ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0708-4 Projektkurs IT, TDA366

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-21 - 2008-09-13
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Anette Järelöw»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

46 svarande

Högst 15 timmar»8 17%
Cirka 20 timmar»12 26%
Cirka 25 timmar»12 26%
Cirka 30 timmar»8 17%
Minst 35 timmar»6 13%

Genomsnitt: 2.82

- utöver lektionerna» (Högst 15 timmar)
- Mellan 15-20 h / vecka» (Cirka 20 timmar)
- Vi var 4 i gruppen. Två av oss arbetade, 2 sinkade oss mest.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

46 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 2%
75%»6 13%
100%»39 84%

Genomsnitt: 4.82

- missat någon planerad lektion så ej 100%» (100%)
- var på ca 90% av undervisningen» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

45 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»21 46%

Genomsnitt: 2.8

- Inte vad jag kommer ihåg iaf» (Jag har inte sett/läst målen)
- SVN!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 5%
Ja, målen verkar rimliga»33 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

- Lite för fritt. Sudoku-projektet var alldeles för lätt.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Jag tolkar det som att projektets svårighetsgrad anpassas effter gruppens kunskapsnivå, och då blir det ju förhoppningsvis rimliga krav.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

42 svarande

Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»13 30%
Ja, i hög grad»17 40%
Vet ej/har inte examinerats än»10 23%

Genomsnitt: 2.83

- Dåligt genomförande & organisering av redovisning, saknade någon som höll/ansvarade för den. 5 timmar redovisning är lite väl mycket... Projektor var placerad så att våra rubriker, samt vissa bilder, skymdes av en lampa, vilket inte fixades förens efter våran presentation.» (Nej, inte alls)
- Det blev mer vad man kände själv eftersom det inte var någon egentlig examination.» (I viss utsträckning)
- Det är ingen examination i Projektkursen.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- "Examinationen" var ju en presentation, så vet inte hur mycket vi testades på vår kunskap.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»15 32%
Ganska liten»24 52%
Ganska stor»7 15%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.82

- Det mest intressanta från föreläsningarna var powerpointen för SVN:en som visade sig vara felaktig...» (Mycket liten)
- Jag vill ha fler föreläsningar!» (Mycket liten)
- Guider och redogörelse för fortgången av projektet har varit grundpelare. Dock har praktiska delar som t.ex. SVN knappt varit till nytta att föreläsa om.» (Ganska liten)
- knappt relevant fråga i denna kurs» (Ganska liten)
- Verkar inte heller ämnad att vara det» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»28 65%
Ganska liten»10 23%
Ganska stor»4 9%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.48

- Jag visste inte ens att det fanns kursliteratur till kursen» (Mycket liten)
- Använde Skansholms Java direkt mycket, men den ingick väl inte som kurslitteratur för den här kursen.» (Mycket liten)
- Använde endast API samt handledare, (räknar inte handledare som kursmaterial)» (Mycket liten)
- Endast UML, förutom vissa grejer som sökts upp på Internet med t.ex. Googlande.» (Mycket liten)
- knappt relevant fråga i denna kurs» (Ganska liten)
- Ifall handledare räknas som annat kursmaterial» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

46 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Ganska dåligt»8 17%
Ganska bra»28 60%
Mycket bra»7 15%

Genomsnitt: 2.84

- Svårt att hitta och ta del av information på sidan, dålig HCI.» (Mycket dåligt)
- Dålig hemsida, informationen är svår att få tag i och ligger på otroligt konstiga platser.» (Ganska dåligt)
- Det var svårt att hitta rätt info på hemsidan.» (Ganska dåligt)
- subversion strulade och oklara instruktioner där...» (Ganska dåligt)
- Hade varit bra o ha nyheterna på förstasidan» (Ganska bra)
- Motsägelser för instruktioner till slutpresentation. » (Ganska bra)
- Strul med svn är väldigt tråkigt. N kaske ska testa svn innan ni intoducerar det så att ni vet att det fungerar.» (Ganska bra)
- Bra guidelines! Taget kurssidematerial av handledare (ej egenskrivet) skapade meningsskiljaktigheter.» (Ganska bra)
- Kurssidan skulle kunns göras mycket enklare, då skulle jag använt den mycket mer. Men det är inget stort problem. » (Ganska bra)
- Men det var ju problem med SVN ett flertal gånger.» (Ganska bra)
- Några grejer på sidan var motsägelsefulla. Vissa sidor var inte uppdaterade från förra året» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»16 34%
Mycket bra»28 60%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.54

- Våran grupps handledning fungerade dåligt. Vi hade svårt att få feedback då vi hade svårt att själva formulera konkreta frågor till handledaren.» (Mycket dåliga)
- Jag hade möjlighet att fråga, men kände inte att jag behövde utnyttja den.» (Ganska bra)
- Handledarmöten, dock inte så mycket handledning (dålig respons, lite tips).» (Ganska bra)
- Va ju bara att maila eller fråga på handledarmöten.» (Ganska bra)
- Våran handledare var väldigt trevlig och lätt att prata med» (Mycket bra)
- Grymt bra handledare ++» (Mycket bra)
- kontakten med handledare var ena v de f¨,saker som funkade bra» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»14 30%
Mycket bra»31 67%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.65

