ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Ytmodellering och solidmodellering, LMU601

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-10 - 2008-04-06
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»7 58%
Cirka 20 timmar»4 33%
Cirka 25 timmar»1 8%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.5

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 8%
75%»3 25%
100%»8 66%

Genomsnitt: 4.58


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 66%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 33%

Genomsnitt: 2

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 11%
Ja, i hög grad»8 88%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.88


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 8%
Ganska stor»2 16%
Mycket stor»9 75%

Genomsnitt: 3.66

- Ganska stor hjälp i Alias, liten i Catia. I Alias blev programmet förklarat utöver utdelat material så att det blev mer lättförståeligt, i Catia var det bokstavligt talat bara en uppläsning av vad som stod i det utdelade materialet.» (Ganska liten)
- Vital!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 9%
Ganska stor»6 54%
Mycket stor»4 36%

Genomsnitt: 3.27

- Stor men kan inte hjälpa när man väl kör fast. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»8 66%

Genomsnitt: 3.66

- Mycket lättare att hitta i Alias-delen.» (Ganska bra)
- Smidigt» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 8%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»6 50%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.41

- Klassen sett finns det stort behov av hjälp. Har varit lång väntan när man kört fast vilket har inverkat mycket negativt på effektiviteten.» (Ganska dåliga)
- Svårt att hinna fråga allt under lektionstid» (Ganska bra)
- Många som hade frågor och då blev det lång väntetid.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»10 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

- Kursen bygger påa tt man hjälper varandra.» (Mycket bra)
- Man frågade då istället varandra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»10 83%
Hög»1 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»6 50%
Hög»4 33%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.41


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 8%
Gott»7 58%
Mycket gott»4 33%

Genomsnitt: 4.25

- Kompetent lärare !» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Vår lärare Sven Ekereds egengjorda övningsinstruktioner. Mycket bra!»
- Att man får arbeta med sin egen designade maskin från skisstekniken som en avslutande del av kursen.»
- Läraren.»
- Upplägget med instruktioner och övningar!»
- Övningarna var bra! »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Instruktions PDF:erna till Alias-undervisningen var inte särskilt fullständiga som kursmaterial»
- Någon slags support. Men det är inte lätt utan att kostnaden för kursen ökar. »
- Datorerna. Segare maskiner finns inte. De klarar inte de tunga designprogrammen särskilt bra.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från