ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Marknadsplanering, LNC291

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-03 - 2008-04-15
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

9 svarande

Högst 5 timmar»0 0%
Cirka 10 timmar»7 77%
Cirka 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»2 22%

Genomsnitt: 2.66

- Många timmar inför arbetet. Ca 24h i veckan.» (?)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»7 77%
100%»2 22%

Genomsnitt: 4.22

- 99%» (?)
- Intervjuer med företaget vi jobbade med krockade med vissa lektioner. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 40%
Målen är svåra att förstå»1 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 20%

Genomsnitt: 2.3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 50%
Ja, i hög grad»3 37%
Vet ej/har inte examinerats än»1 12%

Genomsnitt: 2.62


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»2 20%
Ganska liten»2 20%
Ganska stor»5 50%
Mycket stor»1 10%

Genomsnitt: 2.5

- Enda hjälpen...» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»4 40%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»1 10%

Genomsnitt: 2.5

- Inte använt eller köpt boken, räckte att en i gruppen gjorde det till grupparbetet.» (Ganska liten)
- Aakers bok har varit till viss hjälp vid utformandet av intervjufrågor. Steves sammanställning över Aakers bok var också till hjälp.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»1 10%
Ganska dåligt»1 10%
Ganska bra»7 70%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 2.8

- Tror inte den uppdatrades många gånger» (Mycket dåligt)
- Det användes inte mkt, men när det gjordes det fungerade det bra.» (Ganska bra)
- Inte inte använt mig av webbsidan men däremot av utdelat material på lektionen som varit till god hjälp för att få struktur på arbetet. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 60%
Mycket bra»3 30%
Har ej sökt hjälp»1 10%

Genomsnitt: 3.5

- Mentortid under arbetet.» (Ganska bra)
- Det är inte lämpligt att läraren åker utomlands veckan innan inlämning av arbete.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»1 10%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»5 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Återigen har vi olika åsikter om NÄR ett arbete ska skrivas, jag föredrar att bli klar i god tid och skriver klart men upplever mycket stress och ett sämre arbete då de satt kvällen innan inlämningsdatumet och skrev ihop arbetet. Nästa gång kommer jag inte att jobba i denna grupp eftersom det inte blivit någon förbättring sedan förra arbetet vi gjorde tillsammans. » (Mycket dåligt)
- Vissa problem har förekommit inom gruppen.» (Ganska bra)
- En gruppmedlem gjorde en mycket begränsad insats under arbetet med uppsatsen.» (Ganska bra)
- Har inte haft mycket lektioner så vi har inte kunnat sammarbeta direkt» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 10%
Lagom»4 40%
Hög»4 40%
För hög»1 10%

Genomsnitt: 3.5

- Lugnt i början, mkt i slutet...» (Lagom)
- Hänger dels ihop med att jag är missnöjd med gruppen men även att företaget vi intervjuade inte kunde träffa oss de första veckorna av kursen utan väldigt nära inpå inlämningsdatumet. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»1 10%
Låg»3 30%
Lagom»3 30%
Hög»3 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.8


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 10%
Godkänt»3 30%
Gott»4 40%
Mycket gott»2 20%

Genomsnitt: 3.7

- Med knapphet godkänt.» (Godkänt)
- Bra att skriva uppsats och komma ut till företagen och göra intervjuer. Detta arbetssätt ger en bra inblick i sjöfartsbranschen och potentiella arbetsgivare.» (Gott)
- Har varit kul med att jobba i grupper och skriva uppsatser, har inte gjort det innan på chalmers, har varit lärorikt.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med stor fallstudie, lärorikt.»
- Läraren, lärarna, Steve och Farhid. Det var mkt intressant och spännande att lyssna på konsulten Claes under tre lektioner.»
- Kursboken av Aaker»
- de praktiska studierna»
- Opponent-övningen.»
- Uppsatsskrivande med krav på att genomföra intervju.»
- Grupparbeten»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kravet på att man måste jobba i grupp samt formkrav på ett visst antal sidor. Rekommendera hellre men inte formkrav för det är ändå innehållet av texten som har betydelse inte antal sidor man lyckats få ihop. »
- möjlighet för alla att få opponera»
- Att det är jämnt antal grupper så att alla kan får opponera.»
- Seminarium som behandlar relevanta frågor skulle man kunna lägga in i början av kursen för att tvingas läsa kurslitteraturen.»

16. Övriga kommentarer

- Vill gärna veta VEM som är vår lärare. Vi skulle haft Farid Rohani men honom har vi inte sett mycket av under kursen...»
- Bra!»


Kursutvärderingssystem från