- 2 var helt omöjliga att arbeta med då de inte var motiverade alls, och en av dessa var helt inkompetent inom programmering. En av medlemmarna var mycket duktig och motiverad.» (Ganska dåligt)
- Bra sammarbete fast jag har fått göra största delen av projektet.» (Ganska bra)
- Vi hade lite problem att komma bra överens i gruppen under de perioder då vi var stressade. Det var jättesvårt för mig att delta i det gemensamma arbetet utan egen laptop...» (Ganska bra)
- Hade velat jobba mer i grupp, motivationen inte på topp.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 10%
Lagom»30 65%
Hög»9 19%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.17

- Stundvis hög. Stort krav på eget ansvar» (Lagom)
- Första veckorna stressiga, slutdokumenteringen halvbra genomförd.» (Lagom)
- Helt klart egenvald arbetsbelastning. Hade kunnat lägga en fjärdedel av tiden istället.» (Hög)
- För att vi var tvunga att göra nästan hela projektet på två personer.» (För hög)
- P.g.a. ett för ambitiöst projekt. I annat fall skulle det inte ha varit några problem.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

46 svarande

För låg»2 4%
Låg»8 17%
Lagom»25 54%
Hög»8 17%
För hög»3 6%

Genomsnitt: 3.04

- Stundvis hög. Stort krav på eget ansvar» (Lagom)
- Pga av extra studier vid sidan om ordinarie. Annars lagom.» (Hög)
- För att vi var tvunga att göra nästan hela projektet på två personer.» (För hög)
- Se ovan» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

46 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»0 0%
Godkänt»10 21%
Gott»21 45%
Mycket gott»14 30%

Genomsnitt: 4.02

- Roligt men blev lite dumt att jag fick ta huvudansvaret men även att saker och ting(t.ex. SVN) inte fungerade som det skulle.» (Godkänt)
- En bra kurs med mycket nyttiga kunskaper.» (Gott)
- Bra kurs som absolut har lärt mig mycket om projektantering» (Gott)
- Roligt att jobba med ett större projekt!» (Gott)
- MYCKET bra med friheten!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att handledarna är så öppna så man kan välja i stort sett vilken typ av projekt som helst»
- Handledar tiden.»
- Allt»
- Friheten att välja projekt.»
- Självständigheten och möjligheten att välja projekt själv.»
- Att man får välja att göra egna projekt.»
- Handledarna»
- Gärna en repetition/genomgång av MVC. Inte alla som greppat. Bättre genomgång av SVN»
- Friheten»
- "Handledarna". Frihet, samt mer självständighet, under projektets gång»
- Jag kan inte komma på något som inte borde bevaras till nästa år. »
- Friheten att välja det projekt man vill»
- Kursens upplägg»
- Det mesta.»
- Handledar mötena.»
- Kraven på versionshantering och testning är bra»
- Möjligheten till egna projekt, hade det bara varit de projekten som redan fanns hade nog kursen inte vart lika rolig.»
- vet ej»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Många av föreläsningarna kändes överflödiga.»
- Vi förväntades ha förkunskaper i JUnit från fortsättningskursen i Objektorienterad Programmering, något som dock inte hade blivit genomgånget där. Inför mer information om hur JUnit funkar i någon av dessa två kurser!»
- inget spec»
- Gå igenom så att alla system som skall användas fungerar, på ett bättre sätt se till att alla bidrar.»
- Bättre undervisning om SVN och designdokument.»
- Mer och bättre strukturerad handledning och feedback.»
- SVN intro.»
- SVN! Funkade kanondåligt. Tillåt nycklar. Och gör standardprojekten givna på hemsidan lite svårare, större.»
- Hanteringen av SVN, testa det innan kursen startar... "Lustigt att man i kursen försöker lära ut något, tester, som man själv inte använder sig av." Förbättra strukturen i kursen.»
- ni borde berätta hur ska man använda svn inte bara vilka kommandon man använder. Vore trevligt med lite info om hur man skapar gui med swing, typ tips som att man kan rita i komponenterna, hur man anväder layoutManagers effektivt osv. »
- Vi valde Sudokuprojektet som föreslås på kurshemsidan, men det var ett mycket för enkelt projekt. Det enda riktigt kluriga med det är algoritmen, men sådana kan man implementera från nätet, och det blir väldigt få klasser, det skulle vara mer lärorikt med ett större och bredare projekt. Se över projektförslagen på kurshemsidan och sålla bort de som är för enkla. »
- Lite mer handleddning vid exempelvis design och analys delen eftersom detta var den första kurs vi fick använda det.»
- En extra vecka så man kan jobba mer på det eftersom man inte har några tentor denna period»
- Bättre introduktion till HUR och VAD man testar och inte bara att man testar.»
- Gärna mer handledning och handhållning i början av projektet för att få igång ett fungerande grupparbete och ett bra arbetssätt.»
- En till föreläsning för att bättre kunna gå in på versions hanteringen och MVC.»
- Testning bör ges mer utrymme i undervisning. SVN borde fixas också :P»
- se till så saker funkar när kursen startar typ svn etc.»
- Tydligare information om hur man borde lägga upp programmeringen av programvaran, så att man börjar med det viktigaste först.»
- bättre undervisning om MVC och versionshantering»

16. Övriga kommentarer

-
- Vi fick väldigt mycket feedback precis i slutet av kursen som innebar att vi fick väldigt mycket att göra plötsligt. Vi förstod inte innan att vi hade gjort fel, så därför ställde vi inte så mycket frågor, och därför trodde även handledaren att vi hade bättre koll än vi hade. Det var väldigt dumt...»
- Testa och låt handledarna få möjlighet att planera en större den till kursen nästa år»
- En väldigt rolig kurs där vi fick använda det vi lärt oss i praktiken.»


Kursutvärderingssystem från