ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Konstruktion, fortsättningskurs, LMU101

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-19 - 2013-01-27
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»1 7%
Cirka 20 timmar»3 23%
Cirka 25 timmar»4 30%
Cirka 30 timmar»3 23%
Minst 35 timmar»2 15%

Genomsnitt: 3.15

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 7%
75%»6 46%
100%»6 46%

Genomsnitt: 4.38


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 8%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 8%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 83%

Genomsnitt: 3.66

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 7%
Ja, i hög grad»9 69%
Vet ej/har inte examinerats än»3 23%

Genomsnitt: 3.15


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»3 23%
Ganska stor»6 46%
Mycket stor»3 23%

Genomsnitt: 2.84

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»4 30%
Mycket stor»8 61%

Genomsnitt: 3.53

- Mycket bra kompendier och powerpoint-material på föreläsningarna. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»3 23%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»4 30%

Genomsnitt: 2.92

- Inget lades ut på nätet.» (Mycket dåligt)
- Det skulle vara mycket smidigare om det material som delas ut även finns på kurshemsidan. Dels för att förenkla vid användning av läsplatta, dels för att få tillgång till allt material även om man inte kan närvara på någon föreläsning.» (Ganska dåligt)
- Hade velat ha utdelat material även på hemsidan. Ibland har man inte möjlighet att gå på lektionen. Att ingen kommer att gå på lektionen om du lägger upp det på hemsidan är ett dåligt argument.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»5 38%
Har ej sökt hjälp»3 23%

Genomsnitt: 3.84

- Hade varit bra med övningar där man fick räkna själv istället för att baka in räkneövningarna i lektionen.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»9 69%
Har ej sökt samarbete»1 7%

Genomsnitt: 3.84

- För att Maskin är bäst ever! Fuck EPI..» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 61%
Hög»4 30%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.46

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»5 38%
Hög»6 46%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.53

- Läste två kurser till på vardera 7,5 hp så det blev lite mycket.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 15%
Godkänt»3 23%
Gott»5 38%
Mycket gott»3 23%

Genomsnitt: 3.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lägg ut material även på nätet. Finns ingen anledning att inte göra det.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med en uppgift. Mycket lärorikt. Bra med gästföreläsare även om Johnson controls inte intresserar mig personligen. »
- Första sidan på tentan, efter några dagar har man pluggat in den..»
- Lagom blandning mellan genomgångar och räkneövningar på tavlan»
- bromslabben»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag skulle önska mer tid för räkeövningar. »
- Byta pennan till tavlan oftare då det blir svårt att se när den slits. Hålla lektionstiderna och sluta lektionerna i tid»
- Sluta lektionerna i tid! »
- konstruktionsuppgiftens innehåll.»

16. Övriga kommentarer

- Kjell är en utmärkt föreläsare med djupa kunskaper inom de områden han föreläser om. Sen är det upp till var och en om man tar vara på tillfället att suga åt sig. Vet inte hur Kjell skulle kunnat gjort det bättre...»
- Kjell är en fantastisk person som alltid tar tid efter föreläsning att snacka, förklara och svara på frågor. Han är metodisk och noggran och mycket kunnig. En av de bästa Chalmers har att erbjuda»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.69

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.69
Beräknat jämförelseindex: 0.67


Kursutvärderingssystem från