ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Matematisk analys, LMA223

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-10 - 2008-04-06
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»4 19%
Cirka 20 timmar»5 23%
Cirka 25 timmar»7 33%
Cirka 30 timmar»3 14%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 2.71

- Svår kurs» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»4 19%
75%»7 33%
100%»10 47%

Genomsnitt: 4.28

- Orsaken är att det var meningslöst att gå på föreläsningarna och inte fatta ngt. det fungerade bättre att sitta själv och läsa ur boken.» (50%)
- Tråkiga föreläsningar» (75%)
- Efter ett tag ansåg jag att det inte var värt att gå på föreläsningarna så vi satt i en grupp och försökte lösa uppgifter istället. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 33%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 28%

Genomsnitt: 2.57

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 86%
Nej, målen är för högt ställda»2 13%

Genomsnitt: 2.13

- Har inte läst de» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 17%
Ja, i hög grad»12 70%
Vet ej/har inte examinerats än»2 11%

Genomsnitt: 2.94


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»10 47%
Ganska liten»7 33%
Ganska stor»3 14%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 1.76

- Inte särskillt bra pedagogik.» (Mycket liten)
- Undervisningens struktur och förklaringar har haft en tendens att vara betydligt svårare att förstå än litteraturens.» (Mycket liten)
- Det var väldigt svårt att hänga med på föreläsningarna pga av alldeles för högt tempo då läraren antecknade varenda ord han sa. Var helt omöjligt att skriva ned allt eller värdera vilket som var viktigt att skriva ner. Dessutom var läraren inte pedagogisk överhuvudtaget. Vet att det var ett stort missnöje i klassen samt att det var många som inte gick på föreläsningarna. » (Mycket liten)
- Mycket dåliga föreläsningar och oanpassbar lärare.» (Mycket liten)
- tjänade mest på att bara räkna gammla tentor» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»4 19%
Ganska stor»10 47%
Mycket stor»6 28%

Genomsnitt: 3

- Litteraturen är hopplös!!! Använder bl.a. ett språk som bara den som redan kan det man ska lära sig förstår. = Ger ingen vidare hjälp.» (Mycket liten)
- Självklart har räkneuppgifterna varit nödvändiga men den mesta hjälpen har jag fått från vänner och självinlärning. Kurslitteraturen må ha varit bra men jag har inte tagit så mycket del av den.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»14 66%
Ganska dåligt»6 28%
Ganska bra»1 4%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.38

- Läraren vägrade maila ut material eller lägga upp på kurshemsida. Det gällde att vara där precis de gångerna ett papper delades ut.» (Mycket dåligt)
- Läraren hävdade att han inte kunde lägga upp information på hemsidan då kursen hölls på Lindholmen. ??? Alla andra lärare kan ju det. » (Mycket dåligt)
- ingen kurshemsida! det behövs en kurshemsida alltid oavsett vilken kurs det är. man behöver ju kunna veta vad som hände under föreläsningen ifall man inte hade varit med.o likadant med utdelning av gamla tentor. nu är ju kursen slut men jag fortfarande har ingen aning hur många gamla tentor blev utdelade!» (Mycket dåligt)
- Inget material som delades ut gick att nås från kurshemsidan. Blev aldrig uppdaterad någon gång under läsperioden.» (Mycket dåligt)
- Ingen kurshemsida?» (Mycket dåligt)
- Kursen har ingen egen hemsida...Dåligt!!» (Ganska dåligt)
- fanns ingen fungerande webbsida» (Ganska dåligt)
- Vi fick material på föreläsningar, det är ok. Men det skulle kunna bli bättre om allt lades ut på kurhemsidan tillsammans med. ex: gamla tentor, planering, bevisen vi skulle lära oss.» (Ganska dåligt)
- Läraren påstår inte ha haft tillgång till någon som helst kommunikation på internet/kurshemsida vilket inte användes något alls. Gamla tentor och lösningar har delats ut vid vissa tillfällen före/efter undervisning vilket är helt ok för mig som deltar i dom.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»13 61%
Mycket bra»6 28%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.33

