ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Produkters kemi, KPO055, Lp4 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-17 - 2010-06-06
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»11 61%
Cirka 20 timmar»5 27%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»2 11%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.61

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»2 11%
25%»7 38%
50%»1 5%
75%»4 22%
100%»4 22%

Genomsnitt: 3.05

- Gick på första föreläsningen.» (0%)
- Tentade av kursen i omtentaveckan i påsk» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 44%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 44%

Genomsnitt: 2.55

- Målen rör inte denna kurs, utan föregående.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 46%
Ja, i hög grad»5 38%
Vet ej/har inte examinerats än»2 15%

Genomsnitt: 2.69


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»6 33%
Ganska liten»4 22%
Ganska stor»8 44%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.11

- se fråga 1» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»5 27%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»7 38%
Mycket stor»4 22%

Genomsnitt: 2.55

- Vi har ingen kurslitteratur... De arbeten som skrevs av studenterna och skulle användas som litteratur var väldigt undermåligt.» (Mycket liten)
- väldigt dåligt kursmaterial iaf om man inte går på föreläsningarna. Skulle hellre se en tylig bok.» (Mycket liten)
- Jag skulle inte vilja kalla studenternas arbete för kurslitteratur. Jag hade uppskattat en kursbok/kompendium» (Ganska liten)
- Saknade kursbok» (Ganska liten)
- Hade föredragit kurslitteratur/artiklar istället för svårtydda power points och rapporter av varierande kvalitet» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»8 44%
Mycket bra»8 44%

Genomsnitt: 3.33

- Vi fick en stor och nästan komplett pärm i början. De kompletterades bra med uppdateringar och just kompletterande föreläsningsmaterial som man kunde hämta på kurshemsidans utdelat material.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»6 33%
Mycket bra»5 27%
Har ej sökt hjälp»6 33%

Genomsnitt: 3.88

- svårt då arbetena skrevs då två föreläsare är ansvariga för ett arbete men den ene kan inte vad den andre kan och de var häller inte ihoppratade» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 33%
Mycket bra»11 61%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.72

- Mycket frånvaro, men jag har hittat kemi-studenter som varit mer aktiva vilket hjälpte mig.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»15 83%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.94

- Passande kurs samtidigt som kandidatarbetet» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 33%
Hög»11 61%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.72

- Kandidatarbetet tog mycket tid.» (Hög)
- Kandidatprojektet samtidigt under lp4 är tungt.» (Hög)
- kandidaten tog upp jättemycket av tiden.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»10 55%
Gott»6 33%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 3.38

- väldigt ojämn kurs då vi kemitekniker har läst mycket av sakerna innan och delar av föreläsningarna blev därför inte så matnyttiga. Medan de som läser I antagligen behöver den nivån för att kunna hänga med.» (Godkänt)
- Kanske lite för basic kemi för oss som går kemiteknik» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det mesta»
- Utdelat kursmaterial vid kursstart.»
- Bra upplägg på kursen och projekten var bra!»
- kursmaterialet»
- Projektarbete»
- produkterna och analysmetoderna!»
- projektet var bra»
- Inlämningsuppgifterna»
- Alla fyra "produkt"-delar är mycket bra, men framförallt FISK-delen! Ingrid är grymt bra och intressant att lyssna på!»
- Projektet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Se till att alla föreläsarna är medvetna om vilka studenter som sitter och lyssnar. Detta då vi var både I:are och K:are vilket gör att vi har rätt olika bakgrund. Sen hade det även varit att föredra om alla föreläsarna höll sig på samma detaljnivå när det gäller sina analysmetoder, vissa gick mer in på djupet än andra»
- föreläsarna bör vara lite mer sammanpratade inför projekten »
- Att lärarnakanske pratar lite mer med varandra, ibland sa de olika saker om samma grej. Men annars var det bra. »
- projektens betydelse för undervisningen»
- Inför kurslitteratur»
- Kursmaterialet, framförallt föreläsningspower pointen»
- Fundera över om att kanske ha en hemtentamen istället. Använd inte andra studenters inlämningsuppgifter som underlag i kurslitteratur. »
- Vore bra med en dugga i halvtid så folk får tummen ur och pluggar effektivt redan då! Det blir väldigt mycket under tentaperioden i kombination med kandidatarbetet»
- Att det är så många olika föreläsare och att föreläsningarna hålls i fyra olika lokaler, borde vara färre.»

