ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKMAS/Industriell Ekonomi 2013, IEK102

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-28 - 2013-06-15
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

53 svarande

Högst 5 timmar»13 24%
Cirka 10 timmar»22 41%
Cirka 15 timmar»13 24%
Cirka 20 timmar»4 7%
Minst 25 timmar»1 1%

Genomsnitt: 2.2

- Med undantag för tentaveckan, då det blev ett antal fler timmar. Blivit mycket tid på projekt under denna period.» (Högst 5 timmar)
- Varierade väldigt mycket från vecka till vecka.» (Cirka 10 timmar)
- Ikoten och ipo-caset har tagit en hel del tid.» (Cirka 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

53 svarande

0%»6 11%
25%»4 7%
50%»8 15%
75%»13 24%
100%»22 41%

Genomsnitt: 3.77

- Var på första föreläsningen, men inget mer efter det» (0%)
- Det var väldigt svårt att hålla koll på om det var föreläsning eller inte när en av föreläsarna var sjukskriven. Mer info innan hade varit bra, om det så bara är en timme innan. » (50%)
- Missade några för att det var oklart om de skulle vara på torsdagar. Kurschemat stämde inte överens med verkligheten.» (50%)
- Bra föreläsningar, intressant med lite verklighetsförankrade anekdoter.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

53 svarande

Jag har inte sett/läst målen»26 49%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 20%

Genomsnitt: 2.18

- Jag har sett dem, men minns dem inte» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har inte läst själva målen, men antog att de rekommenderade uppgifterna representerade kursmålen bra.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

38 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»35 92%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2.02

- Målen ändras mitt i kändes det som.» (?)
- Kursen omfattar mycket och jag såg gärna att kursen var större till poängtalet. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

46 svarande

Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»22 47%
Ja, i hög grad»16 34%
Vet ej/har inte examinerats än»6 13%

Genomsnitt: 2.56

- Vad har hänt med Chalmers? Först utsätts vi för en av världshistoriens absolut sämsta tentor i Hållbar utv. För att 8 veckor senare behöva göra en tentamen i ekonomi som helt emotsäger det lärarna yrkade. Låt mig förklara, Jan Möller föreläser två gånger innan han sjukskriver sig, in kommer Urban och Gunnar som gör ett fantastiskt jobb med kursen. När tentamen närmar sig är de tydliga med vad som är viktigt inför tentan och jag citerar "Vi har inte med något om inte gåtts igenom på föreläsningarna". Låter jättebra, hem och plugga som tusan för att sedan komma till en tentamen som tagen ur en annan kurs. Någon timme in kommer det in en filur som ingen någonsin har varken sett eller hört talas om, vem är han? Uppenbarligen han som gjorde tentan och han kan mycket möjligt aldrig ens ha träffat Urban och Gunnar. Nedan kommer tentan: 1. frågan innehöll delar från Jan Möllers del, vilket enligt Gunnar inte skulle ingå i kursen. "Vi har inte pratat med honom så ni kan hoppa över hans delar" 2. Skuldsättningsgrad har aldrig nämnts eller använts i varken föreläsningar eller rekommenderade uppgifter. Vidare har aldrig beräkningar på Soliditet utförts på det sättet. 3. Slutvärdesfaktor har aldrig använts i varken föreläsningar eller rekommenderade uppgifter. 4. Inga problem 5. En produktkakyl uppställd på det sättet med två produkter vilken kan tolkas som en ABC har aldrig använts i varken föreläsningar eller rekommenderade uppgifter. Den här tentan var RIKTIGT DÅLIG!!!» (Nej, inte alls)
- Att sätta till en extra timmar och inte säga något var inte ok. Tentans förmatt var helt annorlunda och man hade ingen amning från innan.» (Nej, inte alls)
- En uppgift om påläggskalkyl med 2 produkter, något ingen haft chansen att räkna på innan, fått instruerat i boken eller på föreläsning.» (I viss utsträckning)
- Dåligt att tentan var angiven till 2 timmar men väl i tentasalen fick man reda på att den skulle vara i 3 timmar. Dessutom hade det på en föreläsning tidigare sagt att det var andra saker som skulle examineras än dom som faktiskt gjorde det.» (I viss utsträckning)
- Nivån på övningsuppgifter och tenta var väldigt olika...» (I viss utsträckning)
- Tentan var bra frånsett kryssuppgiften.» (I viss utsträckning)
- Tentan var väldigt konstig och inte alls enligt förväntan. Dels att svårighet ökade likaså tentamenstiden? Nya typer av uppgifter/ benämningar som inte ingått i materialet vi arbetat med dyker upp på tentan?» (I viss utsträckning)
- Tyckte att de krånglade till tentan. Vi fick information att alla uppgifter på tentamen skulle vi känna igen från föreläsningarna och det tyckte inte jag att man kunde göra. » (I viss utsträckning)
- Tentamen var utformat på ett annorlunda sätt än Jan Möllers tidigare tentor. Det var svårt att ana hur den nya utformningen skulle vara! Kanske skulle det varit bra med en exempeltenta innan ordinarie tentamen. » (I viss utsträckning)
- Man kan inte förlänga en tenta med 50% på själva tentadagen, fullkomligt oacceptabelt...» (Ja, i hög grad)
- Inte kollat målen» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»10 18%
Ganska liten»12 22%
Ganska stor»25 47%
Mycket stor»6 11%