- Även om många övningstillfällen var inplanerade fick man sällan tag på läraren då han gav varje elev för mycket tid.» (Ganska dåliga)
- Övningslektionerna har varit lysande.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 19%
Mycket bra»17 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 28%
Hög»12 57%
För hög»3 14%

Genomsnitt: 3.85

- i början var det lungt tempo och mindre belasning på den grundläggande delen , men sen när svårare delen dök upp, blev det högre tempo och därmed högre belastning.» (Hög)
- Att läsa 10,5 poäng i en kurs som andra program läser under två läsperioder tycker jag är orättvist. Speciellt en sådan svår kurs. Men riktig förberedelse som de andra programen får (ej mekatronik) ökar chanserna markant för att klara av kursen.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 23%
Hög»11 52%
För hög»5 23%

Genomsnitt: 4

- Mekaniken har varit värre än Matematiken vilket är lustigt med tanke på att Matematisk Analys har betydligt mer poäng.» (Hög)
- vi har fått är lite räkne timamr tillsammans med lärarn» (För hög)
- undrar hur det kommer sig andra program läser analysen i två delar och vi måste läsa hela på en gång! parallellt med Mekanik som inte alls är lätt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»3 14%
Dåligt»4 19%
Godkänt»13 61%
Gott»1 4%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- Oförberedd och opedagogisk undervisning.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningstillfällen»
- Lika bra SI-lektioner»
- Mycket övningstid»
- Böckerna va bra och övningarna»
- Det har varit mycket bra med SI.»
- Övningarna»
- kurslitteraturen »
- övningar»
- Att vi hade 3 övningstillfällen i veckan.»
- Övningarna är bra.»
- Övningstimmarna»
- SI-övningarna och de vanliga övningarna. »
- Layout av tentan.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- fixa kurshemsida och uppdatera den. »
- Tycka på det viktiga. Visa vad man använder kunskaperna man får till i verkligheten. Folkligare undervisninga(mindre termer ibland)»
- Mycket bättre föreläsningar»
- Litteraturen och föreläsningarna»
- föreläsningarna mer ex mindre text»
- Kurshemsida! Det kan vara svårt att följa hinna följa med på föreläsningar ibland. Kanske kan man skriva mindre och mer kortfattat?»
- sättet på vilket läraren undervisar. Han undervisar på en hög nivå med högt tempo. det känns så som att han alltid undervisat för master-studenter eller så!»
- mer pedagokiska föreläsningar»
- Föreläsningarna. Det var extremt svårt att följa uträkningarna på tavlan och se den röda tråden. Först och främst var det rörigt på tavlan och alldeles för mycket text som förklarade lösningsgången istället var rena uträkningar. Han fick mig att inte känna igen sånt som jag till och med egentligen redan kunde.»
- Föreläsaren har dålig kontakt med studenterna. Bara "maler på" framme vid tavlan. Föreläsaren skriver dessutom väldigt mkt i ett väldigt högt tempo. Man hinner inte reflektera över det som sägs, bara precis skriva ner det som skrivs på tavlan. Detta vore kunna förbättras. Ofta lite för mkt prat i salen från studenterna, kan väl delvis skyllas på föreläsaren.»
- Undervisningsupplägget. Mindre text och istället överskådliga bilder med förklaringar.»
- Byte av lärare. »
- Allt annat.. så som föreläsare, planering av genomgångar.. bättre exempel och kurslitteratur etc.»

16. Övriga kommentarer

- Det blir lite mycket att både försöka lyssna för att hänga med och skriva ner det som skrivs på tavlan på samma gång. Genom att inte skriva allt så utförligt med kommentarer tror jag detta löser sig bra. i övrigt bra»
- Det märks, framförallt på övningarna, att Roger är väldigt kunnig. Men föreläsningstekniken tycker jag vore kunna förbättras.»


Kursutvärderingssystem från