16. Vad var bra med de produkter som användes som exempel?

De fyra produkterna var: Batteri, Fisk, Papper och Färg

- Det var produkter man kunde relatera till. Så det var ett bra urval»
- De var ganska olika så man fick lite koll på mycket»
- bra att det var ett stort spann som togs upp. »
- Intressanta produkter med kluriga frågeställningar och aspekter som gjorde inlärningen rolig.»
- Det var produker som man kommer i kontakt med i sin vardag och därför var det skoj att veta mer om dem! »
- färg var intressant»
- Det var lätt att relatera analysmetoderna till dem»
- Att de var ganska vanligt förekommande.»
- bra val av produkter. Bra att miljöfrågor togs upp»
- Fisk - Intressant! Kändes som att man kunde koppla mycket ur den egna tillvaron. Papper - Ok, men inte alltför intressant enligt min mening. Batteri - Likaså gäller här. Färg - Helt ok. »
- Komplett känsla!»
- Det är allmänna och säger en del om andra ämnen.»

17. Vad var inte bra med de produter som användes som exempel?

De fyra produkterna var: Batteri, Fisk, Papper och Färg

- vissa var svåra att hitta fakta om när det gällde vissa analysmetoder»
- Fiskens olika analysmetoder som var viktiga (för tentan) var inte samma som föreläsningarna(om det olika analys instrumenten) tog upp. Dock togs fiskens viktiga delar upp på respektive fiskföreläsningen men skillde sig från alla andra analysmetoder.»
- Jag tyckte batteri var lite klurigt»
- kursmaterialet för fisk kändes mest som propaganda, med budskapet ät mer fisk, skulle kunna tro att kursen var sponsrad...»
- Hade hellre haft exempelvis läkemedel istället för färg»
- inget»
- Inför nästa år, välj produkter som kanske kan locka intresset mer. Papper, batteri och färg kanske känns lite väl primitivt i brist på fantasi. Förslagsvis läkemedel, kläder (textilier) osv. »

18. Vad var bra med projekten?

- man lärde sig sin teknik»
- man lärde sig mycket»
- Fick sätta sig in i en speciell analysmetod.»
- Man lärde sig mycket genom dem som man hade igen till tentan. »
- att man fick en stor inblick i produkterna»
- Bra sammarbete med projektkompisen, lagom tidsperiod, kul att redovisa»
- Inget!»
- att jobba i par. Produkt+metod va bra, dock var det svårt att få överblick över vilka metoder som kunde användas till vilka produkter och hur. Hade vart bra att få sammanfattning av det från er. Annars lagom stort och bra med presentationer»
- Man lärde sig mycket. »
- Frihet under ansvar. Möjlighet att själva välja infallsvinkel, men med säkerheten att en handledare godkänner dess relevanta innehåll. Bra att det var uppdelat så det inte blev för mycket på en gång.»
- Man fick söka själv och sätta sig in ordentligt. Bra att man får redovisa muntligt, för det får vi alldeles för sällan på Chalmers.»

19. Vad var inte bra med projekten?

- för vissa kunde det kännas svårt. Sen kan det funderas över hur bra det är att ha jätte mycket bättre koll på en teknik och en produkt då det totalt sätt var väldigt mycket mer man skulle kunna»
- Man blir väldigt bra på en analysmetod, men det finns så himla många. Kanske skulle ha fler analysmetoder i varje projekt men lite mindre om dem?»
- dålig intergering mellan föreläsare»
- Svårt att hitta bra fakta om hur just analysmetoden kunde tillämpas på produkten.»
- inget»
- att det var svårt att hitta information om hur företag använder sig av analyserna»
- Mycket upprepning under redovisningen»
- Det var bara underkänt eller godkänt. Detta ledde till en väldigt låg standard på projekten. De dög inte till som tentalitteratur.»
- se förra frågan. Projekten va bra men hade behövts kompletteras med sammanfattning från er för att förstå vad som skilde metoderna år och vilka som kunde appliceras på vilka produkter»
- Man lärde sig inte mycket om andra projekt. Tillförlitligheten i vissa rapporter kändes svag. Det var varierande nivå på de olika projektet, vilket var konstigt. »
- Att vissa får göra projektet så sent gör att man har mycket att läsa precis innan tentan, inte möjlighet till framförhållnig.»

