ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Människa - Teknik H10, LMU055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-20 - 2011-01-18
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»5 38%
Cirka 20 timmar»3 23%
Cirka 25 timmar»2 15%
Cirka 30 timmar»3 23%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.23

- Gick på ca 70% av föreläsningarna (inkl. de obligatoriska). Anledningen till att jag missade ca 30% beror på alla de projekt vi haft i de kurserna som gick lp2. » (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»3 23%
50%»2 15%
75%»3 23%
100%»5 38%

Genomsnitt: 3.76

- Deltog enbart på det obligatoriska momenten. Detta beror inte på lärarna utan det otroligt dåliga schemat vi hade denna period. Att först ha dubbla föreläsningar Statistik och sedan få ut något vettigt av en tredje föreläsning som sträcker sig till klockan 17 är utomordentligt dålig planering av schemaläggaren.. Visst att detta berodde på att alla läste olika kursen men det straffade oss som läste TUs standardkurser väldigt.» (25%)
- Pga tråkiga och inspirerande föreläsningar valde jag att arbeta mer på egen hand.» (50%)
- tråkiga föreläsningar» (50%)
- Se frågan ovan.» (75%)
- Har haft kurser som krockat med denna» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 53%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 30%

Genomsnitt: 3.07

- Borde varit mer specifika, dess allmänna formuleringar gjorde att man lika gärna kunde haft målet "lär er hela boken".» (Målen är svåra att förstå)
- En del av kunskapsmålen var lite luddiga, samt att det inte var ordnade kronologiskt men det kanske inte är något man kan kräva. Annars är det som vanligt med Hasses kursers väldigt enkelt att studera med hjälp av kunskapsmålen, detta borde fler lärare ta efter.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kunde inte bli mer tydliga. Behåll dessa! De underlättar rejält. T.ex. vet man vad man måste läsa i boken, vad man behöver lägga fokus på etc.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

- Målen var mycket rimliga. Enkla att associera till kursboken bl.a.» (Ja, målen verkar rimliga)
- För breda och omfattande» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»4 30%
Ja, i hög grad»7 53%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 2.61

- Jag tyckte att tentan var baserad på kursmålen, och det är hela poängen med tentor. Tyckte dock en sak är mindre bra med tentorna, och det är att alltför många tentor är mycket lika varandra. Kan nämna att, det hade räckt att titta på gamla tentor och klara av den här kursen. Man skulle inte alls behövt gå på föreläsningar och dylikt.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»6 46%
Ganska liten»4 30%
Ganska stor»3 23%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.76

- Då jag inte orkade gå på undervisningen på grund av den dåliga schemaläggningen kan jag inte säga att det hjälpt mig. Kan dock tänka mig att man hade fått ännu bättre förståelse ifall man närvarat vid fler föreläsningar.» (Mycket liten)
- Hans föreläsningar var bra. Torbjörns var väldigt intetsägande.» (Ganska liten)
- Hasses del var okej. Torbjörns behöver definitivt göras om till nästa år. Känndes oinspirerat och tråkigt.» (Ganska liten)
- Torbjörns föreläsningar verkar ibland oförberedda och något oengagerade. En rad ppt-bilder utan någon röd tråd. Engagemanget kanske beror på de låga elevdeltagandet, än tråkigare för dem som ändå går på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Undervisningen har inte varit lika stor som jag förväntat mig, vilket beror på att jag missat ca en tredjedel av föreläsningarna. Varför jag gjort detta framgår av fråga 1.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»8 61%
Mycket stor»5 38%

Genomsnitt: 3.38

- Pga dåliga föreläsningar fick boken göra jobbet.» (Ganska stor)
- Boken som vi haft var den rätta vägen till att lära sig kursmålen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 15%
Ganska bra»7 53%
Mycket bra»4 30%

Genomsnitt: 3.15

- Tyckte att uppgiftsinlämningar öppnade sent. Lite för nära stängning» (Ganska dåligt)
- Jag har alldrig stött på verktygen för gruppindelning, anmälningar och inlämningar via kurshemsidan så det upstod några missförstånd och förseningar där. Mer information om att man förväntas utföra vissa sakar på kurshemsidan kan underlätta.» (Ganska dåligt)
- Regelbundet uppdaterad och all info fanns, mkt bra.» (Mycket bra)
- Vi fick reda på allt nödvändigt via kurshemsidan. På den fanns även alla åhörarkopior, gamla tentor och övrigt som var till mycket stor hjälp.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»4 30%
Har ej sökt hjälp»4 30%

Genomsnitt: 3.84

- Hans har ofta svar direkt medans Torbjörna börjar bläddra i boken för att sedan svara att han inte vet.» (Ganska dåliga)
- Hans hade alltid svar på frågor. Torbjörn gav inga klara svar bara känslan av att allt kan vara rätt» (Ganska bra)
- Möjligheten att få hjälp är alltid bra när det gäller Hasse då han alltid tar sig tid och svarar på frågor.» (Mycket bra)
- Med så tydliga mål och läshänvisningar, behövde jag aldrig söka hjälp eller ställa frågor.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»8 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.46

- I stort sätt jobbade jag helt själv med inläsning och plugg framtill tentan. Men det som gick dåligt var projektarbetena som pågick. I mitt fall gjordes alla projekt till 90% av två personer, medan övriga "slappade". Det tycker jag är lite dåligt och mitt förslag för framtiden är att läraren kräver en logg, där syftet är att eleverna skriver ner vad de gjort i de projekten som de arbetar med. På så sätt kommer man kunna få alla gruppmedlemmar involverade i arbetet.» (Mycket dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»9 69%
Hög»2 15%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.23

