ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 Grundläggande lasthantering del B, SJO191

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-11 - 2010-01-20
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

22 svarande

Högst 5 timmar»8 36%
Cirka 10 timmar»12 54%
Cirka 15 timmar»1 4%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»1 4%

Genomsnitt: 1.81

- mest på lektionerna , logistikkursen har tagit all övrig tid.» (Cirka 10 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»1 4%
75%»2 9%
100%»18 81%

Genomsnitt: 4.68

- 90%» (100%)
- lektionerna har gett mycket.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 18%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 4%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 72%

Genomsnitt: 3.31

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 9%
Ja, i hög grad»9 42%
Vet ej/har inte examinerats än»10 47%

Genomsnitt: 3.38

- Har examinerats i del A. Provet kunne ha tagit upp mer av kursens innehåll.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»4 18%
Mycket stor»16 72%

Genomsnitt: 3.59

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»7 31%
Mycket stor»15 68%

Genomsnitt: 3.68

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 40%
Mycket bra»12 54%

Genomsnitt: 3.45

- kan inte öppna x filerna» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 9%
Mycket bra»15 68%
Har ej sökt hjälp»5 22%

Genomsnitt: 4.13

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 18%
Mycket bra»13 59%
Har ej sökt samarbete»5 22%

Genomsnitt: 4.04

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»19 90%
Hög»0 0%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.04

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 77%
Hög»5 22%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.22


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 9%
Gott»12 54%
Mycket gott»8 36%

Genomsnitt: 4.27

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren»
- Föreläsaren»
- Praktiska exempel under föreläsningarna.»
- allt är bra som det är»
- Hans Filipsson bör bevaras eftersom han är en jättebra lärare.»
- övningarna på lektionerna»
- Mycket korta pauser emellanåt så man kunde hålla sig fokuserad hela föreläsningen. Upplägget på föreläsningarna, först en genomgång och sedan övningsuppgifter på det vi lärt oss.»
- Inte två stora inlämningsarbeten, utan ett större o ett mindre vore bättre- »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget alls»
- Lektionssal»
-
- inget»
- Bättre insrtuktoner till de índviduella och grupp arbeten.»
- På examinationen var det några förvirrande frågor. Lite oklart.»

16. Övriga kommentarer

-


Kursutvärderingssystem från