20. Vad var bra med de muntliga projektredovisningarna?

- tyvärr gav den mig ingenting»
- frågorna efter»
- Gav möjlighet till att ställa frågor.»
- alltid bra att göra muntliga saker så man håller det lite färskt, samt att man fick rep. »
- lärorika»
- Bra muntlig träning»
- Inget!»
- Att man lärde sig av det man gjorde själv. »
- Enkelt att redovisa, bra med diskussion efteråt som fördjupar kunskapen!»
- Bra att öva på.»

21. Vad var inte bra med de muntliga projektredovisningarna?

- Produktbekrivningarna! Efter fyra gånger visste man vad en fisk va...»
- blev lite tjatigt då grupperna pratade mer om produkten än tillämpningen produkt - metod»
- inget, eller kanske att man fick så olika tid på sig. »
- mycket upprepning av alla produkter»
- Upprepning av basfakta om analysmetoder och produkter»
- De gav inget för studenten. Det var ej en värdegivande aktivitet. Det bidrog inte något till att uppfylla kursmålen. överflödigt!»
- Många deltog nog inte som lyssnare. »
- Att det inte är obligatorisk närvaro. Frånvaron var mycket hög och det är mindre intressant att göra en seriös presentation för bara 6 personer gentemot om publiken hade varit 25.»
- Det var få som kom för att lyssna.»

22. Vad var bra med föreläsningarna om de olika metoderna?

- Man fick bra grepp om dem.»
- gav en översikt»
- De var intressanta och ingående. Hade ett bra djup på teorin.»
- det var bra att dela upp det efter metoder och inte efter projekt»
- Vissa föreläsare var bättre än andra. Paint föreläsningarna var väldigt givande.»
- Intressant i vissa avseenden. »
- Extra bra då de förklarade på "vår" nivå och gav exempel på hur de verkligen funkade. Så man fick en bild i huvudet och lättare kan minnas.»
- Att man fick en överblick»

23. Vad var inte bra med föreläsningarna om de olika metoderna?

- Det var olika krav på förkompetens på de olika föreläsningarna. De höll inte samma nivå»
- skulle integrerats med i de olika metoderna än bara för sig självt»
- Det fanns liten eller ingen koppling på dessa tillfällen till produkterna. Detta försvårade själva inlärningen om tillämpningen av metoderna på produkterna.»
- inget. »
- Slidsen sa ingeting. För invecklade ämnen som endast behandlades ytligt. Tråkiga föreläsiningar som gjorde att mer än hälften inte kom till föreläsningarna.»
- metoderna var svåra att skilja åt. vissa föreläsare gick in på alldeles för djup nivå. (exempel FTIR, NIR föreläsningen) »
- Kunde ha gjort en tydligare sammankoppling. »
- Svårt och långtråkigt när det blev lite väl detaljerat och expert-anpassat.»
- Att man inte kunde läsa på dem ordentligt i ett häfte.»

24. Övriga kommentarer

- Det var en väldigt spretig kurs med många föreläsningsområden. Även om jag förstår att det inte finns en kursbok som passar kursen så saknade jag en kursbok. Eftersom jag inte hade tillfälle att gå på alla föreläsningar var det mycket svårt att sitta med power point-slides och läsa in allt. En del av det som kom på tentan var det typ omöjligt att svara på om man inte varit på lektionerna. »
- byt ut fisk emot ett livsmedel som är bättre för hälsa och miljö, »
- Fixa litteratur i form av häften. På så sätt går det att plugga till provet oavsätt om man varit på de tråkiga lektionerna eller inte.»
- dåligt att det inte fanns fler svar till de gamla tentorna eftersom många frågor var svara att söka upp svar på eftersom det inte fanns någon ordentlig kurslitteratur.»
- Föreläsare bör vara förberedda på att det inte enbart är kemister som lyssnare, utan även studenter från I-programmet. Detta medför att det råder en viss skillnad i kemikunskaper, vilket kanske kan leda till en viss frustration då en föreläsare tror sig prata till enbart kemister. »
- Tack för en kurs som breddade mina kunskaper som ingenjör!»


Kursutvärderingssystem från