- Tempot var varken högt eller lågt.» (Lagom)
- Det är lite ovant att man inte kan räkna sig fram till svaren.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 61%
Hög»4 30%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.46

- Arbetsbelastningen var varken hög eller låg.» (Lagom)
- Den blev lite snedfördelad då mycket av arbetet hamnade under samma period i bägge kurserna» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 38%
Godkänt»4 30%
Gott»4 30%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.92

- Ett intressant ämne förstördes av en spretig kurs med dåliga föreläsningar.» (Dåligt)
- Tycker kursen i sig inte ger något som helst sammanhang och att den är obligatorisk för Teknisk utveckling förstår jag inte alls. Borde finnas bättre kurser att läsa för oss, denna kurs var återigen ett ämne där vi bara går in lite på ytan. Varför inte lägga in någon ytterligare mer födjupad kvalitets kurs eller lednings kurs eller utvecklingskurs ? det är väl ändå det inriktiningen handlar om.» (Dåligt)
- Hade gett "mycket gott", om mina gruppmedlemmar deltagit mer i projekten, så att jag och en viss person till slapp göra 90% av dem.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hans fööreläsningar och de externa»
- Studiebesök, gästföreläsare och Vidar-labben»
- Volvobesöket»
- Hans»
- Kursmålen skall definitivt bevaras till nästa år. Det är tydliga, enkla att förstå och man har kurslitteratur som enkelt och snabbt kan ge svar på dem. Behåll även studiebesöken. Variation förnöjer.»
- Innehållet var väldigt bra i helhet.»
- Kursboken. Mycket bra och informativ bok som behandlar mycket intressanta saker.»
- Studiebesök på volvo, extern föreläsare om volvos arbete med ergonomi»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kan kännas svårt att veta vad man ska läsa på till en tenta. Övningstentorna och gamla tentor var svåra att formulera svar på men Själva tentan desto tydligare. Hade hellre sett mer vikt på labbar och inlämningar och ingen tenta alls»
- Torbjörns föreläsningar »
- Föreläsningarna! »
- Den bör vara valbar och lämna plats för någon kurs som stämmer bättre överens med inriktningen. Där kanske ergonomi och belastningsområdet är en liten liten del av innehållet.»
- Det som verkligen behöver förändras till nästa år, är lärarnas koll på alla gruppmedlemmars aktivitet i projekten. Det kan hända att två eller tre av fem gruppmedlemmar i ett projekt gör ett arbete på egen hand. Det gör att resterande gruppmedlemmar inte lär sig något och samtidigt är det mycket orättvist att bara ett par gruppmedlemmar måste göra allt arbete själva, medan övriga slappar. Mitt tips var som sagt en liten logg, som beskriver vilka arbetsuppgifter man haft. Det ger lärarna en bättre koll, samt involverar alla gruppmedlemmar. (Visst, sjukdomar etc kan man inte göra mycket åt, men i mitt fall berodde det inte på såna saker. Berodde helt enkelt på att en del elever är mindra ambitiösa och latare än andra). En annan sak som jag tycker bör förändras är tentornas upplägg. De är alldeles för lika varandra, och kursen går att klara av genom att bara titta på gamla tentor (och gå på obligatoriska föreläsningar). Poängen är inte att bara "klara av en kurs", utan att lära sig en del med. Lite mer variation i tentorna hade inte skadat.»
- lärarna!»
- Bättre struktur. Kursmålen kom sent in på läsperioden. Visste inte riktigt vad som var viktigt och oviktigt.»
- Skippa labbarna och lägg mer tid på grupparbetet. Säg inte att saker är obligatoriska om de inte är det.»

16. Övriga kommentarer

- Kursen var rolig då den berörde många delar som har med människa- och teknik att göra. De laborationer vi haft var även givande. Det ökade förståelsen för hur saker fungerar i praktiken. Extra kul var det med studiebesök samt Annki som kom från Volvo och pratade om ergonomi.»
- Sköna snubbar hasse o torbjörn :)»
- Jag har aldrig varit negativ av mig. Men när det gäller denna kurs, och många andra för den delen, måste jag påpeka saker som MÅSTE förändras till nästa år. Detta är ett KRAV från min sida för att nästa årskull ska få en givande och ej förstörd kurs: SE TILL ATT "LÄRARNA HAR" FÖRMÅGA ATT LÄRA UT. Det går helt enkelt inte att komma med argumentet att vi elever ska "söka information själva", för då kan ni lika gärna lägga ner alla föreläsningar. För att göra det hela konstruktivt: Hans Eriksson är en man med mycket kunskap bakom pannbenet och ibland dyker ett par roliga fraser ut från killen under föreläsningar. Dock bör Hans arbeta med att förbättra den röda tråden under föreläsningar. Detta hade medfört bättre inlärningsförmåga för studenterna. Vår käre Torbjörn kommer inte undan. Denna man har inga större problem vad gäller den röda tråden, men han bör "ta för sig" under föreläsningen. Alltså: Rör dig mer i sidleds vid tavlan, prata högre och var inte rädd för eleverna. Om inte dessa råd följs kommer nästa års kurs att bli en flopp. Igen. För folk kommer inte på tråkiga föreläsningar. Folk gillar inte att slösa många många timmar av sitt liv för att sitta ner och dagdrömma igenom föreläsningar. Bortser man från den negativa tongången ovan har kursen varit extremt givande. Bred och mycket intressant kurs helt enkelt. Fantastisk lärobok som även är väldigt prisvärd. »


Kursutvärderingssystem från