk innebär, tightare genomgångar med mer konkret information utan utsvävningar.»
- Mer info om testning. Tydligare föreläsningar, mer planerade. Mer struktur på hela kursen. »
- Kursen gick ut på att göra en Android-app med hjälp av git. Ingen i vår grupp hade utvecklat till Android innan och för många var det första bekantskapen med både git, Eclipse och SCRUM (vilket var arbetsformen vi använde). Det blev en hel del meck i början för att alla inte hade koll på vad som behövdes och så vidare, så jag tror att det hade hjälpt väldigt mycket om man exempelvis första två veckorna hade obligatoriska individuella inlämningsuppgifter som såg till att alla låg på en viss basnivå innan själva projektet satte igång. Bra grej med workshops, men det är nog bra att tvinga alla att komma igång från början. Det hade varit trevligt om det hade varit lite mer info om, eller iallafall länkar till info om, test för Android. Då kursen byggde på Android och test var ganska centralt vore det sjyst om handledarna och föreläsaren hade kollat in det så man kunde få vägledning. När det pratades om test i kursen och kraven var det inte alltid klart om det var enhets/funktionstester eller acceptanstester/test av krav det handlade om. Coachning av projektledare/SCRUM-master/product owner kanske vore något? Kanske separata tillfällen där de från olika grupper kan träffas och diskutera saker som uppstår efter vägen?»
- Arbetsbördan, informationen kring dokumentationen och informationen kring vad vi ska lämna in. Arbetsbördan var betydligt högre i denna kurs jämfört med tidigare kurser. Ett annat hinder för oss var att informationen kring dokumentationen vi skulle lämna in i veckoinlämningarna var så begränsad. Vi fick lägga lång tid på att lista ut hur dokumentationen skulle se ut, något som hade kunnat lösas lätt med ett par exempel. Framåt slutet av läsperioden fick vi reda på att vi som har läst Scrum förväntades helt plötsligt leverera 4000 rader kod istället för 2000. Det kom som en smärre chock när vi snart var färdiga med projektet att vi helt plötsligt behövde fördubbla mängden kod. Hade vi känt till detta i första veckan hade det inte varit några problem.»
- Allt som hade med föreläsningar och informationsutgivning att göra. Ha gärna alla krav och testa allt INNAN kursen drar igång. Lite svårt sådär under sommaren när Chalmers inte ens är öppet. Sjukt. Jobbigt. Sjukt.»
- De första två veckorna gör man väldigt lite, och inte helt av fri vilja utan man kan inte göra så mycket då ens projektide skall godkännas osv. Jag tycker man borde lägga in 1-2 labbar som görs de första 2 veckorna, som kan ta upp grunderna i android-programmering och som är obligatoriska.»
- Inför en obligatorisk, individuell uppgift i Android-programmering att syssla med de första två veckorna.»
- Inget»
- Bättre handledning»
- Man kunde varit tydligare med att man skall välja ett projekt som är ganska lätt att genomföra för att kunna lägga en mer rimlig mängd tid på dokumentation och parallell kurs.»
- Man behöver komma igång tidigare man kan inte vänta 3 veckor på att kursen skall dra igång. Snabbare start»
- Teoretisk föreläsning om Android vore bra, med svar på frågor som tex "vad är en activity?"»
- Lite mer struktur på en del av föreläsningarna.»
- Se vad som skrivits i de andra fälten.»

16. Övriga kommentarer

- En riktigt usel kurs som inte har uppnått varken mål eller syfte. Fokus har legat på att själva lära sig Git, tester och Android. Demonstrationer från handledare och kursansvariga har varit värdelösa (bortsett från en Git-genomgång och Scrum-genomgång). Handledarna har dessutom haft för låg kompetens och har inte kunnat svara på frågor eller ens kunna komma med feedback på vårt projekt förrän i sista veckan. I sista veckan tyckte även kursansvarig att det var en god idé att uppdatera betygskriterierna. Det är oseriöst och respektlöst mot studenterna.»
- Se verkligen till att planera kursen bättre!»
- Skön föreläsare som har en connection till studenterna. Dock lite dåligt förberedda föreläsningar ibland.»
- Bra kurs, men som sagt lite halvflummig kurs. Betygskriterierna var lite förvirrande och otydligt, som det där med 4000 kod att ni kunde ha sagt det från hela början. Det verkar som att handledarna använder ett annat program än det ni lagt uppp på kurshemsidan(sonar) för att kolla på hur mkt kommentarer man har osv..det är också väldigt vilseledande för oss studenter.»
- Bra kurs! Det här är en kurs som förtjänar att ligga som obligatorisk i programmet. Den tar in verkligheten och omsätter mycket av våran kunskap medan vi lär oss och förstår det vi kommer arbeta med i framtiden. Där andra kurser tjatar om att hålla koden kvalitativ, strukturerad osv. så visar den här exakt vad som är fel. Man behöver aldrig gissa sig till vad som är dåligt med ens projekt för man har verktygen som säkrar kvaliten!»
- I stort tycker jag det har varit givande och intressant, men hade behövt haft mer förkunskaper för den app vi försökte bygga och jag hatar verkligen att presentera något som inte är klart.»
- Det stod ingenting i kursbeskrivningen om att projektet endast kunde göras i Android»
- Ni sa tydligt i början att man skulle kunna få veta var man låg betygsmässigt, men det var bara några få grupper som faktiskt fick veta detta. Vår grupp frågade varje vecka men fick aldrig veta»
- I övrigt bra kurs då programmering till "smartphones" känns väldigt relevant och nära.»
- Något man skulle kunna lägga till (om det går) är att man kanske kan automatbygga osv åt alla grupper. Alltså att man har en genomgång och sedan har det som krav. Jag tycker inte det var värt det att sätta upp det själv osv (utan genomgång) men det skulle nog vara bra om alla lärde sig. »
- Tack för en bra kurs»
- Jag har ingen bra lösning, men jag ifrågasätter att man i allt utom extrema fall (lät det som) har betygssättning på gruppnivå. Vi har inte fått betygen än, men jag har en känsla av att jag inte kommer få ett betyg jag är nöjd med och det har varit ganska sned prestationsfördelning i gruppen. Man verkar bara kunna uppväga till viss del med reflektionsdokument om varför saker inte gick som man förväntrade sig.»
- Riktigt bra kurs! I princip allt är bra med den. Drar man ner lite på mängden kod som behöver levereras och har några exempelmallar på hur dokumentationen skall se ut blir den ännu bättre till nästa år.»
- Roligt att göra en App. Dåligt genomfört från Chalmers sida. Och så är det med det.»
- Bra kurs!»
- Bra kurs.»
- På det stora hela, en rolig och lärorik kurs.»
- Varför behövs fälten 14 och 15 ? »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.72

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.72
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från