ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1-Konstruktionsteknik 09/10, MMF292

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-20 - 2009-10-28
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»5 29%
Cirka 25 timmar»9 52%
Cirka 30 timmar»3 17%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.88

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 23%
100%»13 76%

Genomsnitt: 4.76


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 64%

Genomsnitt: 3.41

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Dimensionera CATIA delen bättre nästa år.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Fast det finns tendens till att uppdelningen av kursen gör att båda lärarna lägger till moment i kursen som egentligen inte skulle fått plats inom ramen av kursens poängtal.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 20%
Ja, i hög grad»11 73%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.86

- Bra Maskinelement-tentamen och bra projekt i CATIA-delen» (Ja, i hög grad)
- Färre och mer djupgående uppgifter, framför allt färre projekt, och med mindre gruppstorlekar. Ge ut hemtenta-frågorna redan första veckan, samt uppmana till att boka studiebesök första veckorna.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»2 11%
Mycket stor»13 76%

Genomsnitt: 3.64

- Färre föreläsnignar, med mindre upprepningar. Det var väldigt mkt föreläsnignar och för lite projekttid.» (Ganska liten)
- Göra Brännare förtjänar Gyllene pekpinnen! Han var superbra enligt mig. Lätt att förstå, svarar på ALLA frågor och är tillgänglig i princip hela dygnets timmar.» (Mycket stor)
- Dock ibland lite tungt med väldigt långa pass med konstruktionsteknik. Det är dock mer en schema-planerings-fråga.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

17 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»3 17%
Ganska stor»9 52%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.76

- Boken i maskinteknik är inte tillräckligt bra iförhållande till kursens innehåll. Jag har läst den men det gav mig mycket lite och den fungerade inte som kompletterande material till undervisningen. Boken fungerar mest som en formelsamling fast utan tillräckliga förklaringar. Ytterligare minus är att det inte finns några exempel. Kanske finns det någon bättre bok att anv i fortsättningen?!» (Mycket liten)
- Byta ut kurslitteraturen i maskinelement. I många fall finns inte de formler som tas upp på föreläsningen med i boken. Tycker inte att den har bra förklaringar eller att den ger någonting utöver föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Tycker kurslitteraturen var för ensidig, skulle vilja att den presenterade flera synvinklar på miljöfrågorna» (Ganska liten)
- Bra litteratur.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»10 58%

Genomsnitt: 3.58


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»15 88%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 4

- Går inte.» (Mycket bra)
- Examinatorn har under hela kursen varit helt otroligt bra på att erbjuda hjälp och svara på frågor.» (Mycket bra)
- Har aldrig varit bättre! Kanon!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 17%
Mycket bra»13 76%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 76%
Hög»2 11%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.35

- Inkludera fler maskinelement :)» (Hög)
- Den blev för hög i och med att mkt tid gick åt till att planera och organisera arbetet för de olika projekten som gick parallellt.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 29%
Hög»5 29%
För hög»7 41%

Genomsnitt: 4.11

- arbetsbelastnignen är ju alltid hög på chalmers jämfört med alla andra icke tekniska utbildningar...» (Hög)
- Bättre dimensionerade kurser som motsvarar poängantalet.» (För hög)
- Styra upp Miljötekniken lite bättre, framförallt vad gäller projekten» (För hög)
- En bättre balans mellan tidsåtgång mellan de båda kurserna miljöteknik och konstruktionsteknik. Nu har den senare fått lida för att miljön tagit alltför mycket tid och kraft. Tråkigt!» (För hög)
- Miljötekniken tog alldeles för mycket tid.» (För hög)
- Miljöteknik och hållbar utveckling hade för många parallella gruppprojekt vilka tyvärr upptog tid från konstruktionen (PS. hann tyvärr inte svara på den kursutvärderingen) » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 11%
Gott»6 35%
Mycket gott»9 52%

Genomsnitt: 4.41

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Göran Brännare»
- Övningsuppgifterna som ska göras varje vecka»
- Brännare, konstruktionsuppgifter»
- Att arbeta med projekt»
- Mycket bra upplägg, tydlig planering och stort engagemang från Göran Brännare. Lagom arbetsbelastning och lagom mycket innehåll.»
- Inlämningsuppgifterna i maskinelement var mycket bra, både innehållsmässigt och tidsplaneringen. »
- Möjligheten att få hjälp var väldigt bra. Konstruktionsuppgifterna som bidrog till tentapoängen var också positivt. »
- Inlämningsuppgifterna»
- Göran Brännare. Han svarar mycket bra och pedagogiskt på frågor. Ställer upp till 100 %! »
- Kostruktionsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre dimensionerad CATIA-del.»
- Mer sammankoppling av kursens två delar - caden och teoridelen.»
- Uppgifterna är väldigt svåra och gjorda så att vi inte SKA klara dem utan hjälp, kan vara lite frustrerande»
- hade vart kul med en labb också med lite större maskinelement, så man får se vad maskinelementsberäkningar kan användas till. men kanske är svårt att klämma in. »
- färre men mer djupgående projekt, mindre gruppstorlekar, undvika att man måste arbeta med flera projekt samtidigt. jag skulle önska att mer utrymme gavs till leksaksprojektet och att man tog bort ett av fördjupningsprojektet, alternativs slog ihop de båda. ge ut hemtentan redan första veckan. och ha mkt MER projekttid och mindre föreläsningstid. många upplevde att föreläsningstid var waste of time och att man istället ville/behövde arbeta med projekten. Därför var klassens närvaro på föreläsningarna framför allt mot slutet av perioden låg.»
- Catia-delen får inte planeras med alltför många schemalagda timmar. Detta var först fallet, men det ordnades efter att vi tagit upp problemet. Kanske hade det varit möjligt att skapa en tydligare koppling mellan de olika kursmomenten, dvs Catia-delen och övriga konstruktionstekniken.»
- Byta kursbok i maskinelement!»
- Mer designanknytning. Mer information om hur och varför man använder olika maskinelement i olika konstruktioner med konkreta exempel. »
- Övningarna vi hade i en föreläsningssal, borde varit en bättre lämpad övningssal.»
- I strort har intrycket av kursen varit mycket bra, men om det går så skulle man kunna förbättra kursen något genom att ha en tydligt strukturerad övergripande introduktion till ämnet under första föreläsningen. Detta försökte genomföras men jag tror kanske att det kan göras tydligare. »

16. Övriga kommentarer

- känns som att catiadelen behövde mer tid. Går den inte att lägga som en annan kurs?»
- Mycket bra kursupplägg med inlämningsuppgifter varje vecka!»
- Mycket bra kurs! »
- Mycket engagerad lärare»

17. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

- Nej»
- nej, men kanske olika till de olika delarna av kursen, då caden skiljde sig från teorin.»
- nej»
- Nej»
- nej»
- inte vad jag kan komma på»
- Nej jag tror inte det.»
- Nej»
- Hur relevant kursen känns i TD-programmet. »
- Nej»
- Svarskod? Var skriver man in den?»
- Nej»
- Vad anser du om kursinnehållet?»
- Nej»
- Föreläsarens insats»
- inte vad jag kommer på»
- Kanske»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från