Genomsnitt: 2.5

- Jag hade väldigt svårt för ekonomiskt tänkande och alla sidlånga-kalkyler skapade mer förvirring än hjälp. Det gick för snabbt och var för mycket detaljer för att man skulle kunna följa med och ta ordentliga anteckningar. » (Ganska liten)
- Det var svårt att förstå på föreläsningarna. När föreläsarna förklarade olika saker använde dem alla de ekonomiska begreppen, det är ju bra så att man lär sig. Men i början förstod man inte vad dem sade (begreppen) och då kunde man inte förstå förklaringen till det viktiga heller.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var väldigt bra. Jag tror att ett enda (ledarlett) räkneövningspass i veckan hade gjort underverk för det genomsnittliga tentaresultatet.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»2 3%
Ganska stor»24 45%
Mycket stor»26 49%

Genomsnitt: 3.41

- ej i lärobok. Övningsboken är bra!» (Mycket liten)
- Fixa bättre, relevanta övningsuppgifter!» (Ganska stor)
- Övningshäftet har varit till stor hjälp. Jag skulle gärna se att häftet utökades och utgjorde kursmaterialet helt. Boken har inte varit till så stor hjälp.» (Ganska stor)
- Bra övningsbok. Teoriboken var väldigt tjatig.» (Ganska stor)
- Mestadels övningshäftet. Nästan inte öppnat kursboken.» (Ganska stor)
- Häftet och föreläsningspowerpoints har hjälpt riktigt mycket» (Mycket stor)
- Jag har bara använt mig av läroboken och övningsboken. Jag önskade dock att övningsboken hade haft mer grundläggande uppgifter och fler lika uppgifter så man fick in tänket. Nu när varje tal var olika var det svårt att få någon riktig överblick om hur man skulle attackera problemen.» (Mycket stor)
- Möllers bruna häfte är riktigt bra!» (Mycket stor)
- Mest uppgifts boken, har bara läst delar av den andra» (Mycket stor)
- Övningsboken är väldigt bra» (Mycket stor)
- Övningshäftet var väldigt bra.» (Mycket stor)
- Utan boken "Företagsekonomi 100" och övningskompendiet skulle allting fallit isär!» (Mycket stor)
- Bra övningsbok!» (Mycket stor)
- Räkningshäftet och boken är bra!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

