ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1 11/12 Värme- och ventilationsteknisk projektering, LBT340

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-24 - 2011-11-13
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 75%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) Förstå konsekvenser av olika krav på inomhusklimatet i form av erforderliga tekniska system och resulterande energibehov för drift
2) Beräkna dimensionerande värme- och kyleffektbehov samt erforderliga ventilationsluftflöden vid givna krav på inomhusklimatet
3) Redogöra för hur olika typer av värme- och ventilationssystem är uppbyggda
4) Genomföra vissa av de beräkningar som krävs vid detaljdimensionering av värme- och ventilationssystem
5) Redogöra för hur man bygger upp system för att hindra rök- och brandgasspridning.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 100%

Genomsnitt: 4

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 33%
Ja, i hög grad»6 66%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Då vi fick ha läroboken med på tentamen, vilket inte var taget i beaktande, blev den inte riktigt ett bra test på ens kunskap.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 11%
Mycket stor»8 88%

Genomsnitt: 3.88

- Jag har aldrig fått så mycket bra hjälp i någon annan kurs! » (Mycket stor)
- Lärarna har varit väldigt duktiga. Konsulterna har varit fantastiska, utan dem hade kursen bara varit en bråkdel av så bra som den var.» (Mycket stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 11%
Ganska stor»7 77%
Mycket stor»1 11%

Genomsnitt: 3

- Lärare och konsulter förklarade det mesta!» (Ganska stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 33%
Ganska bra»6 66%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Ritningarna vi fick är under all kritik. Om inte lärarna har tid att ta fram ett bra underlag så kanske ni borde anställa en elev att iordningställa det? Att rätta till ritningarna och göra dem korrekta borde inte ta mer än en arbetsdag, och vi byggare är rätt duktiga på att rita planritningar i CAD. Jag kan direkt säga att jag vore intresserad av att sätta mig ner en dag på min fritid och snygga till ritningarna inför nästa gång kursen ska hållas, då detta var ett stort irritationsmoment under kursen.» (Ganska dåligt)
- Ritningarna kunde varit bättre» (Ganska bra)
- ritningarna.........» (Ganska bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 88%
Hög»1 11%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.11

- blev ganska jämtfördelad över kursen» (Lagom)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»9 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»6 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 44%
Hög»3 33%
För hög»2 22%

Genomsnitt: 3.77

- Miljön har varit motsvarande en 15 p kurs vilket har gjort att man inte kunnat fokusera speciellt mycket på de andra kurserna» (För hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Själva konceptet är riktigt bra. Konsulterna har gjort ett fantastiskt jobb, och lärandeprocessen har varit väldigt givande. Synd att grundkursen i installationsteknik är så dålig, många klasskamrater jag pratat med om denna kurs och vad vi gjort har tyckt att det verkat väldigt intressant och varit ångerfulla att de inte valde denna kurs istället.»
- konsulterna och lärarnma, kursupplägg»
- All tid med konsulterna»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ritningarna, ritningarna, ritningarna. Projekteringen tar upp 95% av kursen, men betygsätts inte alls. Detta skulle man kanske kunna förändra? Varför inte bara ha en G/IG-tenta som testar om eleven har de kunskaper som krävs, och sedan göra projekteringen till det betygsgrundande?»
- bättre ritningsunderlag»
- delinlämningar»
- Möjligtvis att projektuppgiften betygsätts och att slutbetyget består av både uppgiften och tentan.»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- skulle kunna generera ett större intresse för installationsteknik än i dagsläget. Kursen som helhet är en av de bästa jag har haft under min tid på Chalmers.»
- Kursen som helhet är en av de bästa jag har haft under min tid på Chalmers. En liknande pedagogik på grundkursen tror jag skulle kunna generera ett större intresse för installationsteknik än i dagsläget.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från