ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TISJL 1213-2 Grundläggande elteknik, SSY032

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-01-08 - 2013-01-27
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 17%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»5 41%
Cirka 25 timmar»4 33%
Cirka 30 timmar»1 8%
Minst 35 timmar»2 16%

Genomsnitt: 3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 9%
100%»10 90%

Genomsnitt: 4.9


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 50%

Genomsnitt: 3.5

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 81%
Nej, målen är för högt ställda»2 18%

Genomsnitt: 2.18

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»1 9%
I viss utsträckning»4 36%
Ja, i hög grad»6 54%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.45


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 8%
Ganska stor»4 33%
Mycket stor»7 58%

Genomsnitt: 3.5

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»3 25%
Ganska liten»5 41%
Ganska stor»2 16%
Mycket stor»2 16%

Genomsnitt: 2.25

- övningsboken var bra, men läseboken var förskräckligt uppbyggd. svår och hitta i. borde finnas ett uppslagsverk i slutet med en lång lista med termer och hänvisning till relevant sida.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 50%
Mycket bra»6 50%

Genomsnitt: 3.5


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»1 8%
Ganska dåliga»2 16%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»5 41%
Har ej sökt hjälp»1 8%

Genomsnitt: 3.25

- Nästan 70 elever som behöver hjlp i detta nya och svåra ämne,finns nästan ingen tid till frågeställning och hjälp,för många elever för tufft material och för lite hjälp.» (Mycket dåliga)
- hade gärna sett halv klasser med en lärare i varje, blir väldigt mycket vimmel när det är 70 personer i ett klassrum som alla har problem med olika tal. (upplevde det som att när man fastnar så pratar man)» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»9 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 58%
Hög»5 41%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.41

- många nya begrepp och ätt att tänka» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 81%
Hög»2 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.18


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 41%
Gott»2 16%
Mycket gott»5 41%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- väldigt spännande och gav mig nya sätt att se och tänka på. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Glöden och engagemanget som lärarna spred»
- det praktiska(hade vart bra med lite fler återkopplingar efter det praktiska) dem korta repetitionerna i början av lektionerna. »
- Antalet laborationer och föreläsningar.»
- Laborationer och exercise»
- Läraren!»
- Lärarna, brann verkligen för ämnet och därmed fick oss elever att brinna för ämnet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare kurslitteratur, det är som att läsa ett språk man inte förstår.»
- uppslagsverk i slutet av läseboken. rita upp det mer bildligt(barnsligt) Hur det ser ut som med vatten som strömmar eller så. svårt att kastas in i ett helt nytt sätt att tänka. uppdelad klass»
- Bättre kursmaterial, krävs i många fall tydligare förklaringar av koncepten med bättre exempel för att man skall kunna förstå.»
- Gärna mer exempel på tavlan»
- Mer hjälp,mindre klasser»
- inget»

16. Övriga kommentarer

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4
Beräknat jämförelseindex: 0.75


Kursutvärderingssystem från