53 svarande

Mycket dåligt»6 11%
Ganska dåligt»20 37%
Ganska bra»21 39%
Mycket bra»6 11%

Genomsnitt: 2.5

- Använder gamla studentportalen, men alla andra kurser använder pingpong? Gamla tentor lades ut väldigt sent!» (Mycket dåligt)
- Inte så bra på studentportalen. Bättre med ping pong» (Mycket dåligt)
- Tycker allt sådant borde ligga på pingpong. Man loggades hela tiden ut från studentportalen vilket var väldigt irriterande. » (Mycket dåligt)
- Använd Ping Pong!» (Mycket dåligt)
- PingPong >>>>>> Studentportalen» (Ganska dåligt)
- Använd ping pong!» (Ganska dåligt)
- Väldigt dåligt att studieportalen användes istället för pingpong, det gjorde det krångligare att hålla koll på läget.» (Ganska dåligt)
- dåligt att inte använda pingpong, dåligt material. Inga svar på tentorna» (Ganska dåligt)
- har väl varit en del problem till följd av Jans sjukskrivning. » (Ganska dåligt)
- studieportalen? Använd pingpong....» (Ganska dåligt)
- Studentportalen har använts för utdelat material. Använd PINGPONG nästa år. » (Ganska dåligt)
- PingPong är bättre» (Ganska dåligt)
- Kurhemsidan uppdaterades inte mycket, och torsdagarnas lektion var inlagd på schemat även fast inget ägde rum. Förstår dock att det kan bero på sjukskrivning av examinator, men problemet kvarstår.» (Ganska dåligt)
- Det är helt enkelt bättre/enklare att ha allt på ett ställe. (pingpong)» (Ganska dåligt)
- Varför används inte pingpong? Utdelade tentor MED lösningar? Vad hjälper det att se gamla tentor om vi sitter och gissar när vi löser dem?» (Ganska dåligt)
- ogillar studenportalen knepigt med ny tenta som vi inte visste hur den såg ut» (Ganska dåligt)
- Kör på ping pong istället!» (Ganska dåligt)
- Prioriterar PingPong framför Studentportalen!» (Ganska dåligt)
- Smidigare med ping pong än studentportalen» (Ganska bra)
- Vet att ni skall ändra till pingpong och detta lär göra det ännubättre» (Ganska bra)
- Dock krångligt att det var studentportalen som användes, istället för pingpong där allt annat funnits.» (Ganska bra)
- PING PONG någon? Nä juste det är en I-kurs, ni måste göra allting på det krångliga sättet ja.» (Ganska bra)
- Hade gärna haft fler gamla tentor med svar på.» (Ganska bra)
- Anv. gärna pingpong.» (Ganska bra)
- Lite frustrerande att inte ha allt samlat på pingpong » (Ganska bra)
- Hade hellre sett ping pong» (Ganska bra)
- Gå över till Ping-Pong.» (Ganska bra)
- Det funkade bra förutom att alla måste komma överens om EN kurshemsida, antingen pingpong eller Studentportalen!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

51 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»4 7%
Ganska bra»14 27%
Mycket bra»9 17%
Har ej sökt hjälp»22 43%

Genomsnitt: 3.88

- Svårt att få tag i dem då man inte hade föreläsning. » (Mycket dåliga)
- Ofta uppkommer frågor strax innan tentan, och då känns det för omständigt att ta sig till Vera Sandbergs allé samtidigt som frågan kan vara svår att ta över mail» (Ganska dåliga)
- Övningar/Räknestugor önskas.» (Ganska bra)
- Kunsultaionstillfällena var bra!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 17%
Mycket bra»36 69%
Har ej sökt samarbete»7 13%

Genomsnitt: 3.96

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

52 svarande

För låg»1 1%
Låg»10 19%
Lagom»36 69%
Hög»4 7%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 2.88

- För att vara 4 hp poäng var det väldigt mycket moment som var svåra att överblicka och knyta samman. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

51 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»17 33%
Hög»21 41%
För hög»12 23%

Genomsnitt: 3.86

- Dock för hög i vissa perioder, när iporapport och ikotrapport ska skrivas samtidigt.» (Lagom)
- Många och stora inlämningar i IKOT och IPO» (Hög)
- Projekten tar mycket tid.» (Hög)
- IKOT tar väldigt mycket mer tid än avsedd.» (Hög)
- På grund av IKOT:en» (För hög)
- IKOT- och IPO-projekt tog mycket tid från IndEk.» (För hög)
- Krävdes för mycket tid till IPO-case samt IKOT.» (För hög)
- IPO-caset kan vara det värsta skit jag någonsin varit tvungen att göra. Skriva det samtidigt som IKOT når sin slutfas, ojvoj!» (För hög)
- För mycket projekt, ej på grund av ind. Ek.» (För hög)
- Det var väldigt mycket tid som fick läggas på IKOTen och även IPOcaset. Vilket gjorde att denna kursen hamnade lite i kläm. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

52 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»4 7%
Godkänt»19 36%
Gott»22 42%
Mycket gott»6 11%

Genomsnitt: 3.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tyckte det var ganska mysigt att räkna i häftet, men föreläsningarna kan jag inte säga något om, då jag inte varit på dem» (Mycket dåligt)
- Så tråkigt att förbereda sig för en tenta och så kommer sådant man inte stött på förut, kändes som en oschysst tenta. » (Dåligt)
- Spretigt och ostrukturerat. Var alltid svårt att veta vad föreläsningarna skulle handla om. Svårt att få tag i slides. Väldigt tråkigt att det blir sånt kaos bara för att examinatorn blir sjukskriven» (Dåligt)
- Tråkig kurz» (Godkänt)
- Tyckte allt var bra förutom att tentan var en timme längre än vad som stod i kurs-PM. Nu hade inte jag planerat något efteråt men jag vet att andra skulle iväg och jobba, bokat tågbiljetter mm. Inte speciellt snyggt gjort. » (Godkänt)
- Intressant med finansiell analys av företag.» (Godkänt)
- Hade inget intresse för ekonomi innan och nu uppskattar jag det» (Mycket gott)
- Mkt bra kurs!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsarna»
- Föreläsarna»
- Övningshäftet»
- Gunnar och Urban!»
- Gunnar bör ta över kursen tycker jag.»
- Upplägget och övningsboken»
- Verklighetsförankrade paralleller»
- Kurslitteraturen & föreläsningarna»
- Urban, Gunnar»
- Gunnar, övningsboken»
- Gunnar var en väldigt bra föreläsare. »
- Kurslitteraturen»
- Föreläsarna var väldigt bra, de får gärna komma tillbaka!»
- Räknehäftet.»
- Jag gillade kurslitteraturen mycket.»
- Bra litteratur, framför allt bra övningsbok!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre tenta»
- Tentan»
- Tentan hade gärna kunnat ligga tidigare likt tidigare år vilket hade gett än lite mer fördelad arbetsbelastning under året.»
- Bättre utdelat material»
- Fixa någon form av struktur på undervisningen. Känns inte som det finns någon röd tråd i det vi gått igenom...»
- Tidigare information angående tiden man har på sig till tentan! Jag gick in med inställningen att tentan skulle va på 2 timmar.... men på plats fick man veta att den va 3. »
- Hemsidan och dess kommunikationsvägar.»
- Tydligare vad som läggs vikt på.»
- Fler grundläggande tal så man kan öva upp tänket och få en känsla för vad de olika kalkylerna innebär. »
- Gör om första frågan på tentan.»
- Tentamensförfattaren får hemskt gärna AVGÅ»
- Använd ping pong!»
- Flytta duggan/tentan till början av maj som den låg tidigare år!»
- En till dugga. »
- Inför dugga då man har chans att hänga med bättre under kursens gång. Övningstillfällen skulle också vara till nytta.»
- Mer tid för övning och räknestuga i mindre grupper.»
- gör om tentan till en dugga som det var tidigare. Särskilt om IPOn ska ha inlämningar och annat strax innan tentaveckan. Det blir mycket att hinna med när man har två viktiga inlämningar i IKOT, och inlämning i IPO och dessutom ska hinna plugga till tentor i både IPO och INDEK »
- När förklaringar görs, att dem görs på en lägre nivå. Har man inte läst ekonomi innan behövs det eller en gloslista, fast det är inget bra sätt att lära sig. Det vore bra med övningstillfällen så att man lär sig och förstår tidigt i kursen.»
- Jag önskar övningar eller räknestugor för att få större chans att ställa frågor.»

16. Övriga kommentarer

- Jobbigt att ha IKOT och IPO samtidigt som tog mycket tid»
- Det kändes inte alls okej att komma till tentan och då få reda på att den ska vara i tre timmar, och inte två, vilket står på både Studentportalen då man anmäler sig OCH i kursPM. Det borde framgått långt tidigare att den var förlängd. Dessutom upplevde många att tre timmar verkligen behövdes för tentan och många satt kvar länge. Läraren som gick runt förklarade den extra timmen med att en tabell behövde ritas av. De jag har pratat med i klassen kände att de var lagom med 3 timmar, och då kan man ju fråga sig om årets tenta inte hade utökats i omfattning jämfört med tidigare år? Jag upplevde den betydligt svårare än övningstentorna.»
- Förstår att det har varit svårt för Gunnar och Urban att ta över kursen helt, men jag tycker att dom har skött det väldigt bra! Däremot förväntade jag mig att dom skulle vara tillgängliga under tentan. Men Hans(?)kom förbi en gång!! Vi fick ringa till honom och ställa frågor, väldigt dåligt! Frågorna på tentan bör formuleras tydligare! var många frågetecken när man väl skulle sätta igång med uppgiften... Exempel uppg.5: MO-pålägg för produkt A ? eller B? eller sammantaget?? osv»
- Bra kurs för att förstå begrepp i företagetsvärlden. »
- kursen kunde innehållit lite mer om företagande i sin helhet. Nu var det väldigt mycket om kalkyler och årsredovisningar för stora bolag. Hur fungerar det i praktiken för de små?»
- väldigt mycket räkning på föreläsningarna, kanske kunde ha mer teori om hur man ska tänka istället varför räknades alla rekomenderade uppgifter på tavlan? »
- Inte så mkt nytta av gamla tentor - årets skiljde sig i utformning!»
- Projekten i IKOT och IPO samt Cortegen har tyvärr tagit mycket tid vilket gått ut över denna kurs. Tur att övningsboken har lösta uppgifter så att man kan lära sig den vägen.»
- Tyckte det var konstigt att tentan var 3 timmar lång istället för 2 timmar. Hörde något om att de skrivit fel i tesen, men oavsett så borde tentan vara gjord för att vara 2 timmars tenta och det tycker inte jag att den var. För när 2 timmar hade gått hade jag fortfarande 2 uppgifter kvar. Tidigare år har det varit 3 uppgifter och denna gången var det 5st. Det kändes väldigt orimligt!!»
- Tycker att det blev rörigt när Jan Möller plötsligt blev tvungen att sjukskriva sig! När Gunnar och Urban tog över kursen hade de en annan bild av upplägget jämfört med Jan! De knöt inte riktigt ihop teorin med verkligheten, vilket jag tycker var lite synd!»
- Schemat på TimeEdit skiljde sig lite från kursplaneringen vilket resulterade i att många missade en föreläsning. Se till att TimeEdit följer kursplanen nästa år.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.53

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.53
Beräknat jämförelseindex: 0.63


Kursutvärderingssystem från